Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Skrb za kakovost

natisni

Splošno

UP FAMNIT že od začetka delovanja posveča posebno pozornost področju kakovosti. Tako je z leti v svoje delovanje sistematično vključevala različne aktivnosti, ki omogočajo stalno evalvacijo delovanja fakultete. V nadaljevanju navajamo le nekaj najbolj bistvenih aktivnosti na tem področju:
  • spremljanje odziva študentov ter pravočasno odkrivanje slabosti in uvajanje izboljšav: fakulteta redno spremlja zadovoljstvo študentov z izvedbo študijskih programov, in sicer tako prek študentskih anket kot tudi z rednimi sestanki koordinatorjev študijskih programov s študenti. Tak način dela fakulteti omogoča pravočasno zaznavanje morebitnih slabosti pri izvajanju študijskih programov ter sprotno uvajanje ukrepov in izboljšav;
  • svetovanje študentom: svetovanje nudijo koordinatorji študijskih programov, predstojniki oddelkov fakultet, tutorji in Referat za študente;
  • informiranje zaposlenih in njihovo vključevanje v soodločanje o razvoju članice: zaposleni so informirani o dogodkih na fakulteti in seznanjeni z dogodki prek informacij o sprejetih sklepih senata, pomembne odločitve o razvoju fakultet pa so predmet razprave na akademskem zboru. Prav tako zaposleni aktivno sodelujejo v organih in komisijah fakultete,
  • spodbujanje učinkovitega komuniciranja na ravni oddelkov in študijskih programov: Senat fakultete je imenoval koordinatorje študijskih programov, ki so odgovorni za strokovno koordinacijo in nadzor nad izvajanjem študijskih programov. Redni sestanki dekana s prodekani, predstojniki oddelkov in koordinatorji  študija omogočajo sprotno seznanjenost vodstva z delovanjem fakultete, hkrati pa omogoča razpravo o skupnih vprašanjih, s katerimi se srečujejo vsi predstojniki in koordinatorji študija;
  • poročanje o rezultatih in obravnava poročil, tudi samoevalvacijskega poročila: priprava poročila je skupna aktivnost ožjega vodstva fakultete, predstojnikov oddelkov, koordinatorjev študija ter strokovnih služb. Poročilo obravnavajo pristojne komisije, Senat in Študentski svet;
  • na fakulteti deluje Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega in raziskovalnega dela, ki spremlja pomembne podatke o kakovosti instuticije ter podaja predloge Senatu in vodstvu fakultete; člani komisije so navedeni tukaj.

Samoevalvacija fakultete - IZOBRAŽEVALNA dejavnostna vrh

Poročilo o samoevalvaciji fakultete je predstavljeno v poročilih v nadaljevanju, in sicer za študijski leti 2007/08 in 2008/09 v samostojnih poročilih UP FAMNIT:

V študijskih letih 2009/10 in 2010/11 se je samoevalvacijsko poročilo pripravilo le na ravni UP, na podlagi podatkov, ki so jih posredovale članice UP, zato sta v nadaljevanju za ti dve študijski leti objavljeni samoevalvacijski poročili UP:

Od študijskega leta 2011/12 dalje fakultete sprejmejo samostojno poročilo, ki se nato vključi v skupno samoevalvacijsko poročilo UP. Poročila UP so dostopna tukaj, poročila UP FAMNIT pa so objavljena v nadaljevanju:

Fakulteta izvaja samoevalvacijo študijskih programov tudi s pomočjo študentskih anket, ki jih izvaja vsako leto za vse izvedene programe:

Samoevalvacija fakultete - ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA dejavnostna vrh

Samoevalvacija znanstveno-raziskovalne dejavnosti fakultete je vključena v samoevalvacijsko poročilo za znanstvenoraziskovalno dejavnost Univerze na Primorskem za leto 2022 (povezava na spletno stran UP).