Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Poslanstvo in vizija

natisni


Poslanstvo

Z ustanovitvijo Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) leta 2006 je Univerza na Primorskem pridobila svoje naravoslovno uravnoteženje.

Študijski programi, ki jih izvaja fakulteta s svojo komplementarnostjo stremijo k vzpostavitvi prostora, kjer bo, ob uporabi univerzalnega znanstvenega jezika (matematika) v optimalnem komunikacijskem polju (računalništvo), mogoče soustvarjati integrirano znanost, s ciljem izobraziti študente in diplomante s kakovostnim interdisciplinarnim znanjem, ki bodo zmožni suvereno uporabljati miselne aparate več različnih znanstvenih disciplin.

Razvoj fakultete sloni na visoko kakovostnih mono- in interdisciplinarnih študijskih programih matematike, računalništva in informatike ter naravoslovja in tehnike v navezavi na druge znanosti.

Študij temelji na sodobnih metodah poučevanja, podprtimi z informacijsko tehnologijo. Učni in študijski proces temeljita na proaktivnih metodah, ki študente spodbujajo h kritičnemu vrednotenju pridobljenega znanja in veščin.  Fakulteta je posebej usmerjena v povezovanje izobraževanja in raziskovanja ter študente vključuje v raziskovalne dejavnosti na fakulteti in na Inštitutu Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM), s katerim fakulteta tesno sodeluje na področju raziskovalnega dela. Inštituciji skupaj razvijata naravoslovje s ciljem biti v svetovnem vrhu. To pa danes ne pomeni biti le v vrhu znotraj neke stroke, temveč predvsem interdisciplinarno. Temeljna vprašanja, ki si jih že postavlja človeštvo in si jih bo moralo tudi v bodoče, so preveč kompleksna, da bi odgovore nanje lahko iskali samo z orodjem ene stroke.

Fakulteta tudi živi – ne da bi to posebej poudarjala – tisto, kar bi moralo biti samodejno vgrajeno v vsako univerzo, v kolikor se ta zaveda, da je njena dejavnost v osnovi univerzalna in mora zato presegati vsakršne meje: spolne, rasne, etnične in kulturne. UP FAMNIT je tesno vpeta v mednarodni univerzitetni prostor. Vzpostavljene ima raziskovalne povezave s Kitajsko, Južno Korejo, ZDA, Kanado, Avstralijo, Novo Zelandijo, Španijo, Rusijo, Izraelom in z drugimi državami, v prihodnosti pa načrtuje še povečati nabor mednarodnih raziskovalnih institucij.


Vizija

Vizija UP FAMNIT v skladu s Srednjeročno razvojno strategijo UP za obdobje 2021 - 2027 je, da se fakulteta prebije v svetovni vrh z nišo v vsaj še eni samostojni stroki (poleg matematike tudi informacijsko komunikacijske tehnologije) in temu doda eno interdisciplinarno svetovno pomembno strokovno nišo (bioinformatika, e-zdravje, biopsihologija, suicidologija).

V ta namen bo skušala podvojiti število znanstvenih objav v mednarodnih znanstvenih revijah oziroma pri vseh visokošolskih učiteljih doseči vsaj eno, v povprečju pa vsaj dve znanstveni objavi letno, povečati delež znanstvenih objav v najodmevnejših mednarodnih znanstvenih revijah in doseči čimveč objav znanstvenih monografij pri najuglednejših mednarodnih založbah.

Pomemben del vizije UP FAMNIT je postati regionalno, nacionalno in globalno središče za nekatera področja naravoslovja in tehnike ter vzpostaviti tesno partnersko povezavo z gospodarstvom in z njim vzpostaviti skupni tehnološko-razvojni park.

UP FAMNIT bo pripravljala nove podiplomske študijske programe kot nadgradnjo svojim dodiplomskim študijskim programom.