Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

O študiju

natisni

Fakulteta izvaja dodiplomske in podiplomske študijske programe na različnih področjih: matematiki, računalništvu in informatiki ter naravoslovju.

Na dodiplomski ravni (prva bolonjska stopnja) fakulteta ponuja triletne univerzitetne študijske programe (180 kreditnih točk po evropskem kreditnem sistemu ECTS), ki diplomantom omogočajo zaposlitev ali pa nadaljevanje študija na magistrski ravni (druga bolonjska stopnja). Podiplomski študij na fakulteti zajema dvoletne magistrske (120 kreditnih točk) in triletne doktorske študijske programe (180 kreditnih točk). Na 2. in 3. bolonjski stopnji bo v prihodnjih letih mogoče nadaljevati študij vseh dodiplomskih programov.

Dodiplomski in magistrski študijski programi se izvajajo kot redni študij, doktorska programa pa izredno.

Od študijskega leta 2017/18 se na fakulteti izvaja tudi magistrski študijski program Trajnostno grajeno okolje.

Od 1.10.2017 (študijsko leto 2017/18) se je izvajanje študijskih programov Aplikativna kineziologija (dodiplomski, magistrski in doktorski) preneslo na Fakulteto za vede o zdravju Univerze na Primorskem.

Fakulteta je posebej usmerjena v povezovanje izobraževanja in raziskovanja ter študente vključuje v raziskovalne dejavnosti na fakulteti in na Inštitutu Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM), s katerim fakulteta tesno sodeluje na področju raziskovanja.

V študijskem letu 2017/18 izvaja fakulteta sedem dodiplomskih univerzitetnih študijskih programov, sedem magistrskih in dva doktorska študijska programa.

V študijske programe je v študijskem letu 2017/18 vpisanih 542 študentov, in sicer 385 v dodiplomske, 148 v magistrske in 9 v doktorske študijske programe.

Študijski programi se izvajajo v Kopru (mestno jedro). Posamezni študijski programi se delno izvajajo tudi v Izoli, v Univerzitetnem kampusu Livade (Biodiverziteta, Sredozemsko kmetijstvo, Bioinformatika, Biopsihologija, Varstvo narave). Za posamezen študijski program je lokacija izvedbe navedena v temeljnih podatkih v predstavitvi posameznega študijskega programa.

Vsak študijski program ima svojega koordinatorja, ki ga imenuje senat fakultete. Koordinatorji vodijo in usklajujejo izvajanje študijskega programa.


Informacije o študiju dobijo kandidati v Referatu za študente.