Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Na kratko o Famnitu 2015/16

natisni

Poglejte tudi:
Študijsko leto 2014/2015
Študijsko leto 2013/2014
Študijsko leto 2012/2013
Študijsko leto 2011/2012
Študijsko leto 2010/2011

Študenti 2015/16

Podatki o vpisu

Dodiplomski: 560
Magistrski: 185
Doktorski: 26
Skupaj: 771

Prvič vpisani v 1. letnik (bruci)

Dodiplomski: 160
Magistrski: 64
Doktorski: 5
Skupaj: 229


Tuji študenti

Dodiplomski*: 45
Magistrski**: 18
Doktorski***: 9
Skupaj: 72

* iz Azerbajdžana, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Irana, Italije, Kosova, Makedonije in Srbije
** iz Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Makedonije, Rusije, Srbije in Ukrajine
*** iz Argentine,
Bosne in HercegovineHrvaške, Makedonije, Mehike, Poljske in Srbije
 

Erasmus in druge izmenjave študentov

Incoming*: 7
Outgoing**: 15

* iz Češke, Slovaške, Portugalske, Španije in Italije
** v Veliki Britaniji,  Španiji, Turčiji, Franciji, na Portugalskem, Švedskem, Nizozemskem, Češkem, Hrvaškem in na Finskem
 

Struktura študentov po spolu

Ženske: 498 (65 %)
Moški: 273 (35 %)

Delež študentov FAMNIT v strukturi študentov UP

Število vseh študentov UP: 5344
Število študentov UP FAMNIT: 771 (14,4 %)

 

Podatki o vpisu po študijskih programih

Dodiplomski študij (redni študij):

 • Matematika (slovenska izvedba): 22 (1. letnik: 3 / 2. letnik: 7 / 3. letnik: 11 / absolvent: 1)
 • Matematika (angleška izvedba): 9 (4/5/0/0)
 • Matematika v ekonomiji in financah: 18 (8/6/3/1)
 • Računalništvo in informatika: 68 (36/18/8/6)
 • Bioinformatika: 13 (3/7/3/0)
 • Biodiverziteta: 62 (23/26/9/4)
 • Sredozemsko kmetijstvo: 24 (11/6/6/1)
 • Biopsihologija: 178 (46/45/49/38)
 • Aplikativna kineziologija: 166 (46/46/49/25)

Magistrski študij (redni in izredni študij):

 • Matematične znanosti (redni študij): 10 (1. letnik: 4 / 2. letnik: 4 / absolvent: 2)
 • Matematika s finančnim inženiringom (redni študij): 11 (8/1/2)
 • Računalništvo in informatika (redni študij): 22 (9/8/5)
 • Varstvo narave (redni študij): 34 (11/15/8)
 • Biopsihologija (redni študij): 60 (20/21/19)
 • Aplikativna kineziologija (redni študij): 45 (21/16/8)
 • Aplikativna kineziologija (izredni študij): 3 (2/1/0)

Doktorski študij  (izredni študij):

 • Matematične znanosti (slovenska izvedba): 5 (1. letnik: 0 / 2. letnik: 1 / 3. letnik: 2 / absolvent: 2)
 • Matematične znanosti (angleška izvedba): 4 (1/3/0/0)
 • Računalništvo in informatika: 2 (1/0/0/1)
 • Aplikativna kineziologija: 15 (5/5/2/3)


Študenti po regionalni pripadnosti (več o slovenskih regijah)

 • Obalno-kraška: 25,4 %
 • Osrednjeslovenska: 16,9 %
 • Goriška: 9,7 %
 • Gorenjska: 7,9 %
 • Podravska: 9,3 %
 • Savinjska: 6,5 %
 • Notranjsko-kraška: 5,1 %
 • Jugovzhodna: 3,5 %
 • Pomurska: 1,8 %
 • Spodnjeposavska: 2 %
 • Koroška: 1,6 %
 • Zasavska: 1 %
 • Tuji študenti: 9,3 %

Podatki o vpisu 2007/08 - 2015/16
 na vrh

Študijsko leto Dodiplomski Magistrski Doktorski SKUPAJ
2015/16* 560 185 26 771
2014/15* 596 178 25 799
2013/14* 610 134 32 776
2012/13* 589 79 32 700
2011/12* 465 61 33 559
2010/11* 332 68 17 417
2009/10 197 27 11 235
2008/09 149 36 7 192
2007/08 71 46 9 126

*Od študijskega leta 2010/11 do vključno študijskega leta 2016/17 so v podatke o vpisu vključeni študenti vseh treh stopenj študijskega programa Aplikativna kineziologija. S študijskim letom 2017/18 se je izvajanje vseh treh stopenj študijskega programa Aplikativna kineziologija preneslo na UP FVZ.

Diplomanti 2008 - 2015na vrh

Leto Dodiplomski Magistrski Doktorski SKUPAJ
2015* 89 11 5 105
2014* 90 13 4 107
2013* 59 1 3 63
2012* 30 12 1 43
2011 14 2 1 17
2010 8 2 0 10
2009 0 5 0 5
2008 1 1 1 3
SKUPAJ 291 47 15 353*

*Od leta 2012 do vključno 2017 so v podatke o diplomantih vključeni študenti vseh treh stopenj študijskega programa Aplikativna kineziologija. S študijskim letom 2017/18 se je izvajanje vseh treh stopenj študijskega programa Aplikativna kineziologija preneslo na UP FVZ. V času od 1. 1. 2012 do 30. 9. 2017 je na UP FAMNIT zaključilo študij 68 diplomantov Aplikativne kineziologije, 1. stopnja, 14 diplomantov Aplikativne kineziologije, 2. stopnja in 7 diplomantov Aplikativne kineziologije, 3. stopnja.

