Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Vključevanje mladih v reševanje problema urejenosti okolja v soseskah Prisoje in Markovec

natisni

Univerza na Primorskem že vrsto let uspešno pridobiva sredstva za izvajanje projektov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS, katerih namen je spodbujanje sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo in neprofitni sektor) ter izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem.

O projektuna vrh

Projekt Mladi za boljše mesto naslavlja problem (ne)vključevanja mladih v prizadevanja za ureditev dveh rizičnih mestnih sosesk v Kopru, obenem pa želi vzpostaviti trajnejše mehanizme, ki bi omogočali kontinuirano sodelovanje vseh deležnikov za izboljšanje okoljskih pogojev na lokalni ravni.

Projektna partnerja sta v preteklosti že uspešno sodelovala, vendar na terenu opažata, da kljub nenehnim prizadevanjem na svojih področjih še ni prišlo do preboja v smislu urejenosti okolja in zmanjšanja dejavnikov tveganja v izbranih mestnih soseskah. Določeni vidiki urejenosti lokalnega okolja – denimo urejene zelene površine ob igriščih, pešpoti do šol, okolica ekoloških otokov in podobno – imajo posreden pozitiven vpliv na pojavnost manj tveganih vedenj v zvezi z uporabo psihoaktivnih snovi med mladostniki (zmanjševanje dejavnikov tveganja v okolju - okoljska preventiva).

Oba projektna partnerja prepoznavata mlade kot ključno ciljno skupino, ki bi lahko pripomogla k želenemu preboju. Projekt predstavlja priložnost za iskanje skupnih inovativnih in trajnih rešitev v sodelovanju s študenti Univerze na Primorskem. Cilji projekta so poleg povečanja kompetenc študentov in nudenja inovativnega učnega okolja zanje tudi povečati vključenost mladih v urejanje okolja in zmanjševanje dejavnikov tveganja v bivalnem okolju, povečati ozaveščenost mladih in ostalih prebivalcev v mestnih soseskah, okrepiti sodelovanje med lokalnimi organizacijami iz gospodarskega, vladnega in nevladnega sektorja, poiskati inovativne rešitve ter prenos znanj med Univerzo in gospodarskim ter družbenim sektorjem.

Študentje bodo spoznali praktično delo tako glede urejanja okolja kot glede zmanjševanja tveganj na terenu pri obeh projektnih partnerjih. Nato bodo pripravili evalvacijo obstoječih pristopov in pod pedagoškim mentorstvom poiskali inovativne rešitve za spopadanje z zastavljenim problemom.

Projektne aktivnostina vrh

  • Seminar z namenom izmenjave dobrih praks – partner 1 in partner 2 predstavita dobre prakse vsak na svojem področju.

  • Aktivnosti na terenu - predstavitev problemske situacije, supervizirano neposredno delo študentov z uporabniki (mladostniki) v dveh ciljnih soseskah.

  • Pregled literature in dosedanjih primerov s področij okoljskih strategij, preventive in mladinskega (uličnega) dela ter oblikovanje inovativnih rešitev in ukrepov.

  • Člani projektne skupine bodo opravili izčrpen pregled obstoječe relevantne literature, svoje izsledke pa združili s predstavljenimi praksami in tako oblikovali inovativne, specifične rešitve in ukrepe.

  • Zaključni seminar s predstavitvijo rezultatov projekta in diskusijo.

  • Promocija projekta in sprotno obveščanje širše javnosti o sprotnih rezultatih.

  • Predstavitev rezultatov projekta v okviru strokovne konference.

Partnerji na projektuna vrh

6 študentov:

  • 2 študenta univerzitetnega študijskega programa Biopsihologija (UP FAMNIT),
  • 2 študenta magistrskega študijskega programa Uporabna psihologija (UP FAMNIT),
  • 2 študenta magistrskega študijskega programa Inkluzivna pedagogika (UP PEF).

2 delovna mentorja:

2 pedagoška mentorja: