Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 26. junij 2019 Univerza na Primorskem pridobila novo COST akcijo na področju biologije

Z veseljem sporočamo, da je Univerza na Primorskem pridobila novo COST akcijo. Komite visokih uradnikov (CSO) evropskega programa COST (European Cooperation in Science and Technology) je v začetku junija odobril prijavo z naslovom »An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century« (CA18201), pod katero se podpisuje doc. dr. Živa Fišer Pečnikar z Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT. V prijave, ki so jih zbirali do lanskega novembra, je bilo vključenih 29 inštitucij iz 32 držav.

Povzetek COST akcije

Glavni cilj akcije je izboljšati varovanje ogroženih rastlin v Evropi prek vzpostavitve mreže raziskovalcev in drugih zainteresiranih deležnikov, ki se ukvarjajo z različnimi vidiki ohranjanja rastlin, od taksonomije, ekologije, varstvene genetike, varstvene fiziologije in reproduktivne biologije do upravljalcev zavarovanih območij. Pri tem ne smemo pozabiti na družbene vidike varovanja narave, ki pridejo še posebej do izraza, ko v varstvo vključujemo splošno javnost.

Čeprav predstavljajo rastline ključen del življenja na Zemlji, je naše znanje o biologiji redkih in najbolj ogroženih rastlinskih vrst zelo omejeno, prav tako pa je slabo naše poznavanje stanja ohranjenosti v naravi. Hitre spremembe v okolju in podnebne spremembe, ki so danes bolj izrazite kot kdajkoli prej, vplivajo na njihovo stanje in razporeditev, kar povzroča hitro upadanje števila vrst, ki včasih izginejo celo pred njihovim odkritjem. Kljub ambicioznim ciljem o zaščiti ogroženih rastlinskih vrst pred nadaljnjo degradacijo in izumrtjem so pobude za njihovo ohranitev v Evropi razpršene in zaenkrat še niso prinesle želenih rezultatov.

Slovenija je glavna pobudnica akcije, v njej pa sodelujejo še predstavniki Avstrije, Finske, Francije, Grčije, Švice in Združenega kraljestva.

 

Kaj je COST in kako deluje organizacija?

COST je medvladni okvir za sodelovanje raziskovalnih organizacij iz različnih evropskih držav na področju znanosti in tehnologije, ki omogoča koordinacijo nacionalno financiranih raziskav na evropski ravni s strani raziskovalnih organizacij samih, ki delujejo na istem področju in problemu.

Temelji na mrežah sodelovanja evropskih raziskovalnih organizacij, t. i. COST akcijah. Dvakrat letno na odprtem razpisu zbirajo predloge novih akcij; vsaka akcija ima namen, določene cilje in kazalnike dosežkov zastavljenih ciljev.

 

Podroben opis 40 sprejetih akcij, ki bodo potekale do leta 2023, je objavljen tukaj.


nedelja, 23. junij 2019 Novi raziskovalni uspehi UP IAM in UP FAMNIT

Raziskovalci UP IAM in UP FAMNIT so tudi letos uspešno pridobili nove raziskovalne projekte na Javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2019 Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Znotraj štirih temeljnih projektov in enega temeljnega podoktorskega projekta, bodo opravljali raziskovalno delo na področju matematike, psihologije, računsko intenzivnih metod in aplikacij ter rastlinske produkcije.

Vodje odobrenih temeljnih projektov so: prof. dr. Štefko Miklavič, prof. dr. Enes Pasalic, doc. dr. Vita Poštuvan, prof. dr. Dušanka Janežič in dr. Alenka Baruca Arbeiter.

V raziskovalnih dejavnostih bodo sodelovale tudi druge slovenske raziskovalne ustanove, hkrati pa bo UP IAM v vlogi partnerja sodeloval še pri dveh temeljnih projektih, tj.: Selektivna ekstrakcija molekul z visoko vrednostjo za sektor specialnih kemikalij iz ostankov predelave lesa (vodilna inštitucija: InnoRenew CoE, vodja: izr. prof. dr. Andreja Kutnar) in Weissova domneva in posplošitve (vodilna inštitucija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, vodja: prof. dr. Primož Potočnik).

Na razpisu sta bili uspešni še dve članici Univerze na Primorskem. Na področju zgodovinopisja bo nov temeljni projekt vodil prof. dr. Aleksander Panjek, izr. prof. dr. Nejc Šarabon pa je pridobil aplikativni projekt s področja športa.

Temeljni raziskovalni projekti predvidevajo eksperimentalno oziroma teoretično delo, s katerim želimo pridobiti predvsem novo znanje o osnovah pojavov in zaznavnih dejstvih. Glede na to, da so med kriteriji za ocenjevanje projektov znanstvena odličnost raziskovalcev ter znanstvena, tehnološka in inovacijska odličnost samega projekta, je nov uspeh še ena potrditev kakovostnega dela raziskovalcev Univerze na Primorskem.

Rezultati razpisa so objavljeni na tej povezavi.

