Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 30. oktober 2019 Študenti vključeni v reševanje problematike urejenosti okolja

Projekt Mladi za boljše mesto naslavlja problem (ne)vključevanja mladih v prizadevanja za ureditev dveh rizičnih mestnih sosesk v Kopru, Markovca in Prisoj, obenem pa želi vzpostaviti trajnejše mehanizme za izboljšanje okoljskih pogojev. Projektna partnerja: Zavod NewPrevent in Marjetica Koper sta na terenu opazila, da kljub nenehnim prizadevanjem komunalnih služb (urejanje javnih površin, ločeno zbiranje odpadkov in preprečevanje odlaganja nevarnih odpadkov) okolje še vedno ni urejeno v skladu s pričakovanji. Po opažanju sta ti dve soseski med najbolj problematičnimi tudi z vidika zadrževanja aktivnih uživalcev prepovedanih drog, kar povečuje tveganje rabe psihoaktivnih substanc med mladostniki. Študenti v vlogi terenskih delavcev menijo, da bi bili mladi z ustrezno motivacijo pripravljeni sodelovati pri različnih aktivnostih. Študentka Biopsihologije, Lara Ružić Povirk meni, da so mladi premalo vključeni v odločanje o pomembnih stvareh, ki se jih tičejo, in jo moti: »kako zelo so nekateri ravnodušni do sveta okoli sebe. Prepričana sem, da imajo veliko za povedati in lahko  prispevajo k izboljšavam.« V preteklosti so se različne organizacije že uspešno projektno povezale, a trajnejši mehanizmi še vedno niso vzpostavljeni. 

Projekt »Vključevanje mladih v reševanje problema urejenosti okolja v soseskah Prisoje in Markovec (Mladi za boljše mesto)«, ki so ga v okviru projektov Po kreativni poti do znanja 2017-2020 Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije izvedli študenti z UP FAMNIT in UP PEF, je tako predstavljal priložnost za iskanje skupnih inovativnih in trajnih rešitev. Od februarja do julija so želeli doseči naslednje cilje: povečati vključenost mladih v urejanje okolja in zmanjšati dejavnike tveganja v bivalnem okolju, povečati ozaveščenost, okrepiti sodelovanje med lokalnimi organizacijami, poiskati inovativne rešitve in prenos znanj med univerzo ter gospodarskim in družbenim sektorjem.

  

Od obiska zbirnega centra odpadkov do nočnega terenskega dela

Partnerja Zavod NewPrevent in Marjetica Koper sta študentom najprej razložila potek terenskega dela ter podala navodila in zadolžitve. Pri ogledu zbirališča odpadkov so opazili, da ljudje v smeti mečejo še popolnoma uporabne stvari, zato bi bilo koristno, da bi v koprski občini vzpostavili center ponovne uporabe. Pogovarjali so se še o možnosti izdelave in namestitve posebnega koša za uporabljene igle za vbrizgavanje drog. Študenti so se udeležili tudi konference Zgodnja intervencija na področju varovanja zdravja otrok in mladostnikov, kjer so različni strokovnjaki govorili o problematiki drog in zasvojenosti, z Zavodom NewPrevent in s prostovoljnim sodelavcem iz Društva Svit pa so spoznali delovanje Dnevnega centra za otroke in mladostnike.

Lara Ružič Povirk: »V okviru zavoda New Prevent smo si ogledali področja večjih odlagališč igel in ostalih drog na področju Markovca in Prisoj in opazovali delo zaposlenih pri projektu Žoga Skače ter v mesecu maju opravili nočno terensko delo pri pomolih v Portorožu, kjer se mladi radi zadržujejo in popivajo. Tam smo skupaj z mentorji ozaveščali o varni uporabi alkohola in drog ter jim ponudili vodo in frutabelo. Na ta način smo se seznanili s pristopom o ozaveščanju mladih. Z delovno mentorico iz Marjetice Koper pa smo obiskali zbirni center v Serminu, kjer smo pridobili informacije o delovanju zbirnega centra in podjetja Marjetica, o ločevanju in recikliranju odpadkov, na terenu smo opravili tudi presejalno analizo zabojnikov in spoznali vsesplošno stanje nepravilnega ločevanja odpadkov na področju Prisoj in Markovca.«

Študenti so izvedli tudi intervjuje s prebivalci Markovca in Prisoj ter tako iz prve roke izvedeli, kako se oni soočajo s problematiko drog in odpadkov. »Delo je bilo dobro organizirano, mentorji so spodbujali iskanje novih idej, kritično mišljenje in ustvarjali odprt prostor komunikacije. Kot skupina smo na koncu pripravili poročilo, ki je predstavljalo povzetek naših ključnih ugotovitev, nekaj predlogov in natančneje dodelan predlog, ki se tiče problematike injekcijskih igel,« je še dodala Lara Ružič Povirk.

Kaj so pokazali rezultati?

Rezultati projekta se nanašajo na naslednja področja: 1. Uveljavljanje prakse pobiranja oz. odstranjevanja odpadnih injekcijskih igel. Odpadni elementi, povezani z drogami, so rastoči globalni problem, ki ga je možno opaziti tudi v Sloveniji, specifično na področju Prisoj in Markovca. Med prebivalci je zaznati strah, jezo, zgroženost in frustracijo. Zavržene igle so namreč lahko okužene z aktivnim virusom hepatitisa B ali C ali virusom HIV. 2. Predlogi za povečano sodelovanje Marjetice Koper z vzgojno-izobraževalnimi zavodi. Študenti menijo, da bi morala Marjetica Koper pogosteje ozaveščati otroke o problematiki ločevanja odpadkov. Prišli so do idej o ekskurziji, delavnicah, natečajih in srečanjih večkrat na leto. 3. Načrt novih delavnic za program Žoga skače Zavoda NewPrevent. Predlagali so naslednje nove vsebine: Gibanje in odpadki, Ponovna uporaba stvari, ki jih imamo doma, Eksperiment z gospodinjskim odpadnim oljem in Izdelava družabnih didaktičnih iger iz odpadnega materiala z otroki. 4. Promocija Zavoda NewPrevent. Prek dandanes najpogosteje uporabljenega socialnega omrežja med mladimi – Instagrama bi lahko delili fotografije in videoposnetke, ki bi zajemali vsebino mladinskega uličnega dela, uporabnike bi informirali o varni uporabi alkohola in jim posredovali številne druge koristne informacije. Predlagali so tudi spletno stran z informacijami o mladinskem uličnem delu, projektih in programu Zavoda NewPrevent. 5. Analiza intervjujev s stanovalci Markovca in Prisoj.

