Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 28. september 2022 Univerza na Primorskem sodeluje v novem evropskem projektu Biodiversity Genomics Europe

Kako z genetiko in genomiko upočasniti upad biodiverzitete po svetu

Univerza na Primorskem kot koordinatorica slovenskega konzorcija ERGA, ki je del evropskega konzorcija European Reference Genome Atlas (ERGA), sodeluje v projektu Biodiversity Genomic Europe (BGE), katerega namen je z genetskimi in genomskimi pristopi upočasniti izumiranje vrst in upadanje biodiverzitete po svetu.

Slovenski konzorcij povezuje osem slovenskih inštitucij, ki delujejo na področju molekularne ekologije in varstva narave: Univerzo na Primorskem, Univerzo v Mariboru, Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za varstvo okolja iz Velenja, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Nacionalni inštitut za biologijo, Gozdarski inštitut Slovenije in Prirodoslovni muzej Slovenije.

Univerza na Primorskem sodeluje tudi kot partner z izkušnjami na področju državljanske znanosti (angl. Citizen Science), ki jih razvija znotraj projekta Step Change, financiranega s strani finančnega mehanizma Obzorje 2020.

Projekt, ki se uradno začenja prav danes, 28. septembra 2022, bo z novimi pristopi korenito spremenil ohranjanje vrst (conservation science), zatrjujejo znanstveniki. Pomen projekta primerjajo z nič več in nič manj kot Projektom človeški genom (Human Genome Project), za katerega je skupina znanstvenikov leta 2002 dobila Nobelovo nagrado za medicino.

Časa ni več na pretek. Kar četrtini vseh vrst na našem planetu – v grobem gre za živali, rastline in glive – grozi izumrtje, zaradi česar so ogroženi pridelava hrane, oskrba z vodo in cikli hranil. Genomika je eno od ključnih orožij v boju proti izumiranju, konzorcij BGE pa bo z novim načinom njene uporabe poskrbel za velikanski skok naprej.

Kljub stoletjem znanstvenih raziskav kar 80 odstotkov vseh vrst na svetu še vedno čaka, da jih znanstveniki odkrijejo in opišejo. A celo ko so vrste enkrat formalno opisane, je nekatere zaradi številnih podobnosti težko ločevati med sabo. Tu priskočita na pomoč genetika in genomika, ki bosta omogočili popis (t. i. mapiranje) sorodnosti in soodvisnosti med vrstami, v naslednji fazi pa bo mogoče tudi izoblikovati predvidevanja, kako se posamezniki in skupine utegnejo odzvati na spremembe v okolju. Znanstvenoraziskovalne ustanove v konzorciju BGE bodo to dosegle z uporabo dveh metod, ki temeljita na genskem zapisu v DNK: t. i. DNK črtne kode (DNA barcoding) in genomsko sekvenciranje (genome sequencing).   

Kaj so DNK črtne kode? Gre za tehnologijo, ki na podlagi kratkih sekvenc DNK razlikuje med različnimi vrstami – podobno kot se med sabo razlikujejo proizvodi v supermarketu, označeni vsak s svojo črtno kodo. Z genomskim sekvenciranjem pa po drugi strani pridobimo vrstni red nukleotidov v DNK za cel genom (celoten genski zapis organizma).


Foto: Royal Botanic Garden Edinburgh

Projekt BGE je vreden več kot 20 milijonov evrov, v njem pa sodeluje 29 držav. Slovenija tu nastopa kot ena od t. i. vročih točk biodiverzitete – območij z nenavadno visoko stopnjo biodiverzitete. Slovenija, kot vroča točka biodiverzitete, bo lahko v sklopu projekta določila celotne referenčne genome več kot 30-tih vrst, ki jih bodo izbrali raziskovalci iz članic slovenskega konzorcija.

Prof. dr. Elena Bužan (Univerza na Primorskem), ki je vodja projekta BGE za Slovenijo in koordinatorica odbora za Citizen Science pri ERGI, je povedala: »Zelo smo ponosni, da smo uspeli v zelo kratkem času povezati pravzaprav vse slovenske inštitucije, ki delujejo na področju genomike in varstva narave, v delujoči konzorcij in tako pripraviti naš predlog vključitve Slovenije kot vroče točke biodiverzitete. Menim, da je to začetek izjemnega sodelovanja tako na slovenskih kot evropskih in svetovnih tleh med raziskovalci, ki delujejo na področju genomike in biodiverzitete. Vsekakor bo projekt prispeval tudi k dvigu ozaveščenosti med različnimi deležniki (ministrstva, industrija, nevladne organizacije, državljani) o pomenu poznavanja genov in genomske biodiverzitete za pridobitev novih znanj za razvoj bioekonomije, kmetijstva in medicine, kakor tudi o pomenu genetske zasnove kot pomembnega dejavnika za prilagajanje vrst na prihajajoče okoljske spremembe. Nova znanja bodo močno okrepila vrednost raziskav, povezanost med raziskovalci in končnimi uporabniki raziskovalnih dosežkov ter, kar je morda najpomembnejše, tudi zaupanje med različnimi deležniki.«


Prof. dr. Elena Bužan

Več informacij je dostopnih tukaj.

 


ponedeljek, 26. september 2022 UP pridobila kar 6 novih ARRS projektov

Raziskovalci Univerze na Primorskem so uspešno pridobili nove raziskovalne projekte na Javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022 Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). V okviru štirih temeljnih projektov in enega podoktorskega projekta bodo, raziskovalci UP Famnit in UP IAM, opravljali raziskovalno delo na področju matematike, računalništva, informacijskih znanosti in psihologije.

Vodje novo pridobljenih temeljnih projektov na UP Famnit so prof. dr. Dušanka Janežič, prof. dr. Martin Milanič, prof. dr. Enes Pasalic, prof. dr. Vladimir Batagelj in dr. Tina Podlogar s pridobljenim podoktorskim projektom. Na Univerzi na Primorskem je temeljni projekt pridobila še izr. prof. dr. Sabina Ličen s Fakultete za vede o zdravju (UP FVZ).

Temeljni raziskovalni projekti predvidevajo eksperimentalno oziroma teoretično delo, s katerim želimo pridobiti predvsem novo znanje o osnovah pojavov in zaznavnih dejstvih. Glede na to, da so med kriteriji za ocenjevanje projektov znanstvena odličnost raziskovalcev ter znanstvena, tehnološka in inovacijska odličnost samega projekta, je nov uspeh še ena potrditev kakovostnega dela raziskovalcev Univerze na Primorskem.

Rezultati razpisa so dosotopni na tej povezavi

Vsem raziskovalcem iskreno čestitamo in jim želimo uspešno delo!

Do konca leta 2025 bodo realizirani naslednji projekti, ki jih vodijo zaposleni na UP Famnit in UP IAM:


 • Naslov: ProBiS-Fold pristop za določanje vezavnih mest za celoten strukturni človeški pro-teom pri odkrivanju zdravil 
 • Področje: Računalniško intenzivne metode in aplikacije
 • Tip projekta: temeljni - manjši
 • Vodilna raziskovalna organizacija: UP Famnit
 • Vodja: prof. dr. Dušanka Janežič
 • Partnerji: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Kemijski Inštitut

Pristop ProBiS-Fold, na katerem temelji spletni strežnik ProBiS-Fold, bo kot prvič omogočil iskanje interakcij med večino človeških proteinskih struktur ne omejenih zgolj na strukture iz Protein Data Base, napovedovanje selektivnosti in vezave ligandov ter opazovanje učinkov ohranjene vode in različic zaporedja o vezavi liganda, kar bo omogočilo preseči človekovo vpletenost pri razvoju zdravil. To delo bo znanstveni skupnosti zagotovilo prosto dostopen, vsestranski strežnik, ki ga bodo raziskovalci in kliniki zlahka uporabljali iz spleta za odkrivanje molekul, ki se vežejo na preučevane proteine. Naša orodja ProBiS bodo omogočila kombiniranje več sicer nepovezanih raziskovalnih področij, npr. graf teoretični pristopi, študije genskih variacij, študij proteinskih struktur in simulacije molekulske dinamike.


 • Naslov: Drevesno neodvisnostno število grafov
 • Področje: Matematika
 • Tip projekta: temeljni - manjši
 • Vodilna raziskovalna organizacija: UP Famnit
 • Vodja: prof. dr. Martin Milanič
 • Partnerji: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

Naši preliminarni rezultati nakazujejo, da je drevesno neodvisnostno število pomemben dodatek v zbirko orodij v strukturni in algoritmični teoriji grafov. Ne tvori le skupne posplošitve drevesne širine in tetivnosti, ampak je povezano tudi s slavno domnevo Erdősa in Hajnala in s hitro razvijajočo se teorijo hi-omejenosti. Vse te motivacije vodijo do glavnega cilja predlaganega projekta: temeljite študije drevesnega neodvisnostnega števila, s končnim ciljem razvoja teorije te nove invariante grafov. Naš cilj je raziskati številna pomembna vprašanja, razdeljena na dve medsebojno povezani raziskovalni temi (Tema 1: temelji, Tema 2: izboljšave), vsaka z več podnalogami. Pričakujemo, da bo predlagan projekt dodatno utemeljil uporabnost drevesnega neodvisnostnega števila in z njim povezanih širinskih parametrov grafov, kar bo pripomoglo k povečanemu razumevanju strukturnih lastnosti (tw, omega)-omejenih razredov grafov in računske kompleksnosti različnih grafovskih optimizacijskih problemov na takih razredih.


 • Naslov: Določeni kombinatorični objekti v spektralni domeni - križiščna analiza
 • Področje: Matematika
 • Tip projekta: temeljni - manjši 
 • Vodilna raziskovalna organizacija: UP Famnit
 • Vodja: prof. dr. Enes Pasalic
 • Partnerji: Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič

Glavni cilj tega projekta je zagotoviti nadaljnjo analizo nekaterih kombinatornih objektov, ki so ključnega pomena v kriptografiji in ki izhajajo iz nekaterih težkih problemov v diskretni matematiki, ki vključujejo diskretne eksponentne vsote. Natančneje, obstajajo posebni razredi polinomo končnimi polji, ki imajo izjemne (optimalne) lastnosti glede na dve dobro uveljavljeni kriptoanalitični metodi, diferencialno in linearno kriptoana razredi funkcij (oz. polinomov) se imenujejo APN funkcije (skoraj popolnoma nelinearne – almost perfect nonlinear) in AB funkcije (skoraj ukri– almost bent), katerih splošne metode načrtovanja še niso bile razvite. Končni cilj je raziskati obnašanje komponentnih funkcij v spektralni domeni in razviti nekaj teoretičnih rezultatov, vezanih na načrtovanje AB in APN funkcij.


 • Naslov: Višjestopenjske bibliografske storitve
 • Področje: Informacijska znanost in bibliotekarstvo
 • Tip projekta: temeljni - manjši  
 • Vodilna raziskovalna organizacija: UP Famnit
 • Vodja: prof. dr. Vladimir Batagelj
 • Partnerji: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko

Cilji projekta vključujejo identifikacijo potencialnih storitev višje stopnje, razvoj več prototipnih bibliografskih analiz in ustreznih orodij, v skladu s potrebami izbranih končnih uporabnikov. Razvoj metod in algoritmov za kakovostno določanje bibliografskih enot na osnovi analize bibliografskih omrežij. To nam bo omogočilo implementacijo procesnih tokov, ki jih je mogoče uporabiti v bibliografskih bazah podatkov za pridobivanje periodično osveženih visokokakovostnih in ažurnih bibliografskih podatkov. Nadaljnji razvoj metodologij in algoritmov za analizo bibliografskih omrežij, ki temeljijo na naših preteklih raziskavah (dvovrstna omrežja, časovna omrežja in časovne količine), motiviran s časovno analizo razvoja znanosti (na podlagi prednatisov).


 • Naslov: Raziskovanje in spodbujanje prevzemanja vloge vratarjev sistema med slovenskimi učitelji v kontekstu posledic epidemije COVID-19
 • Področje: Psihologija
 • Tip projekta: podoktorski – temeljni
 • Vodilna raziskovalna organizacija: UP Famnit
 • Vodja: dr. Tina Podlogar

Cilji projekta vključujejo – raziskati obstoječe intervencije za učitelje kot vratarje sistema in sistematično zbrati rezultate empiričnih študij o njihovi uporabnosti in učinkovitosti. Preučiti vlogo dejavnikov, povezanih z pripravljenostjo in kompetentnostjo učiteljev za prevzemanje vloge vratarjev sistema; tako splošnih (npr. subjektivno blagostanje učiteljev, zadovoljstvo z delovnim okoljem, pismenost o duševnem zdravju, stigmatizirajoča stališča v zvezi s samomorilnim vedenjem, izkušnje, specifična izobraževanja itd.), kot tudi potencialno relevantnih specifičnih dejavnikov, povezanih s trenutnimi okoliščinami epidemije COVID-19 in njenimi dolgoročnimi posledicami (npr. doživljanje pandemične utrujenosti pri učiteljih, spremembe v pogostosti in kakovosti interakcij med učitelji in mladostniki, zaznave učiteljev glede vpliva epidemije na duševno zdravje otrok in mladostnikov kot ranljivih skupin, itd.). Razviti in pilotno izvesti intervencijo za krepitev pripravljenosti in kompetentnosti učiteljev za prevzemanje vloge vratarjev sistema. Evalvirati učinek intervencije z objektivnimi in subjektivnimi merami. Pripraviti smernice za nadaljnjo izvajanje intervencije za učitelje z namenom krepitve njihovih kompetenc in pripravljenosti za prevzemanje vloge vratarjev sistema.


sobota, 24. september 2022 Predstavnik UP Famnit na srečanju ob 35. obletnici programa Erasmus +

Program Erasmus+ je evropski program, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi. V letošnjem letu obeležuje 35. obletnico, ki sovpada z evropskim letom mladih. Ob tej priložnosti je tako Mariya Gabriel, Evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade povabila 35 mladih iz različnih evropskih držav na srečanje 20. septembra 2022 v Bruslju. Z njimi je izmenjala pretekle izkušnje in prihodnja pričakovanja glede programa Erasmus+. Kot predstavnik Slovenije se je srečanja udeležil Milan Milivojčević, študent tretjega letnika študijskega programa Računalništvo in informatika na UP Famnit.

Sam ima s programom bogate izkušnje – svoje prvo študijsko leto je preživel na izmenjavi Erasmus+ na češki Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labe. Med izmenjavo je postal aktiven v mreži ESN (Erasmus Student Network), v kateri je prepoznal priložnosti in po vrnitvi na domačo univerzo podal predlog za ponovno vzpostavitev mreže, kar je vodstvo sprejelo kot odličen predlog. Okoli sebe je zbral 30 prostovoljcev, ki nudijo podporo študentom na izmenjavi. Začasno so bili znani kot Primorska Student Exchange Network, saj so z junijem 2022 prejeli potrditev kandidature. S svojim delom so dnevno nudili podporo študentom, premostili vrzel med študenti in vodstvom ter predstavljali dragocen vir informacij. Opisano je Milan Milivojčević predstavil komisarki med srečanjem v Bruslju.

Vtise o obisku je strnil z naslednjimi besedami: »Obisk v Bruslju je bil odlična priložnost za srečanje z evropsko komisarko in podpredsednikom komisije Margaritisom Schinasom. Pogovarjali smo se o trenutnem stanju projekta Erasmus+, možnih izboljšavah ter prihodnjih načrtih in promociji. Prav vsak od nas, 35 predstavnikov iz evropskih držav, je imel priložnost izraziti svoje mnenje in sodelovati. Zanimiv del je bila predstavitev začetkov in razvoja programa, saj smo prisluhnili neposredno članom ustanovne ekipe, Hywelu Ceriju Jonesu, Alanu Smithu, Angeliki Verli in Davidu O'Sullivanu. Z gospodom Jonesom sem se lahko tudi fotografiral in mu izrazil svoje navdušenje in hvaležnost za idejo projekta Erasmus+

Omenjeno uspešnost programa na evropski ravni kaže tudi dejstvo, da je ocenjeni proračun programa za obdobje 2021-2027 kar 26,2 milijarde evrov, skoraj dvakrat več v primerjavi s predhodnim sedemletnim obdobjem (2014–2020). Prenovljeni in okrepljeni program namenja velik poudarek socialnemu vključevanju, zelenemu in digitalnemu prehodu ter spodbujanju udeležbe mladih v demokratičnem življenju. Navedeno je tudi del prizadevanj Univerze na Primorskem, vidnih v projektu, ki se prične z oktobrom – GDI: Green, Digital, Inclusive / Zelena, Digitalna, Vključujoča UP.

Program Erasmus+ je za Univerzo na Primorskem tako en ključnih programov pri sledenju cilja internacionalizacije in udejanjanju vizije. Program že od leta 1987 ponuja priložnosti za mobilnost in sodelovanje na različnih področjih (visokošolsko izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje, šolsko izobraževanje, izobraževanje odraslih, mladina in šport). Priložnosti za izmenjave je v 35 letih delovanja izkoristilo že več kot 10 milijonov oseb (tako iz EU, ostalih evropskih držav, pa tudi širše). Z Univerze na Primorskem se je v skoraj 20 letih obstoja izmenjav udeležilo 2.519 študentov, ki so gostovali na UP in pa 1.398 študentov UP, ki so obiskali tujino.

Erasmus+ prinaša nove izkušnje, spoznavanje drugih kultur, včasih pa pomeni stalne selitve, saj naj bi po statistiki Evropske komisije kar 20 odstotkov v času izmenjave našlo ljubezen.

     
     
     


petek, 23. september 2022 GROW 2022 – matematiki Univerze na Primorskem, SDAMS in Univerze v Ljubljani uspešno izpeljali še eno mednarodno konferenco

Matematiki Univerze na Primorskem in Slovensko društvo za diskretno in uporabno matematiko – SDAMS, v sodelovanju s Fakulteto za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani  – FMF, so v letu 2020 pridobili organizacijo mednarodne konference GROW 2022 – The 10th Workshop on Graph Classes, Optimization, and Width Parameters, ki je potekala od 19. do 22. septembra 2022 v prostorih Univerze na Primorskem. 

Delavnice GROW so osredotočene na razrede grafov, različne širinske parametre ter optimizacijo. Dogodek je povezal različne strokovnjake, z namenom snovanja novih strategij pri soočanju z računsko zelo zahtevnimi problemi na grafih.

Plenarna predavanja so letos izvedli:

Organizacijo delavnice je koordiniral Martin Milanič (UP FAMNIT in UP IAM) v sodelovanju s Sergiom Cabellom (UP FMF). V organizacijskem odboru so bili še Nina Chiarelli in Matjaž Krnc (oba UP FAMNIT in UP IAM), Peter Muršič (UP FAMNIT), Clément Dallard (LIFOUniverza v Orléansu) in Kenny Štorgel (UP FAMNIT in Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu).


Z leve proti desni: Martin Milanič in Sergio Cabello

»Organizacija je zahtevala veliko truda in dela, ki pa sta bila poplačana z znanstveno izjemno uspešno izvedbo dogodka, ki je vključeval tri plenarna predavanja in še 26 drugih predavanj, dve seji odprtih problemov, 65 udeležencev pa je imelo v času delavnice na voljo številne predavalnice za diskusije v manjših skupinah. Dogodku bo namenjena posebna izdaja mednarodne SCI revije Discrete Applied Mathematics,« je povzel Martin Milanič.

Predavanja so potekala v predavalnici Tramontana na Fakulteti za humanistične študije, druženje udeležencev izven predavalnic pa je bilo omogočeno v okviru sprejema, ki je potekal v nedeljo, 18. septembra na UP FAMNIT, pohoda na Kraškem robu od Črnega Kala do Socerba v torek, 20. septembra, in večerje v sredo, 21. septembra. Dan po delavnici so imeli udeleženci na voljo tudi prostor v predavalnicah UP FAMNIT za delo v manjših skupinah.


Sprejem udeležencev GROW 2022 konference

»Konferenca je bila zelo dobro organizirana in lepo je bilo videti, da so vsi komunicirali in se povezovali z ljudmi, ki jih še niso srečali. Skupine ljudi so na tej konferenci začele delati na novih programih in super je, da imamo takšno skupnost, ker dobiš občutek, da pripadaš neki večji skupini, pa tudi v smislu pridobivanja vseh informacij, do katerih na enostaven način prek spleta ali e-pošte ne moremo dostopati,« je povedala Marthe Bonamy, ki je bila navdušena tudi nad Koprom in čudovitimi sončnimi zahodi.


Marthe Bonamy

Bart M. P. Jansen je izpostavil pomembnost sodelovanja znanstvene skupnosti in izmenjave znanj, tudi on pa je poudaril lepote lokalnega okolja: »Po nekaj letih, v katerih fizične konference niso bile mogoče, je bilo čudovito ponovno vzpostaviti stik s kolegi in osebno spoznati novo generacijo mladih raziskovalcev. Za učinkovito raziskovanje je pomembno vedeti, na čem delajo drugi in kako daleč so že prišli, tako da lahko gradimo na združenem znanju celotne skupnosti in tako napredujemo. GROW ponuja čudovito mešanico visokokakovostnih predavanj vrhunskih raziskovalcev na tem področju in priložnosti za neformalne razprave. Pohod po kraški planoti je ponudil čudovite razglede na morje, obenem pa povezal raziskovalce med seboj na osebni ravni. Koprska lokacija je idealna za srečanje te oblike: ima velike sodobne predavalnice, strnjeno staro mestno jedro pa omogoča enostavno srečanje ob obrokih.«


Bart M. P. Jansen

  
  
Utrinki s pohoda na Kraškem robu od Črnega Kala do Socerba

»Zelo pomembno je dejstvo, da imamo pri nas tako visoko usposobljene znanstvenike, saj gre za področje, ki ima redne konference in vlogo organizatorjev prevzamejo samo najbolj aktivni. Iz tega vidika je torej gostitev konference tudi potrditev matematičnih znanstvenih rezultatov naših profesorjev. Poleg tega pa je to lahko odlična izkušnja za domače študente, ki imajo priložnost videti, kako take konference potekajo,« je dodal Bojan Mohar.


Z leve proti desni: Nina Chiarelli, Martin Milanič, Bojan Mohar

Gre za serijo konferenc, ki potekajo že od leta 2001, ravno 10. izvedba konference pa je potekala v Kopru. Posebnost GROW konferenc je, da je udeležba možna samo na podlagi povabila, poleg tega pa potekajo vsako liho leto - zadnjo konferenco je leta 2019 gostila raziskovalna skupina Tehnične univerze na Dunaju

Seznam preteklih konferenc je na voljo tukaj

Za uspešno izvedbo konference gre zahvala tudi študentom prostovoljcem UP FAMNIT (Ina Bašić, Sadmir Kudin, Andrej Perković, Dorotea Redžepi, Gregory Robson, Nevena Stojnić, Ajla Šehović in Draženka Višnjić).


Skupinska fotografija organizatorjev in udeležencev GROW 2022 konference

Še nekaj foto utrinkov s konference delimo spodaj.

 
 
 


četrtek, 22. september 2022 Možnost prijave na razpis za vpis za študij na UP Famnit – od 22. do 23. 9. 2022

Od danes, 22. septembra 2022, do vključno petka, 23. septembra 2022, imate kandidati v okviru razpisov za vpis v študijskem letu 2022/2023 še možnost prijave za vpis na dodiplomske, magistrske in doktorske študijske programe na Univerzi na Primorskem.

Odprti so naslednji prijavni roki:

 • tretji prijavni rok za dodiplomske študijske programe za slov. državljane in državljane EU ter Slov. brez slov. državljanstva,
 • četrti prijavni rok za dodiplomske študijske programe za državljane izven EU,
 • drugi prijavni rok za dodiplomske študijske programe za razseljene osebe iz Ukrajine z začasno zaščito,
 • tretji prijavni rok za podiplomske študijske programe za slov. državljane in državljane EU,
 • četrti prijavni rok za podiplomske študijske programe za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljane izven EU,
 • četrti prijavni rok za podiplomske študijske programe za Razseljene osebe iz Ukrajine z začasno zaščito.