Našim raziskovalcem čestitamo in jim želimo uspešno delo!

Več o projektih:

Naslov: Razdaljno-regularni grafi: nerazcepni T-moduli s krajiščem 1 in delovanje grupe automorfizmov
Področje: Matematika
Vodilna raziskovalna organizacija UP IAM
Vodja: prof. dr. Štefko Miklavič
Partner: UL Pedagoška fakulteta

V projektu bomo raziskovali tako imenovane razdaljno-regularne grafe. Ogrodja petih platonskih teles so primeri takšnih grafov. Izkaže se, da je teorija razdaljno-regularnih grafov povezana tudi z mnogimi drugimi področji matematike, kot so na primer teorija kodiranja, teorija reprezentacij in teorija ortogonalnih polinomov.

 

Naslov: Načrtovanje določenih popolnih diskretnih kombinatoričnih objektov v spektralni domeni
Področje: Matematika
Vodilna raziskovalna organizacija UP IAM
Vodja: prof. dr. Enes Pasalic
Partner: UL Pedagoška fakulteta

Glavni cilj projekta je proučiti obstoj, tehnike načrtovanja in klasifikacijo določenih diskretnih kombinatoričnih objektov, kiodgovarjajo določenim razredom polinomov nad končnimi polji, ki igrajo pomembno vlogo v kriptografiji. Naš glavni namen je predstaviti učinkovito klasifikacijo in postopek načrtovanja razredov APN funkcij in AB funkcij, saj se izkaže, da so vsi poznani razredi pridobljeni z uporabo zelo specifičnih in neučinkovitih metod.

 

Naslov: E-znanje za duševno zdravje: razvoj, implementacija in evalvacija spletnih intervencij za preprečevanje samomora in krepitev duševnega zdravja
Področje: Psihologija
Vodilna raziskovalna organizacija UP IAM
Vodja: doc. dr. Vita Poštuvan
Partner: Nacionalni inštitut za javno zdravje

Namen projekta je razviti, implementirati in evalvirati za slovenski prostor inovativne in prilagojene kvalitetne interaktivne spletne vsebine za ustrezno prepoznavo samomorilnega vedenja in ukrepanje ob tem. Razvili bomo spletno platformo usposabljanja za krepitev znanja in veščin preprečevanja samomorilnega vedenja v slovenskem jeziku, evalvirali njeno izvedljivost, uporabnost in učinkovitost glede na klasične programe ozaveščanja.

Naslov: Atlas proteinskih interakcij za napovedovanje genskih variacij povezanih z interakcijami z zdravili in razvojem bolezni
Področje: Računsko intenzivne metode in aplikacije
Vodilna inštitucija: UP FAMNIT
Vodja: prof. dr. Dušanka Janežič
Partner: UL Fakulteta za farmacijo, UM Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Projekt sodi v prvo ligo današnjih raziskovalnih trendov na področju molekularnega modeliranja. Osredotočen je na najbolj obetavne raziskovalne smeri razvoja in uporabe računalniških algoritmov za simulacije kompleksnih makromolekularnih sistemov. Glavni raziskovalni cilji vsebujejo študij pomembnih problemov s področja molekularnega modeliranja kot so razvoj novih metod in povečanje natančnosti in učinkovitosti obstoječih algoritmov za računalniško modeliranje makromolekularnih sistemov, predvsem farmacevtsko zanimivih molekul, ki so podlaga za razvoj novih zdravil.

Naslov: Potencial jadranskega smilja (Helichrysum italicum (Roth) G. Don): celovito profiliranje genoma in transkriptoma za odkrivaje genov v biosintezi rastlinskih naravnih produktov
Področje: Rastlinska produkcija
Vodilna inštitucija: UP FAMNIT
Vodja: dr. Alenka Baruca Arbeiter

Glavni cilj podoktorskega projekta je določiti in karakterizirati najobetavnejše genotipe jadranskega smilja (Helichrysum italicum (Roth) G. Don) na območju severnega Jadrana. Na tak način bomo zagotovili ključne, edinstvene in široko uporabne informacije o smilju ter združili pristope raziskovalnih področij kmetijstva, botanike, taksonomije rastlin in genetike (genomike in transkriptomike). Uvod v podrobno analizo transkriptoma ter razvoj novih genskih in genomskih molekulskih markerjev predstavljajo nove pristope, ki bodo prispevali k razvoju znanstvenih ved žlahtnjenja rastlin, funkcijske genomike in biokemije.

 


petek, 21. junij 2019 1. poletna šola Oddelka za psihologijo UP FAMNIT

Vabljeni na 1. poletno šolo Oddelka za psihologijo UP FAMNIT, ki bo potekala od 22. do 24. julija v prostorih fakultete (Glagoljaška ulica 8, Koper). Namenjena je tako študentom (bio)psihologije in sorodnih smeri kot tudi vsem ostalim, ki jih zanima psihološko raziskovanje tudi v praksi.