Študijski programi 2015/16na vrh

Vsi študijski programi so kreditno ovrednoteni po Evropskem kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer System).

Študijska področja UP FAMNIT po klasifikaciji ISCED 1997: (31) družbene vede (psihologija), (42) vede o živi naravi, (46) matematika in statistika, (48) računalništvo, (52) tehnika, (62) kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, (85) varstvo okolja, (81) osebne storitve.

Raziskovanje (leto 2015)na vrh

Na področju raziskovanja UP FAMNIT tesno sodeluje z Inštitutom Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM), kjer opravlja raziskovalno dejavnost večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP FAMNIT.  Nekateri visokošolski učitelji raziskujejo tudi v okviru Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem (UP ZRS) in Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko (IMFM).

Izvirni znanstveni članki Raziskovalne skupine UP FAMNIT v letu 2015 (1. 1. 2015 - 31. 12. 2015) (vir: Sicris):

 • SCI Expanded, SSCI, Scopus (d) ali Scopus (h): 143 (49/43/35/16)
 • A&HCI ali Scopus: 17
 • Drugo: 19
 • Skupaj: 179

Izvirni znanstveni članki Raziskovalne skupine UP IAM v letu 2015 (1. 1. 2015 - 31. 12. 2015) (vir: Sicris):

 • SCI Expanded, SSCI, Scopus (d) ali Scopus (h): 91 (29/31/24/7)
 • A&HCI ali Scopus: 12
 • Drugo: 8
 • Skupaj: 111

Odhodki za raziskovanje za UP FAMNIT in UP IAM v letu 2015: 1.717.136 EUR

Pedagoško, raziskovalno in administrativno osebje 2015/16na vrh

 Število zaposlenih in pogodbenih delavcev

 • Učitelji in raziskovalci:
  Zaposleni: 125 (56,17 FTE)
  Pogodbeni sodelavci: 38
  Skupaj: 163
 • od tega tujci: 17
  Zaposleni: 14
  Pogodbeni sodelavci: 3
 • Administrativno osebje: 15 (14,2  FTE)

Struktura osebja po spolu

 • Učitelji in raziskovalci:
  Moški: 108 (66,3 %)
  Ženske: 55 (33,7 %)
 • Administrativno osebje:
  Ženske: 11 (73,3 %)
  Moški: 4 (26,7 %)

Starostna struktura osebja

 
Starost Moški Ženske SKUPAJ
20-30 10 8 18
31-40 44 38 82
41-50 28 14 42
51-60 20 4 24
61-70 9 3 12
71 in več 0 0 0
SKUPAJ 111 67 178

Finančni podatki (leto 2015)na vrh

Prihodki skupaj: 2.6 mio. EUR

Viri financiranja EUR
MIZŠ - sredstva za izobraževalno dejavnost 2.165.428
ARRS - sredstva za raziskovalno dejavnost 307.265
Drugi proračunski viri (druga ministrstva in proračuni lokalnih skupnosti) 5.443
Proračun Evropske unije - komunitarni programi 92.371
Javna služba - drugo 48.677
Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 20.815
SKUPAJ v 2015 2.639.999

Pomembnejši dosežki v letu 2015na vrh

Prof. dr. Tomaž Pisanski je prejel prestižno Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke pri znanstvenoraziskovalnem delu na področju diskretne matematike in njenih uporab

Naš profesor in raziskovalec prof. dr. Tomaž Pisanski je 20. novembra 2015 prejel prestižno Zoisovo nagrado, in sicer za vrhunske dosežke pri znanstvenoraziskovalnem delu na področju diskretne matematike in njenih uporab. Gre za najprestižnejšo nagrado za dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki jo podeljuje Republika Slovenija raziskovalcem v Republiki Sloveniji, ki so s svojimi dosežki trajno prispevali k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Več informacij:
Prof. dr. Tomaž Pisanski je Zoisov nagrajenec za vrhunske dosežke pri znanstvenoraziskovalnem delu na področju diskretne matematike in njenih uporab

Priznanja in nagrade študentom, učiteljem in raziskovalcem

Na 12. Slavnostni akademiji ob Tednu Univerze na Primorskem (marec 2015) so bili med prejemniki nagrad UP tudi sodelavci in študenti UP FAMNIT:

 • Izr. prof. dr. Enes Pasalic je prejel Nagrado za znanstveno odličnost Univerze na Primorskem, in sicer za področje naravoslovja in tehnike
 • Izr. prof. dr. Andreja Kutnar je prejela Priznanje "Svečana listina" Univerze na Primorskem
 • Diplomantka Tea Knap je prejela Nagrado "Srečko Kosovel" za študente Univerze na Primorskem
 • Študent Aleksandar Tošić je prejel Priznanje za študente Univerze na Primorskem.

Prof. dr. Diego de Leo je 30. junija 2015 prejel nagrado za izjemne raziskovalne dosežke The Vice Chancellor's 2014 Research Excellence Award v kategoriji »Individual Mid-career or Senior Researcher who has demonstrated an outstanding record of achievement in research«, ki jo vsako leto podeljuje Univerza Griffith iz Avstralije.

Doc. dr. Vita Poštuvan je januarja prejela nagrado Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju za poslovno leto 2014, ki jo podeljuje Ustanova Slovenske znanstvene fundacije.