 Študijski programi Univerze na Primorskem, na katerih so prosta mesta za prijavo kandidatov, so objavljeni:

Razpis za vpis in navodila za oddajo prijave so objavljena TUKAJ.

Vse informacije lahko kandidati dobijo v referatu za študente.


torek, 20. september 2022 Akcija »Prekolesarimo svet« v znamenju preprečevanja samomora

Vsako leto obeležujemo 10. september – svetovni dan za preprečevanje samomora, zato smo z namenom ozaveščanja problematike v Sloveniji, letos na Univerzi na Primorskem organizirali dogodek v ljubljanski Cukrarni. Namenjen je bil ravno seznanjanju javnosti z aktivnostmi ob svetovnem dnevu in pa uradno naznanitvijo gostovanja 32. Svetovnega kongresa Mednarodnega združenja preprečevanja samomora, ki ga septembra naslednje leto, organizirata Univerza na Primorskem in IASP.

Tudi letos se UP IAM in Slovenski center za raziskovanje samomora priključujeta akciji »Prekolesarimo svet«, naše raziskovalke so se že pridružile kolesarjem s celega sveta, skupen cilj pa je prekolesariti dolžino obsega Zemlje oz. 40.075 kilometrov.

Z akcijo želimo povečati ozaveščenost o prizadevanjih za preprečevanje samomora po vsem svetu, da skupaj zmanjšamo število samomorov in samomorilno vedenje. Našo skupnost pozivamo k povezovanju in širjenju ozaveščenosti – prekolesarite lahko poljubno razdaljo po katerikoli cesti, progi, v telovadnici ali doma – samomore lahko skupaj preprečujemo in trpečim sporočajmo, da v stiski niso sami.

Od 10. septembra do 10. oktobra vas vabimo, da sedete na kolo in vaše prevožene kilometre tudi sporočite preko spletnega obrazca, ki ga najdete tukaj. Na Facebook dogodku Prekolesarimo svet 2022 lahko s skupnostjo delite vaše utrinke s kolesarskih potepov.

  


ponedeljek, 19. september 2022 PONEDELJEK, 3. 10. – SESTANKI BRUCK IN BRUCEV S KOORDINATORJI PROGRAMOV

Pozdravljeni, brucke in bruci!

Kmalu se bo pričeli novo študijsko leto 2022/2023.

Da bi prvo študijsko leto kar najbolje pričeli, se boste v ponedeljek, 3. oktobra sestali s koordinatorji študijskih programov. Sestanki bodo potekali na dveh lokacijah: na sedežu fakultete v Kopru (Glagoljaška 8) in v objektu Livade 1.0, Livade 6, Izola:

 • KOPER – študenti se zberete ob 9.30 v parku pred fakulteto, od 10.00 do 11. 30 pa bodo potekali sestanki s koordinatorji:
  • Matematika (izvedba v slovenskem jeziku) in Matematika v ekonomiji in financah: v predavalnici Famnit-MP1 (1. nadstropje),
  • Računalništvo in informatika (izvedba v slovenskem jeziku): v predavalnici Famnit-VP3 (2. nadstropje),
  • Bioinformatika (izvedba v slovenskem jeziku): v predavalnici Famnit-MP6 (1. nadstropje),
  • Biopsihologija: v predavalnici Famnit-VP2 (1. nadstropje),
 • IZOLA - študenti se zberete ob 9.30 pred vhodom v objekt, od 10.00 do 11. 30 pa bodo potekali sestanki s koordinatorji:
  • Varstvena biologija: v predavalnici Livade-Famnit 3 (3. nadstropje),
  • Sredozemsko kmetijstvo: v predavalnici Livade-Epsilon (pritličje).

Sestanki koordinatorjev s študenti, ki ste vpisani na angleško izvedbo programov Računalništvo in informatika, Bioinformatika, Matematika, bodo potekali v okviru Orientacijskih dni UP za tuje študente (več informacij: https://welcome.upr.si/en/arrive/orientation). Vse, ki se še niste prijavili, vabimo, da se prijavite čim prej.

Študente prosimo, da pridete pravočasno, saj se bodo uvodni sestanki pričeli točno ob 10.00 s pozdravom rektorice univerze.

Od torka, 4. oktobra dalje potekajo predavanja in vaje v skladu z urnikom (https://www.famnit.upr.si//sl/urniki).

Vsa obvestila Referata, ki se nanašajo na spremembe urnika, so objavljena tukaj (https://www.famnit.upr.si/sl/obvestila). Svetujemo vam, da se naročite na prejemanje obvestil po e-pošti.

Veselimo se srečanja z vami!

Učitelji in sodelavci ter študenti UP FAMNIT


ponedeljek, 19. september 2022 PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: Urniki za jesenski semester 2022/23

Obveščamo vas, da so na spletni strani fakultete (v rubriki Urniki) objavljeni urniki za jesenski semester 2022/2023, ki se prične v ponedeljek, 3. oktobra 2022 in zaključi v petek, 20. januarja 2023.

Na tej strani (na dnu strani) je dostopen tudi kratek posnetek, ki prikazuje postopek preverjanja urnika in vam bo v pomoč.

Posebej vas želimo opozoriti na naslednje:

 • IZVEDBA PREDMETOV PO TEDNIH: opozarjamo, da je potrebno preveriti urnik za vsak posamičen teden semestra, saj se lahko razlikuje med posameznimi tedni;
 • NAKNADNE SPREMEMBE URNIKA: do petka, 30. septembra 2022 so možne spremembe urnika, zato študente prosimo, da urnik ponovno preverijo tik pred začetkom študijskega leta. Vse spremembe urnika od vključno ponedeljka, 3. oktobra 2022 dalje bodo objavljene med obvestili Referata.

V letošnjem letu se bo študijski proces ponovno izvajal tudi v Univerzitetnem kampusu Livade v Izoli. Lokacija in predavalnica so objavljeni na urniku.

Termini sestankov koordinatorjev programov s študenti 1. letnika:

 • Matematične znanosti – izvedba v slovenskem jeziku (PMA): ponedeljek, 3. oktobra ob 16:00 v Famnit-MP3 (Glagoljaška 8, Koper, 2. nadstropje);
 • Računalništvo in informatika (PRIN): ponedeljek, 3. oktobra ob 11:30 v Famnit-MP7 (Glagoljaška 8, Koper, pritličje);
 • Varstvo narave (PBI): ponedeljek, 3. oktobra ob 15:00 v Livade-Epsilon (Univerzitetni kampus Livade v Izoli, Livade 4, pritličje);
 • Biopsihologija (PBP): ponedeljek, 3. oktobra ob 12:00 v Brolo-B2 (Trg Brolo 12, Koper, 2. nadstropje);
 • Psihologija (UPSI): četrtek, 6. oktobra ob 14:00 v Famnit-VP3 (Glagoljaška 8, Koper, 2. nadstropje);
 • Podatkovna znanost – izvedba v slovenskem jeziku (PZ): ponedeljek, 3. oktobra ob 15:00 v FAMNIT-MP2 (Glagoljaška 8, Koper, 2. nadstropje)

Sestanki koordinatorjev s študenti, ki ste vpisani na angleško izvedbo programov Matematične znanosti in Podatkovna znanost, bodo potekali v okviru Orientacijskih dni UP za tuje študente (več informacij: https://welcome.upr.si/en/arrive/orientation).

V prvi polovici oktobra 2022 bodo koordinatorji sklicali sestanke s študenti 2. letnika. Točni termini bodo objavljeni naknadno med obvestili Referata.

Vsa nadaljnja obvestila glede urnika bodo objavljena med obvestili Referata na naslovu: https://www.famnit.upr.si/sl/obvestila (za posamezen študijski program). Vsem študentom svetujemo, da se prijavijo za prejemanje obvestil po e-pošti in redno spremljate naša obvestila.

Referat za študente UP FAMNIT


ponedeljek, 19. september 2022 DODIPLOMSKI ŠTUDIJ: Urniki za jesenski semester 2022/23

Obveščamo vas, da so na spletni strani fakultete (v rubriki Urniki) objavljeni urniki za jesenski semester 2022/2023, ki se prične v ponedeljek, 3. oktobra 2022 in zaključi v petek, 20. januarja 2023.

Na tej strani (na dnu strani) je dostopen tudi kratek posnetek, ki prikazuje postopek preverjanja urnika in vam bo v pomoč.

Posebej vas želimo opozoriti na naslednje:

 • SKUPINE: delitev v skupine PRI VAJAH je predvidena pri nekaterih predmetih dodiplomskih študijskih programov. SEZNAM predmetov bo objavljen na zgoraj navedeni spletni strani najkasneje do sobote, 1. 10. 2022, obvestilo o skupini pa boste študenti prejeli na študentski univerzitetni e-naslov oz. osebni e-naslov, če ste prvič vpisani v 1. letnik in vam univerzitetni e-naslov še ni bil dodeljen. V skupine za letnik bodo uvrščeni le študenti, ki so prvič ali ponovno vpisani v letnik oz. imajo podaljšan status. Ostali študenti (pavzerji; študenti, ki opravljajo obveznosti za pretekli letnik; študenti, ki opravljajo diferencialne izpite; študenti, ki jim je bilo odobreno opravljanje predmetov višjega letnika), se za vključitev v skupino za vaje pri predmetu dogovorijo neposredno z nosilcem predmeta oziroma z asistentom pri predmetu;
 • IZVEDBA PREDMETOV PO TEDNIH: opozarjamo, da je potrebno preveriti urnik za vsak posamičen teden jesenskega semestra, saj se lahko razlikuje med posameznimi tedni;
 • NAKNADNE SPREMEMBE URNIKA: do petka, 30. septembra 2022 so možne spremembe urnika, zato študente prosimo, da urnik ponovno preverijo tik pred začetkom študijskega leta. Vse spremembe urnika od vključno ponedeljka, 3. oktobra 2022 dalje bodo objavljene med obvestili Referata.

V letošnjem letu se bo študijski proces ponovno izvajal tudi v Univerzitetnem kampusu Livade v Izoli. Lokacija in predavalnica so objavljeni na urniku.

Bruci imajo v ponedeljek, 3. oktobra 2022 sestanke s koordinatorji študijskih programov, tako da pričnejo s predavanji in vajami od torka, 4. oktobra 2022 dalje (v skladu z urnikom).

Študenti višjih letnikov pričnejo s predavanji in z vajami v ponedeljek, 4. oktobra 2021 (v skladu z urnikom). V prvi polovici oktobra 2022 bodo koordinatorji sklicali sestanke s študenti višjih letnikov. Točni termini bodo objavljeni naknadno med obvestili Referata.

Sestanki koordinatorjev s študenti, ki so vpisani na angleško izvedbo programov Računalništvo in informatika, Bioinformatika, Matematika, bodo potekali v okviru Orientacijskih dni UP za tuje študente (več informacij: https://welcome.upr.si/en/arrive/orientation).

Vsa nadaljnja obvestila glede urnika bodo objavljena med obvestili Referata na naslovu: https://www.famnit.upr.si/sl/obvestila (za posamezen študijski program). Vsem študentom svetujemo, da se prijavijo za prejemanje obvestil po e-pošti.

Referat za študente UP FAMNIT


ponedeljek, 19. september 2022 Študenti UP Famnit že drugič z uspešno izvedbo Biološko-psihološke študentske konference

Pretekli konec tedna, 15. - 17. septembra 2022, je na Famnitu potekala že druga izvedba Biološko-psihološke študentske konference. Z izvedbo so bili zadovoljni tako udeleženci kot tudi organizatorji, ki so dogodek organizirali že drugo leto zapored.

Na konferenco je bilo prijavljenih 34 udeležencev iz vseh treh javnih slovenskih univerz ter iz Hrvaške (Zagreb, Pula, Zadar), ki so se konference udeležili v živo, v prostorih UP Famnit. Prijavljeni so predstavljali prispevke s področja biologije in psihologije, nekateri pa so ti dve področji celo uspešno povezali med seboj.

Za popestritev in dvig kakovosti vsebin so organizatorji k sodelovanju povabili še štiri gostujoče predavatelje, ki so konferenci z veseljem dali pridih pravega znanstvenega dogodka. Organizatorji in vsi udeleženci so ob koncu konference zelo hvaležni dr. Davidu Gosarju (Pediatrična klinika, UKC Ljubljana), dr. Nini Gunde-Cimerman (UL Biotehniška fakulteta), dr. Nevenu Iveši (Faculty of Natural Sciences, Juraj Dobrila, University of Pula) ter dr. Tini Tinkari Peternelj (UP Famnit).

Pri organizaciji je sodelovalo približno 20 študentov, članov Društva varstvenih biologov - BIODIVA ter Društva študentov biopsihologije, na pomoč pa so jim priskočili tudi profesorji in asistenti UP Famnit, ki so sodelovali v strokovni komisiji in tako poskrbeli, da je bila konferenca organizirana na nivoju, rezultat skupnega dela pa je Zbornik povzetkov 2. Biološko-psihološke študentske konference, ki je že objavljen in dostopen tukaj.

Anja Klepac, predsednica konference je svojo izkušnjo opisala takole: »Druga Biološko-psihološka študentska konferenca je po 340 dneh od prve ponovno uspela. Tokrat smo našo pozornost še bolj usmerili v spremljevalni in družabni program. Ob zadovoljstvu strokovne komisije smo poslušali o raznovrstnih aktualnih znanstvenih temah, ki si seveda vodile v daljše debate. Kljub številnim neprespanim nočem organizatorjev so zadovoljstvo udeležencev in novo sklenjena prijateljstva odtehtala ves vloženi napor.‎«

Taja Pajmon Rak, druga predsednica konference pa nam je povedala, da "smo bili zelo veseli, da smo letos uspeli organizirati konferenco popolnoma v živo in med udeleženci imeti tudi kar nekaj pasivnih, torej takih, ki so prišli le poslušati program. Lani to žal ni bilo možno in celoten program smo morali prenašati prek spleta, letos pa smo se odločili, da gremo le v izvedbo v živo in s tem spodbujamo druženje in povezovanje med študenti (in veseli smo, da je to bilo možno). Proti koncu smo v ekipo dobili kar nekaj mlajših študentov, ki so poprijeli za delo, čeprav o organizaciji konferenc niso vedeli še ničesar. Tako v glavni organizacijski ekipi polagamo visoke upe na mlajše, nadobudne študente, ki bodo (seveda ob naši pomoči) organizacijo te konference nadaljevali še dolga leta zatem, ko nas ne bo več tu. Želja je seveda ta, da bi naša konferenca postala stalnica in bi študenti iz cele Slovenije ter tujine prihajali k nam vsako leto." ‎

Organizatorji so hvaležni Študentskemu svetu UP Famnit, UP Famnit ter Mestni občini Koper za finančno podporo projekta, UP Famnit pa še dodatno za vso podporo in pomoč, da je bil lahko dogodek izpeljan na takem nivoju.

 
 
 


petek, 16. september 2022 DIGI-MAT: OBRAVNAVA MATEMATIČNIH UČNIH VSEBIN Z UPORABO DIGITALNIH ORODIJ

Vljudno vas vabimo na nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki ga bomo izvedli na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT).

Izobraževanje z naslovom »DIGI-MAT: OBRAVNAVA MATEMATIČNIH UČNIH VSEBIN Z UPORABO DIGITALNIH ORODIJ« ; bo potekalo med 1. in 11. oktobrom 2022v živo na UP FAMNIT in prek aplikacije ZOOM.

Program profesionalnega usposabljanja DIGI-MAT je vsebinsko razdeljen na tri teme. Udeleženci boste na usposabljanju poglobili svoje znanje na področjih kombinatorike (4 ure predavanj) in teorije števil (4 ure predavanj) in se spoznali s programskim jezikom Python (8 ur delavnice). Usposabljanje bo izvedeno v kombinirani obliki, in sicer dva dneva po 5 ur v živo in dve Zoom srečanji po 3 ure.

Izobraževanje je vredno 1 točko.

Več o programu si lahko preberete TUKAJ.

Katalog programov nadaljnega izobraževanja in usposabljanja strokovniih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolso leto 2022/2023.

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na ana.zalokar@famnit.upr.si.

Vljudno vabljeni!

     


petek, 16. september 2022 Aleksandar Tošić, nov doktor znanosti

Včeraj, 15. 9. 2022, smo na Famnitu pozdravili še enega doktorja znanosti.

Aleksandar Tošić, študent doktorskega študijskega programa Računalništvo in informatika na UP FAMNIT, je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Tradeoffs in using blockchain technology for security, privacy, and decentralization: theoretical and empirical perspectives, pod mentorstvom izr. prof. dr. Jerneja Vičiča in somentorstvom doc. dr. Michaela Davida Burnarda.

Novemu doktorju znanosti iskreno čestitamo in mu želimo uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!


četrtek, 15. september 2022


četrtek, 15. september 2022 Pričeli z 2. Biološko-psihološko študentsko konferenco

Z veseljem naznanjamo, da so letos študentje UP FAMNIT Društva varstvenih biologov - Biodiva in Društva študentov biopsihologije, ponovno združili moči tako letos že drugič organizirajo Biološko-psihološko študentsko konferenco, ki se je pričela danes in bo potekala do sobote, 17. septembra, zvečer .

Prijavljenih udeležencev je zadovoljivih 34, prihajajo pa iz Slovenije in Hrvaške. Vsebine so ločene na biološki ter psihološki del, ki bosta potekala vzporedno.

Poleg študentov bodo na konferenci svoje delo predstavili tudi štirje gostujoči predavatelji, pisatelj Damijan Janžekovič (Iz pekla do življenja. O depresiji in nasilju v družini.), ogledali pa si bodo tudi film The Undamaged, ki mu bo sledila debata z dr. Ernestom Ženkom, ki bodo konferenco še dodatno popestrili ter dvignili na višji nivo.

Gostujoči predavatelji bodo:

 • dr. Nina Gunde - Cimerman (Black bloom in white Greenland),
 • dr. Neven Iveša (Incidence of termophilic fish species in the bay of Medulin),
 • dr. Tina Tinkara Peternelj (Človek kot ekosistem – naš odnos z mikroorganizmi in pomen za psihofizično zdravje),
 • dr. David Gosar (Razvoj možganov in umskih sposobnosti).

Za več informacij si oglejte spletno stran.

Dogodek sofinancirajo UP Famnit, Študentski svet UP Famnit ter Mestna občina Koper.

       


sreda, 14. september 2022 Preizkusno predavanje dr. Vesna Jug

Dr. Vesna Jug bo imela v četrtek, 22. septembra 2022 ob 9:00, preizkusno predavanje za prvo izvolitev v naziv visokošolska učiteljica - docentka za področje Psihologija.

Predavanje z naslovom »Spletne dejavnosti otrok in mladostnikov« bo potekalo na daljavo preko ZOOMa:

https://upr-si.zoom.us/j/82940315301?pwd=RW5uQUgra3BzUHhaWWR1OC9FQk9OQT09

Meeting ID: 829 4031 5301

Passcode: 754103

Vljudno vabljeni k udeležbi.


torek, 13. september 2022 Zagovor doktorske disertacije študenta Aleksandra Tošića

Aleksandar Tošić, študent doktorskega študijskega programa Računalništvo in informatika na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Tradeoffs in using blockchain technology for security, privacy, and decentralization: theoretical and empirical perspectives, pod mentorstvom izr. prof. dr. Jerneja Vičiča in somentorstvom doc. dr. Michaela Davida Burnarda.

Zagovor bo potekal v četrtek, 15. 9. 2022 ob 7. uri prek IKT orodja Zoom: https://upr-si.zoom.us/j/89620819803.

Doktorska disertacija je javnosti na vpogled v knjižnici UP FAMNIT.

Vljudno vabljeni!


torek, 13. september 2022 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študenta Amarja Bapića

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom Constructing new superclasses of bent functions and further constructions of cryptographically significant mappings outside M# študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Matematične znanosti Amarja Bapića.

Predstavitev bo potekala v torek, 20. 9. 2022 ob 14.00 prek Zoom-a: https://upr-si.zoom.us/j/87358545922

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 12. september 2022 PRIHAJA RAZSTAVA "G. J. MENDEL IN MUKOTRPNA ZGODBA O GENIH"

V okviru praznovanja 200. Obletnice rojstva utemeljitelja genetike g. J. Mendla vas vljudno vabimo na razstavo:

J. MENDEL IN MUKOTRPNA ZGODBA O GENIH

Razstava v obliki stripa ilustratorke Lucie Seifertove predstavlja življenje Gregora Johanna Mendla od njegovega rojstva, študijskih let na Češkem in Dunaju, vstopa v samostan, do učiteljske prakse. Osrednja pozornost je namenjena njegovi raziskovalni dejavnosti, predvsem poskusom pri križanju graha in posledičnemu odkritju, kako se prenašajo dedne lastnosti s staršev na potomce.

Predstavljeno je Mendlovo (ne)uspešno predavanje o rezultatih raziskave. Razstava se ukvarja tudi z njegovimi nasledniki: Hugom de Vriesom, Carlom Erichom Corrensom in Erichom von Tschermakom, ki so leta 1900 neodvisno drug od drugega potrdili njegova odkritja in zaključke. Spominja se tudi odnosa nacizma in komunizma do genetike. Povzema, kako pridobljeno znanje genetike uporabljamo na različnih področjih, med njimi v kmetijstvu, kriminalistiki, medicini in arheologiji.

Gregor Johann Mendel, pionir genetike in znanstvenik priznan v svetovnem merilu, je bil rojen v vasi Hynčice, na ozemlju današnje Češke republike. S svojimi odkritji in delom je zaznamoval določeno zgodovinsko obdobje in dal opazen prispevek k splošnemu dobremu človeštva, ki odmeva tudi v današnjem času.

Častno pokroviteljstvo nad razstavo je prevzel veleposlanik Češke republike v Ljubljani, Nj. Eks. Juraj Chmiel. Gostovanje razstave je omogočila Mendlova univerza v Brnu.

Razstava bo na ogled od 13. septembra do 13. oktobra 2022 v avli Armerije Univerze na Primorskem.

Na dan otvoritve bodo ob 16. uri razstavo otvorili dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem, dr. Andreja Kutnar, direktorica Inštituta InnoRenew CoE in gospod Jan Beneš, namestnik veleposlanika Češke republike v Ljubljani.

     

     


ponedeljek, 12. september 2022 InnoRenew CoE in Univerza na Primorskem uspešno organizirala mednarodni kongres Woodrise 2022

Kongres Woodrise 2022 je potekal v Bernardinu med 6. in 7. septembrom 2022 pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Več kot dvesto mednarodnih udeležencev je na kongresu prisluhnilo predavanjem o najboljših primerih trajnostne gradnje s celega sveta.

Med ključnimi govorci je bil tudi Hans Joachim Schellnhuber, idejni vodja za razvoj Novega evropskega Bauhausa, ki je s svojim motivacijskim govorom poudaril nujnost ukrepanja za blažitev podnebnih sprememb: »Če bomo zadržali globalno segrevanje pod 2 stopinjami, kar je zelo težko doseči, lahko preprečimo številne naravne katastrofe. S temeljito preobrazbo grajenega okolja in z uporabo lesa, ki skladišči ogljikov dioksid, lahko to dosežemo. Prvo priložnost imamo že sedaj, ko bo nujno potrebno renovirati ukrajinska mesta, ki so v razsulu zaradi vojne.«

                          Hans Joachim Schellnhuber. Foto: UP                            Okrogla miza na Woodrise 2022. Foto: UP

Vsi ključni govorci so bili tudi del okrogle mize, kjer so delili svoje misli in poglede glede večnadstropne lesene gradnje, aktualnih arhitekturnih in inženirskih dosežkov. Predvsem so se osredotočili na temo renovacije, rehabilitacije in obnove obstoječih stavb z uporabo tehnologij lesene gradnje.