Več podrobnosti o programu in plačilu kotizacije si lahko ogledate tukaj, kjer je tudi povezava do prijavnega obrazca.

Parkirišč neposredno pred fakulteto ni, so pa na voljo manjša plačljiva parkirišča v bližini oz. večje makadamsko parkirišče pri tržnici.

Za dodatne informacije pišite na simona.gomboc@upr.si


petek, 21. junij 2019 Dr. Hirokazu Kato: What is the next stage of Augmented Reality

Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT
v okviru Seminarja računalništva in informatike

vabi na predavanje z naslovom

»What is the next stage of Augmented Reality«,

ki bo v ponedeljek, 24. junija 2019, ob 16. uri,
FAMNIT-VP2 (Glagoljaška 8, 6000 Koper).

Predaval bo dr. Hirokazu Kato (Japonska).

POVZETEK

Augmented Reality (AR) has been studied for more than 20 years. Nowadays we can see a lot of AR applications such as PokemonGO. Some people think that AR technologies are almost completed and it has moved to a practical phase. But it is not true because current AR applications are not ideal style of AR. AR researchers still have to make the next breakthrough. In this talk, I would like to introduce my past works on AR and then explain my idea about what AR researchers have to do for the next breakthrough. After that I will briefly talk about my current research works which I am expecting to make the next breakthrough for AR.

Dr. Hirokazu Kato

Dr. Hirokazu Kato received Dr. Eng. degrees from Osaka University, Japan in 1996.
He has worked for Osaka University and Hiroshima City University and since 2007 he has been working for Nara Institute of Science and Technology.
Dr. Kato has studied about Augmented Reality for more than 15 years.
He developed a vision-based tracking library called the ARToolKit in 1999 which has had a significant impact on the growth of Augmented Reality research.
Dr. Kato received Virtual Reality Technical Achievement Award from IEEE VGTC in 2009 and Lasting Impact Award at the 11th IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality in 2012.


petek, 21. junij 2019 Fieldsov nagrajenec Stanislav Smirnov na 8ECM napovedal javno predavanje

   

 

Z veseljem naznanjamo, da je še en Fieldsov nagrajenec, Stanislav Smirnov, napovedal udeležbo na 8. Evropskem kongresu matematike!

 

Stanislav Smirnov je ruski matematik, katerega delo vključuje kompleksne in geometrijske analize, dinamične sisteme in teorijo verjetnosti. Leta 1996 je doktoriral na Caltechu pod vodstvom Nikolaja G. Makarova.


Leta 2004 je prejel nagrado EMS, na svetovnem mednarodnem matematičnem kongresu pa je leta 2010  za svoje delo na področju matematičnih temeljev statistične fizike, prejel Fieldsovo nagrado.


Med letoma 1998 in 2003 je Smirnov predaval na Kraljevem inštitutu za tehnologijo v Stockholmu. Od leta 2003 je profesor na Univerzi v Ženevi in hkrati direktor švicarskega nacionalnega centra za kompetence na področju raziskovanja “Matematike v  fiziki” (SwissMAP)
Prav tako od leta 2010 vodi laboratorij Chebyshev na državni univerzi v Sankt Peterburgu in aktivno sodeluje pri organizaciji ICM2022 v Sankt Peterburgu, ki bo neposredno sledil našemu 8ECM.

Veselimo se, da bomo profesorja Smirnova pozdravili na 8. Evropskem kongresu matematike v Portorožu!


Vabljeni k spremljanju spletne strani www.8ecm.si, kjer bomo objavljali tekoče novice s priprav na 8ECM!

 

(Foto: altech Alumni Association)

 


sreda, 19. junij 2019 Ars Mathematica Contemporanea že petič zapored najprestižnejša slovenska znanstvena revija na SCImago Journal & Country Rank

Revija Ars Mathematica Contemporanea – AMC je zabeležila še en izjemen uspeh: portal SCImago Journal & Country Rank je vsa štiri področja, ki jih pokriva revija, ovrednotil z oceno Q1, kar je najvišja ocena, ki jo pridobi le četrtina najboljših znanstvenih revij. Odlična ocena je pomemben dosežek za vso slovensko znanost, saj se AMC že peto leto zapored ponaša z naslovom najbolj prestižne znanstvene revije, ki izhaja v Sloveniji.

SCImago Journal Rank predstavlja nekakšno alternativo faktorju vpliva, saj meri vpliv znanstvenih revij na podlagi tako števila citatov kot pomembnosti in ugleda revij, v katerih se citat pojavi. Citati v najprestižnejših vodilnih revijah imajo zato večjo vrednost kot citati v manj uglednih publikacijah z majhnim vplivom v svetovnem merilu. Področja, na katerih je AMC pridobil najvišjo oceno, so: algebra in teorija števil, diskretna matematika in kombinatorika, geometrija in topologija ter teoretično računalništvo.