Študentka Biopsiholgije, Kristina Šparemblek pravi, da se je za sodelovanje pri projektu odločila, ker je želela: »svoje znanje uporabiti v praksi ter pridobiti izkušnje, ki bi mi koristile pri nadaljnji karierni poti. Študenti smo na podlagi terenskega dela, sestankov in prebrane literature v petih mesecih podali naše lastne ideje za izboljšanje dela partnerjev projekta. S končnim produktom projekta sem zelo zadovoljna, saj so naši predlogi padli na plodna tla in so že v procesu uresničevanja. Pri delu mi je bilo najbolj všeč, da so nam partnerji zaupali in nas sprejeli kot enakovredne sodelavce. Delovno okolje je bilo res prijetno, zato smo bili tudi zelo produktivni. Priložnost dela na projektu se mi zdi neprecenljiva, saj sem pridobila veliko novega znanja, praktičnih izkušenj, poznanstev ter dobro referenco za v življenjepis. Z veseljem bi pri takih projektih sodelovala še v prihodnje in to priporočam tudi ostalim študentom.«

Vključeni podjetji bosta uporabili pridobljene rezultate

Marjetica Koper je v okviru projekta Mladi za boljše mesto pridobila konkretne informacije prebivalcev in vseh zainteresiranih organizacij, ki delujejo v okolju. S terenskim delom, sejalnimi analizami in z izvedbo ankete so študenti pripravili pregled konkretnih problemov. Predlagali so izvirne ideje za vključevanje prebivalcev lokalne skupnosti, s posebnim poudarkom na mladih.

Lara Ružič Povirk: »Na naše navdušenje smo na zadnjem sestanku z mentorji spoznali, da naše delo in poročilo ne gresta v nič, temveč da sta tako podjetje Marjetica kot Zavod NewPrevent že začela s pripravami na realizacijo predlogov in podrobnejšo reševanje problema odpadnih igel.«

Rezultati projekta in podane rešitve bodo v veliko pomoč tudi Zavodu NewPrevent, kjer dojemajo predloge študentov kot subjektivne predloge mladih »iz prve roke« in verjamejo, da bodo učinkoviti tudi med ostalimi. Pomembno je, da bodo programe zavoda v rizičnih soseskah Prisoje in Markovec v naslednjih letih dodatno razvijali v obliki potujoče svetovalnice. Nenazadnje so jih prav študentje s kratko evalvacijo terenskega dela na obeh rizičnih lokacijah in nočnega terena spodbudili, da nadaljujejo s pristopi, ki so že učinkoviti, in podali še nekaj predlogov za naprej.

V projektu »Vključevanje mladih v reševanje problema urejenosti okolja v soseskah Prisoje in Markovec«, ki ga je UP FAMNIT pridobil prek razpisa Po kreativni poti do znanja, so sodelovali naslednji študenti: Lara Ružič Povirk, Jaša Selinšek Robič, Kristina Šparemblek, Leila Winkler (Biopsihologija) z UP FAMNIT ter Brigita Bukovec in Nika Stradovnik (Inkluzivna pedagogika) z UP PEF. Delovni mentorici sta bili Danica Škerbec Turk iz Javnega podjetja Marjetica Koper, d. o. o, in Daša Šarkanj z Zavoda za izobraževanje in preventive NewPrevent, pedagoški mentorici pa dr. Vesna Jug (UP FAMNIT) in doc. Dr. Vanja Riccarda Kiswarday (UP PEF).

»Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru osi: »10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1. prednostne naložbe: »Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc«.


sreda, 30. oktober 2019 Michael Chirillo: »Remembering where you left your tiger: synaptic remodelling in the mammalian brain during learning and memory«

Vabimo vas na predavanje z naslovom

»Remembering where you left your tiger: synaptic remodeling in the mammalian brain during learning and memory«,

ki bo v ponedeljek, 11. novembra 2019, ob 12.30

v Veliki predavalnici 1, UP FAMNIT (Glagoljaška 8).

Predaval bo Michael Chirillo, MD, PhD

(U.S. Fulbright Scholar 2018-2019, University of Belgrade, Kristen Harris Lab, The University of Texas at Austin).

Povzetek:

Our brains are shaped by trillions of synaptic junctions that link central neurons into large neural circuits. Synapses are not static structures. They can be remodeled both structurally and functionally, a phenomenon termed synaptic plasticity. Understanding how changes to the structure of the synapse influence its function has been a central goal of the field of cellular neuroscience since its infancy. In this talk, we will discuss using electron microscopy (EM) to create three-dimensional reconstructions of central synapses in the mammalian hippocampus. We will also discuss long-term potentiation (LTP) and how neuroscientists use LTP to explore learning and memory at the cellular level. LTP induces dramatic structural plasticity at synapses and EM provides the necessary resolution to capture and investigate those changes.

O predavatelju:

After finishing a combined MD/PhD at the University of Texas in 2017 he completed an internship in internal medicine and pediatrics at the University of Utah in Salt Lake City. He worked with Kristen Harris at the Center for Learning and Memory in Austin, Texas on using 3-dimensional reconstructions from electron micrographs to understand how synaptic structure is altered with learning and memory.
While in Austin, he taught general human and animal physiology courses to undergraduate students. During that time, he was mentored by Dee Silverthorn, author of 'Human Physiology', the most popular undergraduate physiology text in the United States. The most recent edition of her text includes several additions by Chirillo. After internship in the summer of 2018, he was awarded a year-long Fulbright scholar grant from the U.S. State Department to work at the University of Belgrade on the introduction of novel teaching techniques in their general physiology courses. He also works with the medical school in Sarajevo and they were recently awarded a group grant to investigate several biochemical markers that might signal dysfunctional aging in elderly adults.

Predavanje bo v angleškem jeziku. 


ponedeljek, 28. oktober 2019 Preizkusno predavanje dr. Igor Gavrič

Dr. Igor Gavrič bo imel v torek, 5. 11. 2019 ob 12:00 preizkusno predavanje za prvo izvolitev v pedagoški naziv visokošolski učitelj - docent za področje "Grajeno okolje".

Predavanje z naslovom "Načela projektiranj lesnih konstrukcij/Design Principles of Timber Structures" bo potekalo v predavalnici FAMNIT-MP5, Glagoljaška 8, 6000 Koper.

Vljudno vabljeni!


petek, 25. oktober 2019 Študenti UP FAMNIT v zmagovalni ekipi 1. kroga NASA Space Apps Challenge

Od 18. do 20. oktobra je na Inkubatorju Sežana potekal tehnološki hekaton NASA Space Apps Challenge. To je mednarodni dogodek, kjer udeleženci po vsem svetu 48 ur sodelujejo pri reševanju problemov s ciljem ustvarjanja odprtokodnih rešitev za globalne izzive, ki pestijo svet. Na več kot 230 izvedbah v 80 državah je sodelovalo več kot 29.000 udeležencev.