V sklopu kongresa so potekale tematske delavnice, kjer so bili predstavljeni številni raziskovalni projekti o leseni gradnji in o zadnjih dognanjih glede lastnostih visoke lesene gradnje. Raziskovalni projekti so bili predstavljeni tudi na razstavi posterjev. Del kongresa je bila tudi potujoča razstava »Women Ambassadors Creating the Future of Wood Science«. Med ambasadorkami je tudi dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE in profesorica na Univerzi na Primorskem.

     
                                                          Začetek osrednjih govorov na Woodrise 2022. Foto: UP

Naslednja dva dneva (8. in 9. september 2022) pa sta namenjena strokovnim ekskurzijam in poslovnim obiskom glavnih akterjev s področja gradbene in lesnopredelovalne panoge v Sloveniji in bližnji okolici.

Woodrise 2022 se zahvaljuje svojim sponzorjem – Securo AS, SHERPA Connection Systems, Schmid Schrauben Hainfeld, Langzauner, Sema Software, Rothoblaas, Beck Group, Hasslacher Norica Timber, iQwood, CBD, Jelovica hiše, M Sora in Gospodarska zbornica Slovenije.
 

                            

 


petek, 9. september 2022 SPOZNAVNI DOGODEK ZA VSE ŠTUDENTE UP - ŠtartUP

ŠtartUP – spoznavni dogodek za vse študente UP se bo odvil v soboto, 8. oktobra 2022, od 9. ure dalje v čisto novem Obmorskem parku Žusterna, Koper.

Dogodek poln športnih iger v organizaciji ŠportUP-jadruženja, spoznavanja in prepletanja novih poznanstev med študenti UP, predstavitev društev iz lokalnega okolja in aktivnosti, ki so jih pripravile fakultete UP nas bodo zabavale vse do poznega popoldneva.

Za študente smo organizirali tudi avtobusni prevoz, ki bo vozil na relaciji Portorož-Izola-Koper (in obratno). Točen vozni red objavimo naknadno.

Na dogodek se je potrebno prijaviti 

Napovednika dogodka ŠtartUP 2022 si lahko ogledate TUKAJ

Rezervirajte si datum. Se vidimo kmalu!

***V kolikor bi se želeli priključiti dogodku kot prostovoljec, ki pomaga pri organizaciji dogodka tako ŠtartUP kot Orientacijskih dni za tuje študente, te lepo vabimo, da se nam pridružiš s svojo prijavo tukaj > https://forms.office.com/r/qrT2RJYbWU

– ŠtartUP ekipa.

   


petek, 9. september 2022 Prvi diplomant dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje Varstvena biologija

V petek, 2. septembra 2022, je  Luka Kostadinovski zaključil dodiplomski študij Varstvena biologija z diplomsko nalogo »Stanje populacije barjanskega okarčka, Coenonympha oedippus (Lepidoptera: Rhopalocera: Nymphalidae), na Cerju dve leti po požaru« pod mentorstvom doc. dr. Jureta Jugovica in somentorstvom doc. dr. Martine Lužnik.

Njegovo raziskovalno delo je potekalo na območju Cerja, ki ga je v letu 2019 prizadel močan požar. V raziskovalnem delu je tako primerjal velikost populacije barjanskega okarčka med letoma 2020 in 2021.  Kot je povedal, je ta eden izmed najbolj ogroženih vrst metuljev v celotni Evropi. Izsledki raziskave so pokazali, da se je populacija barjanskega okarčka povečala dvakrat, prav tako se je obnovil tudi habitat v primerjavi z letom 2020. 

"Smer Varstvena biologija me je navdušila že od samega začetka, saj se nam zaradi manjšega števila študentov profesorji bolj posvetijo. Prav tako pa sem pridobil in nadgradil strokovno znanje v katerem ni manjkalo praktičnega dela. Zelo sem hvaležen vsem profesorjem in asistentom, še posebej pa svojemu mentorju doc. dr. Juretu Jugovicu in somentorici doc. dr. Martini Lužnik pri izdelavi zaključne naloge."  je dodal.

Luka Kostadinovski je prvi diplomant dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje Varstvena biologija in je z zaključkom študija pridobil strokovni naslov diplomirani varstveni biolog.

V letu 2017 je bil študijski program prenovljen. Med večjimi spremembami je tudi sprememba imena študijskega programa - študijski program Biodiverziteta smo preimenovali v Varstvena biologija, pri čemer ostaja strokovni naslov diplomanta nespremenjen - diplomirani varstveni biolog (UN) oz. diplomirana varstvena biologinja (UN). Spremembe študijskega programa, vključno z novim imenom programa, veljajo za študente, ki so se prvič vpisali v študijski program v študijskem letu 2018/19.

Iskrene čestitke in veliko uspeha na nadaljnji raziskovalni poti!

     
                                                                                 Luka Kostadinovski


četrtek, 8. september 2022 MOŽNOST PRIJAVE NA RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Danes, 8. septembra 2022, se v okviru razpisa za vpis v podiplomske (magistrske in doktorske) študijske programe v študijskem letu 2022/2023 na Univerzi na Primorskem pričneta:

 • drugi prijavni rok za slovenske državljane in državljane članic EU ter
 • tretji prijavni rok za tujce iz držav nečlanic EU in Slovence brez slovenskega državljanstva.

Roka bosta odprta do vključno četrtka, 15. septembra 2022.

Študijski programi Univerze na Primorskem, na katerih so prosta mesta za prijavo kandidatov, so objavljeni:


četrtek, 8. september 2022 Famnitova študentka Varstva narave na Evropskem kongresu varstvene biologije predstavila izsledke svoje raziskave o zavrženem prilovu stoječih pridnenih mrež malega ribolova v severnem Jadranu

Študentka magistrskega programa Varstvo narave, Hana Hanžek-Turnšek, se je med 22. in 26. 8. 2022 udeležila šestega Evropskega kongresa varstvene biologije (6th European Congress of Conservation Biology), ki je potekal na Češki univerzi znanosti o življenju  v Pragi (Czech University of Life Sciences Prague).

Na kongresu je študentka predstavila preliminarne rezultate raziskave z naslovom »Towards Sustainable Fisheries: Forgotten Catch of Small-Scale Bottom Set Nets in Northern Adriatic«.

V raziskavi, pod mentorstvom izr. prof. dr. Bojana Lazarja in asist. Matica Jančiča, je z ostalimi so-avtorji raziskovala zavrženi prilov stoječih pridnenih mrež malega ribolova v severnem Jadranu. 

  
 

Izsledki so pokazali, da ribiči severne Istre zavržejo velike količine celotnega ulova, večino teh zavržkov pa predstavljajo bentoški nevretenčarji. Velika količina zavržkov bi lahko bila problematična za ekosistem, saj so organizmi podvrženi mnogim stresnim dejavnikom, kot so barotravma, izpostavljenost zraku, telesne poškodbe idr. Vendar pa na podlagi teh rezultatov še ne morejo oceniti, ali ima ta veja ribištva resnično negativen vpliv na ekosisteme. 

Evropski kongres Varstvene Biologije je bil študentkin prvi znanstveni dogodek, na katerem je predstavila izsledke svojih raziskav. »Udeležba na kongresu je bila izjemna izkušnja, saj sem imela priložnost spoznati mnogo novih tematik in metodoloških pristopov neposredno od cenjenih evropskih raziskovalcev in strokovnjakov, ki so jih razvili,« je povzela Hana Hanžek-Turnšek.

Kongres, ki je namenjen srečevanju praktikantov in raziskovalcev znanosti o varstvu narave, izmenjavi znanj in promociji biotske pestrosti Evrope, vsake dve leti organizira evropska sekcija Društva za varstveno biologijo (Society for Conservation Biology). Na Češki univerzi znanosti o življenju pa se je letos ponovno odvijal po 13. letih. 


sreda, 7. september 2022 Pričetek izvedbe študijskega procesa v Univerzitetnem kampusu Livade v Izoli v prihodnjem študijskem letu 2022/23

Študente obveščamo, da se bo v prihodnjem študijskem letu 2022/23 študijski proces ponovno pričel izvajati tudi v Univerzitetnem kampusu Livade v Izoli.

Za tri študijske programe – Varstvena biologija, Sredozemsko kmetijstvo in Varstvo narave – se bo študijski proces izvajal pretežno v Izoli, delno pa še vedno v Kopru.

V Univerzitetnem kampusu Livade se bodo izvajali tudi posamezni predmeti nekaterih drugih študijskih programov, in sicer:

 • Bioinformatika (dodiplomski): vaje in nekatera predavanja pri bioloških predmetih;
 • Biopsihologija (dodiplomski): vaje pri po enem predmetu 1. in 3. letnika;
 • Biopsihologija (magistrski) in Psihologija (magistrski): izbirni predmet Molekularne osnove nevrodegeneracije.

Natančni podatki o izvedbi v prvem semestru 2022/23 bodo znani ob objavi urnika, predvidoma 2 tedna pred pričetkom novega študijskega leta.

Referat UP FAMNIT


torek, 6. september 2022 Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor slavnostno otvoril mednarodni kongres Woodrise 2022

Včeraj, 5. septembra 2022, je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, slavnostno otvoril mednarodni kongres Woodrise 2022, ki bo potekal na Bernardinu pod predsednikovim častnim pokroviteljstvom. Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE in Univerza na Primorskem ga organizirata med 6. in 7. septembrom 2022.

»V čast mi je, da vas lahko nagovorim kot predsednik Republike Slovenije in častni pokrovitelj 4. mednarodnega kongresa Woodrise, svetovno priznane konference s področja sodobne trajnostne gradnje,« je uvodoma dejal predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in dodal: »Vesel sem, da je Slovenija gostiteljica kongresa, saj je Slovenija kot ustvarjena za trajnostni razvoj. Surovin prihodnosti, ki jih potrebujemo za trajnostni razvoj, imamo pri nas v izobilju. Imamo tudi ljudi, ki znajo z njimi odgovorno ravnati. Vse to me navdaja z optimizmom, da v trajnostnem razvoju ne vidimo grožnje zdajšnji blaginji, marveč zagotovilo za prihodnost, v kateri bomo lahko vsi živeli v čistem, mirnem, naravnem in varnem okolju.«
 
Dr. Andreja Kutnar, direktorica raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE, pa je dejala: »Jasno je, da moramo grajeno okolje spremeniti in zelo sem vesela, da na kongresu Woodrise 2022 združujemo pod isto streho raziskovalce, predstavnike industrije in odločevalce, saj sem prepričana, da lahko le tako skupaj začrtamo novo pot za ustvarjanje novih rešitev, ki jih potrebujemo pri prenovi grajenega okolja.«
 
        
        Slovesnost ob začetku mednarodnega
kongresa Woodrise 2022. 
Daniel Novakovič/STA                  Dr. Andreja Kutnar.  Foto: Daniel Novakovič/STA
 
Udeležence je nagovoril tudi dr. Iztok Šušteršič, predsednik kongresa Woodrise 2022 in vodja raziskovalne skupine v InnoRenew CoE: »Evropa si je zadala zelo jasen cilj razogljičenja. Šla je celo dlje in zasnovala programe kot je Novi evropski Bauhaus, ki strmijo k ustvarjanju trajnostne prihodnosti. Prav zato je ta kongres zelo pomemben, saj bodo svetovni strokovnjaki delili svoje izkušnje kako uporabili trajnostne, naravne materiale, kot je les, za prenovo in obnovo stavbnega fonda tako v Evropi kot drugje.«
 
                                                  
 Dr. Iztok Šušteršič. Foto:Daniel Novakovič/STA                          Pogostitev. Foto: Daniel Novakovič/STA.
 
Med gosti slavnostne otvoritve kongresa Woodrise 2022, katero je povezovala gospa Breda Biščak, je bil tudi župan Občine Piran g. Đenio Zadković, ki je udeležencem izrazil dobrodošlico v mestu, dr. Štefko Miklavič, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo Univerze na Primorskem in ostali gostje. Za popestritev kulturnega programa je poskrbela glasbenica Marina Martensson.
 
                                              
                                   Slovesnost ob začetku mednarodnega kongresa Woodrise 2022.
                                                              Foto: Daniel Novakovič/STA.   
 
Glavni del kongresa Woodrise 2022 bo sicer potekal 6. in 7. septembra 2022 v kongresnem centru hotela Bernardin, kjer bodo predstavljeni najboljši primeri uporabe lesa za trajnostne prenove obstoječega stavbnega fonda. Med osrednjimi govorci je tudi dr. Hans Joachim Schellnhuber, idejni vodja za razvoj Novega evropskega Bauhausa, ki bo udeležencem predstavil nujno prenovo grajenega okolja, če si želimo doseči ambiciozne podnebne cilje Evropske Unije.
 
Kongres Woodrise 2022 je en od najpomembnejših svetovnih kongresov s področja sodobnega trajnostnega gradbeništva, ki je na slovensko obalo pripeljal vrhunske mednarodne strokovnjake s področja večnadstropne lesene gradnje, ki bodo na dvodnevnem predstavili aktualne arhitekturne in inženirske dosežke v tej panogi.
 
Woodrise 2022 se zahvaljuje svojim sponzorjem – Securo AS, SHERPA Connection Systems, Schmid Schrauben Hainfeld, Langzauner, Sema Software, Rothoblaas, Beck Group, Hasslacher Norica Timber, iQwood, CBD, Jelovica hiše, M Sora in Gospodarska zbornica Slovenije.
 

petek, 2. september 2022 URADNA NAZNANITEV 32. SVETOVNEGA KONGRESA MEDNARODNEGA ZDRUŽENJA ZA PREPREČEVANJE SAMOMORA IN SVETOVNI DAN PREPREČEVANJA SAMOMORA

V ljubljanski Cukrarni je 2. septembra 2022 potekal dogodek, namenjen seznanjanju javnosti z aktivnostmi ob Svetovnem dnevu samomora, ki bo 10. septembra in uradni naznanitvi ključnega dogodka na področju preprečevanja samomora – Univerza na Primorskem bo septembra septembra 2023 gostila 32. Svetovni kongres Mednarodnega združenja preprečevanja samomora (IASP), kar predstavlja posebno čast in dokaz odličnega dela raziskovalk in raziskovalcev na področju samomora, ki na Univerzi na Primorskem od leta 2011 delujejo v okviru Slovenskega centra za raziskovanje samomora na UP Inštitutu Andrej Marušič.  

      

V prvem delu programa, ki ga je povezovala dr. Vita Poštuvan, so prisotne pozdravili dr. Klavdija Kutnar, rektorica UP, ki je poudarila, da so tovrstni veliki mednarodni dogodki dokaz odlične vpetosti univerze v mednarodno okolje. Prek povezave je čestitke organizatorjem predal dr. Rory O’Connor, predsednik IASP. Dr. Diego De Leo, predstojnik Slovenskega centra za raziskovanje samomora in ugleden svetovni suicidiolog je poudaril pomen slovenske gostitve IASP - kongresa na temo samomora, ki predstavlja ključen javnozdravstveni problem na nacionalni ravni. Besedo je predal dr. Mojci Gobec, vodji sektorja za preprečevanje bolezni in poškodb na Direktoratu za javno zdravje Ministrstva za zdravje RS. Napoved kongresa je zaključila ga. Wendy Orcharddirektorica IASP, ki je poudarila kako pomembno je preučevanje in preprečevanje samomora.  

Na drugem delu dogodka so prisotni predstavili aktivnosti, ki so v preteklem letu pomagale pri izboljševanju duševnega zdravja in ki bodo to podpirale v prihodnjem. 10. September poteka že 20. leto, tokrat pod geslom &ldquo“Ustvarjajmo upanje z dejanji” - ključni aktivnosti sta prižiganje svečk na svetovni dan in pa akcija Prekolesarimo svet, ki poteka od 10. septembra do 10. oktobra, svetovnega dne duševnega zdravja. Aktivnosti je predstavila dr. Vita Poštuvan ob ostalih aktivnostih Slovenskega centra za raiskovanje samomora. Dr. Saška Roškar (NIJZ) je predstavila aktivnosti in pa podatke nacionalnega inštituta, Anamarija Zavasnik (predstavnica Slovenskega združenja za preprečevanje samomora /Center za psihološko svetovanje Posvet) pa aktivnosti za osebe v stiski. Več o aktivnostih je na voljo v sporočilu. (LINK) 

 Program je s plesno interpretacijo stiske in duševnega zdravja obogatila plesalka Lia Ujčič v trodelnem nastopu, ki je gledalca popeljal od telesne stiske, prek čustvene stiske do končne osvoboditve. 

Če ste v stiski, prosimo - poiščite pomoč. 

SOS – prva pomoč 

116 123: Zaupni telefon Samarijan in Sopotnik (24h/dan)  
116 111: TOM telefon otrok in mladostnikov (12-20h)  
01 520 99 00: Klic v duševni stiski (19-7h)  
Več o strokovni pomoči tukaj. 


torek, 30. avgust 2022 Razpis za mesto raziskovalnega asistenta z doktoratom na projektu Horizon Europe BGE

Univerza na Primorskem odpira mesto raziskovalnega asistenta z doktoratom na področju genomike in bioinformatike, in sicer na področju sekvenciranja celotnega genoma. Delovno mesto je za polni delovni čas (40 ur na teden) za dve leti z možnostjo podaljšanja. Izbrani kandidat bo večinoma vključen v projekt Obzorje Evropa "Biodiversity Genomic Europe" ki ga financira EU, in v nacionalni raziskovalni projekt na področju genomike prostoživečih živali.

Skupina za molekularno ekologijo na Oddelku za biodiverziteto, uporablja molekularna orodja za raziskovanje številnih problemov na področju genomike prostoživečih živali, kar odpira možnosti za dodatno sodelovanje.

Vaše naloge vključujejo sodelovanje pri:

 • raziskovalnih projektih ter
 • vzdrževanju in spodbujanju praks odprte znanosti.

Posebne naloge lahko vključujejo:

 • delo z genomskimi vzorci,
 • izdelavo knjižnic DNK in RNK,
 • razvoj in uporabo bioinformacijskih cevovodov,
 • izvajanje populacijskih genomskih in sorodnih analiz,
 • izvajanje drugih podatkovnih in statističnih analiz,
 • dokumentiranje opravljenega dela,
 • vzdrževanje podatkovnih baz,
 • sodelovanje pri raziskovalnih objavah ter ustvarjalno reševanje različnih problemov,
 • poučevanje in usposabljanje študentov,
 • usklajevanje dela,
 • načrtovanje, vzpostavljanje in izpopolnjevanje protokolov,
 • pripravljanje poročil,
 • sodelovanje na projektih skupine.

Odvisno od interesa kandidata je lahko delno vključen tudi v pedagoško delo. Delovno okolje bo vključevalo tudi mednarodna potovanja zaradi projektnih sestankov.

Vaš profil:

 • ustrezna univerzitetna izobrazba z zaključenim doktoratom/doktoratom in potrebnim raziskovalnim potencialom,
 • znanje ukaznih vrstic UNIX in visokozmogljivega računalništva,
 • znanje vsaj enega od programskih jezikov (R, Python ali Perl),
 • izkušnje s pripravo populacijskih genomskih knjižnic, razvojem bioinformacijskih postopkov in izvajanjem populacijskih genomskih analiz so zaželene, vendar niso obvezne,
 • izjemne organizacijske sposobnosti in velika sposobnost samostojnega opravljanja nalog,
 • pripravljenost za mentoriranje diplomskih/magistrskih del in spodbujanje mladih raziskovalcev,
 • zahtevana je odlična govorjena in pisana angleščina.

Ponujamo:

 • Razpisano delovno mesto je za začetno obdobje 2 let.
 • Delovno mesto bo plačano v skladu s kategorijo iz Kolektivne pogodbe za zaposlene na slovenskih univerzah.
 • Ponujamo sodelovalno, podporno in interdisciplinarno delovno okolje, možnost sodelovanja v številnih mednarodnih raziskovalnih projektih, priložnosti za usposposabljanje in strokovni razvoj ter pričakovano soavtorstvo pri znanstvenih objavah.
 • Ob koncu dvoletnega obdobja se lahko pogodba ob pozitivni oceni podaljša v docenturo.

Navodila za prijavo:

Zainteresirani kandidati naj pošljejo prijavo v elektronski obliki na naslov stepchange@famnit.upr.si, v predmetu pa naj navedejo "Postdoc in bioinformatics".

V formatu pdf priložite:

 • spremno pismo, v katerem pojasnite, zakaj vas delovno mesto zanima in kako ustrezate opisu,
 • življenjepis,
 • seznam objav s poudarkom na petih najpomembnejših.

Rok prijave: 15. oktober, 2022

         


petek, 26. avgust 2022 Avgust zaključujemo z uspešno vzporedno izvedbo dveh poletnih taborov

Zadnje dneve avgusta smo preživeli v družbi mladih navdušencev nad matematiko in računalništvom, ki so se udeležili poletnih taborov Matematika je KUL in Orada RAčunalniška DelavnicA. Z enotno željo po odkrivanju tako matematičnih ugank kot računalniških znanj, se nam je v letošnji izvedbi pridružilo 15 osnovnošolcev in dijakov.

Skozi predavanja, ki so potekala od 21. do 25. avgusta na UP Famnit, so udeleženci matematičnega tabora spoznavali začetke kriptografije, discipline, ki je omogočila varne zapise skrivnih receptur in postopkov, poleg tega so dobili vpogled tudi v statistiko, pri kateri so se seznanili z napovedmi, ki predvidijo kdo bo zmagal na volitvah in kakšno bo vreme prihodnjega dne. Med drugim so spoznavali tudi zanimiva dejstva s področja teorije grafov, uporabe matematike v biologiji in teorije iger.

        

Mladi ljubitelji računalništva, ki so sestavljali radovedno skupino udeležencev tabora Orada Računalniška delavnica, so se z uporabo orodja Unity 3D naučili izdelati tudi čisto svojo računalniško igro, se bolj podrobno seznanili s svetom kriptovalut in skrivnih šifer nekdaj in danes.

Novo pridobljeno znanje so učenci in dijaki uporabili na skupinskih delavnicah pri pripravi končnih izdelkov, ki so jih na zadnji dan taborov predstavili svojim staršem.

Vsekakor pa je bilo poskrbljeno tudi za zabavni del, ki je bil udeležencem, kot so sami dodali, še posebej všeč. Družili smo se ob različnih miselnih igrah in športnih aktivnostih, preizkusili VR očala in zaplesali v oblekah za sledenje telesu.

     

UP FAMNIT organizira tabora z namenom popularizacije matematike in računalništva, saj želi mladim s primeri iz prakse pokazati, da sta lahko ti področji zabavni, zanimivi in predvsem uporabni. Udeleženci, ki se na tabora vračajo, pa so dokaz o doseženem namenu in uspehu tabora.                                                     


četrtek, 25. avgust 2022 Vabljeni na drugo izvedbo Biološko-psihološke študentske konference

Študentje Društva varstvenih biologov - Biodiva in Društva študentov biopsihologije, pod okriljem Univerze na Primorskem, Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), vabijo na PASIVNO UDELEŽBO na drugo Biološko-psihološko študentsko konferenco v Kopru.

Namen konference je promovirati znanost, spodbujati študente k vključevanju in sodelovanju v znanstveni skupnosti, jih motivirati za raziskovanje v stroki, omogočiti pridobivanje kompetenc pri pisnem in ustnem podajanju strokovnih vsebin ter povezati mlade študente in bodoče strokovnjake. 

Na konferenci boste lahko prisluhnili zanimivim prispevkom kolegov študentov in diplomantov. Za udeležence konference pa bodo organizirana tudi predavanja gostujočih predavateljev ter bogat družabni program.