Slovenska znanost pa se je lahko v preteklih letih že ponašala z izjemnimi dosežki revije AMC. Indeks citiranja SCI (Science Citation Index) za leto 2015 je revijo Ars Mathematica Contemporanea (AMC) po faktorju vpliva uvrstil v elitno prvo četrtino revij na področju matematike, kar je bil nov pomemben mejnik v slovenski znanosti.

Revijo AMC sta leta 2008 zasnovala in jo s pomočjo zagnane skupine domačih in tujih urednikov še dandanes vodita prof. dr. Dragan Marušič in prof. dr. Tomaž Pisanski, izdaja pa jo Univerza na Primorskem v sodelovanju s Slovenskim društvom za diskretno in uporabno matematiko, Društvom matematikov, fizikov in astronomov Slovenije in Inštitutom za matematiko, fiziko in mehaniko Ljubljana. V njej so objavljeni vrhunski znanstveni prispevki sodobne matematike, ki izhajajo iz diskretne in uporabne matematične paradigme. Prednost imajo raziskave, ki združujejo področja diskretne matematike z drugimi deli matematike, kot so algebra, geometrija, topologija, teoretično računalništvo in kombinatorika.

Vztrajno večanje odmevnosti revije zahteva tudi ohranjanje oziroma povečevanje kvalitete objavljenih prispevkov. Zaradi visokih standardov tako uredništvo v objavo sprejme manj kot eno tretjino prispelih rokopisov.

Uredniški ekipi ob tem dosežku iskreno čestitamo in ji želimo uspešno delo še naprej!


torek, 18. junij 2019 Dijaki spoznali laški smilj in smernice gojenja

Famnit je v četrtek, 13. junija, gostil dijake Biotehniške šole iz Šempetra, smer Kmetijski tehnik. V sklopu delavnice "Spoznajmo laški smilj in smernice gojenja" so si ogledali vzpostavljeno demonstracijsko polje smilja v Centru pridelovanja sadik Purissima (Agraria Koper) in spoznali tehnologije gojenja ter pridobivanja eteričnega olja. Na fakulteti so nato laški smilj podrobneje spoznali še v laboratoriju. Delavnica je potekala v okviru projekta Vzpostavitev razvojnega in učnega centra slovenske Istre, operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020, sofinancirane iz EKSRP.

V demnostracijskem polju laškega smilja so raziskovalci Oddelka za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT razložili, zakaj je ta rastlina toliko vredna in vedno bolj cenjena (njegovo eterično olje je najdražje na svetu, 5 ml stane namreč 23 evrov). Hkrati pa je obstoj smilja čedalje bolj ogrožen, saj ga ljudje množično pulijo in trgajo. Na Hrvaškem so tako že uvedli vaške straže, v Črni gori pa so naravna rastišča zaradi puljenja ponekod že povsem uničena.

Naši raziskovalci so predstavili nasad, kjer so zbrane različne populacije smilja s Korzike, Cresa in sadike vzgojene iz certificiranega semena s Hrvaške. Namen trenutega raziskovalnega dela je namreč proučiti raznolikost populacij v izenačenih rastnih pogojih in ugotoviti, katere populacije v Slovenski Istri dajo največ aktivno bioloških spojin.

Spomnimo, da so agronomi in genetiki iz UP FAMNIT lani prvi na svetu posekvencirali genom te rastline, ki je že prepoznana kot tržna niša v kozmetiki, a naše raziskovalce zanima predvsem farmacevtska uporaba, saj ima ta neverjetna rastlina zdravilne učinke, katere so poznali že v zgodovini, ko so z njo zdravili respiratorne težave, kožne ekceme itd. Smilj je namreč antioksidant, ima repelentno lastnost in deluje protivnetno. Poleg tega je vključevanje laškega smilja v ekološko pridelavo odlična nova poslovna priložnost za kmetije in mlade podjetnike.

  


ponedeljek, 17. junij 2019 16 mednarodnih študentov bo v Sloveniji in severni Italiji preučevalo inovacije krožnega gospodarstva

Danes se začenja tretja izvedba mednarodne poletne šole Alpine Europe, ki jo vsako drugo leto skupaj organizirata Univerza na Primorskem in Oregon State University (ZDA). V okviru letošnjega naslova Innovation in the circular economy bo 16 mladih raziskovalcev iz Bosne in Hercegovine, Indije, Kazahstana, ZDA in s Češke preučevalo trajnost in ustvarjanje grajenega okolja. Začeli bodo v samem gozdu in nato sledili poti skozi oblikovanje, proizvodnjo in gradnjo. V prihodnjih dveh tednih bodo tako obiskali številna podjetja in ustanove v Sloveniji in severni Italiji, ki se pri svoji proizvodnji in oblikovanju osredotočajo na trajnostne produkte iz naravnih materialov, ter se od 22. do 24. junija mudili tudi v Slovenskem primorju.