Na tehnološkem hekatonu v Sežani se je v 1. krogu pomerilo 31 udeležencev v 6 ekipah. Med njimi je bila tudi ekipa, ki so jo sestavljali trije študenti z UP FAMNIT: Maheshya Weerasinghe, Nina Klobas in Cuauhtlli Campos ter dva študenta z UP FM: Nikola Nakov in Łukasz Popowicz. S skupnimi močmi so na podlagi izziva ustvarili igrico in se uvrstili v 2. krog. Poleg njih je napredovala še ena ekipa.

»Odločitev za sodelovanje je bila zelo spontana,« pravi Nina Klobas, študentka magistrskega študijskega programa Matematične znanosti, »prijatelj Lukasz mi je razlagal o tekmovanju, ki se ga je udeležil lansko leto, in pomislila sem, da je vredno poskusiti. Ekipo pa smo sestavili povsem naključno. Maheysha in Campos sta vedno odprta za novosti in zato ju ni bilo težko prepričati, Lukasz in Nikola pa sta ponovno udeležbo načrtovala že po lanski izkušnji. Člani prihajamo z dveh fakultet in s treh področij: z managementa, matematike in računalništva, kar se je na koncu izkazalo za izjemno prednost.« »Radi sodelujemo pri tovrstnih aktivnostih, kjer lahko v praksi pokažemo, kar smo se naučili med predavanji. Poleg tega je bila to dobra priložnost, da smo sodelovali s študenti z drugih področij,« je še dodal Cuauhtlli Campos, študent doktorskega študijskega programa Računalništvo in informatika.

Tako je bila ustvarjena ekipa Wind of change, ki se je domislila zanimive ideje, podprte z znanjem, kako jo realizirati, in sposobnostmi, kako jo predstaviti. Nina še dodaja: »Naš cilj je bil se zabavati in videti, kako dobro delujemo kot ekipa. Seveda pa smo si želeli ustvariti nekaj novega in unikatnega, kar bi bilo lahko uporabljeno tudi v izobraževalne namene.«

Tema letošnjega hekatona Nasa Space Apps 2019 je bila raziskovanje bližine in daljave. Med 6 razpisanimi kategorijami Življenje na Zemlji, Do zvezd, Planeti blizu in daleč, Naša Luna, Zemljini oceani in 'ustvari svoj izziv', ki so imele še podkategorije, so izbrali prvo, in sicer izziv 1UP for NASA Earth. »Na nov in zanimiv način smo morali narediti igrico, ki uporablja Nasine podatke. V petek in soboto smo idejo razvijali v Kopru, v nedeljo zjutraj pa smo v Sežani poskrbeli še za zadnje popravke pred oddajo predstavitve ob 12. uri. Sledila so vprašanja s strani sodnikov,« je potek dela opisala Nina. »Verjamemo, da ima predlagana rešitev velik potencial, a je še v razvojni fazi in lahko jo še izboljšamo,« še pojasni Campos.

Podrobnosti o ustvarjeni igrici »Ure planet« s sloganom »Explore it. Save it.« lahko najdete tukaj.

Študentom čestitamo za zmago v 1. krogu in že držimo pesti za 2. krog, za katerega morajo posneti kratek video.


sreda, 23. oktober 2019 UP FAMNIT je na UPM 2019 zastopalo pet ekip

V soboto, 12. oktobra, je na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani potekalo finalno kolo Univerzitetnega programerskega maratona 2019. Zadnje programerske bitke se je udeležilo 28 ekip, ki so dosegle najboljše rezultate na prvih treh kolih. Sicer pa se je v letošnji sezoni pomerilo 135 tekmovalcev oziroma 48 ekip.

Za reševanje devetih nalog, ki si jih lahko ogledate tukaj, so imeli udeleženci na voljo pet ur. Zmagovalna in drugouvrščena ekipa sta uspeli rešiti 7 nalog, tretjeuvrščena pa 6, kar kaže na to, da so bile naloge zelo zahtevne.

Najboljše tri ekipe v skupnem seštevku so bile:

1. mesto: Final Solution (Žan Knafelc, Tim Poštuvan in Žiga Željko)

2. mesto: ScoreOutOfBoundsException (Urban Duh, Gregor Kikelj in Andraž Maier)

3. mesto: Luftkanali (Daniel Blažič, Jakob Schrader in Patrik Žnidaršič)

Zmagovalci posameznih univerz:

Univerza v Ljubljani: Final Solution (Žan Knafelc, Tim Poštuvan in Žiga Željko)

Univerza v Mariboru: ASMx64 (Vid Keršič, Niko Uremović in Mitja Žalik)

Univerza na Primorskem: neVEM (Mirza Redžić, Eva Silađi in Vladimir Bošković)

UP FAMNIT so poleg omenjenih prvakov zastopale še naslednje ekipe:

 * Mango (Tilen Jesenko, Gašper Moderc in Goran Tubić)

 * BHprog (Arber Avdullahu, Mirza Krbezlija in Hasan Mahmutagić)

 * BNA (Arsen Matej Golubovikj, Hristijan Marinkovski in Predrag Zvezdakoski)

 * Real Slavs (Daniil Baldouski, Damjan Dimitrov in Aleksandr Kobrin)

 

Uradne rezultate si lahko ogledate tukaj.

Čestitke vsem udeležencem!

 

O Univerzitetnem programerskem maratonu:

Univerzitetni programerski maraton (UPM) je slovensko tekmovanje za študente v programiranju, kjer je poudarek na poznavanju algoritmov in podatkovnih struktur. Tekmovanje je ekipno in sestoji iz treh predkol in finalnega kola. UPM poteka na vseh treh slovenskih univerzah hkrati (UL, UM in UP). Poleg tega maraton predstavlja kvalifikacije za CERC (Central Europe Regional Contest), ki je sestavni del tekmovanja ACM International Collegiate Programming Contest, to pa je največje, najprestižnejše in najstarejše tovrstno tekmovanje.


torek, 22. oktober 2019 Pokal Čiste desetke spet Famnitov!

Tudi letošnji Rektorjev dan je zaznamovala tradicionalna, letos že 22. Jesenska Čista 10ka. 16. oktobra sta jo v koprski Areni Bonifika organizirali Univerzitetna športna zveza Primorske in Študentska organizacija Univerze na Primorskem.

Dogodka se je udeležilo 200 študentk in študentov Univerze na Primorskem in Fakultete za pomorstvo in promet (UL). Predstavniki fakultet so se med seboj pomerili v odbojki, futsalu in košarki, ki so med študenti najbolj priljubljene discipline, ter kegljanju, namiznem tenisu in pikadu. Konkurenca je bila velika, a po nekaj letih nam je ponovno uspelo: Famnit je po skupnem seštevku prejel največ točk, kar pomeni, da je naša fakulteta nova lastnica prehodnega pokala.