 • KDAJ: od 15. do 17. septembra 2022
 • KJE: v Kopru (Univerza na Primorskem, UP Famnit)*

 • PRIJAVE:: LINK

 • ROK ZA PRIJAVE: 8. september 2022

Prijavnina: 10 eur (vključuje predavanja študentov, gostujočih predavateljev, coffee breaks in sodelovanje v pestrem družabnem programu)

*Zaradi nepredvidljivih razmer epidemije virusa SARS-CoV-2, obstaja možnost, da bo konferenca organizirana prilagojeno, v skladu s takrat veljavnimi predpisanimi epidemiološkimi ukrepi.

Informacije so na voljo tudi na Facebooku in Instagramu.

Za vsa vprašanja so vam na voljo preko uradne elektronske pošte biopsi.konferenca@upr.si

Več o konferenci

                                           


četrtek, 25. avgust 2022 Podaljšanje razpisa za mlade raziskovalce na UP IAM

Univerza na Primorskem je objavila razpis za izbor kandidatov za mlade raziskovalce, ki bodo v letu 2022 pričeli z usposabljanjem za pridobitev doktorata znanosti. Pet doktorskih študentov bo ob študiju raziskovalo z mentorji, ki so bili izbrani na javnem razpisu Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), in sicer na Inštitutu Andrej Marušič (UP IAM) in Fakulteti za vede o zdravju (UP FVZ).

Na UP IAM je prijava podaljšana do 29. avgusta 2022 za prosta mesta pri mentorjih:

Prof. dr. Enes Pasalic – področje: Matematika; raziskovalni program: P1-0404 Matematično modeliranje in enkripcija: od teoretičnih konceptov do vsakodnevnih aplikacij, UP Inštitut Andrej Marušič,

Prof. dr. Bojan Kuzma – področje: Matematika; raziskovalni program: P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger, UP Inštitut Andrej Marušič,

Prof. dr. Dragan Marušič – področje: Matematika; raziskovalni program: P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger, UP Inštitut Andrej Marušič.

Pri mentorju je lahko izbran samo en kandidat. V primeru, da je kandidatov več, se razvrstijo po doseženi skupni oceni v skladu s kriteriji izbire. Izbran je najbolje ocenjeni kandidat. Če izbrani kandidat odstopi od kandidature ali ne dostavi potrebnih dokazil do roka, določenega v razpisu, se izbere naslednji kandidat glede na skupno doseženo oceno.

Nov rok prijave je 29. avgust 2022.

Javni razpis za mlade raziskovalce, navodila za prijavo in dodatne informacije so dostopne na spletni strani Univerze na Primorskem, na povezavi: www.upr.si/si/o-univerzi-/razpisi/razpisi-za-podrocje-raziskovanja/razpis-za-mlade-raziskovalce-v-letu-2022/


petek, 19. avgust 2022 Vključevanje lovcev "ljubiteljskih znanstvenikov" v znanstveno-raziskovalno delo

Vključevanje lovcev, zelo dobrih poznavalcev narave in živalskih vrst, kot "ljubiteljskih znanstvenikov" (angl. citizen scientists) v znanstveno-raziskovalno delo je pomemben cilj mednarodnega projekta StepChange, ki ga koordinira Univerza na Primorskem.

Cilj projekta je ugotoviti potencial državljanske oz. ljubiteljske znanosti in pripraviti priporočila za vključevanje državljanov ali širše javnosti v raziskovalne procese, v primeru Slovenije na področju varstva narave oz. kompleksnega monitoringa prostoživečih živali.Konec julija smo skupaj z lovci iz lovskih družin Rižana in Vrhe Vrabče v njihovih loviščih postavili 30 fotopasti (kamer), da bi v povezavi z aplikacijo SRNA, ki smo jo razvili skupaj z Lovsko zvezo Slovenije, še izboljšali zanesljivost podatkov o opažanjih prostoživečih živali in potrdili pomembno vlogo lovcev pri zbiranju tovrstnih podatkov.

Hkrati smo s tem naredili povezavo na vseevropsko platformo za monitoring prostoživečih živali (European Observatory of Wildlife; EOW); trenutno je njen najpomembnejši cilj razviti in vpeljati metodo za določanje številčnosti velikih sesalcev (predvsem pa divjega prašiča) s pomočjo fotopasti.Našim zelo prijaznim lovcem se iskreno zahvaljujemo za neprecenljivo pomoč pri terenskem delu! 

      

      


petek, 19. avgust 2022 Odprt je 2.PRIJAVNI ROK za dodiplomske študijske programe za slovenske državljane in državljane EU ter Slovence brez slovenskega državljanstva

Danes, 19. 8. 2022, se za slovenske državljane, državljane članic EU, ter Slovence brez slovenskega državljanstva, začenja drugi prijavni rok za vpis v 1. letnik v dodiplomske študijske programe v študijskem letu 2022/2023 in bo trajal do vključno 23. 8. 2022Prosta mesta so še na spodaj navedenih študijskih programih.

Prosta mesta za slovenske državljane in državljane EU:

 • Bioinformatika (UN) slovenska in angleška izvedba
 • Matematika (UN) slovenska in angleška izvedba
 • Matematika v ekonomiji in financah (UN)
 • Računalništvo in informatika (UN) slovenska in angleška izvedba,
 • Sredozemsko kmetijstvo (VS)
 • Varstvena biologija (UN)

Prosta mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva:

 • prosta mesta so na vseh študijskih programih

Razpis za vpis in navodila za oddajo prijave so objavljena TUKAJ.

Vse informacije lahko kandidati dobijo v referatu za študente.


četrtek, 18. avgust 2022 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študentke Petre Horvat

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom Knowledge management systems at the civil engineering research organizations and their impacts on scientific excellence študentke doktorskega študijskega programa 3. stopnje Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja Petre Horvat.

Predstavitev bo potekala v sredo, 24. 8. 2022 ob 16.00 na InnoRenew CoE, Livade 6a, 6310 Izola, soba Tilia in preko Zooma na povezavi: https://upr-si.zoom.us/j/85282887807

Vljudno vabljeni!


torek, 16. avgust 2022 V sodelovanju z Univerzo Claude Bernard Lyon 1 ustvarili spletno aplikacijo za uravnavanje temperature

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), je tokrat gostila izr. prof. dr. Lionela Medinija, ki se je v sklopu ERASMUS + izmenjave udeležil enotedenskega obiska od 2. avgusta do 8. avgusta 2022, pri prof. dr. Michaelu Mrissi. 

Dr. Medini je raziskovalec in izredni profesor računalništva na univerzi Claude Bernard Lyon 1 v Franciji. 

Obisk je bil namenjen tako raziskovalnim diskusijam, prenosu znanj in tudi predavanjem, ki so bila sestavljena iz treh različnih delov. Prvi del je vseboval tematiko o internetu stvari (IoT) in umetni inteligenci (Ai), sledil je razvoj spleta stvari (WoT) in razvoj spletnih aplikacij.

Predavanja so se neposredno navezovala na praktično delo, kjer so študentje eksperimentirali in uporabljali strojno opremo v lasti Univerze Claude Bernard Lyon 1.  Tako so s pomočjo znanja in primerne opreme  ustvarili spletno aplikacijo za uravnavanje temperature.

Spletna aplikacija dinamično zazna dejavnost uporabnika in tako tudi ustrezno prilagodi minimalno in maksimalno nastavitveno temperaturo.

Več lahko preberete tukaj.

     
                                                        Izsek iz predavanj izr. profDr. Lionela Medinija


torek, 9. avgust 2022 FAMNITOVI študentje zopet uspešni na 29. Mednarodnem študentskem matematičnem tekmovanju (IMC)

Študenti na UP FAMNIT so se med 1. in 7. avgustom 2022 udeležili 29. Mednarodnega matematičnega študentskega tekmovanja (International Mathematics Competition for University Students 2022), na katerem se je pomerilo kar 667 študentov iz vsega sveta.  

Univerzo na Primorskem (UP FAMNIT) so tokrat z izjemnimi rezultati zastopali Diar Gashi (študent 1. letnika programa Matematika), ki je z 21. točkami prejel bronasto medaljo, častno omembo pa so prejeli Dren Neziri (študent 1. letnika programa Matematika), Mirza Redzić (študent 1. letnika magistrskega programa Matematične znanosti) in Todor Antić (študent 3. letnika programa Matematika).

Iskreno čestitamo tudi Dorotei Redžepi (študentka 2. letnika programa Matematika) in Ajli Šehović (študentka 3. letnika programa Matematika), ki sta prejeli certifikat o udeležbi.

Tekmovanje je bilo organizirano pod okriljem Univerzitetnega kolidža v Londonu, ki ga je v Blagoevgradu gostila Ameriška univerza v Bolgariji in je po dveh letih zopet potekalo v živo. Hibridna udeležba je omogočala tudi tekmovanje na daljavo (preko spleta), vendar končni rezultati nalog tekmovalcev, ki so sodelovali na daljavo, še niso znani.

Na dosežke naših študentov smo izjemno ponosni in jim iskreno čestitamo!

Več informacij ter naloge, ki so jih reševali tekmovalci, so na voljo tukaj.

    
    Dosežki naših študentov


ponedeljek, 8. avgust 2022 RAZISKOVALEC/KA za področje Psihologije – 2 delovni mesti

Na UP IAM sta razpisani dve prosti delovni mestH017004 RAZISKOVALEC za področje Psihologija na Slovenskem centru za raziskovanje samomora (SCSR).

Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim časom40 ur na teden (100 %), za določen čas, s štiri mesečnim poskusnim delom, za obdobje enega leta, začetek dela v skladu z dogovorom. Kandidatke in kandidati lahko pisne ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev (obvezno priložiti dokazilo o doseženi izobrazbi in povprečni oceni na 1. in 2. stopnji študija) pošljejo na e-naslov kadrovska.famnitiam@upr.si.

Rok prijave je 31. avgust 2022, do razpisa dostopate tukaj.

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) s področja (BIO)PSIHOLOGIJA ali
 • magistrska izobrazba s področja (BIO)PSIHOLOGIJA,
 • aktivno znanje svetovnega jezika.

Druga zaželena znanja/sposobnosti:

 • izvolitev v znanstveni naziv asistent oziroma izpolnjevanje pogojev za izvolitev v navedeni naziv (povprečje najmanj 8),
 • dobro znanje angleškega jezika,
 • računalniška znanja in kompetence za uporabo različnih računalniških orodij,
 • dobro znanje statističnih metod in/ali metod za kvalitativno raziskovanje,
 • fleksibilnost pri delu, samoiniciativnost,
 • organizacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela,
 • veselje do raziskovalnega, kliničnosvetovalnega in intervencijskega dela,
 • dobre spretnosti pisanja, izražanja,
 • poznavanje področje suicidologije in duševnega zdravja,
 • vozniški izpit.

Opis del in nalog glede na področje dela:

 • sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov, programov in nalog,
 • raziskovanje in obdelovanje specialne problematike na področju delovanja, izvajanje analiz,   meritev in preizkusov za potrebe delovnega področja,
 • pisanje prispevkov in poročil s področja raziskovalnega in strokovnega dela,
 • sodelovanje na znanstvenoraziskovalnih in strokovnih posvetovanjih in srečanjih,
 • sodelovanje pri organizaciji konferenc in kongresov,
 • izvajanje predavanj in delavnic za strokovno in laično javnost ter druge aktivnosti na terenu,
 • pripravljanje, urejanje in arhiviranje projektne dokumentacije,
 • pripravljanje administrativnih in strokovnih podlag za delo notranje organizacijske enote,
 • sodelovanje pri delu strokovnih organov ter pri skupnih projektih in nalogah po dogovoru z vodstvom,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

Delo na projektih Slovenskega centra za raziskovanje samomora (https://zivziv.si/projekti/), UP IAM v povezavi z delom na Oddelku za psihologijo UP FAMNIT. Delo vključuje koordinacijo različnih delovnih sklopov projektov, izobraževanja, izvajanje aktivnosti na terenu, izdelovanje statističnih, kronoloških in bibliografskih pregledov, pisanje prispevkov, strokovnih del in poročil s področja raziskovalnega dela za objavo, sodelovanje na znanstveno-raziskovalnih in strokovnih posvetovanjih in srečanjih, sodelovanje pri organizaciji konferenc in kongresov, sodelovanje pri delu strokovnih organov ter opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Delo med drugim na projektih:

 • Psihopatologija in samomorilno vedenje mladih – vloga novih tehnologij pri pojavnosti stisk in nudenju pomoči
 • A (se) štekaš?!? Integriran pristop krepitve duševnega zdravja in primarne preventive samomorilnega vedenja za mladostnike
 • Človek v primežu Covid19: psihološke posledice epidemije in preventivnih zaščitnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb
 • Živ? Živ! – Raziskovanje in preprečevanje samomora
 • Družbeni mediji in samomorilno vedenje: študija vpliva objav novinarskih prispevkov o samomoru na komentatorje in bralce.

petek, 5. avgust 2022 Slovenski tekmovalci na CEOI 2022 na Hrvaškem

Društvo ACM, Association for Computing Machinery je osrednje in največje svetovno združenje strokovnjakov s področja računalništva in informatike. Med partnerji slovenskega društva ACM Slovenija deluje tudi UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, v samo organizacijo društva pa so vključeni predavatelji in raziskovalci na  UP Famnit in UP IAM.

Namen društva je spodbujati in prispevati k razvoju računalništva in informatike v Sloveniji in s tem podpirati strokovno rast svojih članov z zagotavljanjem priložnosti za vseživljenjsko učenje. ACM Slovenija se aktivno vključuje v organizacijo tekmovanj, s katerimi želijo povečati zanimanje za področje računalništva in informatike ter produkcijo izobraževalnih vsebin med učenci, dijaki in študenti.

V Hrvaškem Varaždinu se je, med 24. in 30. julijem 2022, odvila 29. srednjeevropska računalniška olimpijada CEOI 2022, ki jo je gostila Prva gimnazija v Varaždinu, v organizaciji Hrvaške zveze informatikov (Hrvatski savez informatičara). Tekmovalo je kar 52 srednješolcev iz skupno 12 držav, Slovenijo so zastopali: Benjamin Bajd (Gimnazija Kranj; ZRI), Matija Likar (II. gimnazija Maribor), Jošt Smrtnik (Gimnazija Vič) in Jakob Žorž (Gimnazija Škofja Loka; ZRI). Naše tekmovalce sta spremljala dr. Nino Bašić (UP Famnit) in  Filip Koprivec (IMFM; AFLabs).

Prvo mesto sta si delila Dorijan Lendvaj (Hrvaška) in Alexandru Luchianov (Romunija), dosegla sta 540 točk od 600 možnih. Slovenija je letos osvojila kar dve kolajni – Benjamin Bajd je za 14. mesto prejel srebrno kolajno, Jakob Žorž pa bronasto za 26. osvojeno mesto.  Matija Likar in Jošt Smrtnik sta se uvrstila na 38. in 39. mesto. Končni rezultati so dostopni tukaj.

Slovenska reprezentanca se bo med 7. in 15. avgustom 2022 mudila v Indoneziji, kjer bo potekala  Mednarodna računalniška olimpijada IOI 2022.

Iskrene čestitke nadobudnim fantom in vso srečo na nadaljnji poti!

                                                 


petek, 5. avgust 2022 Aktivno poletje – udeležili smo se vseslovenskega tabora Taborniški zlet 2022

Kljub poletnim počitnicam smo na FAMNITU še vedno aktivni, naši raziskovalci in študenti so se udeležili vseslovenskega taborniškega dogodka Taborniški zlet 2022, ki se ga je letos udeležilo preko 700 tabornikov in 300 prostovoljcev iz celotne Slovenije.

Gre za največji vseslovenski tabor Zveze tabornikov, letos se odvija od 29. julija do 7. avgusta 2022 v Smučarskem centru Cerkno. Taborjenje v takšnem obsegu se pripravi vsaka štiri leta in je odlična priložnost za ponovno srečanje in hkrati za aktivno povezovanje z naravo in samim sabo so v povabilu mladim tabornikom zapisali organizatorji zleta.

Kot v prispevku RTV Slovenija dodaja načelnik zveze Tabornikov Slovenije, je letos temelj programa kodeks obiskov v naravi ki ima različne sklope, eden izmed glavnih pa je, da smo v naravi in da imamo trajnostni in pozitivni vpliv na naravo.

Taborniki so na začetku dogodka krenili na štiridnevno pot, po povratku pa so skupaj s prostovoljci na ravnini vrha Smučarskega centra Cerkno soustvarili skupno naselje, kjer so do povratka domov čas izkoristili za druženje in različne aktivnosti.

Popoldnevi na zletu so namenjeni promociji znanosti in različnim delavnicam, nekaj od njih so pripravili tudi Famnitovi sodelavci in študentje. Tako so se lahko taborniki preizkusili v različnih miselnih igrah ter delavnicah s področja računalništva.

Karolina Trajkovska, Famnitova študentka, ki je pomagala pri izvedbi ene od delavnic je tako povzela dogajanje: "S tabroniki je bilo delo zelo zabavno in v veselje nam je bilo pokazati nekatere stvari, ki jih počnemo na Famnitu in v HICUP laboratoriju. Verjamem, da so bile predstavitve všeč tudi njim, saj so z velikim zanimanjem obiskali našo delavnico. Pridobili so tudi nekaj znanja iz programiranja in se naučili nekaj novih japonskih besed. Če povzamem, preživeli smo zelo lep dan, izkušnjo pa bi z veseljem kadarkoli spet ponovila."

Še nekaj utrinkov s Taborniškega zleta si lahko ogledate TUKAJ

Več o taboru 

        


četrtek, 4. avgust 2022 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študentke Lea Primožič

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom Communication of sustainable construction concepts based on scientific evidence tailored to relevant stakeholders študentke doktorskega študijskega programa 3. stopnje Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja Lee Primožič.

Predstavitev bo potekala v torek, 9. 8. 2022 ob 16.00 na InnoRenew CoE, Livade 6a, 6310 Izola, soba Tilia in preko Zooma na povezavi: https://upr-si.zoom.us/j/87972240764

Vljudno vabljeni!


sreda, 3. avgust 2022 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študenta Lea Hana

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom "Viscoelastic properties of thermo-hydro-mechanically (THM) densified wood (Viskoelastične lastnosti termo-hitro-mehansko obdelanega lesa)" študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja Lea Hana.

Predstavitev bo potekala v sredo, 11. 8. 2022 ob 10.00 na InnoRenew CoE, Livade 6a, 6310 Izola, soba Tilia in preko Zooma na povezavi: https://upr-si.zoom.us/j/85190103585

Vljudno vabljeni!


torek, 2. avgust 2022 Podaljšanje razpisa za mlade raziskovalce na UP IAM

Univerza na Primorskem je objavila razpis za izbor kandidatov za mlade raziskovalce, ki bodo v letu 2022 pričeli z usposabljanjem za pridobitev doktorata znanosti. Pet doktorskih študentov bo ob študiju raziskovalo z mentorji, ki so bili izbrani na javnem razpisu Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), in sicer na Inštitutu Andrej Marušič (UP IAM) in Fakulteti za vede o zdravju (UP FVZ).

Na UP IAM je prijava podaljšana do 22. avgusta 2022 za prosta mesta pri mentorjih:  

Prof. dr. Enes Pasalic – področje: Matematika; raziskovalni program: P1-0404 Matematično modeliranje in enkripcija: od teoretičnih konceptov do vsakodnevnih aplikacij, UP Inštitut Andrej Marušič,

Prof. dr. Bojan Kuzma – področje: Matematika; raziskovalni program: P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger, UP Inštitut Andrej Marušič,

Prof. dr. Dragan Marušič  – področje: Matematika; raziskovalni program: P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger, UP Inštitut Andrej Marušič.

Pri mentorju je lahko izbran samo en kandidat. V primeru, da je kandidatov več, se razvrstijo po doseženi skupni oceni v skladu s kriteriji izbire. Izbran je najbolje ocenjeni kandidat. Če izbrani kandidat odstopi od kandidature ali ne dostavi potrebnih dokazil do roka, določenega v razpisu, se izbere naslednji kandidat glede na skupno doseženo oceno.

Nov rok prijave je 22. avgust 2022.

Javni razpis za mlade raziskovalce, navodila za prijavo in dodatne informacije so dostopne na spletni strani Univerze na Primorskem, na povezavi: www.upr.si/si/o-univerzi-/razpisi/razpisi-za-podrocje-raziskovanja/razpis-za-mlade-raziskovalce-v-letu-2022/


četrtek, 28. julij 2022 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študentke Mateje Erce

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom Addressing psychosocial needs with technology and building design študentke doktorskega študijskega programa 3. stopnje Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja Mateje Erce.

Predstavitev bo potekala v sredo, 10. 8. 2022 ob 10.00 na InnoRenew CoE, Livade 6a, 6310 Izola, soba Tilia in preko Zooma na povezavi: https://upr-si.zoom.us/j/83005355421

Vljudno vabljeni!


sreda, 27. julij 2022 UP AKTIVNO VKLJUČENA V EVROPSKO DEKLIŠKO MATEMATIČNO OLIMPIJADO

Mednarodno tekmovanje v matematiki - Evropska dekliška matematična olimpijada (EGMO) – je namenjena srednješolkam, ki jih zanima matematika s poglobljenim vidikom, segajočim prek osnovnega šolskega programa. Za sodelovanje morajo udeleženke najprej opraviti nacionalne preizkuse, da se lahko z mentorji in delegacijami udeležijo širšega dogodka. Tega bo v 12. izvedbi gostila Slovenija – med 13. in 19. aprilom 2023 bo namreč okoli 240 tekmovalk iz 60 držav svoje znanje pomerilo v Portorožu..

EGMO od prvega tekmovanja (2012) promovira mlade znanstvenice, povečuje delež deklet v ekipah na Mednarodnih matematičnih olimpijadah (IMO), poleg tega pa podpira socialno, kulturno in interdisciplinarno izmenjavo med najstnicami širom sveta. Navedeno je tudi del vrednot, ciljev in zavedanja Univerze na Primorskem, ki si želi privabljati uspešne in potencialne raziskovalke, zato je s ponosom aktivno udeležena pri pripravi in izvedbi olimpijade, ki jo kot krovna organizacija vodi Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenija (DMFA Slovenije).

Več o konferenci je dostopno na posebni spletni strani, na kateri so zbrani vsi podatki in najnovejše informacije.

Posebno pozornost dekletom (in ženskam) v znanosti smo namenili že med letošnjim 11. 2. (mednarodnim dnevom žensk in deklet v znanosti) in 8. 3. (mednarodnim dnevom žensk), s  serijo intervjujev z raziskovalkami UP (#ženskevznanosti).

                                 


ponedeljek, 25. julij 2022 Raziskovalni obisk UP IAM in UP Famnit na ENS de Lyon

Raziskovalca in predavatelja na UP IAM in UP Famnitdr. Martin Milanič in dr. Clément Dallard, sta v tednu od 18. do 22. julija gostovala pri raziskovalni skupini dr. Nicolasa Trotignona na CNRS, ENS Lyon, v Franciji.

Obisk je potekal v okviru projekta "Širinski parametri in barvanje grafov", ki ga na slovenski strani sofinancira Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS). Gre za bilateralni raziskovalni projekt med Republiko Slovenijo in Francosko republiko, ki ga na UP Famnit vodi dr. Riste Škrekovski za obdobje 1. 1. 2022 - 31. 12. 2023.

V okviru obiska so imeli dnevne raziskovalne diskusije s področja teorije grafov in s tem nadaljevali raziskovalno delo, pričeto ob obisku vodje projekta na francoski strani, dr. Nicolasa Trotignona, v Kopru, konec marca letos. Spopadli so se tudi z nekaterimi novimi raziskovalnimi problemi, ki naše raziskovalce žene v poglobitev in nadaljevanje samega raziskovalnega procesa.