Doc. dr. Irena Maček ter asist. dr. Nataša Šibanc sta v sodelovanju z dr. Alexom Dumbrellom in dr. Ines Mandić-Mulec objavili izvirni znanstveni članek z naslovom Impacts of naturally elevated soil CO2 concentrations on communities of soil archaea and bacteria in se s tem uvrstili v izbor Odlični v znanosti 2015, ki ga je četrto leto zapored organizirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Na mednarodni dan študentov, dne 17. novembra 2015, je na sprejemu pri ministrici za izobraževanje, znanost in šport dr. Maji Makovec Brenčič bilo okoli 150 dijakov in študentov ter njihovih mentorjev, ki so v šolskem oziroma študijskem letu 2014/15 dosegli vidne rezultate na mednarodnih tekmovanjih. Z Univerze na Primorskem se je sprejema udeležilo 22 študentov, od tega kar 9 študentov iz UP FAMNIT: Ivan Bartulović, Ratko Darda, Vladan Jovičić, Marko Palangetić, Marko Rajković, Anja Rudež, Martin Senič, Roman Solodukhin in Tanja Štular.

Več informacij:
Čestitamo prejemnikom priznanj in nagrad Univerze na Primorskem
Dr. Diego de Leo prejemnik nagrade Griffith Univerze
dr. Vita Poštuvan prejemnica nagrade Prometej znanosti
Dr. Ireni Maček in dr. Nataši Šibanc čestitamo za uvrstitev v izbor Odlični v znanosti 2015
Študenti Famnita med uspešnimi študenti na sprejemu pri ministrici dr. Maji Makovec Brenčič

Uspehi naših študentov na domačih in mednarodnih tekmovanjih in natečajih

V začetku marca 2015 se je šest študentov dodiplomskega študija Matematika udeležilo mednarodnega matematičnega tekmovanja SEEMOUS 2015, ki je potekalo v Ohridu v Makedoniji. Med 91 matematiki iz 21 univerz oziroma združenj sta se odlično odrezala študenta Roman Solodukhin, ki je osvojil bronasto medaljo ter Marko Palangetić, ki je domov odnesel srebrno medaljo. Slednji je z doseženimi 22 točkami le za eno točko zgrešil zlato medaljo. Isti mesec je v Ostravi na Češkem potekalo še 25. mednarodno tekmovanje v matematiki Vojtěch Jarník International Mathematical Competition. V kategoriji I so našo fakulteto med 74 študenti iz 31 različnih univerz zelo uspešno zastopali študenti Matematike Anes Valentić, Marko Palangetić, Marko Rajković in Roman Solodukhin, ki so skupno dosegli 70 točk in pri tem dosegli odlično 7. mesto.

  

Konec marca je zaznamoval še en odličen dosežek študentke dodiplomskega študijskega programa Bioinformatika Tanje Štular, ki je na dogodku Falling Walls Lab v Ljubljani predstavila svojo idejo z naslovom »Breaking the walls of drug discovery« in pod mentorstvom dr. Janeza Konca in somentorstvom prof. dr. Dušanke Janežič dosegla odlično 3. mesto.

Med 11. in 17. aprilom 2015 je v Novosibirsku v Rusiji potekala študentska znanstvena konferenca ISSC-2015. Na konferenci je raziskave predstavilo osem študentov Matematike, pri čemer sta se odlično odrezala Marko Rajković, ki je za svojo predstavitev prejel 1. nagrado in Ratko Darda, ki je prejel 2. nagrado.

Aprila sta naši študentki Tanja Štular in Anja Rudež skupaj s Tamaro Lah (študentka UP FTŠ) z idejo mobilne aplikacije »Say Goodbye«, pod mentorstvom prof. dr. Andreja Brodnika, dosegli zmago na nacionalni ravni v okviru najprestižnejšega svetovnega tehnološkega tekmovanja Microsoft Imagine Cup 2015. S tem so se študentke uvrstile tudi v nadaljnji izbor za svetovni finale, ki se je julija odvijal v Seattlu, ZDA.

Študent študijskega programa Biodiverziteta Martin Senič si je po lanski zmagi na nacionalnem tekmovanju e-CLIC v Naklem prislužil sodelovanje še na mednarodnem e-CLIC tekmovanju in konferenci Landscapre of possibilities med 6. in 9. majem 2015 v Tartu, Estoniji. S svojim projektom Re-Vive se je pod mentorstvom izr. prof. dr. Elene Bužan in asist. Sare Zupan uvrstil na odlično 3. mesto v svoji kategoriji.

21. maja se je s slavnostno podelitvijo nagrad v koprskem gledališču zaključil natečaj za najboljšo poslovno idejo primorske regije Podjetna Primorska 2015, kjer je sedem študentov UP FAMNIT navdušilo strokovno komisijo s projektom Zaspanček.si in si tako prislužilo zmago v kategoriji Najboljši študentski projekt. Zmagovalno ekipo so sestavljali: vodja ekipe Urša Bernardič, Neli Kovšca, Viktorija Majger, Brigita Obreza, Matic Prinčič, Natalija Žlavs in Katja Praček.

Po prvih dveh krogih (20. marec in 22. april) mednarodne internetne olimpijade Open International Internet Olympiads for Higher Education Students, je 27. maja potekal zadnji krog, kjer trije naši študenti študijskega programa Matematika dosegli izvrstne rezultate. V močni konkurenci 5.948 študentov iz 196 univerz sta Marko Palangetić in Roman Solodukhin prejela srebrno medaljo, Marko Rajković pa bronasto.

Naši študenti so nas s svojimi uspehi navduševali tudi v poletnih mesecih, saj so med koncem julija in začetkom avgusta na 22. mednarodnem matematičnem tekmovanju IMC v Blagoevgradu v Bolgariji dosegli vrhunske rezultate. Študent Marko Palangetić je prejel drugo nagrado, Ivan Bartulović tretjo nagrado, študenta Roman Solodukhin in Vladan Jovičić pa sta za svoje rezultate prejela pohvalo.                 

Začetek novega študijskega leta je postregel z novimi uspešnimi nastopi naših študentov na tekmovanjih. 10. oktobra 2015 se je v Mariboru odvilo finalno kolo Univerzitetnega programerskega maratona (UPM) 2015, kjer so se ekipe pomerile za naslov prvaka UPM in naslove prvakov posameznih univerz. Naša najboljša ekipa O(2^n) (Daniel Siladji, Marko Palangetić, Vladan Jovičić) se je s 14 točkami uvrstila na odlično 5. mesto. Druga finalna ekipa StackOverflow se je uvrstila na zelo dobro 15 mesto.

Več informacij: 
Odličen uspeh naših matematikov na mednarodnem tekmovanju SEEMOUS 2015
Naši študenti uspešni na mednarodnem tekmovanju Vojtěch Jarník International Mathematical Competition
Naša študentka je dosegla 3. mesto na dogodku »Falling Walls Lab«
Zmagovalna ideja naših študentk na prestižnem tekmovanju Imagine Cup 2015
Famnitovi študenti odlični na mednarodni študentski konferenci ISSC-2015
Uspešno sodelovanje študenta Biodiverzitete Martina Seniča na e-CLIC mednarodni konferenci v Estoniji
Podjetna Primorska 2015: najboljši študentski projekt pripravili Famnitovi biopsihologi
Študenti Famnita z odličnimi uvrstitvami na internetni olimpijadi
Študenti UP FAMNIT tudi letos uspešni na mednarodnem matematičnem tekmovanju IMC v Bolgariji
Zaključilo se je finalno kolo Univerzitetnega programerskega maratona 2015

Podaljšanje akreditacije študijskim programom

Redna zunanja evalvacija študijskih programov skladno z Zakonom o visokem šolstvu poteka vsakih sedem let. V postopku podaljšanja akreditacije študijskim programom Nacionalna komisija za kakovost v visokem šolstvu na podlagi nacionalnih meril in s pomočjo neodvisnih strokovnjakov preveri kakovost študijskih programov ter študijskim programom podaljša akreditacijo za največ sedem let.

V letu 2015 se je uspešno zaključil postopek podaljšanja akreditacije trem naravoslovnim študijskim programom – dodiplomskima študijskima programoma programu Biodiverziteta in Sredozemsko kmetijstvo ter magistrskemu študijskemu programu Varstvo narave. Priprave na podaljšanje akreditacije študijskim programom so potekale v letu 2014, ko je fakulteto obiskala skupina zunanjih evalvatorjev, Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) pa je na podlagi opravljene evalvacije vsem trem študijskim programom podaljšala akreditacijo za sedem let.

Prav tako je v letu 2015 fakulteta pripravila vlogo za podaljšanje akreditacije dodiplomskima študijskima programoma Bioinformatika in Matematika v ekonomiji in financah. Postopki se bodo nadaljevali v letu 2016 z obiskom zunanjih evalvatorjev, hkrati pa bo fakulteta v letu 2016 pripravila vlogo za podaljšanje akreditacije dodiplomskemu študijskemu programu Biopsihologija, ki se je pričel izvajati v študijskem letu 2010/11.

5. slavnostna podelitev diplom UP FAMNIT in promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem

12. junija 2015 je potekala že 5. slavnostna podelitev diplom UP FAMNIT, kjer smo podelili diplome diplomantom dodiplomskega in magistrskega študija. Diplome je prejelo 106 diplomantov, kar je največ doslej. Poleg diplomantov je bilo v sklopu podelitve posebne pozornosti deležnih tudi 11 študentov, ki so na predlog posameznih oddelkov in Študentskega sveta UP FAMNIT prejeli pohvalo fakultete.

V okviru Tedna Univerze na Primorskem 2015 je 16. marca, v palači Armerija Univerze na Primorskem, potekala slovesna promocija novih osmih doktorjev znanosti. Med doktorji znanosti, ki jih je promoviral rektor prof. dr. Dragan Marušič, sta tudi Alexander Vasilyev in Sergio Hiroki Koike Quintanar, ki sta zaključila doktorski študij matematike na UP FAMNIT.

Dne 22. oktobra je potekala še druga promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem v letu 2015 in tudi tokrat je naša fakulteta imela svoje doktorande. Rektor prof. dr. Dragan Marušič, je v doktorja znanosti promoviral Saša Moškona in Andreja Panjana, ki sta zaključila doktorski študij računalništva in informatike na UP FAMNIT.

Več informacij:
5. slavnostna podelitev diplom UP FAMNIT (Koper, 12. junij 2015)
Teden UP 2015: promoviranih 8 doktorjev znanosti
Promocija novih dvajsetih doktorjev znanosti Univerze na Primorskem

Izdajanje revije Ars Mathematica Contemporanea

Univerza na Primorskem in Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije izdajata revijo Ars Mathematica Contemporanea. Po uspehih v letih 2011 in 2012, revija in njeni snovalci še naprej dosegajo uspehe. Portal SCIMAGO je revijo uvrstil na prvo mesto med znanstvenimi revijami v Sloveniji v letu 2014 in na 6. mesto revij v Vzhodni Evropi. Poleg tega pa se je revija po faktorju vpliva za leto 2014 uvrstila na 102. mesto med SCI revijami na področju matematike in se s tem ponovno uvrstila v drugi kvartil. Glavna urednika revije sta naša profesorja in raziskovalca prof. dr. Dragan Marušič in prof. dr. Tomaž Pisanski.

Več informacij:
Ars Mathematica Contemporanea prva med znanstvenimi revijami v Sloveniji v 2014
Ars Mathematica Contemporanea v drugem kvartilu SCI revij na področju matematike

Utrjevanje sodelovanja UP FAMNIT z gospodarstvom

Januarja 2015 je v organizaciji Univerzitetnega kariernega centra in Univerzitetnega inkubatorja UIP na UP FAMNIT potekal Karierni dan, na katerem so se študentom različnih študijskih programov predstavili potencialni delodajalci s področja matematike, naravoslovja in informacijskih tehnologij: Actual I.T. d.d., KZ Agraria Koper, DOPPS, Kmetija Žiber, Elcomin d.o.o. in Oljarna Hrvatin.

Februarja se je v Soboti, prilogi Primorskih novic, pričela akcija, kjer so na pobudo bralcev uvedli rubriko Primorski vrtiček. V rubriki so strokovnjaki KZ Agraria iz Kopra in naša študenta študijskega programa Sredozemsko kmetijstvo Tine Matoš in Tadej Grbec, posredovali nasvete za vrtnarjenje na domačem vrtičku in obenem tudi obdelovali Primorski vrtiček, ki so ga skupaj oblikovali na Purissimi pri Ankaranu. Med 4. in 18. novembrom 2015 je pod okriljem Primorskih novic, Kmetijske zadruge Agraria Koper in Univerze na Primorskem v avli palače Armerija Univerze na Primorskem potekala razstava 36 celostranskih prispevkov, nastalih v sklopu akcije »Primorski vrtiček«. Projekt je doživel izjemen odziv med bralci tiskane in spletne izdaje Sobote, časopisa Primorskih novic.

Naša fakulteta je tudi v letu 2015 krepila vezi z gospodarstvom skozi projekte »Po kreativni poti do praktičnega znanja«, ki jih razpisuje Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Študenti so imeli možnost vključitve v osem različnih projektov, ki jih je fakulteta izvajala skupaj z naslednjimi organizacijami: Biosistemika d.o.o., Zavod za ribištvo Slovenije, CGS plus Informacijske in okoljske tehnologije d.o.o., O3, oglaševanje, d.o.o., Zavod za turizem Kranj, Zoosofia, Talpas d.o.o., Soline Pridelava soli d.o.o., KonektOn d.o.o., RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o., IMPLEMIDUM, načrtovanje in razvoj programske opreme, Milan Šivec s.p.

Več informacij:
Dobra udeležba študentov UP FAMNIT na Kariernem dnevu
"Primorski vrtiček" v sodelovanju s študenti Sredozemskega kmetijstva UP FAMNIT
Primorski vrtiček v sodelovanju s študenti Famnita
Famnitu odobrenih 8 projektov na 2. razpisu "Po kreativni poti do praktičnega znanja"

Aktivnosti na področju popularizacije in promocije naravoslovja

Z željo približati naravoslovje širši javnosti vseh generacij, so sodelavci UP FAMNIT v letu 2015 organizirali številne dobro obiskane dogodke.

Na Oddelku za biodiverziteto so v sklopu Famnitovih bioloških večerov v letu 2015 izvedli tri predavanja: ISTRA-HIDRO – Trajnostno upravljanje s čezmejnimi podzemnimi vodami med Tržaškim in Kvarnerskim zalivom (predavatelji iz Geološkega zavoda Slovenije in Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, Koper), Morski sesalci v 21. stoletju (predavatelj asist. Tilen Genov) in Rastlinski svet Sečoveljskih solin (predavatelj asist. Peter Glasnović).

Na Famnitovih izletih v matematično vesolje so udeleženci letos prisluhnili predavanjem asist. dr. Roka Požarja z naslovom »Matematika delovanja spletnih iskalnikov«, doc. dr. Marka Bobna »Matematika v računalniškem vidu«, doc. dr. Marka Orla »Od najmanjših kvadratov do delovanja CT naprave«, prof. dr. Bojana Kuzme »Origami«, doc. dr. Jurija Koviča »Japonska tempeljska geometrija in zahodna geometrija« ter predavanju dr. Boštjana Kuzmana z naslovom »Simetrija, matematika in glasba«. V študijskem letu 2015/16 je sicer fakulteta pričela že s sedmim ciklom poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu. Tudi v študijskem letu 2015/16 cikel predavanj ponujamo kot enega izmed programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Februarja 2015 je na Osnovni šoli Koper naš profesor, doc. dr. Jernej Vičič z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologijo, v okviru dneva varne rabe interneta osnovnošolcem predstavil pasti in nevarnosti, ki prežijo na internetu ter načine, kako se pred njimi zaščititi.

V marcu sta profesorja Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT doc. dr. Branko Kavšek in doc. dr. Jernej Vičič na tridnevni delavnici v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti na Vojskem, izvedla računalniško delavnico z naslovom »Izdelava zabavnih vsebin z otipljivim vmesnikom«. Namen delavnice je bilo učenje osnov računalništva in programiranja skozi zabavne vsebine.

Naša fakulteta je 21. marca 2015 gostila državno tekmovanje za Proteusovo nagrado, kjer se je 370 dijakinj in dijakov iz vse Slovenije pomerilo v znanju biologije. Tudi letos so bili v izvedbo tekmovanja vključeni študenti dodiplomskega študijskega programa Biodiverziteta ter podiplomskega študijskega programa Varstvo narave. Poleg izvedbe tekmovanja so predstavniki naše fakultete mentorjem dijakov predstavili fakulteto in študijske programe, prisluhnili pa so lahko tudi dvema predavanjima doc. dr. Bojana Lazarja z Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT in Polone Kotnjek iz društva Morigenos.

April in maj sta bila v znamenju 3. oziroma 4. Famnitovega matematičnega dneva za osmošolce in devetošolce. Skupaj nas je obiskalo 81 učencev in 8 učiteljev iz sedmih osnovnih šol, in sicer: OŠ Ivana Roba (Šempeter pri Gorici), OŠ Sostro (Ljubljana – Dubrunje), OŠ Jožeta Moškriča (Ljubljana), OŠ Ketteja in Murna (Ljubljana), OŠ Rodica (Domžale), OŠ Šmarje pri Kopru (Koper) in OŠ Šenčur. Na predavanjih in delavnicah so mladi matematični navdušenci spoznavali matematiko na zabavne načine.

Poleti je naša fakulteta uspešno organizirala že 5. Famnitov poletni tabor »Matematika je kul«, namenjen osnovnošolcem in dijakom. Mladi ljubitelji matematike so se s tem področjem spoznavali prek zabavnih ter poučnih vsebin, osnovni namen in cilj tabora pa je bila popularizacija matematike ter prikaz njene uporabe z zanimivimi primeri iz prakse. Tabora se je udeležilo 30 mladih, od tega 21 osnovnošolcev ter 9 srednješolcev. Predavanja so tudi letos potekala ločeno za osnovnošolce in srednješolce.

Konec avgusta so UP FAMNIT obiskali dijaki iz Slovenije in še devetih držav: Avstrije, Hrvaške, Češke, Nemčije, Madžarske, Litve, Poljske, Slovaške in Švice. Naša fakulteta je skupaj s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem gostila 9. srednjeevropsko matematično olimpijado. Iz vsake države je tekmovalo šest najboljših dijakov, ki so z udeležbo pridobili nove izkušnje v mednarodnih tekmovanjih. Poleg tekmovanj so se dijaki udeležili izletov in spoznali slovenske znamenitosti ter ustvarili nova poznanstva.

Študijsko leto 2014/15 se je zaključilo z Raziskovalnimi dnevi iz matematike, ki jih je naša fakulteta v sodelovanju z Društvom matematikov, fizikov in astronomov Slovenije in Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem organizirala že peto leto zapored. Na osnovi uspešnih uvrstitev na državnem tekmovanju iz matematike ali na mednarodnih tekmovanjih je fakulteta k udeležbi povabila 20 dijakov z različnih srednjih šol v Sloveniji. Dijaki so vsak dan poslušali večurna predavanja izbranih poglavij iz matematike, namenjena pripravam na Mednarodno matematično olimpijado in druga matematična tekmovanja.

Med 1. in 18. decembrom je Oddelek za matematiko UP FAMNIT prvič organiziral Famnitov nagradni kviz »Matematični adventni koledar«, namenjen slovenskim srednješolcem. Dijaki so lahko v času kviza preizkusili svoje matematično znanje z reševanjem zabavnih matematičnih nalog, zmagovalec pa si je zagotovil brezplačno udeležbo na 6. poletnem matematičnem taboru »Matematika je kul«, ki bo potekal avgusta 2016.

Več informacij:
Začenjamo s Famnitovimi biološkimi večeri 2015/16 - 10.11.2015 predavanje o morskih sesalcih
Vabljeni na drugo predavanje Famnitovih bioloških večerov 2015/16
Vabljeni na tretje predavanje Famnitovih izletov v matematično vesolje 2014/15
Vabljeni na četrto predavanje Famnitovih izletov v matematično vesolje 2014/15
Vabljeni na peto predavanje Famnitovih izletov v matematično vesolje 2014/15
Vabljeni na šesto predavanje Famnitovih izletov v matematično vesolje 2014/15
Vabljeni na prvo predavanje Famnitovih izletov v matematično vesolje 2015/16
Gostili smo državno tekmovanje za Proteusovo nagrado
UP FAMNIT je izvedla delavnico o izdelavi zabavnih vsebin z otipljivim vmesnikom
UP FAMNIT osnovnošolcem predstavil varno rabo interneta
Uspešno izveden 3. Famnitov matematični dan za osmošolce in devetošolce
Uspešno izveden 4. Famnitov matematični dan za osmošolce in devetošolce
Uspešno zaključen 5. FAMNITov poletni tabor "Matematika je kul"
Raziskovalni dnevi iz matematike na UP FAMNIT
Univerza na Primorskem je gostila 9. srednjeevropsko matematično olimpijado
Famnitov nagradni kviz za srednješolce "Matematični adventni koledar"

Uspešno sodelovanje z Oregon State University

Univerza na Primorskem je v začetku leta 2015 sklenila sporazum z ugledno Oregon State University, ki se uvršča med 200 najboljših svetovnih univerz (po Šanghajski lestvici / Lestvici svetovnih univerz po akademskih merilih). UP FAMNIT IN UP IAM pa sta z Oregon State University že prej vzpostavila delujoče in plodno sodelovanje, ki vključuje gostovanja profesorjev in njihovo vključevanje v študijski proces na UP FAMNIT ter sodelovanje v raziskovalnih projektih. Z njimi uspešno sodelujejo trije oddelki naše fakultete: Oddelek za aplikativno naravoslovje, Oddelek za biodiverziteto in Oddelek za psihologijo. Poleti smo organizirali tudi skupno mednarodno poletno šolo Production of Housing in Europe: Innovation, Conservation and Design with Natural Resources, ki je potekala med 15. in 30. junijem 2015.

Več informacij:
Univerza na Primorskem je sklenila sporazum z Oregon State University
V teku je mednarodna poletna šola »Production of Housing in Europe: Innovation, Conservation and Design with Natural Resources«

Dodatnih 8 uspešno izvedenih projektov ''Po kreativni poti do praktičnega znanja''

Univerza na Primorskem je pridobila sredstva za izvajanje 25 projektov sodelovanja z gospodarstvom. Od tega je UP FAMNIT izvedel 8 projektov, pri čimer so se študenti seznanili z izzivi gospodarstva in jih timsko reševali. Pri tem so jim pomagali mentorji iz fakultete in podjetij. Tako smo še dodatno okrepili sodelovanje z gospodarstvom in študentom ponudili tudi konkretne izkušnje. V naše projekte je bilo vključenih 56 študentov, 16 pedagoških mentorjev in delovni mentorji iz 11 različnih podjetij.

Med februarjem in julijem 2015 smo izvedli naslednje projekte:

 • Identifikacija ribiških proizvodov in sledenje deklaraciji
 • Kompaktni mobilni podatkovnik s podporo za različne merilnike - KABOOM
 • Interaktivno informacijsko mesto
 • Biometrični čitalec kot orodje za sledljivost invazivnih živali
 • Vzpostavitev IS za povezavo med udeleženci v vrtcu
 • Rešimo ogrožene ptice - priročnik za zmanjševanje vpliva predacije vranov na kolonijske ptice
 • Načrtovanje stavb prihodnosti - Informatizacija načrtovanja stavb (BIM Modeling)
 • Personifikacija v inteligentnih objektih - PINO

Z letošnjimi projekti je UP FAMNIT nadgradila izkušnje, pridobljene v letu 2014, ko je uspešno izvedla 9 projektov s 45 študenti, 7 podjetji/organizacijami in 8 pedagoškimi mentorji.

Projekti so bili sofinancirani v okviru 2. javnega razpisa za sofinanciranje projektov Po kreativni poti do praktičnega znanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.

Več informacij:
Famnitu odobrenih 8 projektov na 2. razpisu "Po kreativni poti do praktičnega znanja"
Projekti "Po kreativni poti do praktičnega znanja" 2014/15
Predstavitev rezultatov projektov »Po kreativni poti do praktičnega znanja«

Uspešen zaključek projekta UP IN SVET

Konec junija smo zaključili mednarodni projekt UP IN SVET - mednarodna vpetost Univerze na Primorskem, s katerim je Univerza na Primorskem spodbujala internacionalizacijo doma. UP FAMNIT je v letu in pol trajanja projekta gostila 198 tujih predavateljev iz 37 držav. Poleg tega je organizirala 13 mednarodnih delavnic s preko 800 udeleženci, dodatno pa smo zaposlili 4 profesorje iz tujine.

Izmed vseh gostov, je 41 tujih predavateljev sodelovalo v študijskem procesu in študentom predstavilo zadnja znanstvena dognanja iz sveta. 31 tujih predavateljev je sodelovalo v študijskem procesu v poletnem semestru 2014/2015, s čimer smo lansko študijsko leto zaključili zelo mednarodno.

Ostali gostje so predavali na eni izmed 13 mednarodnih konferenc, ki smo jih organizirali. Skupaj smo na konferencah zabeležili preko 800 gostov. 8 konferenc in mednarodna poletna šola so bile izvedene v prvi polovici leta 2015. Z vsemi temi aktivnostmi spodbujamo in zagotavljamo "internacionalizacijo visokega šolstva doma." Pri izvedbi projekta je polno sodelovala vsa fakulteta - vodstvo, oddelki, strokovno osebje, študenti in gosti. Vsem se zahvaljujemo za njihov vsebinski prispevek in za njihovo potrpljenje in razumevanje pri sledenju vsem zahtevanim postopkom.

Projekt UP in SVET je bil sofinanciran s sredstvi Evropskega Socialnega Sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Več informacij:
UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem
Gostujoči profesorji in raziskovalci

Organizacija mednarodnih znanstvenih konferenc in srečanj

Tudi v letu 2015 smo nadaljevali z organizacijo številnih mednarodnih srečanj, konferenc in poletnih šol. Skupno smo jih izvedli kar 16. Izmed teh smo dve organizirali skupaj z ameriškimi institucijami – z Oregon State University smo izvedli poletno šolo Production of Housing: Innovation, Conservation and Design with Natural Resources v Evropi, z Mississippi State University pa smo organizirali Mississippi Discrete Mathematics Workshop.

   

6 mednarodnih srečanj je bilo organiziranih s področja matematike, 4 s področja okoljskih tehnologij, 2 s področja biodiverzitete in varovanja okolja, 2 s področja računalništva in informatike, 1 s področja psihologije in 1 s področja kmetijstva.

           

Več informacij:
Znanstvena srečanja in konference
Biodiversity in the Mediterranean Basin (Koper, 11. - 13. marec 2015)
Uspešno zaključena mednarodna delavnica »Izzivi in priložnosti v sredozemskem kmetijstvu
Vabljeni na konferenco Gozdno-lesna veriga v evropskem raziskovalnem prostoru
Drugo srečanje partnerjev raziskovalnih in razvojnih projektov s področja lesarstva
Zaključila se je konferenca Encompassing Computer Science workshop 2015
Uspešen zaključek konference 2015 International Conference on Graph Theory
2 konferenci za nami, naslednja že v nedeljo
Mednarodna konferenca Analiza življenjskega cikla, EPD in modificiran les
Uspešno zaključena mednarodna konferenca BalkanCryptSec 2015

UP koordinator Centra odličnosti InnoRenew CoE

Konec januarja 2015 je Evropska komisija podprla partnerski projekt Univerze na Primorskem Center odličnosti InnoRenew CoE, ki združuje 9 partnerjev iz Slovenije in Nemčije na področju okoljskih tehnologij in rabe obnovljivih virov.

S povezovanjem želimo povečati znanstveno odličnost v Sloveniji na številnih področjih povezanih z obnovljimi materiali. Center odličnosti za raziskave, razvoj in inovacije na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja namerava omogočiti Sloveniji preboj na področju trajnostnega gradbeništva.

Partnerji bodo združili svoje raznoliko znanje in veščine in se trudili razviti nova, pametna, trajnostna in moderna bivalna okolja, primerna za vse generacije.

Gre za prvo fazo projekta, kjer skupaj s partnerji iz Nemčije vzpostavljamo temelje za Center odličnosti, ki bi začel delovati v letu 2016. Projekt je bil podprt v okviru mehanizma Obzorje 2020 in sicer: H2020 WIDESPREAD-1-2014 - Teaming.

Več informacij:
UP kot vodilni partner pridobila nepovratna sredstva EU za raziskovalno in inovacijsko odličnost v okviru programa OBZORJE 2020
UP koordinator Centra odličnosti InnoRenew CoE

Vloženi kandidaturi za dva velika dogodka

V letu 2015 je UP FAMNIT vložil kandidaturi za dva velika dogodka. Oddelek za matematiko v sodelovanju z vsemi znanstvenimi in strokovnimi organizacijami s področja matematike v Sloveniji vložil kandidaturo za organizacijo 8. evropskega kongresa matematike leta 2020. Psihologi iz Slovenskega centra za raziskovanje samomora pa kandidirajo za organizacijo XXX. Svetovnega kongresa Mednarodnega združenja za preprečevanje samomora z naslovom Connectedness in suicidology: Bringing closer people, research and practice for suicide prevention, ki bo organiziran leta 2019.

Več informacij:
8. evropski kongres matematike 2020
Obisk delegacije European Mathematical Society na Famnitu in IAMu
XXX. Svetovni kongres Mednarodnega združenja za preprečevanje samomora

Izboljšanje prostorskih pogojev za pedagoški in raziskovalni proces

Med pomembnejšimi dosežki leta 2015 gre posebej izpostaviti izboljšanje prostorskih pogojev za pedagoško in raziskovalno delo fakultete, in sicer z odprtjem prve zgradbe v Kampusu Livade, ter z uspešno prijavo na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za odkup in ureditev pritličja na Kettejevi 1 v Kopru.

V Kampusu Livade bodo za izvajanje naravoslovnih programov (Biodiverziteta, Sredozemsko kmetijstvo in Varstvo narave) in naravoslovnih predmetov v drugih študijskih programih UP FAMNIT (Bioinformatika, Biopsihologija) na voljo štiri sodobno opremljene vajalnice, kar bo pomembno prispevalo k še večji kakovosti izvajanja naravoslovnih študijskih programov. Z doslej največjo investicijo je UP korak bližje enemu svojih temeljnih strateških ciljev – zagotovitvi ustrezne infrastrukture, potrebne za razvoj visokega šolstva in raziskovanja, predvsem na področju naravoslovnih in tehničnih disciplin. Načrtujemo, da bo drugi semester študijskega leta 2015/16 na navedenih programih že potekal v Kampusu Livade.

Na podlagi uspešne prijave na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za odkup in ureditev pritličja na Kettejevi 1 v Kopru, bo do konca leta 2015 urejenih 340,60 m2 za raziskovalno dejavnost UP IAM in UP FAMNIT.

Več informacij:
Univerza na Primorskem uspešno zaključila svojo največjo investicijo doslej

Vodstvo fakultetena vrh

Dekanja: izr. prof. dr. Klavdija Kutnar

Prodekan za raziskovanje: doc. dr. Marko Orel

Prodekanja za študijske zadeve: izr. prof. dr. Dunja Bandelj

Predstojniki oddelkov:

Tajnik fakultete: Nataša Vraneš

Kontaktni podatki na vrh

Univerza na Primorskem
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Glagoljaška 8
6000 Koper

Telefon: + 386 (5) 611 75 70 (Tajništvo)
Telefon: + 386 (5) 611 75 75 (Referat za študente)
Faks:      + 386 (5) 611 75 71
info@famnit.upr.si
referat@famnit.upr.si

 

(Posodobljeno: 7.3.2016)