Prvo mesto smo osvojili pri futsalu, košarki in kegljanju (moški). V odbojki, namiznem tenisu in pikadu smo bili drugi, na tretjo stopničko pa je stopila študentka v disciplini kegljanje.

V skupnem seštevku je drugo mesto zasedla Fakulteta za turistične študije (FTŠ), na tretje mesto pa se je uvrstila Pedagoška fakulteta (PEF).

Čestitke našim študentom!


ponedeljek, 21. oktober 2019 Prvo predavanje Famnitovih izletov v matematično vesolje 2019/20

Vabimo vas na prvo letošnje predavanje z naslovom

»Kaj imajo skupnega konjske brce, rojstva četverčkov,
pivske kvasovke in klicni centri? Poissonovo porazdelitev?«,

ki bo v sredo, 23. oktobra 2019, ob 18.00,
v Veliki predavalnici 2, UP FAMNIT (Glagoljaška 8, Koper).

Predaval bo dr. Gaj Vidmar, SOČA, UL, UP FAMNIT in UP FVZ.

 

V naravi, družbi in vsakdanjem življenju se srečujemo z redkimi dogodki – v prostoru in času. Prijeten primer prvih so rozine v kolaču, neprijeten primer drugih pa prometne nesreče. Temeljni matematični opis takih pojavov je Poissonova porazdelitev. Spoznali bomo njene osnove, zgodovino, primere uporabe in razširitve.

O predavatelju:
Gaj Vidmar je vodja biostatistike in znanstvene informatike na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS – Soča. Zaposlen je tudi na Inštitutu za biostatistiko in znanstveno informatiko UL MF, predava pa na UP FAMNIT, UP FVZ, UL ZF in na magistrskem študiju Uporabna statistika na UL. Po diplomi in magisteriju je psiholog (natančneje psihofizik in psihometrik), doktoriral je iz biomedicinske informatike, opravil strokovni izpit iz bibliotekarstva, ima pa še druge izobrazbe in poklice (npr. športni trener, prevajalec in tolmač). Je tudi pesnik in ugankar. Več kot 40 let se je aktivno posvečal namiznemu tenisu v vseh možnih vlogah. Je (so)avtor več kot 170 znanstvenih člankov in več kot 470 najrazličnejših del, med znanstvenimi področji pa ima najraje prikaz podatkov (statistično vizualizacijo). Je tudi tisti čudak, ki na Ljubljanskem maratonu žonglira s tremi loparji in pingpong žogico – kako pogosto mu pade na tla, seveda opiše Poissonova porazdelitev.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 21. oktober 2019 Inavguracijska predavanja treh novih rednih profesorjev

Obveščamo vas, da bomo imeli

                      v petek, 25. oktobra 2019, v predavalnici Famnit-VP2 (Glagoljaška 8, 6000 Koper)

inavguracijska predavanja:

ob 11:30
prof. dr. Elena Bužan, redna profesorica za področje Biokemija,
z naslovom: »SKRIVNOSTI, ZAPISANE V MOLEKULI DNA, UTIRAJO NOVE POTI K OHRANJANJU NARAVE«,

ob 12:50
prof. dr. Martin Milanič, redni profesor za področje Matematika,
z naslovom: »PROBLEMI DOMINACIJE V GRAFIH« in

ob 14:10
prof. dr. István Kovács, redni profesor za področje Matematika,
z naslovom: »NEKATERE UPORABE SCHUROVIH KOLOBARJEV V ALGEBRAIČNI TEORIJI GRAFOV«.

 

Vljudno vas vabimo, da se nam na predavanjih pridružite!


ponedeljek, 21. oktober 2019 8ECM: Hirzebruchovo predavanje bo izvedel Fieldsov nagrajenec Martin Hairer

   

 

V veliko čast nam je, da na 8. Evropskem kongresu matematike naznanimo predavanje še enega Fieldosvega nagrajenca: Sir Martin Hairer bo gostujoči predavatelj posebnega predavanja, poimenovanega v čast izjemnega nemškega matematika Friedricha Hirzebrucha. Teme teh predavanj, ki se izvajajo od leta 2007, se nanašajo na odnose med matematiko in umetnostjo, družbo in drugimi področji življenja.

Hairer je profesor teoretične matematike in predstojnik katedre za verjetnostne in stohastične analize na Oddelku za matematiko, Imperial College, London. Njegovo glavno raziskovalno področje je proučevanje stohastičnih parcialnih diferencialnih enačb (SPDE); drugi raziskovalni interesi vključujejo neravnovesno statistično mehaniko, stohastične diferencialne enačbe, stohastične procese s spominom in splošno teorijo Markovih procesov.

Delo, ki je pripeljalo do Fieldsove nagrade, se nanaša na matematično razumevanje nelinearnih parcialnih diferencialnih enačb (PDE), zlasti na njegov prebojni pristop k reševanju nelinearne KPZ enačbe, ki so jo leta 1986 predlagali fiziki Kardar, Parisi in Zhang. To in nadaljnje delo prof. Hairerja razvija splošno teorijo regularnosti, ki je uporabna za širok razred nelinearnih stohastičnih parcialnih diferencialnih enačb, ter postavlja pomemben mejnik pri razumevanju teh teorij. Ti razredi enačb vsebujejo namreč kar nekaj tem, ki so osrednjega pomena za matematiko in naravoslovje, s tem pa odpirajo pot razumevanju fenomena univerzalnosti.

Hairer je prejel Fieldosovo nagrado leta 2014, in sicer za: »Izjemne prispevke k teoriji stohastičnih parcialnih diferencialnih enačb in zlasti ... za razvoj teorije regularnosti za take enačbe.«

Za svoje raziskovalno delo na področju stohastičnih parcialnih diferencialnih enačb je prof. Hairer prejel nagrado Fermat (2013), ki jo podeljuje Institut de Mathématiques de Toulouse in leta 2014 še  nagrado Fröhlich, ki jo podeljuje London Mathematical Society – LMS. To je prejel za svoje raziskave na stičišču med verjetnostjo in parcialnimi diferencialnimi enačbami; gre za delo, ki je v splošnem priznano kot revolucionarno na celotnem področju raziskovanj.

Sir Martin Hairer je velik oboževalec glasbe, ki se zanima tudi za računalniško programiranje. Združitev teh dveh področij z matematičnim raziskovanjem je privedlo do iznajdbe programske opreme Amadeus, nagrajenega programa za urejanje zvoka za računalnike Mac, in priljubljenega orodja med DJ-ji, glasbenimi producenti in podjetji s področja igralniške industrije.

Profesor Hairer je v svoji karieri prejel številne druge nagrade in priznanja, vključno z nagrado Whitehead in nagrado Philip Leverhulme (2008). Leta 2014 je bil izvoljen za člana Kraljeve družbe, leta 2015 pa za člana Ameriškega matematičnega združenja. Leta 2016 je bil imenovan za viteza poveljnika reda britanskega imperija (KBE).

