Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

nedelja, 23. junij 2019 Novi raziskovalni uspehi UP IAM in UP FAMNIT

Raziskovalci UP IAM in UP FAMNIT so tudi letos uspešno pridobili nove raziskovalne projekte na Javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2019 Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Znotraj štirih temeljnih projektov in enega temeljnega podoktorskega projekta, bodo opravljali raziskovalno delo na področju matematike, psihologije, računsko intenzivnih metod in aplikacij ter rastlinske produkcije.

Vodje odobrenih temeljnih projektov so: prof. dr. Štefko Miklavič, prof. dr. Enes Pasalic, doc. dr. Vita Poštuvan, prof. dr. Dušanka Janežič in dr. Alenka Baruca Arbeiter.

V raziskovalnih dejavnostih bodo sodelovale tudi druge slovenske raziskovalne ustanove, hkrati pa bo UP IAM v vlogi partnerja sodeloval še pri dveh temeljnih projektih, tj.: Selektivna ekstrakcija molekul z visoko vrednostjo za sektor specialnih kemikalij iz ostankov predelave lesa (vodilna inštitucija: InnoRenew CoE, vodja: izr. prof. dr. Andreja Kutnar) in Weissova domneva in posplošitve (vodilna inštitucija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, vodja: prof. dr. Primož Potočnik).

Na razpisu sta bili uspešni še dve članici Univerze na Primorskem. Na področju zgodovinopisja bo nov temeljni projekt vodil prof. dr. Aleksander Panjek, izr. prof. dr. Nejc Šarabon pa je pridobil aplikativni projekt s področja športa.

Temeljni raziskovalni projekti predvidevajo eksperimentalno oziroma teoretično delo, s katerim želimo pridobiti predvsem novo znanje o osnovah pojavov in zaznavnih dejstvih. Glede na to, da so med kriteriji za ocenjevanje projektov znanstvena odličnost raziskovalcev ter znanstvena, tehnološka in inovacijska odličnost samega projekta, je nov uspeh še ena potrditev kakovostnega dela raziskovalcev Univerze na Primorskem.

Rezultati razpisa so objavljeni na tej povezavi.

Našim raziskovalcem čestitamo in jim želimo uspešno delo!

Več o projektih:

Naslov: Razdaljno-regularni grafi: nerazcepni T-moduli s krajiščem 1 in delovanje grupe automorfizmov
Področje: Matematika
Vodilna raziskovalna organizacija UP IAM
Vodja: prof. dr. Štefko Miklavič
Partner: UL Pedagoška fakulteta

V projektu bomo raziskovali tako imenovane razdaljno-regularne grafe. Ogrodja petih platonskih teles so primeri takšnih grafov. Izkaže se, da je teorija razdaljno-regularnih grafov povezana tudi z mnogimi drugimi področji matematike, kot so na primer teorija kodiranja, teorija reprezentacij in teorija ortogonalnih polinomov.

 

Naslov: Načrtovanje določenih popolnih diskretnih kombinatoričnih objektov v spektralni domeni
Področje: Matematika
Vodilna raziskovalna organizacija UP IAM
Vodja: prof. dr. Enes Pasalic
Partner: UL Pedagoška fakulteta

Glavni cilj projekta je proučiti obstoj, tehnike načrtovanja in klasifikacijo določenih diskretnih kombinatoričnih objektov, kiodgovarjajo določenim razredom polinomov nad končnimi polji, ki igrajo pomembno vlogo v kriptografiji. Naš glavni namen je predstaviti učinkovito klasifikacijo in postopek načrtovanja razredov APN funkcij in AB funkcij, saj se izkaže, da so vsi poznani razredi pridobljeni z uporabo zelo specifičnih in neučinkovitih metod.

 

Naslov: E-znanje za duševno zdravje: razvoj, implementacija in evalvacija spletnih intervencij za preprečevanje samomora in krepitev duševnega zdravja
Področje: Psihologija
Vodilna raziskovalna organizacija UP IAM
Vodja: doc. dr. Vita Poštuvan
Partner: Nacionalni inštitut za javno zdravje

Namen projekta je razviti, implementirati in evalvirati za slovenski prostor inovativne in prilagojene kvalitetne interaktivne spletne vsebine za ustrezno prepoznavo samomorilnega vedenja in ukrepanje ob tem. Razvili bomo spletno platformo usposabljanja za krepitev znanja in veščin preprečevanja samomorilnega vedenja v slovenskem jeziku, evalvirali njeno izvedljivost, uporabnost in učinkovitost glede na klasične programe ozaveščanja.

Naslov: Atlas proteinskih interakcij za napovedovanje genskih variacij povezanih z interakcijami z zdravili in razvojem bolezni
Področje: Računsko intenzivne metode in aplikacije
Vodilna inštitucija: UP FAMNIT
Vodja: prof. dr. Dušanka Janežič
Partner: UL Fakulteta za farmacijo, UM Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Projekt sodi v prvo ligo današnjih raziskovalnih trendov na področju molekularnega modeliranja. Osredotočen je na najbolj obetavne raziskovalne smeri razvoja in uporabe računalniških algoritmov za simulacije kompleksnih makromolekularnih sistemov. Glavni raziskovalni cilji vsebujejo študij pomembnih problemov s področja molekularnega modeliranja kot so razvoj novih metod in povečanje natančnosti in učinkovitosti obstoječih algoritmov za računalniško modeliranje makromolekularnih sistemov, predvsem farmacevtsko zanimivih molekul, ki so podlaga za razvoj novih zdravil.

Naslov: Potencial jadranskega smilja (Helichrysum italicum (Roth) G. Don): celovito profiliranje genoma in transkriptoma za odkrivaje genov v biosintezi rastlinskih naravnih produktov
Področje: Rastlinska produkcija
Vodilna inštitucija: UP FAMNIT
Vodja: dr. Alenka Baruca Arbeiter

Glavni cilj podoktorskega projekta je določiti in karakterizirati najobetavnejše genotipe jadranskega smilja (Helichrysum italicum (Roth) G. Don) na območju severnega Jadrana. Na tak način bomo zagotovili ključne, edinstvene in široko uporabne informacije o smilju ter združili pristope raziskovalnih področij kmetijstva, botanike, taksonomije rastlin in genetike (genomike in transkriptomike). Uvod v podrobno analizo transkriptoma ter razvoj novih genskih in genomskih molekulskih markerjev predstavljajo nove pristope, ki bodo prispevali k razvoju znanstvenih ved žlahtnjenja rastlin, funkcijske genomike in biokemije.