Današnji prvi dan bodo po nastanitvi preživeli v Ljubljani, od koder se bodo jutri podali v Gozd Martuljek in na Bled, kjer si bodo ogledali iz lesa zgrajena počitniška domovanja Garden Village. Naslednji dan bodo v Ribnici obiskali podjetje Riko hiše, ki proizvaja ekološke lesene montažne objekte. Tam si bodo ogledali tudi lesen vrtec in protipotresno oblikovane lesene konstrukcije. Četrti dan se bodo odpravili v Žiri v podjetje M Sora, kjer izdelujejo okna izključno iz domačega lesa, popoldne pa bodo prispeli na Primorsko in se nastanili v Dragonji.

V petek bodo dan začeli v Kortah in po obisku družinskega podjetja Logotowood, ki ročno izdeluje lesene umivalnike in unikatno pohištvo, bo čas za postanek na Univerzi na Primorskem, natančneje na UP FAMNIT, kjer bo srečanje s študenti in spoznavanje bogatega mednarodnega raziskovalnega dela fakultete. Sledil bo še obisk Centra odličnosti InnoRenew CoE. V soboto bosta naslednji postaji Oljarna Krožera Franka Marzi v Srgaših in Škocjanski zatok, od koder bodo odšli v Portorož in Piran. 7. in 8. dan bodo na severu Primorske spoznavali značilnosti Bovca in Kobarida, med drugim bodo obiskali Kobariški muzej, ki je posvečen dogajanju med prvo svetovno vojno na soški fronti, spoznali proizvodnjo lokalnega sira in imeli nekaj časa tudi za aktivnosti ob in v reki Soči.

Drugi torek bo čas za skok čez mejo v Italijo. Prva bo na vrsti Cortina, sledila bosta Bressanone in Bolzano, po postanku v Dolomitih pa bodo poletno šolo zaključili v Benetkah.

Univerza na Primorskem je v sodelovanju z Oregon State University lani izvedla tudi poletno šolo isMCS (o kateri si lahko več preberete tudi tukaj) in upamo, da prihodnje leto to ponovimo.

Mladim raziskovalcem pa želimo v prihajajočih dneh veliko radovednega spoznavanja, zanimivih odkritij in predvsem lepih trenutkov v naši deželi in onkraj nje.


petek, 14. junij 2019 FPSAC konferenca tokrat v Sloveniji

Od 1. do 5. julija 2019 bo na Pravni fakulteti v Ljubljani potekala 31. konferenca FPSAC (Formal Power Series and Algebraic Combinatorics). Gre za največjo letno mednarodno kombinatorično konferenco, na kateri se zbere okoli 250 udeležencev. Teme konference se dotikajo tudi algebre, fizike, teoretičnega računalništva in biologije.

V organizacijskem odboru konference je tudi prof. dr. Martin Milanič, v programskem odboru pa izr. prof. dr. Russ Woodroofe.

Več o konferenci najdete na spletni strani http://fpsac2019.fmf.uni-lj.si/.


četrtek, 13. junij 2019 SUSGRAPE delavnice so se tokrat udeležili dijaki Biotehniške šole iz Šempetra pri Gorici

Aktivnosti na projektu SUSGRAPE (Program sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020) so konec prejšnjega tedna spoznali dijaki z Biotehniške šole iz Šempetra pri Gorici, smer Kmetijsko-podjetniški tehnik.

Najprej smo si na čudoviti vinogradniški legi Purissima ogledali vinograde Vinakopra, se seznanili z različnimi tehnologijami gojenja vinske trte in si ogledali meteorološko postajo, ki je bila na Purissimi nameščena v okviru projekta SUSGRAPE.

Sledilo je laboratorijsko delo na UP FAMNIT, kjer so dijaki pod mikroskopom in stereo mikroskopom opazovali glive, ki povzročajo bolezni vinske trte. Dijaki so med ogledom vinogradov in laboratorijskim delom pokazali, da zelo dobro poznajo tehnologije gojenja vinske trte in povzročitelje bolezni.

V okviru predstavitve na temo modelov za napoved pojava bolezni vinske trte, s katerimi želimo prispevati k trajnostnemu vinogradništvu, pa smo povezali znanje o razvojnih krogih patogenih gliv s teoretično zasnovo modelov ter si ogledali spletno platformo WiForWine, ki omogoča pregled meritev meteoroloških postaj in rezultatov analize podatkov z izbranimi napovednimi modeli.

Delavnico smo prijetno in poučno sklenili z ogledom kleti Vinakopra.

Za pomoč pri organizaciji delavnice se zahvaljujemo Primorski gospodarski zbornici, partnerju na projektu SUSGRAPE, in seveda dijakom za obisk in sodelovanje.

  


sreda, 12. junij 2019 Naši matematiki blesteli tudi na Mednarodni internetni olimpijadi

Študenti UP FAMNIT nadaljujejo z nizanjem velikih uspehov na mednarodnih matematičnih tekmovanjih. Dva študenta matematike sta se še posebej izkazala v vseh krogih Mednarodne internetne olimpijade iz matematike in se tako prebila v finale, ki je potekal v maju.

Na letošnji izvedbi mednarodnega tekmovanja, ki se je pričelo marca, se je pomerilo 6215 študentov z 157 univerz. Naši študenti so sodelovali v kategoriji specializiranih matematičnih fakultet, v kateri je bilo skupaj 719 tekmovalcev.

V 1. krogu so Famnit zastopali: Mirza Krbezlija in Narmina Baghirova (oba 1. letnik Matematične znanosti), Daniil Baldouski (3. letnik Matematika), Đorđe Mitrović in Aleksandar Avdalović (oba 2. letnik Matematika) ter Besfort Shala in Filip Pramenković (oba 1. letnik Matematika). V naslednji krog so napredovali Đorđe Mitrović, ki je v 1. krogu dosegel 1. mesto, drugi je bil Besfort Shala, tretje mesto pa sta si razdelila Daniil Baldouski in Filip Pramenković. V 3. krog oz. finale pa sta se nato uvrstila le Mitrović in Shala.

V majskem 3. krogu se je pomerilo 94 študentov s 56 univerz. Tako Besfort Shala kot Đorđe Mitrović sta prejela srebrno priznanje.

»Priprava na tekmovanja ni primerljiva z učenjem za izpite. Tu pridejo v poštev druge teme, tudi razmišljanje je potrebno usmeriti v druge smeri. Meni so prav prišle izkušnje s tekmovanj iz časa srednje šole, čeprav naloge niso bile nemogoče – nivo je bil v skladu s pričakovanji. Aprilsko tekmovanje na Češkem je bilo denimo veliko večji podvig,« je mnenja Besfort Shala, ki je v kategoriji specializiranih fakultet zasedel končno 4. mesto.

Đorđe Mitrović (končno 6. mesto) pa pravi: »Internetna olimpijada je drugačna, veliko bolj zanimiva od drugih tekmovanj, saj je tu najbolj pomembno, da si iznajdljiv in da v čim krajšem času prideš do ustvarjalne rešitve. Ni standardno tekmovanje, nanj se je težko pripraviti, saj potrebuješ predvsem izkušnje. Lahko sicer vzameš v roke knjigo z izreki, ampak, če ne veš, kako bi jih uporabil, nima smisla. Bilo je res zelo zabavno

Iskrene čestitke vsem študentom za uspeh!


sreda, 12. junij 2019 Javni poziv za pridobitev štipendije iz Štipendijskega sklada UP za študijsko leto 2019/2020

Univerza na Primorskem vabi vse študente UP, da se prijavijo na javni poziv za pridobitev štipendije in tako izrazijo svoj interes za vključitev v sklad.

Štipendijski sklad Univerze na Primorskem je namenjen nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP, ponudbi teh študentov delodajalcem še v času študijskega procesa in zagotavljanju možnosti za njihovo zaposlitev takoj, ko zaključijo s študijem.

Prijavite se lahko do 10. oktobra 2019.

Javni poziv je dostopen na spletni strani Kariernega centra UP.

 

Vabljeni k prijavi!


ponedeljek, 10. junij 2019 9. slavnostna podelitev diplom

V petek, 7. junija, je v Gledališču Koper potekala 9. Slavnostna podelitev diplom UP FAMNIT. Novi diplomanti – teh je bilo letos kar 124 – bodo obogatili lokalno in širše okolje z novimi kakovostnimi kadri: diplomiranimi bioinformatiki, varstvenimi biologi, biopsihologi, matematiki, finančnimi matematiki, inženirji računalništva in informatike, inženirji kmetijstva ter magistri inženirji računalništva in informatike, magistri matematike, varstva narave, biopsihologije in psihologije ter finančne matematike.

Prisotne sta nagovorila rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič in dekanja UP FAMNIT prof. dr. Klavdija Kutnar.

Svoja razmišljanja o študiju na fakulteti in drugih študijskih izkušnjah sta z navzočimi delili tudi dve študentki: Sara Cerar, diplomantka dodiplomskega študijskega programa Biodiverziteta, in Šejla Žujo, diplomantka magistrskega študijskega programa Matematika s finančnim inženiringom.

 

Za glasbeni program je poskrbel kvintet klarinetov, ki so ga sestavljali Jan Malej, Andreja Miknić, Taja Pajmon Rak, Valentina Skočir Degrassi in Nina Tomič.

Poleg diplomantov so bili pozornosti deležni tudi študenti UP FAMNIT, ki so bili posebej uspešni pri študiju ali raziskovanju oziroma so se izkazali na področju razvoja obštudijskih dejavnosti.