Veselimo se, da bomo prof. Martina Hairerja pozdravili na 8. Evropskem kongresu matematike v Portorožu.

Vabljeni k spremljanju spletne strani https://www.8ecm.si/, kjer bomo objavljali tekoče novice s priprav na 8ECM!

 

 


četrtek, 17. oktober 2019 8ECM: napovedujemo javno predavanje Kathryn Hess

   

 

Z veseljem sporočamo, da bo Kathryn Hess na 8. Evropskem kongresu matematike izvedla javno predavanje, ki ga bo podprlo EWM – Evropsko združenje žensk v matematiki.

 

Kathryn Hess je profesorica matematike na raziskovalnem inštitutu in univerzi Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) v Švici. Njene raziskave temeljijo na algebraični topologiji, s področja katere je objavila precejšnje število del. Je tudi soavtorica monografije String Topology and Cyclic Homology (Birkhäuser Basel, 2006).

Leta 2016 je bila prof. Hess zaradi doprinosa na svojem področju raziskovanja imenovana za članico ameriškega matematičnega društva (AMS) ter izvoljena v Švicarsko akademijo znanosti. Med številnimi prejetimi nagradami velja izpostaviti “Polysphère d’Or” in nagrado za najboljšo učiteljico na Faculty of Life Sciences na EPFL.

Je članica stalnega odbora European Women in Mathematics ter Mednarodnega svetovalnega odbora Mednarodnega kongresa matematikov (International Congress of Mathematicians – ICM 2022).

Trenutno sodeluje pri projektu Blue Brain Project, pri katerem z uporabo algebraične topologije odkrivajo, kako možganske strukture vplivajo na oblikovanje možganskih funkcij - enega glavnih misterijev nevroznanosti.

Prof. Hess je kot soustanoviteljica mreže “Women in Topology” leta 2011 in z vzpostavitvijo pospešenega programa za otroke z izjemnim matematičnim potencialom (Euler course at EPFL) občutno pripomogla k razvoju znotraj matematične skupnosti.

 

Veselimo se, da bomo prof. Kathryn Hess pozdravili na 8. Evropskem kongresu matematike v Portorožu.

Vabljeni k spremljanju spletne strani https://www.8ecm.si/, kjer bomo objavljali tekoče novice s priprav na 8ECM!

 

 

Viri:

https://en.wikipedia.org/wiki/Kathryn_Hess

https://www.epfl.ch/labs/hessbellwald-lab/wp-content/uploads/2019/09/CV_0919.pdf

https://www.epfl.ch/labs/hessbellwald-lab/wp-content/uploads/2018/10/Interview-in-Notices-of-the-AMS-March-2018

 


sreda, 16. oktober 2019 Urnik knjižnice TeMeNa v petek, 18. 10. 2019

Obveščamo vas, da bo knjižnica TeMeNa v petek, 18. 10. 2019, odprta od 10. do 13. ure.

Hvala za razumevanje.


sreda, 16. oktober 2019 Prvi koraki večkulturnega in večjezičnega projekta LanGuide

8. in 9. oktobra smo na UP FAMNIT gostili uvodni sestanek projekta Erasmus+ LanGuide, na katerem so se zbrali partnerji iz Slovenije, Romunije, Španije, s Hrvaške in Švedske. Razpravljali so o prvih korakih tega večkulturnega in večjezičnega projekta, ki bo potekal do leta 2022.

Na dvodnevnem srečanju so partnerji vzpostavili novo sodelovanje, zasnovali časovni potek del, razvijali skupno metodologijo in načrtovali naslednji srečanji, ki bosta aprila v romunskem Brašovu in septembra v Zadru. Obiskali so tudi našo univerzo in nekatere fakultete, v okviru kulturnih in družabnih aktivnosti pa so spoznali še Koper in Piran.

Več o projektu "Language guidance tool for improving language knowledge – LanGuide"

Pri triletnem projektu »Language guidance tool for improving language knowledge – LanGuide«, katerega vodja je izr. prof. dr. Mojca Kompara Lukančič, bodo sodelovale univerze iz različnih jezikovnih in geografskih delov Evrope, ki so specializirane za pridobivanje jezikovnega znanja in razvoj programske opreme. 
Razvita metodologija bo uporabljena pri pripravi jezikovnih virov za izbrana polja LSP za angleščino. Razviti viri, ki bodo zajemali tri stopnje zahtevnosti, bodo nato vključeni v programsko opremo za jezikovno vodenje in mobilno aplikacijo. V zadnjem delu projekta bodo dodana tudi izbrana polja LSP za jezike projektnih partnerjev.

Z namenom promoviranja mobilnosti in medkulturnega razumevanja predstavlja pridobivanje jezikovnega znanja in večjezičnosti pomemben element jezikovne politike EU. Projekt LanGuide je tako v okviru te politike osredotočen na mednarodno izobraževanje, izboljšanje digitalnega učenja ter oblikovanje prilagodljivih učnih poti glede na potrebe in cilje uporabnika.


torek, 15. oktober 2019 8ECM: Prof. Robin Wilson bo predavatelj in tudi kurator razstave znamk

   

Z veseljem naznanjamo, da bo matematik in filatelist, prof. dr. Robin Wilson poleg posebnega javnega predavanja predstavil tudi zbirko poštnih znamk z matematično tematiko.

Robin Wilson je zaslužni profesor čiste matematike na Open University in zaslužni profesor geometrije na Gresham College v Londonu. Trenutno je tudi gostujoči profesor na London School of Economics. Kot nekdanji predsednik British Society for the History of Mathematics je napisal in uredil več kot 40 knjig z različno temo, med njimi so: Lewis Carroll in Numberland, Stamping Through Mathematics on the history of mathematics, Introduction to Graph Theory and Four Colours Suffice on graph theory, in How to Solve Sudoku. Svoje prispevke redno objavlja tudi v matematični reviji Mathematical Intelligencer.

Na podlagi dolgoletnega delovanja na področju popularizacije matematike in njene zgodovine je Robin Wilson prejel nagrado matematičnega združenja Amerike Lester R. Ford za izjemno pisanje, Institute of Combinatorics and its Applications pa mu je podelil medaljo Stanton za izjemne dosežke na področju kombinatorike.

Profesor Wilson bo na 8. Evropskem kongresu matematike izvedel javno predavanje na temo razvoja matematike, ki bo še posebej zanimivo, saj ga bo prikazal s pomočjo znamk. Na spremljajoči razstavi, ki bo odprta za širšo javnost, pa bo predstavil svojo osebno zbirko več kot 200 znamk z vsega sveta.