Kot zanimivost, si lahko preberete o projektu RubENS, ki so ga, ob 100-letnici Alana Turinga, ustvarili ravno na ENS de Lyon v Franciji. Zgradili so namreč računalnik, ki ga sestavljajo izključno LEGO® kocke. Računalnik je zasnovan po Turingovem stroju, abstraktnem modelu računanja, ki si ga je leta 1936, šele 24-letni Turing, sam zamislil.

Projekt RubENS je vizualno in preprosto orodje, ki vsakomur pojasnjuje osnove računanja. Ustvarjeni Turingov stroj je v celoti mehanski: edina energija, ki jo uporablja, je stisnjen zrak pri 2 barih. Video je za ogled na voljo tukaj.


(z leve) Pegah Pournajafi, doktorska študentka na ENS Lyon, Martin Milanič, Nicolas Trotignon, Clément Dallard
 


petek, 22. julij 2022 Zgodbe mednarodnega sodelovanja in mobilnost profesorjev in raziskovalcev na UP FAMNIT

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) aktivno spodbuja mednarodno sodelovanje in mobilnost profesorjev in raziskovalcev. Tudi tokrat ponosno predstavljamo izkušnje naših raziskovalcev, ki so bili aktivno vključeni v mednarodno okolje, ter s tem prejeli dragocene izkušnje. Med njimi so doc. dr. Maja Smrdu, doc. dr. Nino Bašić in doc. dr. Vida Groznik, ki so nam zaupali nekaj svojih doživetij.

Doc. dr. Maja Smrdu, specialistka klinične psihologije z Oddelka za psihologijo, se je udeležila mobilnosti na Univerzi v Haifi v Izraelu, gostovala je pri profesorici Avivi Berkovich-Ohana, vodji nevrofenomenološkega laboratorija, ki deluje v okviru univerze. Na univerzi je predavala Mikrofenomenologijo in deskriptivno vzorčenje izkušenj. Kot je sama izpostavila, je bila deležna zelo raznolikega kroga študentov, ki so imeli izredno željo po znanju, ter tudi odličen pristop do znanosti. Vnema do dela je bila prisotna tako pri profesorjih in študentih, kot tudi pri udeležencih v študijah, ki so se odvijale v času njenega obiska. »Prav izmenjava znanj ter neposredna vključenost v skupne projekte je bil tisti ključni motivator za izmenjavo«, je povedala doc. dr. Smrdu.

Skozi raziskovalno delo je prepoznala visoko incidenco posttravmatske stresne motnje v Izraelu, zaradi česar so tam pogoste teme raziskovanja dojemanje lastne umrljivosti, smrti, zdravljenje s psilocibinom in vpliv meditacije na našo zavest in jaz. »Vsi trije meseci so bili precej intenzivni in so mi po eni strani dali potrditev znanja, ki ga imamo v Sloveniji in na FAMNITu in se ga morda sami premalo zavedamo«, povzema.  

Verjame, da imamo na fakulteti veliko raziskovalnega zagona, idej in povezav za katere upa, da bodo v prihodnje prinesle dolgotrajno sodelovanje in razširile znanje o tem kdo smo, kako se naše doživljanje povezuje z delovanjem naših možganov in kako lahko izboljšamo zdravljenje različnih duševnih bolezni.


Dekanja Univerze v Haifi, prof. dr. Roza Leikin, doc.dr. Maja Smrdu in prof. dr. Aviva Berkovich-Ohana

Doc. dr. Nino Bašić z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije se je udeležil mednarodne izmenjave na Univerzi v Sheffieldu v Veliki Britaniji. Kot glavni motiv za izmenjavo pa je izpostavil delo z uglednim profesorjem Patrickom W. Fowlerjem, FRS (Fellow of the Royal Society), strokovnjakom s področja teoretične kemije, s katerim sta že objavila dva znanstvena članka, ki sta nastala med izmenjavo, trije pa so še v pripravi.

Poleg tega je doc. dr. Bašić  na gostujoči univerzi predaval izbrana poglavja iz matematične kemije, po njegovih besedah pa je ERASMUS+ izmenjava odlična priložnost za doseganje novih znanj in izzivov, ki jih ponuja novo okolje. Sam se želi tudi v prihodnje udeležiti podobne izmenjave.


Prof. dr. Patrick W. Fowler in doc. dr. Nino Bašić

Pedagoško-raziskovalnega obiska na Univerzi v Cádizu v Španiji se je udeležila doc. dr. Vida Groznik, ravno tako z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije, kjer je doktorskim študentom nanoznanosti predajala znanje s področja umetne inteligence.

Zaradi zanimive tematike so se jim pridružili tudi študenti drugih področij (medicine, psihologije, ipd.), saj so bila predavanja in praktične vaje zastavljene na način, da so bila primerna tudi za študente, ki nimajo predznanja s področja računalništva oz. programiranja. Raziskovalno je sodelovala predvsem z uveljavljenimi raziskovalci na področju neonatologije z Univerze v Cádizu in Univerzitetne bolnišnice Puerta del Mar, kjer so se osredotočali na uporabo pristopov umetne inteligence za zgodnjo diagnostiko nevrokognitivnih motenj pri nedonošenčkih. 

    

Doc. dr. Vida Groznik z raziskovalci Univerze v Cádizu

Vsi trije udeleženci mednarodne izmenjave so se strinjali, da gre za nepozabno izkušnjo z veliko dragocenih znanj ter da bi jo nedvomno ponovili tudi v prihodnje.


petek, 22. julij 2022 Laborant na Oddelku za biodiverziteto – UP FAMNIT

RAZPISANO DELOVNO MESTO: J016037 Strokovni delavec - Laborant na Oddelku za biodiverziteto

Opis del in nalog glede na področje dela:

 • izvajanje zahtevnejših strokovnih nalog s področja dela NOE,
 • vodenje evidenc, pripravljanje gradiv, sodelovanje na sejah in delovnih sestankih, pisanje zapisnikov in povzetkov, sodelovanje pri pripravi splošnih aktov in projektne dokumentacije, tehnično spremljanje dela komisij in drugih strokovnih organov,
 • skrb za informiranje in obveščanje vodstva članice ali univerze ter strokovnih sodelavcev o izbranih podatkih notranjega informacijskega sistema,
 • opravljanje drugih sorodnih del po nalogu nadrejenih.

Podroben opis del in nalog glede na področje dela: 

 • urejanje delovnega okolja, skrb za zbirke (zoološka, botanična),
 • naročanje laboratorijskega in drugega materiala,
 • vzdrževanje manjše laboratorijske opreme (npr. mikroskopi), pomoč pri pripravi laboratorijskih in terenskih vaj (priprava materiala, kemikalij, zbiranje materiala),
 • opravljanje drugih aktivnosti organizacijske enote v skladu z usposobljenostjo zaposlenega.

Pogoji za opravljanje dela:

 • višješolska (prejšnja) oz. višja strokovna izobrazba biološke in sorodne vede,
 • visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., biološke in sorodne vede, podrobneje neopredeljeno.

Zahtevana znanja:

 • izobrazba s področja bioloških znanosti/vede o živi naravi,
 • znanje angleškega jezika, ki zajema dobro govorjenje in pisanje.

Zahtevana dodatna funkcionalna znanja:

 • natančnost in odgovornost,
 • zanesljivost in komunikativnost,
 • znanja za delo z računalnikom,
 • sposobnost timskega dela.

Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas 40 ur na teden (100 %), za določen čas 12 mesecev, predvidoma od 1.10. 2022 do 30. 9. 2023.

Več informacij lahko najdete TUKAJ.

Kandidati lahko pisne ponudbe pošljejo na elektronski naslov: lara.gorela@upr.si

Rok za prijavo: 1. avgust 2022.


petek, 15. julij 2022 Odprt je razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja ERASMUS+ za študijsko leto 2022/23

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA  V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ (KA131) ZA POGODBENO LETO 2021 

ROK PRIJAVE: do 05. septembra 2022

Več informacij in postopek prijave je objavljen v razpisni dokumentaciji.

Vabljeni k prijavi!


petek, 15. julij 2022 Častna omemba za članek »Solids on Soli: Millimetre-Wave Radar Sensing through Materials« na konferenci EICS

Na konferenci EICS (Engineering Interactive Computing Systems), ki se je v zadnjih dnevih junija odvijala v mestu Valbonnu v Franciji, je članek »Solids on Soli: Millimetre-Wave Radar Sensing through Materials« prejel častno omembo. Nagrado je prevzel eden izmed avtorjev, izr. prof. dr. Klen Čopič Pucihar z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT.

Ostali avtorji članka so še asist. Nuwan T. Attygalle, izr. prof. dr. Matjaž Kljun (oba z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT), prof. dr. Christian Sandor (Univerza Pariz-Saclay) in izr. prof. dr. Luis A. Leiva (Univerza v Luksemburgu).


Nagrado je predal prof. dr. Philippe Palanque (na sliki levo) z Univerze Paul Sabatier (Toulouse III).

EICS je letna mednarodna konferenca, posvečena inženiringu uporabnih in učinkovitih interaktivnih računalniških sistemov. Večina raziskovalnega dela, predstavljenega na EICS, se osredotoča na metode, procese, tehnike in orodja, ki podpirajo specifikacijo, načrtovanje, razvoj in uvajanje interaktivnih sistemov. Zbornik konference izdaja ACM (Association for Computing Machinery) in je objavljen v ACM Digital Library.

Celoten članek je dostopen tukaj.

Vsem avtorjem iskreno čestitamo!


petek, 15. julij 2022 Mesto doktorskega kandidata na Univerzi na Primorskem - Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja

LOKACIJA: IZOLA, KOPER

TEMA: Razvoj bioloških materialov in formulacij iz industrijskih stranskih proizvodov, bogatih z aromatskimi spojinami

Opis:

Univerza na Primorskem išče dobro usposobljenega in visoko motiviranega doktorskega kandidata. Raziskovalno področje se osredotoča na trajnostno valorizacijo lignina in drugih stranskih produktov lesne industrije, bogatih z aromatskimi spojinami, za aplikacije z visoko dodano vrednostjo. Raziskovalec se bo zaposlil tudi na InnoRenew CoE (dodatnih 20 %), v skupini za modifikacijo lesa (pod vodstvom izr. prof. Anne Sandak), pod mentorstvom dr. Oihane Gordobil, in postal doktorski kandidat na Univerzi na Primorskem (doktorski študijski program Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja). Kandidat bo delno vključen tudi v projekt ERC “Bioinspired living skin for architecture” (ARCHI-SKIN), GA #101044468, ki ga financira Evropski raziskovalni svet. Kandidat bo delo opravljal v Izoli in Kopru.

Kaj iščemo:

Poudarek dela na tem položaju bo na oblikovanju in razvoju novih, biotsko osnovanih formulacij, in s tem na valorizaciji podcenjenih industrijskih stranskih proizvodov. Od kandidata pričakujemo proaktivnost in motiviranost za izvajanje interdisciplinarnih raziskav, ki zajemajo področja od sinteze ter funkcionalizacije materialov in formulacij na osnovi lignina, do njihove uporabe in ocenjevanja učinkovitosti. Zaželene so izkušnje na področju lignocelulozne biomase, kemije, farmacije, znanosti o materialih in koloidnih sistemih ter strokovno znanje na področjih kromatografije, mikroskopije, spektroskopije in uporabe druge laboratorijske opreme. Kandidat mora imeti dobro ustno in pisno znanje angleščine.

Katere sposobnosti pričakujemo:

Idealen kandidat za to mesto ima magisterij iz kemije, kemijskega inženirstva, biotehnologije, farmacije, znanosti o koloidih, znanosti o materialih ali sorodnih področij, po možnosti z izkušnjami s področja biorafinerijskih procesov, ki se uporabljajo za lignocelulozno biomaso, in poznavanjem bioloških materialov in formulacij. Nadaljnje zahteve vključujejo: odlične komunikacijske veščine v angleščini, sposobnost navezave stikov in sodelovanja z industrijo in drugimi raziskovalci ter sposobnost oblikovanja in sporočanja novih raziskovalnih idej (priprava raziskovalnih predlogov). Od kandidata se pričakuje zanimanje za interdisciplinarno delo in sposobnost za delo v mednarodnem okolju. Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje za doktorskega študenta Univerze na Primorskem.

Več podrobnosti:

https://www.famnit.upr.si//sl//izobrazevanje/podiplomski-doktorski-studij/obnov-mater

https://www.famnit.upr.si/sl/bodoci-studenti/prijava

Kaj ponujamo:

Ponujamo delovno mesto v okviru Univerze na Primorskem, kandidat pa bo tesno sodeloval z raziskovalnim inštitutom InnoRenew CoE, ki se osredotoča na uporabo obnovljivih materialov v trajnostno grajenih okoljih.

 • 1-letna pogodba z možnostjo podaljšanja (priporočeno trajanje doktorskega študija je 3 leta)
 • Konkurenčna plača z možnostjo povišanja glede na uspešnost
 • Priložnost za sodelovanje pri prestižnem projektu ERC

Pri možnostih zaposlitve, vpisnih politikah, dejavnostih, nudenju storitev in zmogljivosti Univerza na Primorskem in InnoRenew CoE ne izključujeta nobene osebe na podlagi rase, barve kože, starosti, spola, vere, nacionalnega porekla ali invalidnosti.

Kako poteka prijava:

Zainteresirani kandidati naj pošljejo:

 • življenjepis,
 • motivacijsko pismo za to doktorsko mesto (največ ena stran A4),
 • povzetek prejšnjih raziskovalnih izkušenj (na primer magistrsko delo),
 • overjeno kopijo magistrskega spričevala in uradnega izpisa ocen ter njunih prevodov, če izvirniki niso v angleščini.

Vsa gradiva morajo biti v angleškem jeziku in oddana v obliki PDF najkasneje do 5. septembra 2022.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na naslov elektronske pošte: coe@innorenew.eu.

Za nadaljnje informacije o raziskovalni temi se obrnite na dr. Oihano Gordobil (oihana.gordobil@innorenew.eu).

Predvideni datum začetka zaposlitve je 1. oktober 2022.

InnoRenew CoE si pridržuje pravico, da iz utemeljenih razlogov pusti delovno mesto odprto, podaljša prijavni rok in upošteva kandidate, ki v prijavnem roku niso oddali prijave.


sreda, 13. julij 2022 Raziskovalke Slovenskega centra za raziskovanje samomora na ECP 2022

V Cankarjevem domu v Ljubljani se je v petek, 8. julija 2022, zaključil 17. Evropski kongres Psihologije (ECP2022), v organizaciji Društva psihologov Slovenije in pod okriljem EFPA – European Federation of Psychologists' Associations.

                     

Kongresa so se aktivno udeležile tudi raziskovalke Slovenskega centra za raziskovanje samomora (SCSR IAM) in Oddelka za Psihologijo (UP Famnit). Opravile so kar 13 samostojnih prezentacij znanstvenih izsledkov in prisostvovale predavanjem priznanih strokovnjakov s področja psihologije.

Tema letošnjega kongresa “Psychology as a Hub Science: Opportunities & Responsability” ponuja možnost pregleda raziskovalnih izsledkov, strokovne prakse in teorije na področju psihologije v luči priložnosti in tudi odgovornosti, ki jih ima psihologija kot osrednja znanost v sodobni družbi.

Mlada raziskovalka, Nina Krohne, je udeležbo na kongresu doživela kot odlično izkušnjo: »Vsebin je bilo ogromno, poslušali in spoznali smo številne strokovnjake iz najrazličnejših področij psihologije, ki delujejo širom sveta. Hkrati pa je bila to tudi enkratna priložnost za predstavitev rezultatov našega dela. Vesele smo udeležbe tako velikega dogodka na domačih tleh.«

    

          


četrtek, 7. julij 2022 UP FAMNIT mlade nadušence nad računalništvom ali matematiko vabi na kar dva poletna tabora

Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije bomo letos organizirali kar dva poletna tabora: poletni tabor »Matematika je kul« in poletni tabor »Orada RAčunalniška DelavnicA«. Namenjena sta učencem z zaključeno osnovno šolo (osnovnošolcem z zaključenim 9. razredom in srednješolcem), potekala pa bosta v času od nedelje, 21. avgusta, do četrtka, 25. avgusta 2022.

Poletni tabor »Matematika je kul«

Že 11. poletni tabor »Matematika je kul« je namenjen učencem z zaključeno osnovno šolo (osnovnošolcem z zaključenim 9. razredom in srednješolcem), ki jih zanima matematika ali takim, ki morda še niso prepričani, da je matematika lahko tudi zabavna in uporabna.

Tabor bo obsegal:

 • predavanja in delavnice o raznovrstnih zanimivih matematičnih temah v slovenskem in angleškem jeziku,
 • projektno delo v skupinah in
 • številne družabne in športne aktivnosti.

Več informacij je na voljo na spletni strani tabora in prek e-pošte, tabor@famnit.upr.si.

Do utrinkov lanskoletnega tabora lahko dostopate tukaj.

 

Poletni tabor »Orada RAčunalniška DelavnicA«

Poletni tabor ORADA je namenjen učencem z zaključeno osnovno šolo (osnovnošolcem z zaključenim 9. razredom in srednješolcem), ki jih zanima računalništvo.

Tabor bo obsegal:
• delavnico Razvoj 3D igez z Unity 3D (3 dni),
• delavnico Crypto 101 (1 dan),
• projektno delo v skupinah in
• številne družabne in športne aktivnosti.

Več informacij o prijavah je na voljo na spletni strani poletnega tabora: https://tabor.dist.famnit.upr.si/sl/prijave

Več podrobnosti o taboru je dostopnih na spletni strani tabora in prek e-pošte tabor.dist@famnit.upr.si.

Oba tabora omogočata 70% popust udeležencem, ki so se udeležili državnega Vegovega tekmovanja.

Na voljo je omejena višina sredstev, s katerimi stroške udeležbe krijemo v celoti za udeležence, ki:
• k prijavi predložijo dokazilo o udeležbi na mednarodni matematični olimpijadi, ali
• k prijavi predložijo dokazilo o Zlatem Vegovem priznanju iz matematike ali najvišjega priznanja na državnem nivoju iz tekmovanja iz logike (ali Bober za tabor ORADA) v letih 2020, 2021 ali 2022.

Prijave zbiramo do 31. 7. 2022. 

Vabljeni! 


četrtek, 7. julij 2022 Razpisani dve delovni mesti v Službi za raziskovalno-razvojno dejavnost

UP Famnit razpisuje kar dve prosti delovni mesti v Službi za raziskovalno-razvojno dejavnost, in sicer SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 - J017100 in SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) - J017104. 

Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas, 40 ur na teden (100% zaposlitev), za določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja in s trimesečnim poskusnim delom. Predviden začetek dela po dogovoru.

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

 • administrativno vodenje projektov,
 • samostojno svetovanje na svojem delovnem področju,
 • izvajanje operativnih nalog delovnega področja,
 • oblikovanje poročil, sklepov in stališč z delovnega področja,
 • koordinacija, spremljanje in izvajanje različnih upravnih postopkov iz delovnega področja,
 • spremljanje zakonodaje in informacij z delovnega področja,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Pogoji za opravljanje dela:

Delovno mesto Samostojni strokovni delavec VII/1 - J017100

 • dokončana specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) oz.
 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) oz.
 • visokošolska strokovna izobrazba oz.
 • visokošolska univerzitetna izobrazba.

Delovno mesto Samostojni strokovni delavec VII/2 (III) - J017104

 • dokončana specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) oz.
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) oz.
 • magistrska izobrazba.

Več informacij o prostih delovnih mestih: Samostojni strokovni delavec VII/1 - J017100 in Samostojni strokovni delavec VII/2 (III) - J017104.

Kandidati/-ke lahko pisne ponudbe pošljejo na e-naslov: lara.gorela@upr.si

Rok za prijavo je 31. julij 2022.


sreda, 6. julij 2022 Znani so prejemniki Fieldsovih medalj 2022 za izjemne matematične dosežke

Fieldsove medalje, ki jih vsake štiri leta na Mednarodnem matematičnem kongresu (International congress of mathematics – ICM) podelijo znanstvenikom, mlajšim od štirideset let, za izjemne matematične dosežke, so si letos nadeli Maryna Viazovska (EPFL), James Maynard (Univerza v Oxfordu), Hugo Duminil-Copin (Univerza v Ženevi) in June Huh (Univerza Princeton).

Maryna Viazovska je druga ženska prejemnica te prestižne nagrade po Maryam Mirzakhani, ki je medaljo prejela leta 2014. Viazovska je lani prejela tudi nagrado EMS Prize 2020 na 8. Evropskem kongresu matematike (8 ECM), ki ga je prvič v zgodovini gostila Slovenija, in sicer v organizaciji Univerze na Primorskem pod okriljem Evropskega matematičnega združenja (European Mathematical Society – EMS).

Ob prejemu nagrade je v intervjuju z Andreiem Okounkovim in Andreiem Konyaevim spregovorila tudi o vprašanju o tem, ali bodo matematike v prihodnosti zamenjali računalniki: »Še vedno sem mnenja, da je računalnik orodje. To pomeni, da računalnik ne ovira človeka – človek je tisti, ki se z uporabo tega orodja ovira. Če človeku daš žago, lahko hitro poseka drva ali pa si odreže prst. Če si odžaga prst, ni kriva žaga. Enako velja za umetno inteligenco. Po eni strani gotovo omogoča matematiko veliko prednosti in lahko opravi veliko nalog, ki jih sami ne bi mogli. Po drugi strani pa je vrednost matematikov v tem, da lahko razumemo, kaj se dogaja. Umetni inteligenci damo smiselne naloge in razumemo odgovore. Ni tako, da bo računalnik nekako mislil namesto mene. Nekateri ljudje so morda navdušeni nad iluzijo računalniškega razmišljanja, vendar je to le orodje.« Delila je tudi svoje razmišljanje o točki preloma ob prejemu tako imenitne nagrade, ki je do sedaj pripadla 64 matematikom: »Kaj bom počela do konca življenja? Šele začenjam živeti, a sem že dosegla najvišjo točko. Ideja o tem mi sploh ni bila všeč. Potem sem seveda pomislila tudi na to, kako to človeku nalaga veliko odgovornost. Potrebovala sem nekaj dni, da sem vse dojela.«

Tudi James Maynard in Hugo Duminil-Copin sta že prejela EMS nagrado, in sicer leta 2016, na 7. Evropskem kongresu matematike v Berlinu.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!


ponedeljek, 4. julij 2022 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študenta Žige Velkavrha

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom Behavioral traits across time and countries: essays on indirect reciprocity, deception and nationality študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Matematične znanosti Žige Velkavrha.

Predstavitev bo potekala v sredo, 13. 7. 2022 ob 13.00 preko Zooma na povezavi:

 https://upr-si.zoom.us/j/84010213773

Vljudno vabljeni!


nedelja, 3. julij 2022 10. obletnica mednarodne doktorske poletne šole iz diskretne matematike na Rogli

Zadnji junijski teden je obeležila uspešna izvedba že 10. mednarodne doktorske poletne šole iz diskretne matematike, ki jo skupaj tradicionalno organizirata UP FAMNIT in UP IAM. Na znanstveno srečanje, ki je potekalo na Rogli, se je prijavilo 65 matematikov, ki so v sklopu bogatega programa, med 26. junijem in 2. julijem, lahko razpravljali o svojem raziskovalnem delu.

Glavni predavanji sta tudi tokrat izvedli dve pomembni imeni s področja diskretne matematike, in sicer: 

 • Michel Lavrauw, Sabancı University, Turkey: »Algebraic and geometric methods in tensor theory« ter
 • Mikhail Muzychuk, Ben-Gurion University of the Negev, Israel: »Coherent Configurations, Weisfeiler-Leman algorithm and Graph Isomorphism Problem«.

Poleg njiju so nastopili še drugi vabljeni predavatelji:

 • Edwin van Dam, Tilburg University»Pseudo-geometric strongly regular graphs with a regular point«,
 • Robert Jajcay, Comenius University Bratislava: »Group based constructions of k-regular graphs of large girth and small degree«,
 • Daniel Kráľ (Masaryk University, Brno, Czech Republic): »Spectral method in extremal combinatorics« in
 • Tamás Szőnyi, Eötvös Loránd University and University of Primorska: »On large minimal blocking sets in projective planes of square order«.

V okroglih desetih letih se je poletne šole udeležilo skoraj 700 profesorjev, raziskovalcev in študentov z vsega sveta. Med njimi je veliko takih, ki se leto za letom vračajo na Roglo, kar kaže na izjemno priljubljenost in kvaliteto tega znanstvenega srečanja.

»Imeti priložnost poslušati o najnovejših rezultatih na področju matematike od številnih izvrstnih profesorjev in študentov je bilo zame neverjetno navdihujoče. Ne samo, da sem se veliko naučila, ampak sem ustvarila nekaj poznanstev in prijateljstev. Čudovita pokrajina Rogle je le češnja na vrhu. Takšni dogodki pomagajo pri širjenju mreže v strokovnem svetu, odpirajo nove priložnosti in preprosto naredijo učenje zabavno,« je povedala Ajla Šehović, ena od udeleženk.

  

Študenti so se tudi letos potegovali za nagrado za najboljšo predstavitev. Odbor, ki so ga sestavljali Ted Dobson, Aleksander Malnič in Russ Woodroofe, je odločil, da je zmagovalec Sam Adriaensen (Vrije Universiteit Brussel), ki je za nagrado za najboljšo študentsko predstavitev z naslovom »Stability of Erdos-Ko-Rado Theorems in Circle Geometries« prejel prosto udeležbo na 11. doktorski poletni šoli iz diskretne matematike.


Russ Woodroofe, Ted Dobson, Sam Adriaensen in Aleksander Malnič

Letos je odbor je podelil častno priznanje Krisztini Szilagyi (Utrecht University) za predstavitev z naslovom »Polynomial Kernel For Face Cover«.

Kot je povzel Rene Rodriguez Aldama, eden od udeležencev, je bila konferenca odlična priložnost za študente, da predstavijo svoje delo: »Namen poletne šole iz diskretne matematike je zbrati strokovnjake s tega področja in doktorske študente, ki lahko razpravljajo o različnih smereh raziskovanja in izpostavijo svoja aktualna dela. Letos smo imeli čast prisostvovati eminentnim povabljenim govorcem: Edwinu van Damu, Robertu Jajcayu, Danielu Králu in Tamásu Szőnyiju. Zame je dejstvo, da lahko študentje predstavijo svoje delo v tako mednarodnem okolju, velik plus. Tudi rekreativne aktivnosti so uspele: palačinke, karaoke, ples in veliko zabave. Hladno vreme in čudovita pokrajina na približno 1500 m nadmorske višine sta bila le še dodana vrednost.«

Več o poletni šoli, predavateljih in njihovih posegih lahko preberete tukaj.


petek, 1. julij 2022 Poletna šola Oddelka za psihologijo UP FAMNIT

Z veseljem sporočamo, da Oddelek za psihologijo UP FAMNIT znova vabi k prijavi na poletno šolo, ki bo letos potekala med 19. in 21. 9. 2022.

Tema letošnje poletne šole je kvalitativno raziskovanje.

Kotizacija za študente in brezposelne znaša 30 EUR, za ostale pa 50 EUR.

Poletna šola je namenjena vsem, ki vas zanimajo različni pristopi kvalitativnega raziskovanja, ne glede na predhodno znanje, izvedena pa bo v primeru vsaj 16 udeležencev.

Več o lanskoletni poletni šoli lahko preberete tukaj.

Prijave potekajo na tej povezavi.

Rok za prijavo je 31. 7. 2022.

Več informacij: psihologija@famnit.upr.si


četrtek, 30. junij 2022 Razpisana štiri mesta za mlade raziskovalce na UP IAM

Univerza na Primorskem je objavila razpis za izbor kandidatov za mlade raziskovalce, ki bodo v letu 2022 pričeli z usposabljanjem za pridobitev doktorata znanosti. Pet doktorskih študentov bo ob študiju raziskovalo z mentorji, ki so bili izbrani na javnem razpisu Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), in sicer na Inštitutu Andrej Marušič (UP IAM) in Fakulteti za vede o zdravju (UP FVZ).

Mentorji in raziskovalna področja

Na UP IAM se lahko kandidati prijavijo na štiri prosta mesta pri izbranih mentorjih v okviru znanstvenih ved in na izbranih raziskovalnih področjih:

Enes Pasalic – področje: Matematika; raziskovalni program: P1-0404 Matematično modeliranje in enkripcija: od teoretičnih konceptov do vsakodnevnih aplikacij, UP Inštitut Andrej Marušič,

Miklós Krész – področje: Računalništvo in informatika; raziskovalni program: P1-0404 Matematično modeliranje in enkripcija: od teoretičnih konceptov do vsakodnevnih aplikacij, UP Inštitut Andrej Marušič,

Dragan Marušič – področje: Matematika; raziskovalni program: P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger, UP Inštitut Andrej Marušič,

Bojan Kuzma – področje: Matematika; raziskovalni program: P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger, UP Inštitut Andrej Marušič.

Pri mentorju je lahko izbran samo en kandidat. V primeru, da je kandidatov več, se razvrstijo po doseženi skupni oceni v skladu s kriteriji izbire. Izbran je najbolje ocenjeni kandidat. Če izbrani kandidat odstopi od kandidature ali ne dostavi potrebnih dokazil do roka, določenega v razpisu, se izbere naslednji kandidat glede na skupno doseženo oceno.

Rok prijave je 1. avgust 2022.

Javni razpis za mlade raziskovalce, navodila za prijavo in dodatne informacije so dostopne na spletni strani Univerze na Primorskem, na povezavi: https://www.upr.si/si/univerza/novice-in-obvestila/razpis-za-mlade-raziskovalce-v-letu-2022-


sreda, 29. junij 2022 Sidra Aslam, nova doktorica znanosti

Včeraj, 28. 6. 2022, smo na Famnitu pozdravili še eno doktorico znanosti.

Sidra Aslam, študentka doktorskega študijskega programa Računalništvo in informatika na UP FAMNIT, je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Decentralized Data Privacy and Security for the Web of Things (Zasebnost in varnost podatkov za decentralizirani splet stvari), pod mentorstvom prof. dr. Michaela Mrisse.

Novi doktorici znanosti iskreno čestitamo in ji želimo uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!


ponedeljek, 27. junij 2022 SRNA: Nova aplikacija za monitoring prostoživečih živali

Monitoring (spremljanje razširjenosti, številčnosti, itd.) populacij prostoživečih živali, ne glede na to ali so uvrščene med lovne vrste (tj. divjad) ali zavarovane vrste, je nujen del sodobnega varstva in/ali trajnostnega upravljanja populacij. Dosleden in sistematičen monitoring mnogih vrst je potreben tudi zaradi obveznosti, ki izhajajo iz slovenske in evropske zakonodaje. Ne le raziskovalci, ampak tudi ljubitelji narave lahko danes izjemoma prispevate k boljšem spremljanju stanja in razumevanja populacij mnogih vrst ter njihovih potreb.

Za namene lažjega in bolj sistematičnega monitoringa izbranih vrst prostoživečih živali smo razvili aplikacijo z imenom SRNA (Spremljanje in Raziskovanje Narave z Aplikacijo) v sodelovanju Lovske zveze Slovenije in treh raziskovalnih inštitucij (Univerze na Primorskem, Univerze v Ljubljani in Fakultete za varstvo okolja iz Velenja). Aplikacija omogoča zainteresiranim uporabnikom beleženje vnosov opažanj živali v naravi ali preprosto testiranje znanja prepoznavanja vrst preko zanimivega kviza (kmalu dostopen tudi v angleškem jeziku).

Aplikacijo SRNA lahko prenesete preko QR kode ali spletne povezave.

Vnosi opažanj živali bodo tako omogočili izboljšanje poznavanja, posledično pa tudi upravljanja in varstva prostoživečih živali v Sloveniji.  Z novimi tehničnimi možnostmi povezovanja velike množice terenskih podatkov, ki jih lahko zberejo vsi prebivalci v naravi, postaja njihova vloga »ljubiteljskih znanstvenikov« (angl. citizen scientists) izjemno pomembna. S povezovanjem podatkov ljubiteljskih znanstvenikov z velikimi nizi terenskih podatkov, pridobljenih z okoljskih opazovanj, lahko raziskovalci sedaj pridobijo nove vpoglede in podatke, ki so bili prej nedosegljivi.

Ljubiteljski znanstvenik lahko postanete tudi VI!

Z beleženjem opažanja redkih ali ogroženih kot tudi pogostih vrst,  boste lahko bistveno prispevali k izboljšanju poznavanje njihove razširjenosti in številčnosti, kar bo omogočalo raziskovalcem boljše ocenjevanje njihovih gostot ter splošno v kakšnem stanju so vrste. Pridobljeno znanje bo prispevalo tudi k izboljšanju varstva in upravljanja vrst oz. zagotovilo harmonično ravnovesje obstoja vrst. 

Do aplikacije lahko dostopate preko pametnega telefona ali računalnika s predhodno enkratno registracijo preko elektronskega naslova. Uporaba aplikacije je kljub njeni kompleksnosti (omogočeni so res številni vnosi različnih opažanj) enostavna, saj vas od začetka do konca vnosa vodijo notranje povezave in pregledni meniji.). Aplikacija omogoča tudi grafični prikaz vaših lastnih vnosov opažanj ter pregled vseh vnosov na območju Slovenije. Dodatno omogoča tudi neposredno komunikacijo med vami in raziskovalci, saj lahko prek nje posredujete kakršnakoli vprašanja v povezavi z vašimi opažanji na naslov: stepchange@famnit.upr.si

O rezultatih vas bomo redno obveščali. Posameznike z največ vnosi bomo za sodelovanje in še lažje beleženje podatkov o prostoživečih živalih tudi nadgradili. 

Vljudno vas vabimo, da prenesete aplikacijo in začnete vnašati opazovanja živali, kadar koli jih srečate v naravi, naj bo to med zahtevnim vzponom ali med sprehodom po gozdu!


nedelja, 26. junij 2022 Univerza na Primorskem je na Bledu gostila sejo Sveta članov Evropskega matematičnega združenja (EMS)

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, je gostila sejo članov Evropskega matematičnega združenja, ki je potekala od 25. do 26. junija 2022 na Bledu.

Dogodek je sledil 8. Evropskemu kongresu matematike, enemu največjih dogodkov na področju matematike v Evropi, ki je potekal junija lani v Portorožu ter preko spleta, in katerega se je udeležilo preko 1700 matematikov s celega sveta.

Svet članov EMS je vodstveno telo Evropskega matematičnega združenja (EMS), primarne organizacije, ki se ukvarja z razvojem matematike v Evropi. Svet se sestaja vsako drugo leto, na letošnji seji pa so bili delegati izvoljeni za obdobje štirih let, in sicer v naslednjih kategorijah: redni, izredni, institucionalni ter individualni člani. Ena od štirih predstavnikov institucionalnih članic je bila tudi prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem. Svet članov EMS je pristojen za izvolitev izvršnega odbora EMS, med njimi predsednika, podpredsednikov, sekretarja, blagajnika in drugih članov izvršnega odbora, ki so izvoljeni za dobo štirih let.

Na srečanju na Bledu je je drugim potekala tudi izvolitev novega predsednika EMS, saj se trenutnemu predsedniku, prof. dr. Volkerju Mehrmannu, v letu 2022 izteče mandat. Celoten seznam delegatov je na voljo tukaj

»Srečanje Evropskega matematičnega društva je bilo zelo uspešno. Vse, kar smo načrtovali, je bilo kljub nekaterim izzivom uspešno izvedeno. Med drugim smo izglasovali novega predsednika, tako da v skupino pozdravljamo nove člane. Zadovoljni smo tudi z osebno udeležbo na srečanju. Posebej pomembno je namreč bilo, da smo ponovno začeli s srečanji v živo, zato naj se ob tej priložnosti zahvalim kolegom iz Slovenije, zlasti kolegom z Univerze na Primorskem, ki so dogodek organizirali na zelo brezhiben način,« je povzela prof. dr. Barbara Kaltenbacher, članica izvršnega odbora EMS z Avstrijskega matematičnega združenja.    


petek, 24. junij 2022 Volitve nadomestnega člana Upravnega odbora UP

v četrtek, 21. julija 2022, bodo potekale nadomestne volitve za člana Upravnega odbora Univerze na Primorskem iz vrst administrativnih in strokovno-tehničnih delavcev UP.

Pravico voliti predstavnika univerze iz vrst drugih delavcev univerze imajo zaposleni na univerzi, ki opravljajo upravno administrativne in strokovno tehnične naloge. Kandidati iz vrst drugih delavcev univerze morajo biti zaposleni na univerzi za poln delovni čas kot upravno administrativni ali strokovno tehnični delavci.

Sklep o razpisu volitev in rokovnik volilnih opravil:

- Sklep o razpisu nadomestnih volitev za izvolitev člana UO UP (pdf)

- Rokovnik za izvedbo volilnih opravil (pdf)

Članice UP lahko do torka, 28. 6. 2022 do 12. ure predlagajo kandidate za člana UO UP.


četrtek, 23. junij 2022 Zagovor doktorske disertacije študentke Sidre Aslam

Sidra Aslam, študentka doktorskega študijskega programa Računalništvo in informatika na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), bo zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Decentralized Data Privacy and Security for the Web of Things (Zasebnost in varnost podatkov za decentralizirani splet stvari), pod mentorstvom prof. dr. Michaela Mrisse.

Zagovor bo potekal v torek, 28. 6. 2022 ob 9. uri v predavalnici FAMNIT-VP3 na UP FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper.

Doktorska disertacija je javnosti na vpogled v knjižnici UP FAMNIT.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 23. junij 2022 Raziskovalci UP FAMNIT dokazali, da enotedensko delo v virtualni resničnosti negativno vpliva na produktivnost ljudi

Študija, v kateri so sodelovali raziskovalci UP FAMNIT, razkriva, da ima delo  v virtualni resničnosti (VR) bistveno slabši vpliv na produktivnost ljudi v primerjavi z delom v fizičnem pisarniškem okolju.

Maheshya Weerasinghe, Klen Čopič Pucihar in Matjaž Kljun z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT so z raziskovalno skupino, ki jo sestavljajo še Verena Biener, Snehanjali Kalamkar, Negar Nouri, Eyal Ofek, Michel Pahud, John J. Dudley, Jinghui Hu, Per Ola Kristensson, Stephan Streuber in Jens Grubert, prišli do pomembnih znanstvenih izsledkov, ki prispevajo k postavljanju temeljev za nadaljnje raziskave z jasnim poudarjanjem trenutnih pomanjkljivosti in prepoznavanje priložnosti za izboljšanje izkušenj dela v VR.

   

Članek z naslovom »Quantifying the Effects of Working in VR for One Week« bo kot del konference IEEE ISMAR 2022 (Institute of Electrical and Electronics Engineers Conference for Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR) and Virtual Reality (VR) 2022) objavljen v reviji IEEE TVCG (IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics), ki zajema prispevke s področja računalniške grafike, informacijske in znanstvene vizualizacije, vizualne analitike, virtualne in prilagojene resničnosti, s poudarkom na teoriji in algoritmih.

Poleg objave v prestižni reviji IEEE TVCG, je članek naših raziskovalcev pridobil tudi pozornost revije New Scientist, najbolj priljubljene tedenske znanstvene in tehnološke publikacije na svetu, ki z znanstvenega vidika pokriva mednarodne novice in postavlja obsežna vprašanja o življenju, vesolju in o tem, kaj pomeni biti človek.

»Nova študija dokazuje, da imajo ljudje, ki delajo polni delovni čas v okolju virtualne resničnosti, nižjo produktivnost in slabše počutje ter povečano anksioznost. Raziskava kaže, da kljub temu, da podjetja, kot sta Microsoft in Meta, lastnik Facebooka, veliko vlagajo v VR, tehnologija še ni pripravljena za razširjeno uporabo na delovnem mestu, nekateri ljudje pa je morda nikoli ne bodo mogli učinkovito uporabljati,« je povzel Matthew Sparkes za New Scientist.Vir: https://arxiv.org/pdf/2206.03189.pdf

Glede na omejitve trenutne tehnologije in dejstva, da VR zagotavlja navidezni približek realnega okolja, raziskovalci niso pričakovali, da bo delo v VR okolju preseglo učinkovitost dela v fizičnem okolju, kar potrjujejo tudi rezultati. Dva udeleženca sta že tekom prvega dne prekinila sodelovanje v raziskavi zaradi migrene, slabosti in anksioznosti. Po drugi strani pa so izsledki študije kazali v smer, da udeleženci postopoma premagujejo negativne prve vtise in začetno nelagodje, kar lahko služi kot izhodišče za prihodnjo optimizacijo VR sistemov.

Celoten članek je na voljo tukaj.

Konferenca IEEE ISMAR privablja vodilne svetovne raziskovalce tako iz akademskega sveta kot iz industrije, letošnja, že 21. po vrsti, pa bo prvič potekala v Jugovzhodni Aziji, in sicer v Singapurju, od 17. do 21. oktobra, 2022, v hibridni izvedbi.

V sklopu konference bosta v reviji IEEE TVCG poleg članka »Quantifying the Effects of Working in VR for One Week« objavljena še dva članka raziskovalcev UP FAMNIT: »VocabulARy: Learning Vocabulary in AR Supported by Keyword Visualisations« (avtorji: Maheshya Werasinghe, Klen Čopič Pucihar, Verena Biener, Aaron Quigley, Alice Tonilo, Angela Miguel, Jens Grubert, Matjaž Kljun) in »Arigato: Effects of Adaptive Guidance on Engagement and Performance in Augmented Reality Learning Environments« (avtorji: Maheshya Werasinghe, Klen Čopič Pucihar, Aaron Quigley, Alice Tonilo, Angela Miguel, Matjaž Kljun).

Našim raziskovalcem in ostalim avtorjem čestitamo in želimo še veliko uspehov na nadaljnji raziskovalni poti!


torek, 21. junij 2022 UP FAMNIT z zanimivimi delavnicami sodelovala na prireditvi Zotkini talenti 2022

V nedeljo, 19. junija 2022, se je se v ljubljanski Cankarjev dom vrnila Slovesna razglasitev rezultatov državnih tekmovanj iz znanja in srečanje mladih raziskovalcev v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) - ZOTKINI TALENTI.

Najboljši mladi talenti, ki so se s svojim znanjem, sposobnostmi, z inovativnostjo in ustvarjalnostjo najbolje izkazali v tekočem šolskem letu na državnih tekmovanjih iz znanj z različnih področij, so imeli pred slavnostnim dogodkom možnost spoznati fakultete in organizacije, ki so se predstavile v Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma.

Tradicionalno je sodelovala tudi UP FAMNIT, z zanimivimi matematičnimi miselnimi in logičnimi igrami ter predstavitvijo uporabe VR očal (tehnologija ustvarjanja virtualnih in dopolnjenih svetov) pa so nas zastopali Doc. dr. Nina Chiarelli in Dr. Nastja Cepak z Oddelka za matematiko UP FAMNIT ter Doc. dr. Klen Čopič Pucihar z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT. Na aleji so se predstavile tehniške, naravoslovne in druge fakultete, nekaj podjetij in uspešnih projektov, ki so pri nas in po svetu predstavljali ZOTKS.

Na letošnjo prireditev je bilo povabljenih več kot 1300 osnovno- in srednješolcev, njihovih staršev, mentorjev in drugih gostov. Med razglasitvijo nagrajencev in podelitvijo priznanj pa so za popestritev skrbeli nadarjeni mladi, ki jih je ZOTKS izbrala na za to namenjenem natečaju.

 

 

 


ponedeljek, 20. junij 2022 V celoti financiran doktorski študij matematike (kriptografija) na Univerzi na Primorskem

           

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT) ponuja v celoti financirano štipendijo za doktorski študij v Centru za kriptografijo.

Sprejemamo prijave tako evropskih kot mednarodnih študentov, ki jih navdihuje delo v multidisciplinarni skupini, ki se osredotoča na matematične kriptografske raziskave na naslednjih področjih:

 • Boolove funkcije z visoko nelinearnostjo (ukrivljene funkcije, AB funkcije, ravninske funkcije …),
 • linearne kode,
 • kriptoanalize (klasična in kvantna).

Izbrani kandidat bo na UP FAMNIT vključen v raziskovalni projekt s področja kriptografije.

Kaj vključuje štipendija?

Izbrani kandidat bo prejel 36-48 mesečno štipendijo, ki vključuje:

 • mesečna plačila okoli 1000 € neto,
 • šolnine,
 • raziskovalna oprema in delovna miza,
 • letni proračun za druge stroške raziskav za kritje terenskega dela in udeležbe na konferencah.

Merila upravičenosti

Kandidatova pridobljena diploma in magisterij morata pokazati izjemen akademski potencial. Zaželeno je dobro razumevanje končnih polj, vektorskih prostorov, algebraičnih in kombinatoričnih tehnik. Poznavanje programskih paketov Sage, Mathematica, Magma ali podobnih programov je dodana vrednost.
Kandidati morajo biti rojeni leta 1994 ali mlajši.

Obveznosti kandidata

Poleg rednih predmetov, vključenih v doktorski študij (več informacij je na voljo tukaj), 2 uri na teden asistentskega dela (npr. vodenje laboratorijskih vaj, svetovanje študentom, priprava in popravljanje nalog itd.). Delo asistenta se izvaja 32 tednov študijskega leta.

Če izbrani kandidat prihaja iz držav izven EU, bo potreboval dokazilo o tekočem znanju angleškega jezika. Izbrani kandidati bodo s študijem pričeli najkasneje 1. oktobra 2022. Izbrani kandidat bo predvidoma zaključil doktorski študij v najmanj 3 in največ 4 letih.

Kako poteka prijava?

Kandidati za štipendijo morajo priložiti naslednje dokumente (če niso v angleščini ali slovenščini, morajo biti vsi dokumenti uradno prevedeni in priloženi dokumenti v izvirnem jeziku):

 • motivacijsko pismo,
 • življenjepis (osebni podatki, delovne izkušnje, izobraževanje in usposabljanje, jezikovno znanje, nagrade in priznanja, predhodno raziskovalno delo, objave) - največ 4 strani,
 • overjena kopija vseh predhodno opravljenih visokošolskih stopenj, npr. diploma, magisterij itd.,
 • priloga k diplomi (potrdila o opravljenih predmetih, povprečni oceni ...),
 • priporočilno pismo,
 • če boste za študij v Sloveniji potrebovali vizo, kopijo strani potnega lista, ki vsebuje vaše polno ime, številko potnega lista itd.,

Prijavitelji naj te podatke pošljejo v datoteki ZIP na enes.pasalic@famnit.upr.si in nastja.cepak@iam.upr.si.

Rok za oddajo prijav je 30. julij, 2022.

Dodatne informacije v zvezi s prijavo, vpisom in drugimi administrativnimi postopki najdete tukaj ali se obrnite na Referat za študente UP FAMNIT.