Prejemniki pohval za študijske/raziskovalne dosežke so bili:

 • Špela Bizjan, magistrski študijski program Uporabna psihologija (predlagatelj: Oddelek za psihologijo UP FAMNIT),
 • Aja Bončina, magistrski študijski program Varstvo narave (predlagatelj: Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT),
 • Otilija Dajč, dodiplomski študijski program Biopsiholgija (predlagatelj: Oddelek za psihologijo UP FAMNIT),
 • Urška Gerič, magistrski študijski program Varstvo narave (predlagatelj Oddelek za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT)
 • Tina Kalan, magistrski študijski program Uporabna psihologija (predlagatelj: Oddelek za psihologijo UP FAMNIT),
 • Nina Klobas, magistrski študijski program Matematične znanosti (predlagatelj: Oddelek za matematiko),
 • Urša Mele, magistrski študijski program Uporabna psihologija (predlagatelj: Oddelek za psihologijo UP FAMNIT),
 • Đorđe Mitrović, dodiplomski študijski program Matematika (predlagatelj: Oddelek za matematiko),
 • Manja Tišler, magistrski študijski program Varstvo narave (predlagatelj: Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT),
 • Katja Valjavec, dodiplomski študijski program Bioinformatika (predlagatelj Oddelek za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT),
 • Maša Žerjav, magistrski študijski program Uporabna psihologija (predlagatelj: Oddelek za psihologijo UP FAMNIT),
 • Anja Zupanc, dodiplomski študijski program Biopsiholgija (predlagatelj: Oddelek za psihologijo UP FAMNIT).

Prejemniki pohval za aktivno delovanje na področju razvoja obštudijskih dejavnosti študentov – predlagatelj: Študentski svet UP FAMNIT:

 • Đorđe Mitrović, dodiplomski študijski program Matematika,
 • Taja Pajmon Rak, magistrski študijski program Varstvo narave,
 • Nives Žunec, dodiplomski študijski program Biopsiholgija.

Diplomantom in prejemnikom pohval iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspehov na njihovi nadaljnji študijski, raziskovalni in karierni poti.


ponedeljek, 10. junij 2019 Dr. Samir Hodžić na postdoktorskem izobraževanju na Danskem

Center za kriptografijo UP FAMNIT uspešno širi mrežo sodelovanj z institucijami in s posameznimi raziskovalci na mednarodni ravni. Dr. Samir Hodžić, aktivni član skupine matematikov, ki se na naši fakulteti ukvarja s kriptografijo, je namreč pred kratkim začel podoktorsko izobraževanje na Technical University of Denmark, kjer bo v naslednjem letu in pol raziskoval na področju simetrične kriptologije.
Gre za še en korak v smeri uspešnega sodelovanja med univerzami, ki vodi do pozitivnih sprememb tudi v industriji in širši družbi.

Raziskovanje na področju kriptografije je v sodobnem svetu izjemno pomembno. Izmenjava in hranjenje informacij sta namreč ključnega pomena, saj kriptografske kode varujejo informacije pred nepooblaščenimi dostopi, spremembami in drugimi zlorabami, zaradi česar je uporaba kriptografije v ekonomiji in industriji bistvena tako na državnem kot na mednarodnem nivoju.

Spomnimo, da so naši kriptografi decembra lani poskrbeli za pomemben dosežek: na razpisu Agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) so pridobili nov raziskovalni program »Matematično modeliranje in enkripcija: od teoretičnih konceptov do vsakodnevnih aplikacij«, ki ga vodi predstojnik centra prof. dr. Enes Pasalic. Več informacij o programu najdete na tej povezavi.

Dr. Samirju Hodžiću želimo uspešno raziskovanje na Danskem!


četrtek, 6. junij 2019 Famnit ponesel Univerzo na Primorskem med 25 najboljših na lestvici U-Multirank na področju mednarodne usmerjenosti

Univerza na Primorskem je ta teden prejela pomembno priznanje: na mednarodnem primerjanju univerz U-Multirank 2019 si je pridobila naslov Global Top 25 performers na področju mednarodne usmerjenosti študijskih programov. Priznanje so zagotovila študijska in raziskovalna področja UP FAMNIT – to so: matematika, računalništvo in informatika ter biologija.

Več dimenzionalno lestvico U-Multirank finančno podpira Evropska Komisija z namenom merjenja uspešnosti univerz na različnih področjih – od kakovosti poučevanja in učenja ter rezultatov raziskovalne dejavnosti vse do mednarodne usmerjenosti, uspešnosti pri prenosu znanja in prispevku k regionalnemu razvoju.

Multirank je, kot rečeno, ocenil tri področja, ki jih razvija UP FAMNIT: matematiko, računalništvo in informatiko ter biologijo, ki se implementirajo v študijskih programih na dodiplomski in podiplomski ravni. Ravno na teh programih beležimo najvišjo prisotnost vpisanih tujih študentov, ki na Famnit prihajajo iz več kot 20 držav. Prav tako prihaja iz tujine veliko zaposlenih visokošolskih učiteljev in raziskovalcev (trenutno okoli 20 %), katerih število se vsako leto še povečuje.

Uspeh pri ocenjevanju so Famnitu prinesli izvedba študijskih programov v tujem jeziku in posledično večje število tujih študentov (teh je že tretjina vseh redno vpisanih), mednarodni pedagoški in raziskovalni kader, uspešno pridobivanje raziskovalnih projektov in programov, odmevna raziskovalna dejavnost ter izdajanje mednarodno priznanih znanstvenih publikacij in revij.