Ob posebni priložnosti bo tako tudi Pošta Slovenija izdala posebno poštno znamko.

Več podrobnosti bo na voljo na spletni strani 8ECM. Vabljeni k spremljanju https://www.8ecm.si/


ponedeljek, 14. oktober 2019 Teoretično računalništvo za reševanje praktičnih problemov

Na UP FAMNIT gostili mednarodni konferenci MATCOS-19 in StuCoSReC 2019

Pretekli teden sta na UP FAMNIT istočasno potekali kar dve konferenci: četrtkovo jutro smo začeli s StuCoSReC 2019 (Raziskovalna študentska konferenca računalništva) in nadaljevali z MATCOS-19 (Srednjeevropska konferenca za uporabno teoretično računalništvo).

Dvodnevno konferenco MATCOS, ki se zvrsti vsaka tri leta, so organizirali UP IAM, UP FAMNIT in InnoRenew CoE, cilja tokratne izvedbe pa sta bila dva. Prvič, predstaviti ideje in rešitve s področja teoretičnega računalništva, ki so bile neposredno uporabljene v aplikacijah v resničnem svetu. In drugič, zbrati teoretične rezultate, ki temeljijo na takšnih idejah, da bi jih bilo mogoče uporabiti pri reševanju praktičnih problemov. Na ta način so se dotaknili različnih tem: od algoritmov, zgradbe podatkov, računalniške kompleksnosti, optimizacije, umetne inteligence, strojnega učenja do teorije grafov in računalniške geometrije.

Poleg običajnih rednih so letos uvedli tudi kratke predstavitve. »To se je izkazalo za odlično idejo, saj smo na ta način omogočili večje število udeležencev na konferenci in izmenjavo idej med njimi,« je povedal predsednik organizacijskega odbora, doc. dr. Rok Požar. Na programu se je tako zvrstilo 21 rednih in 16 kratkih prispevkov, kar kaže na bistveno povečanje glede na prejšnje izvedbe. Poleg tega so predstavitve potekale v dveh vzporednih sekcijah. »To je omogočalo več časa za razpravo med udeleženci, ki jih je bilo letos več kot 50, prišli pa so iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, Romunije in z Madžarske,« je še dodal doc. dr. Rok Požar.

Še pred konferenco MATCOS-19 pa je prostore UP FAMNIT napolnilo preko 40 študentov in njihovih mentorjev z več kot 10 domačih in tujih institucij. Zbrali so se na študentski konferenci StuCoSReC 2019, kjer so predstavili 19 raziskovalnih projektov in dva posterja. Konferenco vsako leto v okviru multikonference Informacijska družba organizirajo Univerza na Primorskem, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Inštitut Jožef Štefan ob podpori Društva ACM Slovenija (slovenska podružnica AMC – Association for Computing Machinery).

Namen raziskovalne študentske konference računalništva je vzpodbuditi tako doktorske kot tudi že magistrske študente računalništva k aktivnemu raziskovalnemu delu. Doc. dr. Matjaž Krnc je v imenu organizatorjev dejal: »K tej viziji odločno stremimo ustrezne fakultete vseh treh javnih univerz, zato že šesto leto zapored izmenjaje organiziramo omenjeno študentsko raziskovalno konferenco. S pomočjo dogodka želimo študentom ponuditi priložnost, da njihove raziskave strokovno ovrednotijo mednarodni recenzenti. Tako pridobijo nepogrešljiv odziv na svoje projekte, ki jih potem vključujejo v zaključne naloge.« Glavni cilj konference je namreč ustvariti prostor, kjer lahko študenti predstavijo svoje raziskovalno delo, in jih tako spodbuditi za nadaljnje zgodnje raziskovanje.

V objavo konferenčnega zbornika je bilo sprejetih 22 prispevkov, od tega 4 slovenski. Imeli so kar šest sekcij predstavitev. Tudi te številke presegajo prejšnje izvedbe, čemur je najverjetneje botrovala močno izražena mednarodna komponenta. Konferenca je namreč odprta tudi za tuje študente in letos je bila približno polovica udeležencev in posledično tudi objav iz tujine. Teme prispevkov so bile zelo različne: od klasičnih tem iz teoretičnega računalništva (optimizacijski problemi, avtomati, pokritja) in umetne inteligence do drugih inovativnih in tudi aplikativnih projektov (igralne strategije, besednovrstno označevanje, orodja za trgovanje na borzi, analiza obnašanja netopirjev, napovedovanje nogometnega zmagovalca ipd.).

Poleg naštetega je namen konference tudi vzpostaviti okolje, v katerem se študenti z različnih institucij srečujejo, spoznavajo, si izmenjujejo ideje in sklepajo nova raziskovalna sodelovanja. Nenazadnje pa je za mlade izjemno koristno tudi druženje z bolj izkušenimi raziskovalci, od katerih se lahko veliko naučijo in dobijo dragocene nasvete. Glede na izredno dobre odzive vseh sodelujočih je bil namen na letošnjem srečanju dosežen, drugo leto pa konferenco gosti Maribor. 


četrtek, 10. oktober 2019 Uspeh našega matematičnega podmladka: pridobili so devet projektov ARRS za sodelovanje z ZDA

Oddelka za matematiko UP IAM in UP FAMNIT sta bila ponovno uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in ZDA, tokrat za obdobje od leta 2019 do 2021. Od 99 odobrenih projektov slovenskim raziskovalnim ustanovam so se naši raziskovalci podpisali pod kar devet.

Do konca septembra 2021 bodo tako z gostovanji okrepili sicer že uspešna sodelovanja z naslednjimi raziskovalnimi ustanovami: University of Alaska Fairbanks, Mississippi State University, College of William & Mary, University of Delaware, Troy University, The Massachusetts College of Liberal Arts (MCLA), Rutgers University in National Institutes of Health.

Vodje devetih odobrenih projektov so: dr. Nina Chiarelli, dr. Nino Bašič, dr. Slobodan Filipovski, dr. Matjaž Krnc, dr. Safet Penjić, dr. Graham Luke Morgan, dr. Dušanka Janežič, dr. István Kovács in dr. Karla Ferjančič.

V preteklosti so matematiki pridobili že številne bilateralne projekte za sodelovanje z ZDA, tokratna novost pa je, da vodje projektov predstavljajo večinoma podmladek obeh matematičnih oddelkov. Tako mlajši kot starejši raziskovalci se torej uspešno povezujejo s celim svetom (spomnimo na pridobljene bilateralne projekte z Rusko federacijo).

Na istem razpisu so bili uspešni tudi drugi raziskovalci naše univerze, in sicer dr. Martina Blečić Kavur (UP FHŠ) ter dr. Matjaž Nahtigal (UP FM) ter David Brian DeVallance in Iztok Šušteršič (UP in InnoRenew CoE).

Vsem želimo uspešno raziskovanje in še nadaljnjo krepitev sodelovanja s tujimi institucijami!

Rezultate razpisa lahko preberete na tej povezavi.

Čestitke vsem!


(Na fotografiji od leve: dr. Graham Luke Morgan, dr. Dušanka Janežič, dr. Nino Bašič, dr. Safet Penjić, dr. Nina Chiarelli, dr. Matjaž Krnc in dr. Karla Ferjančič)

Več o odobrenih projektih:

 • István Kovács
  Grafi, politopi in konfiguracije/Graphs, polytopes and configurations, UP IAM & University of Alaska Fairbanks.
 • Slobodan Filipovski
  Problem kletk/The cage problem, UP IAM & Mississippi State University.
 • Graham Luke Morgan
  Razlikovalno število grafov/Distinguishing number of graphs, UP IAM & College of William & Mary.
 • Safet Penjić
  Algebraične karakterizacije in kombinatorične lastnosti (ne)regularnih grafov s tankim modulom s krajiščem nič/Algebraic characterizations and combinatorial properties of (non)regular graphs with thin module of endpoint zero, UP IAM & University of Delaware.
 • Karla Ferjančič
  Gibanja z racionalnimi zlepki nizkih stopenj/Rational spline motions of a low degree, UP IAM & Mississippi State University.
 • Nina Chiarelli
  F-WORM barvanja v hereditarnih grafovskih razredih/F-WORM colorings in hereditary graph classes, UP IAM & Troy University.
 • Nino Bašić
  Kemijski grafi na steroidih/Chemical graphs on steroids, UP IAM & The Massachusetts College of Liberal Arts (MCLA).
 • Matjaž Krnc
  Nekateri problemi na hipergrafih, grafih ter igrah/Certain problems in hypergraphs, graphs, and games, UP FAMNIT & Rutgers University.
 • Dušanka Janežič
  Razvoj računalniških algoritmov za simulacije molekulske dinamike makromolekul/Computer Algorithm Development for Molecular Dynamics Simulation of Macromolecules, UP FAMNIT & National Institutes of Health.

sreda, 9. oktober 2019 Obiskali so nas ugledni matematiki

   

V torek, 8. oktobra, smo na UP FAMNIT gostili tri izjemne matematike, ki so v Slovenijo prišli v okviru priprav na 8. Evropski kongres matematike.

Po ponedeljkovem sprejemu pri predsedniku države, g. Borutu Pahorju, ki je tudi častni pokrovitelj kongresa, so obiskali UL FMF, naslednji dan pa so preživeli na naši fakulteti.
V sklopu obiska so izvedli tri vrhunska predavanja, katerih so se udeležili naši raziskovalci in tudi študenti vseh stopenj.

 

 

Po predavanjih je naše goste v Portorožu sprejel župan Občine Piran Đenio Zadković, nato so v sredo sledila nadaljnja usklajevanja in priprave na 8. Evropski kongres matematike.

 


ponedeljek, 7. oktober 2019 Predsednik Republike Slovenije sprejel ugledne matematike

   

Danes je predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, v predsedniški palači sprejel ugledne znanstvenike s področja matematike. Med njimi so bili tudi visoki gostje iz tujine, ki so v Slovenijo prišli na povabilo organizatorjev 8. Evropskega kongresa matematike, ki bo julija v Portorožu.

Intenzivne priprave na kongres že nekaj časa privabljajo v Slovenijo ugledne goste, znanstvenike z vseh koncev sveta in predstavnike najpomembnejših mednarodnih znanstvenih organizacij. Letošnjo jesen se bo tako zvrstilo kar nekaj pomembnih dogodkov, že v tem tednu pa Univerza na Primorskem in Univerza v Ljubljani gostita obisk treh pomembnih in mednarodno priznanih imen s področja matematike.

V Ljubljano so minuli konec tedna prispeli predsednik Evropskega matematičnega društva Volker Mehrmann (TU Berlin), predsednica znanstvenega odbora 8ECM Maria J. Esteban (CNRS in univerza Paris Dauphine) in predsednik Odbora za nagrade 8ECM Martin R. Bridson, FRS (Univerza v Oxfordu).

Znanstvenike je danes, 7. oktobra, v Predsedniški palači sprejel predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, in jim kot pokrovitelj 8ECM izrekel dobrodošlico. Kongres bo namreč potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS, hkrati pa srečanje pomeni pomembno politično podporo razvoju znanosti v naši državi.

 

Jutri, v torek, 8. oktobra, pa ugledne goste pričakujemo v Kopru, kjer jih bo sprejel rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragan Marušič. V čast nam je, da jih bomo gostili tudi na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, kjer bodo izvedli predavanja po sledečem programu:

 • 11.15–12.00 Martin R Bridson FRS: Hyperbolic geometry: where battered gems retain their full beauty
 • 12.00–12.45 Maria J. Esteban: Best constants for functional inequalities and spectral estimates for Schrödinger operators
 • 13.30–14.15 Volker Mehrmann: The distance to stability and the distance to instability of dynamical systems

Do četrtka bodo v Bernardinu z gosti potekala nadaljnja usklajevanja in priprave na 8. Evropski kongres matematike. V tem času jih bo sprejel tudi župan občine Pirangospod Đenio Zadković.


petek, 4. oktober 2019 8ECM in ESOF 2020 bosta povezala Piran in Trst

   

Do 8. Evropskega kongresa matematike, ki bo julija 2020 v Portorožu, nas ločuje še dobrih devet mesecev, odštevanje dni do najpomembnejšega znanstvenega dogodka v Sloveniji pa že poteka.

Intenzivne priprave na kongres že nekaj časa privabljajo v Slovenijo ugledne goste, znanstvenike z vseh vetrov in predstavnike najpomembnejših mednarodnih znanstvenih organizacij, ki posredno krepijo tudi sodelovanje s slovenskimi univerzami in z raziskovalnimi institucijami, predvsem pa z Univerzo na Primorskem.

Včeraj, 3. oktobra 2019, se je zgodil pomemben korak na poti oblikovanja skupnega čezmejnega znanstvenega prostora. V Piranu je bil namreč podpisan sporazum o sodelovanju med organizatorji 8. Evropskega kongresa matematike in Odprtega foruma evropske znanosti ESOF2020 ter občinama gostiteljicama obeh dogodkov, Občino Piran in Občino Trst. Podpisniki dogovora se zavedajo pomena čezmejne znanstvene naveze, ki lahko obogati in okrepi raziskovalno dejavnost tako udeležencev omenjenih dogodkov kot tudi mednarodno priznanih znanstvenih ustanov, ki delujejo v občinah na obeh straneh meje. Podpisa sporazuma sta se udeležila tudi tržaški župan Roberto Dipiazza in piranski župan Đenio Zadković.