Vodilni mentor: prof. dr. Enes Pašalić

Več informacij: Center za kriptografijo


Člani centra za kriptografijo (od leve proti desni): Dr. Samir Hodžić, Dr. Nastja Cepak, Prof. dr. Enes Pasalic, Sadmir Kudin, Rene Rodriguez Aldama, Amar Bapić


četrtek, 16. junij 2022 V Parku Škocjanske jame se je zaključil projekt ENGREEN

Včeraj, 15. 2. 2022, se je v Parku Škocjanske jame zaključil projekt ENGREEN – 29 mesecev trajajoči projekt za krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI, v katerem so z Regijskim parkom Škocjanske jame sodelovale še UP FAMNIT, VeGAL – Agenzia di sviluppo del Veneto Orientale, Občina Dolina in Zavod RS za varstvo narave (ZRSVSN).

Sodelavci pri projektu na UP FAMNIT so v sklopu sodelovanja zbrali podatke o kalih v zahodni Sloveniji in V delu Furlanije – Julijske krajine. Projekt ENGREEN je tako s svojimi aktivnostmi dosegel svoj namen ohranjanja biotske raznovrstnosti tega območja in pomembno prispeval k obnovi suhih zidov, kalov, malih močvirij, ledenic in pripravi skupnih smernic in načrtov za celostno strategijo ohranjanja in razvoja biotske raznovrstnosti območja.

Po mnenju direktorja Parka Škocjanske jame, g. Stojana Ščuke je »projekt pomembno prispeval k popisu kalov, studencev in suhih zidov ter k njihovi obnovi, ki se bo nadaljevala tudi v sklopu novih že pridobljenih projektov (ReNature) ter projektov, ki so še v pripravi (ENGREEN 2)«. Dodal je tudi da »je sodelovanje z Univerzo na Primorskem pomembno vplivalo na rezultate in izjemno uspešnost projekta s pomočjo različnih terenskih nalog ter je poglobilo že obstoječe sodelovanje, ki se bo nadaljevalo tudi z različnimi aktivnostmi izven dosega projekta ter v vseh naslednjih projektih na njihovem območju«.


Direktor Parka Škocjanske jame, g. Stojan Ščuka

Doc. dr. Martina Lužnik z Oddelka za biodiverziteto dodaja, da so »v dveh letih pregledali velik del kalov (in drugih vodnih teles) na Krasu, v slovenski Istri in Brkinih, zbrali podatke o stanju kalov in prisotnosti dvoživk, spremljali kraška travišča in metulje.« Pomembno je bilo tudi spremljanje okrevanja populacije izjemno ogroženega metulja barjanskega okarčka po požaru (2019) na Cerju. Z odstranjevanjem tujerodnih vrst so izboljšali tako stanje kalov (odstranjevanje zlatih rib) kot tudi habitat za barjanskega okarčka (odstranjevanje pajesena s travišč), največ ljudi pa so dosegli "ENGREEN" BIOLOŠKI VEČERI z zanimivimi, aktualnimi in raznolikimi biološkimi tematikami.


Doc. dr. Martina Lužnik

V sklopu projekta je UP Famnit intenzivno vključil tudi študente – izpeljali so celo 2 poletni šoli – kjer so lahko intenzivno sodelovali pri terenskih raziskavah, kar nekaj študentov pa si je to tematiko izbralo tudi za pripravo zaključne naloge na študijskih programih 1. in 2. stopnje.

Ključne aktivnosti sodelovanja UP Famnit v sklopu projekta so bile:

 • priprava pregleda zelene infrastrukture na programskem območju, predvsem pa zbrali obstoječe podatke o kalih v Z Sloveniji in V delu Furlanije Julijske Krajine;
 • pregled velikega dela kalov (in drugih vodnih teles) na Krasu, v slovenski Istri in Brkinih ter zbiranje podatkov o stanju kalov in prisotnosti dvoživk;
 • pregled kraških travišč in metuljev: spremljanje okrevanja populacije izjemno ogroženega metulja barjanskega okarčka po požaru (2019) na Cerju (2020, 2021, 2022);
 • z odstranjevanjem tujerodnih vrst so izboljšali stanje kalov (z odstranjevanjem zlatih rib iz 8 kalov) ter habitat za barjanskega okarčka (z odstranjevanjem pajesena s travišč) ter
 • velik doseg z "ENGREEN" BIOLOŠKIMI VEČERI z zanimivimi, aktualnimi in raznolikimi biološkimi tematikami - bolj ali manj povezanimi z zeleno infrastrukturo.


Člani ENGREEN projektne skupine UP Famnit, Doc. dr. Katja Kalan, Doc. dr. Jure Jugovic, Doc. dr. Vladimir Ivović, Asist. Martin Senič,  Asist. Sara Zupan, Doc. dr. Martina Lužnik

 


ponedeljek, 13. junij 2022 Asistent s področja biologije - UP FAMNIT

PROSTO DELOVNO MESTO D010001 Asistent - asistent VII/2 s področja Biologije

Članica: UP FAMNIT

Naloge, ki jih bo javni uslužbenec opravljal:

 • sodelovanje pri izvajanju izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela ter opravljanje drugih nalog določenih  v aktih UP in članic,
 • vodenje različnih oblik vaj oz. usposabljanje študentov pri predmetu po navodilih nosilca predmeta, sodelovanje z učiteljem pri pripravi in izvedbi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • pripravljanje učnega gradiva, opreme in pripomočkov za izvedbo vaj,
 • izvajanje konzultacij s študenti in mentoriranje in/ali somentoriranje študentom skladno z akti UP in članic,
 • udejstvovanje na znanstveno-raziskovalnem področju, prenašanje rezultatov znanstveno raziskovalnega dela v študijski proces ter sodelovanje pri aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno–raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugega strokovnega in razvojnega dela s katerim se uresničuje poslanstvo univerze in dviguje ugled univerze, njene članice, stroke,
 • sodelovanje pri delu organov, delovnih teles in komisij članice oz. univerze,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas 40 ur na teden (100 %), za določen čas 12 mesecev, predvidoma od 15. 9. 2022 dalje, z možnostjo podaljšanja..

Celotno besedilo z zahtevanimi razpisnimi pogoji

Kandidati lahko pisne ponudbe pošljejo na e-naslov: lara.gorela@upr.si

Rok za prijavo je: 14. junij 2022


ponedeljek, 13. junij 2022 H017004 RAZISKOVALEC – UP FAMNIT

PROSTO DELOVNO MESTO H017004 Raziskovalec - delo na projektih ''Obnova mreže mokrišč in travišč, pomembnih za Natura 2000 in druge zavarovane vrste in habitatne tipe v Biosfernem območju Kras in porečje Reke ter Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera'' in '' Izobljšanje stanja ohranjenosti''.

Članica: UP FAMNIT

Naloge, ki jih bo javni uslužbenec opravljal:

 • sodelovanje pri izvajanju domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov, programov in nalog,
 • izdelovanje statističnih, kronoloških in bibliografskih pregledov in pomagal za lastno in širšo uporabo,
 • pisanje prispevkov s področja raziskave in strokovnega dela za objavo, poročil o publikacijah in posvetovanjih za objavo,
 • sodelovanje na znanstveno-raziskovalnih in strokovnih posvetovanjih in srečanjih,
 • sodelovanje pri delu strokovnih organov ter pri skupnih projektih in nalogah,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas 40 ur na teden (100 %), za določen čas 12 mesecev, predvidoma od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023, z možnostjo podaljšanja.

Celotno besedilo z zahtevanimi razpisnimi pogoji

Kandidati lahko pisne ponudbe pošljejo na e-naslov: lara.gorela@upr.si

Rok za prijavo je: 14. junij 2022


petek, 10. junij 2022 12. Slavnostna podelitev diplom

Danes, 10. junija, je v Gledališču Koper potekala 12. Slavnostna podelitev diplom UP FAMNIT. Novi diplomanti – teh je bilo letos 92 – bodo obogatili lokalno in širše okolje z novimi kakovostnimi kadri: diplomiranimi bioinformatiki, varstveni biologi, biopsihologi, matematiki, finančnimi matematiki, inženirji računalništva in informatike, inženirji kmetijstva ter magistri inženirji računalništva in informatike ter trajnostno grajenega okolja, magistri matematike, varstva narave, biopsihologije, psihologije, finančne matematike in podatkovne znanosti.

12. generacijo diplomantk in diplomantov sta najprej nagovorila rektorica Univerze na Primorskem, prof. dr. Klavdija Kutnar, in dekan Famnita, izr. prof. dr. Ademir Hujdurović. Čestitke ob zaključku študija je podal tudi Tomaž Lešnik, direktor za poslovni razvoj in prodajo v podjetju Dinit d.o.o.

Sledila je podelitev diplom po programih, svoje spomine in nabrane izkušnje pa sta delila diplomantka dodiplomskega študija Biopsihologija Cita Jenko in diplomant podiplomskega študijskega programa Matematične znanosti Aljaž Kosmač.


Foto: Pavel Fičur

Za glasbeni program je poskrbela Tjaša Fajdiga.

Tudi letos je fakulteta podelila pohvale študentom, ki so bili posebej uspešni pri študiju ali raziskovanju oziroma so se izkazali na področju razvoja obštudijskih dejavnosti.

Prejemniki pohval za študijske/raziskovalne dosežke so:

 • Maruša Penca Kocjan, dodiplomski študijski program Varstvena biologija (predlagatelj: Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT),
 • Marjana Tomažič, magistrski študijski program Varstvo narave (predlagatelj: Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT),
 • Niki Hrovatin, doktorski študijski program Računalništvo in informatika (predlagatelj: Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije),
 • Ajla Šehović, dodiplomski štududijski program Matematika (predlagatelj: Oddelek za matematiko UP FAMNIT),
 • Manca Vodopivec, dodiplomski štududijski program Matematika (predlagatelj: Oddelek za matematiko UP FAMNIT),
 • Ines Knežević, dodiplomski študijski program Biopsiholgija (predlagatelj: Oddelek za psihologijo UP FAMNIT),
 • Cita Jenko, magistrski študijski program Psihologija (predlagatelj: Oddelek za psihologijo UP FAMNIT).

Prejemniki pohval za aktivno delovanje na področju razvoja obštudijskih dejavnosti študentov – predlagatelj: Študentski svet UP FAMNIT:

 • Inga Raič, dodiplomski študijski program Računalništvo in informatika,
 • Nadeen Al Hawamdeh, dodiplomski študijski program Računalništvo in informatika.

 • Foto: Pavel Fičur

Diplomantom in prejemnikom pohval iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspehov na njihovi nadaljnji študijski, raziskovalni in karierni poti.


četrtek, 9. junij 2022 Aktivnosti Alumni kluba UP FAMNIT

V letih 2021 in 2022 na Univerzi na Primorskem pospešeno potekajo aktivnosti za intenziviranje delovanja Alumni kluba UP, ki pod svojim okriljem združuje diplomantke in diplomante Univerze na Primorskem ter Alumni klube članic Univerze na Primorskem. V sklopu teh prizadevanj so bila v maju oziroma decembru 2021 sprejeta tudi Pravila o delovanju Alumni kluba Univerze na Primorskem kot mreže alumni klubov pedagoških članic Univerze na Primorskem (002-10/21, 19. 5. 2021 in 002-31/21, 15. 12. 2021) in Pravila o izdaji e-izkaznice Alumni Univerze na Primorskem (002-30/21, 15. 12. 2021).

Na podlagi določil Pravil o delovanju Alumni kluba Univerze na Primorskem kot mreže alumni klubov pedagoških članic Univerze na Primorskem je Senat UP FAMNIT imenoval predsednico ter dekan UP FAMNIT skrbnico Alumni kluba UP FAMNIT, in sicer za štiriletno mandatno obdobje.

Predsednica je naša zaposlena Sabrina Ostanek, skrbnica pa Tanja Labus iz Službe za komuniciranje UP FAMNIT/UP IAM.

Več informacij:


četrtek, 9. junij 2022 Konferenca ALTNLP se je uspešno zaključila

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP Famnit) je v sredo, 8. junija 2022, uspešno zaključila z gostovanjem konference ALTNLP (The international conference on agglutinative language technologies as a challenge of natural language processing).

Dvodnevno konferenco je soorganiziral Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT s partnerskima institucijama Državna univerza Urgench (Urgench State University) in Univerza Baskije (Universidad del Pais Vasco, Basque Center for Language Technology – HITZ).

Z uvodnim nagovorom sta konferenco odprla izr. prof. dr. Jernej Vičič in doc. dr. Branko Kavšek, organizatorja in predstavnika oddelka DIST UP Famnit. Vse udeležence sta, z nagovorom in dobrodošlico, pozdravila tudi prof. dr. Štefko Miklavič, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo Univerze na Primorskem in prof. dr. Eneko Agirre, direktor centra HITZ.

ALTNLP združuje raziskovalce s področja lingvistike, jezikovnih tehnologij in strojnega učenja na področju aglutinativnih in morfološko bogatih jezikov. Letošnja izvedba konference je potekala virtualno in je združila strokovnjake iz kar 12 držav. Predstavili so svoja zadnja odkritja na področjih in navezovali stike za možna nadaljnja sodelovanja v raziskovalnih projektih.

Več informacij o konferenci je dostopnih tukaj.

  


torek, 7. junij 2022 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študenta Aleksandra Tošića

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom Blockchain application in existing systems and architectures: an empirical study študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Računalništvo in informatika Aleksandra Tošića.

Predstavitev bo potekala v četrtek, 9. 6. 2022 ob 11.00 prek Zoom-a:
https://upr-si.zoom.us/j/2711197445?pwd=ZGk0ZDZQb1NkcG5yWnE4Z3Y4aS9Edz09
Meeting ID: 271 119 7445
Passcode: 826129

Vljudno vabljeni!


torek, 7. junij 2022 Zaključni dogodek in novinarska konferenca v okviru projekta ENGREEN

Projekt ENGREEN - Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI se konec avgusta izteka, zato partnerji na projektu prirejajo večdnevni zaključni dogodek, ki bo potekal od 15. 6. do 18. 6. 2022.

Glavni del z novinarsko konferenco bo potekal v sredo, 15. 6., od 9.30 do 18.00, v Parku Škocjanske jame, ko bodo partnerji predstavili dosežke na projektu. Popoldanski program bo zajemal tudi predstavitev rezultatov raziskav, ki jih je Univerza na Primorskem izvajala v pilotnih območjih.

Natančen program dogodka in kontakte za prijave najdete tukaj.

Vabljeni!

                   


torek, 7. junij 2022 Učenci OŠ Dušana Bordona so se udeležili Naravoslovnega dneva na Famnitu

Na naši fakulteti smo danes, 7. junija 2022, gostili učence Osnovne šole Dušana Bordona, ki so se udeležili NARAVOSLOVNEGA DNEVA NA FAMNITU.

Preko različnih aktivnosti, predavanj, eksperimentov in delavnic so spoznavali raznolik svet znanosti in se pri tem zabavali.

Po uvodnem pozdravu dekana in sprehodu po fakulteti je dr. Alenka Baruca Arbeiter učence povabila v svet raziskovanja zdravilnih in aromatičnih rastlin, kjer so spoznali dragocene zdravilne in aromatične  rastline. V sklopu delavnice "Aromatične rastline in destilacija" so se seznanili z metodami za pridobivanje eteričnega olja in hidrolata.

V nadaljevanju naravoslovnega dneva so se z dr. Ano Zalokar spraševali, kaj imata skupnega namizna igra Kače in lestve in gibanje cen delnic. Delavnica "Od kač in lestev do cene delnic" jim je omogočila vpogled v dva zgleda slučajnega procesa, ki se imenuje markovska veriga. Igrali so namizne igre in zraven preštevali poti, napovedovali vreme ter hkrati opazovali, kaj se dogaja na borznem trgu.

Dr. Živa Fišer in študentki Varstvene biologije Lana Božič in Tinka Terčon so učencem predstavile, s čim in na kakšen način rastline privabijo živali in kako se cvetovi razlikujejo, da privabijo točno določene žuželke. Delavnica "Kako in s čim rastline nagrajujejo živali za širjenje cvetnega prahu? " je vključevala veliko dela s praktičnimi pripomočki, nad čemer so bile učenke navdušene: "Najbolj nam je bilo všeč, da smo lahko dejansko nekaj praktičnega naredile. To je najboljše, ko se lahko mi sami v nečem preizkusimo."

 

Naravoslovni dan se je zaključil z delavnico o duševnem zdravju, kjer smo spregovorili o stresu in dejavnikih, ki vplivajo na občutenje stresa ter o tem, zakaj je pomembno poiskati pomoč v stiski. Skozi diskusijo in aktivnosti v sklopu delavnice "Si ok? Ok! " sta Eva Sedlašek in Manca Kosmač z Oddelka za psihologijo učencem poskušali približati pojem duševnega zdravja in dejavnike, ki vplivajo nanj.

"Zelo je pomembno, da poskušamo reševati svoje stiske. Na eni strani imamo pozitivne, varovalne dejavnike, ki nam pomagajo pri duševnem zdravju, na drugi strani pa dejavnike tveganja, ki našo stisko še povečujejo. Pri tem ni toliko pomembno število dejavnikov, kot to, koliko je posamezen dejavnik pomemben," je učencem ob zaključku programa povedala Eva Sedlašek.


ponedeljek, 6. junij 2022 Uspešno zaključena že 13. konferenca TRIPLE i in Suicidology 2022

V prostorih Univerze na Primorskem se je v sredo, 1. junija 2022, uspešno zaključila konferenca TRIPLE i: intuicija, domišljija in inovacije v suicidologiji. Dvodnevni dogodek je organiziral Inštitut Andrej Marušič, Slovenski center za preučevanje samomora (UP IAM SCSR) v sodelovanju s skladom De Leo Fund Onlus.   

Konferenca je bila letos izvedena v hibridni obliki – v spletnem okolju Zoom in sočasno v prostorih Univerze na Primorskem, kjer so predavanja spremljale tudi nadobudne študentke podiplomskih študijskih programov Psihologija in Biopsihologija, ki se uspešno izvajata na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP Famnit).

Namestnica predstojnika Slovenskega centra za raziskovanje samomora (SCSRizr. prof. dr. Vita Poštuvan je o hibridni izvedbi konference povedala: »Spletna izvedba omogoča, da se dogodka udeležijo ljudje iz najrazličnejših delov sveta. Na letošnji, že 13. izvedbi konference, smo imeli udeležence iz približno 35 držav. Osebno sem najbolj vesela tistih, ki nas spremljajo iz držav v razvoju, saj se najverjetneje klasične oblike konference ne bi mogli udeležiti. S spletno izvedbo dogodka smo vsem poslušateljem omogočili, da pridobijo visokokakovostne informacije iz prve roke. Njihovo zadovoljstvo in prenos naučenega v prakso za preprečevanje samomora osmišlja tudi naše delo in nadaljevanje tradicionalnega dogodka.«

Vsem udeležencem konference so z nagovorom izrazili dobrodošlico prof. dr. Diego De Leo,  predstojnik Slovenskega centra za raziskovanje samomora in izr. prof. dr. Vita Poštuvan, namestnica predstojnika ter prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem.

Letošnji program je vključeval teme s področja raziskovanja samomora in kliničnega dela s samomorilnimi osebami. K poglobitvi programa so s svojim sodelovanjem prispevali tudi mednarodno priznani strokovnjaki s področja suicidologije Prof. Stephen Platt, Prof. David Gunnell, Prof, Holly C. Wilcox, Prof. Danuta Wasserman, Prof. Kairi Kõlves, Prof. Lanny Berman, Prof. David A. Jobes, Prof. Nicola Veronese, in drugi.

Dr. Vita Poštuvan je povzela svoje vtise še z zaključno mislijo: »Letošnji program je ponovno nudil obilico strokovne debate. Poleg klasičnih tem, ki naslavljajo samomorilno vedenje in dejavnike tveganja, kot so čas covid epidemije, socialni dejavniki, osamljenost, tvegane skupine ljudi (mladostniki), smo v letošnjem programu združili pomembne vsebine o raziskovalnih metodah, etiki in ocenjevanju ter ukrepanju v kliničnih situacijah. Program je bil nadvse bogat, udeleženci po koncu pa izjemno zadovoljni.«

Vabimo vas k ogledu spletnega portala ŽivŽiv?!, kjer o duševnem zdravju in samomoru pišejo strokovnjaki in ljudje z osebnimi izkušnjami.

Več fotografij dogodka si lahko ogledate na Facebook in Instagram profilu Inštituta Andrej Marušič (UP IAM).


ponedeljek, 6. junij 2022 InnoRenew CoE in UP sodelujeta na konferenci o prihodnosti grajenega okolja s predsednico Evropske komisije

Papeška akademija znanosti in neprofitna organizacija Bauhaus Earth, med 9. in 10. junijem 2022, v Vatikanu, organizirata konferenco »Reconstructing the future for people and planet«. Konferenca poteka kot del festivala Novega evropskega Bauhausa, ki ga je lani predstavila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V Vatikanu bo udeležence nagovorila in pojasnila, kako z Novim evropskim Bauhausom in z Evropskim zelenim dogovorom skupaj zasledujemo načela trajnosti in socialne vključenosti. Dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE in profesorica na UP FAMNIT, pa bo spregovorila o različnih gradbenih materialih ter koristih, ki jih ti prinašajo za trajnostno gradnjo in trajnostni razvoj družbe.

                 

Grajeno okolje je kot pomemben del diskurza o perečih družbenih vprašanjih eden izmed ključnih delov podnebne krize, saj gradbeni sektor ustvarja približno 40 % vseh emisij toplogrednih plinov. Hkrati pa prav ta sektor ponuja vir rešitve, saj je možno s pogostejšo rabo naravnih in obnovljivih materialov v grajenem okolju onesnaženost znatno znižati.   

»V veliko čast mi je, da bom na konferenci, skupaj z visokimi predstavniki Evropske komisije in mednarodnimi strokovnjaki, predstavila usmeritve za nadaljnji razvoj grajenega okolja v Evropi in širše,« je dejala dr. Andreja Kutnar.  

Poleg Ursule von der Leyen in ostalih visokih predstavnikov, bodo na konferenci tudi številni mednarodnimi strokovnjaki, na primer dr. Joachim von Braun, predsednik Papeške akademije znanosti, kardinal Peter Turkson, kancler Papeške akademije znanosti in prof. dr. Hans Joachim Schellnhuber, soustanovitelj Bauhaus Earth in ambasador okrogle mize uglednih strokovnjakov v okviru Novega evropskega Bauhausa. 

Konferenco bo možno spremljati tudi preko spleta na platformi Zoom

V okviru festivala Novega evropskega Bauhausa se bodo predstavniki InnoRenew CoE in Univerze na Primorskem aktivno vključili še v dogodek akcije COST Connect, ki bo sočasno potekal v Bruslju. Dr. Iztok Šušteršič se bo tako pridružil najrazličnejšim deležnikom, od raziskovalcev in inovatorjev, do oblikovalcev politik in odličnih strokovnjakov, pri razpravi o povezovanju različnih področij družbe, kulture, izobraževanja, znanosti in arhitekture, za soustvarjanje trajnostne prihodnosti. Z dogodkom želijo spregovoriti o premostitvi globalnih izzivov z lokalnimi rešitvami in tako doseči ambiciozne podnebne cilje. 

Zadnji dan festivala Novega evropskega Bauhausa, 12. junija 2022, bo InnoRenew CoE sklenil v svoji novi stavbi v Izoli, kjer bo gostili dogodek zveze Wood4Bauhaus. Na dogodku, s pričetkom ob 17.30, bosta dr. Andreja Kutnar in Uwe Kies, generalni sekretar Innovawood, povzela diskusijo, ki se je odvijala na konferenci v Vatikanu, in se z ostalimi pogovarjala o zdravi in podnebju prijazni gradnji z lesom. Raziskovalci inštituta bodo prikazali, kako lahko povezujemo znanost in umetnost na primeru glasbe in akustike. Naslednji dan se bodo udeleženci lahko udeležili tudi vodenega ogleda stavbe inštituta in si ogledali najsodobnejšo analitično opremo za inovacije ter razvoj novih gradbenih proizvodov. 