Letošnje ocenjevanje je pod drobnogled vzelo 1711 univerz iz 96 držav s celega sveta. V sporočilu za javnost so med drugim izpostavili, da navzven odprte univerze, se pravi tiste, ki sodelujejo na mednarodni ravni, dosegajo boljše rezultate od tistih, ki se manj povezujejo, predvsem pa je pri prvih bistveno boljše posredovanje znanja in učinek njihovega raziskovalnega in pedagoškega dela. Veliko bolj so uspešne v sodelovanju z industrijo, pri ustvarjanju novih podjetnih priložnosti in patentiranju idej, tako kot je bolj uspešno njihovo raziskovalno delo. Navsezadnje so tudi študenti veliko bolj zadovoljni s svojo študijsko izkušnjo.

Da se kakovost z odpravo meja le poveča, kaže dejstvo, da je ravno najbolj mednarodno področje Famnita – tj. matematika – odprlo Univerzi na Primorskem vrata na znamenito Šanghajsko lestvico, kjer se je leta 2016 uvrstila v skupino univerz med 401-500, kar je za mlado in majhno raziskovalno ustanovo izjemen dosežek, saj se na seznamu 1200 univerz pojavljajo velike univerze in raziskovalne ustanove s celega sveta. Na U-Multiranku 2019 pa je primorska matematika dosegla 15. mesto med 185 ocenjenimi univerzami.

Evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport, Tibor Navracsics je včeraj povedal: »Najnovejši rezultati U-Multiranka kažejo, da univerze v Evropski Uniji delujejo zelo dobro, sploh če pogledamo na izobraževanje, raziskovanje in zadovoljstvo študentov kot na celoto. Pomembno je, da nam U-Multirank zagotavlja dragocene informacije za bodoče študente, saj želimo oblikovati evropski izobraževalni prostor, kjer lahko vsi dobijo najboljšo izobrazbo in lahko svobodno študirajo izven svojih meja.«

Najnovejši rezultati U-Multiranka ne dajejo le vpogleda v učinkovitost odprtih meja, temveč omogočajo tudi pregledno in podrobno predstavitev univerz, da se lahko dobro obveščeni mladi bolje odločajo o tem, kaj in kje študirati glede na to, kaj je zanje najpomembneje. Univerze bi lahko U-Multirank uporabljale za ugotavljanje svojih prednosti in slabosti ter iskanje načinov za izboljšave. To omogoča le lestvica, v kateri se ne primerja zgolj raziskovalne dejavnosti posameznih ustanov, ampak se upošteva tudi druge dejavnike in raznolikost visokošolskega sistema.


torek, 4. junij 2019 Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce na UP FAMNIT in UP IAM v letu 2019

Univerza na Primorskem je objavila razpis za izbor kandidatov za mlade raziskovalce v letu 2019, v okviru katerega je predviden izbor mladih raziskovalcev, ki se bodo usposabljali za pridobitev doktorata znanosti na UP FAMNIT in UP IAM. Raziskovalna področja so matematika, psihiatrija in javno zdravstvo (varstvo pri delu).

Kandidati lahko vloge oddajo do vključno do četrtka, 4. 7. 2019, do 14. ure.

Predstavitve mentorjev in programov vseh razpisanih mest na Univerzi na Primorskem so objavljene v spodnji tabeli:

Ime mentorja Raziskovalno področje mentorja Raziskovalni program / raziskovalni projekt Članica UP
Prof. dr. Štefko Miklavič 1.01 Matematika Raziskovalni program P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger UP IAM
Doc. dr. Vita Poštuvan 3.09 Psihiatrija Raziskovalni program P3-0384 Živ?Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora UP FAMNIT
Prof. dr. Štefan Bojnec 5.02 Ekonomija Ciljni raziskovalni projekt V1-1808 Uporaba tehnologije DNA za ugotavljanje poneverb v ribiških proizvodih z vrednotenjem socio ekonomskih vidikov UP FM
Prof. dr. Diego De Leo 3.08 Javno zdravstvo
(varstvo pri delu)
Raziskovalni program P3-0384 Živ?Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora UP IAM

Dokumentacija razpisa:

 


ponedeljek, 3. junij 2019 Vabilo na predavanje dr. Ive Tomić: »Youth unemployment in EU: trends and policy measures«

Oddelek za matematiko UP FAMNIT
vabi na gostujoče predavanje

dr. IVE TOMIĆ (Ekonomski institut, Zagreb)

z naslovom

»Youth unemployment in EU: trends and policy measures«,

ki bo v ponedeljek, 10. 6. 2019, ob 12.00

v predavalnici FAMNIT MP2 (Glagoljaška 8).

Predavanje bo v angleškem jeziku.

Predavanje bo v okviru Jean Monnet Module projekta “Gospodarski trendi v EU”, ki ga financira Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo Evropske komisije (EACEA - European Commission's Education, Audiovisual and Culture Executive Agency).

Vljudno vabljeni!