Podpisniki dogovora (z leve proti desni): prof. dr. Tomaž Pisanski (za 8ECM), prof. dr. Stefano Fantoni (za ESOF2020), piranski župan Đenio Zadković in tržaški župan Roberto Dipiazza (foto: Občina Piran)

Z leve proti desni: piranski župan Đenio Zadković, dekanja UP FAMNIT, prof. dr. Klavdija Kutnar, tržaški župan Roberto Dipiazza (foto: Občina Piran)

Sicer pa bo letošnja jesen polna odmevnih dogodkov, saj se pripravljamo na sprejem svetovnih imen ne le s področja matematike, ampak znanosti nasploh. Že naslednji teden, natančneje med 5. in 10. oktobrom bodo v Ljubljani in Kopru na obisku predsednik Evropskega matematičnega društva Volker Mehrmann (TU Berlin), predsednica znanstvenega odbora 8ECM Maria J. Esteban (CEREMADE, Pariz) in predsednik Odbora za nagrade 8ECM Martin R. Bridson, FRS (Univerza v Oxfordu).

Znanstvenike bo v ponedeljek, 7. oktobra, sprejel predsednik Republike Slovenije, g. Borut Pahor. Srečanje s predsednikom države predstavlja pomembno politično podporo razvoju znanosti pri nas, hkrati pa gre za dobrodošlico gostitelja 8ECM, saj poteka kongres pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS. Gostje bodo v času obiska izvedli tudi predavanja tako v Ljubljani kot na Univerzi na Primorskem, kjer bodo sodelovali pri pripravah na kongres.

29. novembra pa se veselimo vnovičnega obiska predsednika Evropskega raziskovalnega sveta. Akademik prof. dr. Jean – Pierre Bourguignon bo drugič v svojem mandatu obiskal Univerzo na Primorskem, julija naslednje leto pa bo gost v pogovoru, ki ga organiziramo v sklopu 8. Evropskega kongresa matematike.

Kot rečeno, uglednih gostov, ki v Slovenijo in na Univerzo na Primorskem prihajajo po zaslugi 8ECM, je že nekaj mesecev veliko, še več pa se jih bo zvrstilo do julija. Sestanka organizacijskega odbora 8ECM se je na primer prejšnjo soboto na Bledu udeležila tudi podpredsednica Evropskega matematičnega društva, turška matematičarka Betül Tanbay, ki je prisostvovala konferenci Women of mathematics on the Mediterranean shores.

Vabljeni k spremljanju spletne strani https://www.8ecm.si/, kjer bomo objavljali tekoče novice s priprav na 8ECM!


četrtek, 3. oktober 2019 Javni poziv za pridobitev štipendije iz Štipendijskega sklada UP za študijsko leto 2019/2020

Univerza na Primorskem vabi vse študente UP, da se prijavijo na javni poziv za pridobitev štipendije in tako izrazijo svoj interes za vključitev v sklad.

Štipendijski sklad Univerze na Primorskem je namenjen nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP, ponudbi teh študentov delodajalcem še v času študijskega procesa in zagotavljanju možnosti za njihovo zaposlitev takoj, ko zaključijo s študijem.

Prijavite se lahko do 10. oktobra 2019.

Javni poziv je dostopen na spletni strani Kariernega centra UP.


torek, 1. oktober 2019 Najštevilčnejša in mednarodno pisana 13. generacija brucev

Na UP FAMNIT beležimo 20 % porast števila študentov, največ zanimanja je trenutno za Računalništvo in informatiko ter Biopsihologijo.

1. oktobra smo na UP FAMNIT sprejeli že 13. generacijo brucev, ki so se v študijskem letu 2019/20 prvič vpisali v dodiplomske študijske programe. V novo študijsko leto smo vstopili na koprskem Titovem trgu, kjer so se bruci vseh fakultet Univerze na Primorskem zbrali na tradicionalnem pozdravu bruckam in brucem.

Na UP FAMNIT smo zaradi precejšnjega deleža vpisanih tujih študentov tudi letos priredili dva sprejema – v slovenščini in angleščini, na obeh pa sta študente pozdravila dekanja UP FAMNIT, prof. dr. Klavdija Kutnar in prodekan za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje, izr. prof. dr. Ademir Hujdurović.


Največja predavalnica Tramontana je bila danes dvakrat polna brucev.

Kljub temu da je v Sloveniji zaznati manj številčne generacije in fakultete beležijo nižji vpis, število vpisanih študentov na UP FAMNIT že nekaj let raste. V novo študijsko leto se je namreč vpisalo 672 študentov, od tega jih 278 prihaja iz tujine, kar predstavlja 41 %. Brucev je 235, med njimi jih 119 prihaja iz Slovenije, 116 pa iz tujine, kar pomeni približno polovico in kaže na podobnost z lanskim letom. Izjemno pisana paleta naših študentov prihaja iz naslednjih držav: Argentina, Azerbajdžan, Belorusija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna Gora, Filipini, Finska, Gana, Hrvaška, Iran, Italija, Izrael, Kazahstan, Kolumbija, Kosovo, Madžarska, Maldivi, Mehika, Pakistan, Rusija, Severna Makedonija, Sirija, Slovenija, Srbija, Šrilanka, Turčija, Ukrajina, Uzbekistan, Združene države Amerike.
Dodatnih 16 študentov prihaja na našo fakulteto tudi v okviru različnih programov mobilnosti iz Litve, Italije, Španije, Portugalske in Slovaške.

Tuji študenti so se s fakulteto in Koprom spoznali že minuli teden, ko smo zanje organizirali Orientacijske dneve. Pomembno oporo za vse tiste, ki v času študija potrebujejo nasvet in pomoč pri reševanju vsakodnevnih težav, pa vsekakor predstavljajo študenti tutorji. Namenili smo jim posebno pozornost in ob tej priložnosti podelili tudi certifikate za opravljeno delo v minulem študijskem letu.


Tutorji na UP FAMNIT skrbijo za reševanje vsakodnevnih težav študentov.

Izredno nas veseli, da smo v primerjavi z lanskim letom število vpisanih presegli za skoraj 20 %. Kot pretekla leta je največ zanimanja za študijski program Računalništvo in informatika, takoj za njim pa sta velik interes poželi Biopsihologija in Varstvena biologija. V novem študijskem letu 2019/20 imamo tudi dve novosti, to sta študijska programa Podatkovna znanost (na 2. stopnji) in Sredozemsko kmetijstvo (VS), presenetljivo so prav za slednjega mladi pokazali zanimanje nad našimi pričakovanji.

Novim in “starim” študentom želimo mirno, radovedno, zvedavo in tudi zabavno študijsko leto, ki se ga boste vedno spominjali z iskrivim pogledom in s hudomušnim nasmehom.