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na dogajanju v Izoli in skupaj z nami razmislite o aktualnih temah današnjega časa ter o trajnostni, vključujoči in lepi prihodnosti naše družbe. 

                     


sreda, 1. junij 2022 Po dveh letih premora dogodki ob Dnevu očarljivih rastlin znova potekali v živo

Evropska organizacija za raziskave rastlin (EPSO) je 18. maj določila za Mednarodni dan očarljivih rastlin leta 2012, ob letošnji 10. obletnici pa je v Biološkem središču preko tisoč osnovnošolcev pobližje spoznavalo rastline in znanost, povezano z njimi.

V tednih okoli 18. maja vsako drugo leto številne ustanove po svetu gostijo različne vrste dogodkov, ki so povezani s temeljnimi in uporabnimi raziskavami rastlin, kmetijstvom, ohranjanjem okolja, biodiverziteto, izobraževanjem in umetnostjo, v Sloveniji pa je letos dogodek potekal 27. 5. 2022.


Foto: Anže Malovrh/STA
https://servis.sta.si/fotoservis/1141902

Za koordinacijo Dneva očarljivih rastlin v Sloveniji so znova poskrbeli Slovensko društvo za biologijo rastlin, Nacionalni inštitut za biologijo (NiB) in Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (UL BF).

"Zelo veseli smo, da so šole ta dan zelo lepo sprejele, vsako leto nas obišče okoli tisoč otrok, s čimer imamo tudi zapolnjene kapacitete za obisk. Tekom dneva naenkrat poteka 30 delavnic, ki jih pripravljajo najpomembnejši slovenski inštituti, univerze, muzeji in društva. Med stojnicami z delavnicami skupine otrok nato krožijo," je dogajanje povzela vodja projekta z Nacionalnega inštituta za biologijo Maruša Pompe Novak.

Od 9h do 17h so bili učenci razdeljeni v 60 skupin po približno 20 otrok in krožili med 30 stojnicami, na katerih so se z aktivno udeležbo (mikroskopiranje, pipetiranje, izdelava izdelkov, risanje, slikanje, tiskanje, določevalni ključ, čutne zaznave, kviz, igra …) seznanil z različnimi vidiki pomena rastlin in znanosti o rastlinah. Delavnice so izvedli znanstveniki, univerzitetni profesorji, študenti in drugi sodelavci z Nacionalnega inštituta za biologijo, Kmetijskega inštituta Slovenije, Inštituta za hmeljarstvo Žalec, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, Pedagoške fakulteta Univerze v Mariboru, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani, Prirodoslovnega muzeja Slovenije, Mednarodnega grafičnega likovnega centra, Botaničnega društva Slovenije in Društva študentov biologije.


Foto: Anže Malovrh/STA
https://servis.sta.si/fotoservis/1141898

Na delavnicah so prisotni lahko spoznali plodove manj znanih sadnih vrst našega prostora, žive sviloprejke in njihove zapredke v različnih razvojnih stopnjah, prvine rastlin vzpenjavk, uporabo horoskopov, postopek pridobivanja naravnih barvil. Predstavniki Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem so pojasnili, s čim rastline nagrajujejo živali za širjenje cvetnega prahu.

Svoje stojnice z delavnicami so poleg že naštetih imeli še Živilska šola Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, Botanično društvo Slovenije, Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Prirodoslovni muzej Slovenije, Mednarodni grafični likovni center in Društvo študentov biologije. V okviru letošnjega Dneva očarljivih rastlin pa so obeležili tudi 75. obletnico ustanovitve Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.


Foto: Anže Malovrh/STA
https://servis.sta.si/fotoservis/1141908

       


ponedeljek, 30. maj 2022 Odprt je drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske študijske programe za državljane izven EU

Danes, 30. 5. 2022, se za državljane izven EU začenja drugi prijavni rok za vpis v 1. letnik v dodiplomske študijske programe v študijskem letu 2022/2023 in bo trajal do vključno 27. 7. 2022.

Na UP FAMNIT so na voljo prosta mesta v naslednjih študijskih programih:

 • Bioinformatika (slovenska izvedba),
 • Matematika (slovenska in angleška izvedba),
 • Matematika v ekonomiji in financah,
 • Sredozemsko kmetijstvo,
 • Varstvena biologija).

Razpis in informacije za kandidate v zvezi s prijavo v različnih rokih so objavljeni na tej povezavi.

Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).

Za dodatna vprašanja pa se lahko obrnete tudi na Visokošolsko prijavno-informacijsko službo Univerze na Primorskem, na naslovu vpis@upr.si.


ponedeljek, 30. maj 2022 Konferenca TRIPLE i in Suicidology 2022

Vabimo vas na 13. konferenco TRIPLE i: intuicija, domišljija in inovacije v suicidologiji, ki bo potekala od 31. maja do 1. junija 2022 v spletnem okolju Zoom in sočasno v prostorih Univerze na Primorskem (Sejna soba, Titov trg 4, Koper, Slovenija). Dogodek organizira Inštitut Andrej Marušič, Slovenski center za raziskovanje samomora v sodelovanju s skladom De Leo Fund Onlus.

TRIPLE i je mednarodna  konferenca, ki jo letno organizira Slovenski center za raziskovanje samomora (UP IAM SCSR) v spomin na pokojnega profesorja dr. Andreja Marušiča in poteka vsako leto v času njegovega rojstnega dne. Namen konference je spodbujanje intuicije, domišljije in inovativnosti pri raziskovanju in preprečevanju samomora in samomorilnega vedenja.

Program vključuje teme s področja raziskovanja samomora in kliničnega dela s samomorilnimi osebami (teorija, raziskovanje, preprečevanje in intervencije v suicidologiji). Posebej bodo obravnavane tudi obstoječe težave pri raziskovalnem in kliničnem delu.

Na dvodnevni konferenci bodo sodelovali mednarodno priznani strokovnjaki s področja suicidologije, kot so Prof. Stephen Platt, Prof. David Gunnell, Prof, Holly C. Wilcox, Prof. Danuta Wasserman, Prof. Kairi Kõlves, Prof. Nicola Veronese, Prof. Lanny Berman, Prof. David A. Jobes in drugi.

Dodatne informacije o konferenci so dostopne na tej povezavi. Morebitna vprašanja lahko naslovite na e-poštni naslov triple-i@upr.si.

Na konferenco so vabljeni študenti, strokovnjaki, znanstveniki, praktiki in drugi, ki jih zanima tema samomorilnega vedenja z različnih področij in z različnih koncev sveta. Naj bo konferenca TRIPLE i priložnost za izražanje in uresničevanje vaše intuicije, domišljije in inovativnih idej.

Prijazno vabljeni!                                                                                                                                                       

Diego de Leo in Vita Poštuvan


četrtek, 26. maj 2022 1. Famnitov Hackathon – še ena uspešna zgodba Famnitovih študentov

21. in 22. maja 2022 so člani študentskega kluba Googlovih razvijalcev Univerze na Primorskem (GDSC Primorska) uspešno izvedli 1. Famnitov Hackathon!

Hackathon je dogodek, ki združuje računalniške programerje in študente drugih programov, ki s svojim znanjem, idejami in rešitvami pokažejo svojo nadarjenost.

Na dogodku je sodelovalo 8 ekip (po 3 študentje) študijskih programov Računalništva in informatike, Bioinformatike, Matematike, Psihologije in Managementa. Ekipe so bile oblikovane samostojno ali na Hackathon Team Building dogodku pred Hackathonom.

Zastopane so bile 3 glavne kategorije: Rešitve za prekomerno izkoriščanje morja (A), Odgovorna poraba (B) in Dobro počutje in duševno zdravje (C).

Zmagovalci kategorij:

(A) Danilo Radonjić, Amar Bapić, Selma Crnkić
(B) Riste Micev, Dimitar Pelivanov, Damjan Dimitrov
(C) Amila Mirvić, Jaša Selinšek, Natalija Robič

Skupni zmagovalci, ki so zmagali v kategoriji Odgovorna poraba, so prejeli glavno nagrado v višini 500 EUR, ki jo je zagotovilo podjetje Dinit Card Services, nagrado za najboljšo idejo pa so prejele Zhaneta Koceva, Berna Asanova in Marija Živkovikj.

                                      

Tudi druge ekipe so prišle do odličnih programerskih rešitev, veliko študent in študentov pa je bilo povabljenih tudi na nadaljnja srečanja s sponzorji, kjer bodo razpravljali o morebitnih možnostih za pripravništva.

Zahvaljujemo se vsem podjetjem in organizacijam, ki so izkazale zanimanje za mreženje z našimi študenti: Dinit Card Services, Trapview, Mistral, Akvarij Piran, InnoRennew CoE in HICUP Lab. Nekateri njihovi predstavniki so med tekmovanjem prevzeli tudi mentorske vloge in sestavljali žirijo za ocenjevanje končnih rešitev.

»Najtežji del organizacije je bila priprava koncepta tekmovanja, ki bi bil zanimiv tako za študente kot za podjetja. Tudi pridobivanje sponzorjev ni bilo enostavno, vendar smo bili veseli, da je veliko podjetij svoj sicer prosti čas namenilo našemu Hackathonu. Veseli nas, da so bili predstavniki podjetja zadovoljni z delom Famnitovih študentov ter, da smo študentom pomagali pri povezovanju s potencialnimi delodajalci,« so povedali predstavniki GDSC.

Študentski klubi Googlovih razvijalcev (Google Developer Student Clubs) so skupine študentov dodiplomskih ali podiplomskih programov na posameznih univerzah v mednarodnem okolju, ki delujejo na področju Googlovih tehnologij.  

GDSC Primorska omogoča razvijalcem okolje za učenje in v svoj krog vabi študente vseh dodiplomskih in podiplomskih programov, ki stremijo k nadgrajevanju svojega znanja in spretnosti na področju sodobne tehnologije. Učenje poteka v obliki interaktivnih delavnic in seminarjev, pri katerih sodelujejo tudi predavatelji, ki člane opremljajo s svojim širokim znanjem in dobrimi praksami.

Člani kluba z veseljem sprejemajo tudi ideje in predloge za še boljše delovanje skupnosti. Kontaktirate jih lahko preko elektronskega naslova gdsc.primorska@gmail.com.

Vabimo vas tudi k ogledu GDSC Primorska Facebook in Instagram profilov.

 

 


sreda, 25. maj 2022 Vabljeni na informativne dneve za magistrski študij na UP FAMNIT

    

Interdisciplinarni, raznoliki in sodobno naravnani magistrski študijski programi na UP FAMNIT ponujajo vse, kar si študentke in študenti želijo: znanje, projektno delo, sodelovanje s podjetji, raziskovanje, mednarodne izkušnje, sodobno laboratorijsko in računalniško opremo.

Vabimo vas, da se udeležite virtualnih predstavitev magistrskih študijskih programov, ki bodo potekale od 26. maja do 3. junija 2022 preko video-konferenčnega sistema ZOOM.

Z vami bodo koordinatorji študijskih programov, za vprašanja, ki so vezana na prijavno-vpisni postopek, pa bo na voljo tudi Referat za študente.

Informativna srečanja za programe, ki jih izvajamo tudi v angleškem jeziku, bodo potekala v angleščini.

Za vsak magistrski študijski program sta določen dan in ura predstavitve, zato vas vabimo, da preverite spodnji seznam. Več informacij o informativnih dogodkih in Zoom povezave najdete tukaj.

PROGRAM INFORMATIVNIH DNEVOV

PROGRAM

URA

26. maj 2022

BIOPSIHOLOGIJA

ob 17.00

PSIHOLOGIJA

ob 18.00

30. maj 2022

RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

ob 17.00

31. maj 2022

DATA SCIENCE - PREDSTAVITEV V ANGLEŠČINI

ob 16.00

MATEMATIČNE ZNANOSTI

ob 17.00

MATHEMATICAL SCIENCES - PREDSTAVITEV V ANGLEŠČINI

ob 18.00

2. junij 2022

VARSTVO NARAVE

ob 18.00

3. junij 2022

TRAJNOSTNO GRAJENO OKOLJE

ob 17.00

SUSTAINABLE BUILT ENVIRONMENTS - PREDSTAVITEV V ANGLEŠČINI

ob 18.00

Za več informacij: promo@famnit.upr.si

Klikni tukaj in spoznaj magistrske študijske programe UP FAMNIT

RAZPIS ZA VPIS v magistrske študijske programe 2022/23 je objavljen TUKAJ.

Vljudno vabljeni!


sreda, 25. maj 2022 Študent Diar Gashi dosegel izjemen uspeh na Mednarodnem matematičnem internetnem tekmovanju OIIO 2022

Študentke in študentje Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije se že vrsto let udeležujejo Mednarodnega matematičnega internetnega tekmovanja OIIO (Open International Internet-Olympiad in mathematics) in iz leta v leto zasedajo mesta v skupini najboljših tekmovalcev.

Tudi na letošnji izvedbi tekmovanja so se študentke in študentje UP FAMNIT odlično odrezali.

Prvi krog tekmovanja je potekal 25. februarja, udeležilo se ga je šest Famnitovih študentk in študentov:

 • Todor Antić (Matematika, 3. letnik),
 • Jelena Glišić (Matematika, 3. letnik),
 • Milan Milivojčević (Računalništvo in informatika, 3. letnik),
 • Matjaž Madon (Matematika, 2. letnik),
 • Lazar Marković (Matematika, 2. letnik),
 • Diar Gashi (Matematika, 1. letnik).

V drugi krog tekmovanja, ki je potekal 26. marca, se je uvrstilo kar pet tekmovalcev (Diar Gashi, Milan Milivojčević, Jelena Glišić, Matjaž Madon in Todor Antić), najbolje pa sta se odrezala Matjaž Madon in Milan Milivojčević.

V tretji, finalni krog tekmovanja, kjer so se tekmovalci 12. maja potegovali za nagrade v finalni razvrstitvi, se je uvrstil Diar Gashi, ki je dosegel izjemno 2. mesto in 1. nagrado.


Diar Gashi

Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspeha v prihodnosti!


sreda, 25. maj 2022 SCRS poziva k odgovornim reakcijam na primere samomora

Slovenski center za raziskovanje samomora od leta 2011 deluje na UP Inštitutu Andrej Marušič, z vizijo zagotavljati visoko kakovostne raziskave za boljše razumevanje in razlago samomorilnega vedenja, kar bo prispevalo tako k preprečevanju samomorov kot podpori bližnjim ob izgubi zaradi samomora. S tem namenom tudi objavljajo izjavo ob zadnjih zaskrbljujočih poročanjih in komentiranjih o samomorilnem dogodku.

»V zadnjem času smo na socialnih omrežjih in v mediji lahko zasledili kar nekaj novic o samomorih med otroci oz. mladostniki. Mladostniki, še posebej pa otroci (osnovnošolci) so zelo podvrženi posnemanju samomorilnega vedenja. Vsako naslavljanje te teme – pa četudi se zdi dobronameren novinarski članek, objava znanega zvezdnika na Instagramu ali razpravljanje skupine staršev na Facebooku, večajo učinek posnemanja.

Žal ne moremo izključiti, da kluster (gruča) samomorov med osnovnošolci, ki smo mu priča v zadnjem letu, ni nepovezan z medijsko odmevnostjo teh primerov.

Posnemanju so podvrženi tudi odrasli in sicer predvsem tisti, ki se identificirajo z zgodbami, o katerih se poroča. Zato je odgovorno medijsko poročanje o samomoru ključen gradnik preventive.

Vsakega posameznika pa nagovarjamo, da namesto razglabljanja o primerih, z vašimi bližnjimi, še posebej pa otroki in mladostniki, najdete skupen čas, se povežete in jim date občutek, da vam njihove stiske niso v breme.«

Slovenski center za raziskovanje samomora


Ključne informacije o odgovornem poročanju o samomoru so za medije dostopne na povezavi, raziskovalke SCRS pa so novinarkam in novinarjem na voljo tudi za predavanja, informacije in pogovore tako ob posameznih dogodkih kot za splošne pogovore

Več o temi samomorilnega vedenja mladostnikov je na voljo na povezavi.


torek, 24. maj 2022 Programerska ekipa Famnitovih študentk na CERC tekmovanju zastopala Univerzo na Primorskem

Po uspešni lanskoletni udeležbi na Univerzitetnem programerskem maratonu (UPM), ki že četrt stoletja poteka na treh slovenskih univerzah hkrati (UL, UM in UP) pod okriljem društva ACM Slovenija (https://tekmovanja.acm.si/upm/), so se Famnitove študentke Ina Bašić, Jelena Glišić, Ajla Šehović pomerile še na CERC (Central Europe Regional Contest), ki je sestavni del tekmovanja ACM International Collegiate Programming Contest (ICPC), največjega in najbolj prestižnega univerzitetnega tekmovanja v računalništvu na svetu.

V sodelovanju z društvom ACM Slovenija je Univerza v Ljubljani letos 23. in 24. aprila prvič v Sloveniji gostila srednjeevropsko regionalno raven tekmovanja ICPC (Central Europe Regional Programming Contest - CERC).

Na CERC tekmovanju so Slovenijo letos zastopale štiri ekipe z Univerze v Ljubljani, dve ekipi z Univerze v Mariboru in ena ekipa z Univerze na Primorskem, ki so jo sestavljale Famnitove študentke.

K izvedbi tekmovanja je prispeval tudi dr. Andrej Brodnik (vodja tekmovanja) z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije na UP FAMNIT.

Iskrene čestitke tekmovalkam, ki so na CERC 2021 zastopale Univerzo na Primorskem!

                       
Ina Bašić, Ajla Šehović in Jelena Glišić


ponedeljek, 23. maj 2022 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študenta Kennyja Štorgla

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom Certain Graph-Theoretic Invariants and Decompositions: From Structure to Bounds and Algorithms študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Matematične znanosti Kennyja Štorgla.

Predstavitev bo potekala v sredo, 1. 6. 2022 ob 10.00 v predavalnici Famnit-Avla Glagoljaška.

Vljudno vabljeni!


petek, 20. maj 2022 Pretekli vikend je potekla 1. REGALNICA - popis zelene rege (Hyla arborea) v Slovenski Istri, Brkinih in na Krasu

Pretekli vikend, 14. In 15. maja, je v Promocijsko kongresnem centru Pr Nanetovih (Park Škocjanske jame) potekala 1. REGALNICA - popis zelene rege (Hyla arborea) v Slovenski Istri, Brkinih in na Krasu.

Uvodoma so na dogodku gostili Marka Pukšiča iz Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki je vsem udeležencem v luči evropskega leta mladih predstavil kohezijsko politiko in njene priložnosti za mlade.

Med 51 udeleženci Regalnice, ki prihajajo iz 11 različnih organizacij, ni manjkalo študentov, strokovnjakov, lokalnih entuziastov in preostalih ljubiteljev narave širom Slovenije. Porazdeljeni v 16 skupin so obiskali preko 100 lokacij in pri tem uspeli zabeležiti prisotnost zelene rege na 25 lokacijah. S pomočjo prepleta akademskega prostora in pristopa ljubiteljske znanosti ("Citizen science") smo pridobili pomembne informacije, ki bodo pomagale pri nadaljnjih raziskavah te izjemno prikupne dvoživke ter prispevale k poznavanju stanja njene populacije na območju izvedenih popisov.

Po osrednjem dogodku so se udeleženci podali na ogled Škocjanskih jam, ki so pod okriljem UNESCO prepoznane kot območje svetovne dediščine. Dogodek se je zaključil z vožnjo z električnimi kolesi vzdolž zelene infrastrukture parka, s poudarkom na elementih, ki so bili obravnavani ali obnovljeni v projektu ENGREEN - Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI.

Izvedbo dogodka je omogočil program Interreg Volunteer Youth znotraj »Citizen Engagement activities« z namenom informiranja državljanov o Evropski regionalni politiki. Pobudnica dogodka je študentka varstva narave Sara Strah, ki v okviru projekta ENGREEN - Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI deluje pod mentorstvom doc. dr. Martine Lužnik in asist. Martina Seniča. V organizacijo dogodka sta bila poleg pobudnice vpeta tudi Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT in Park Škocjanske jame. Podatke o preteklem pojavljanju zelene rege popisanega območja, na podlagi katerih smo prilagodili popis,  je prispeval Center za kartografijo flore in favne.

Glede na pozitiven odziv organizatorji upajo, da se bo dogodek nadaljeval in razvijal tudi v prihodnjih letih.


Predavanje Marka Pukšiča iz Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Avtorica: Sara Strah


 Samec zelene rege
Avtorica: Martina Lužnik


 Samec zelene rege med oglašanjem
Avtor: Łukasz Popowicz


petek, 20. maj 2022 Projekt STEP CHANGE v polnem teku

Pretekli teden je Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT) gostila srečanje usmerjevalnega odbora mednarodnega projekta STEP CHANGE, ki poteka pod okriljem programa Obzorje 2020.

Gre za triletni projekt, vreden dobrih 2 milijona evrov, ki ga vodi in koordinira Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT. Projekt se je začel marca 2021 in temelji na strokovnem znanju 11 partnerjev iz 7 evropskih držav in Ugande (med njimi so tudi Oxfordska univerza,  Univerza Aarhus iz Danske ter Univerza Tor Vergata iz Italije), z namenom povečanja vzajemne odzivnosti znanosti in družbe ter hkrati povečanja zmogljivost znanstvenega raziskovanja pojavov, ki jih ni mogoče v celoti izkoristiti znotraj običajnih meja različnih disciplin.

Projekt STEP CHANGE temelji na predpostavki, da lahko državljanska znanost igra celo širšo družbeno in znanstveno vlogo, kot je splošno priznano. Splošni cilj projekta je raziskati potencial državljanske znanosti in oblikovati priporočila in instrumente za boljše utrjevanje tega pristopa v institucijah za raziskave in inovacije ter spreminjanje miselnosti raziskovalcev o njegovi vrednosti.

S pomočjo 5 državljanskih iniciativ partnerji pridobivajo pomembne informacije na področjih zdravja, energije in okolja, projekt pa predvideva aktivno participacijo javnosti v znanstvenih oz. raziskovalnih projektih – od tod izraz državljanska (ljubiteljska) znanost oz. »citizen science«. V Sloveniji se iniciativa osredotoča na problematiko prostoživečih živali v Sloveniji, kar bo pripomoglo k dodatnemu razvoju in povečanju uporabne vrednosti lovsko-informacijskega sistema ter še tesnejše sodelovanje med vodilnimi domačimi raziskovalci divjadi ter Lovsko zvezo Slovenije (LZS).

Dvodnevnega srečanja so se na UP FAMNIT udeležili predstavniki vseh partnerskih institucij, v sklopu katerega so naredili pregled dosedanjih aktivnosti v okviru vseh petih iniciativ ter proučili odziv javnosti v državah, kjer le-te trenutno potekajo.

»Vesela sem, da smo se po enem letu izvajanja projektnih sestankov preko spleta lahko končno srečali tudi v živo v Kopru. To je bila tudi enkratna priložnost, da se bolje spoznamo in si delimo izkušnje,« strne prof. dr. Elena Bužan, vodja projekta.

Naslednje srečanje usmerjevalnega odbora STEP CHANGE bo potekalo novembra v Bruslju, na katerem bodo sodelovali tudi predstavniki Evropske komisije.

Več o projektu: https://stepchangeproject.eu/

 

 


četrtek, 19. maj 2022 Pri založbi Cambridge University Press je izšla knjiga »Symmetry in Graphs« avtorjev z Univerze na Primorskem

Pri založbi Cambridge University Press, v seriji Cambridge Studies in Advanced Mathematics, je izšla knjiga »Symmetry in Graphs«. Avtorji te prve knjige, ki je v celoti posvečena simetriji grafov, so Ted Dobson, Aleksander Malnič in Dragan Marušič, raziskovalci Univerze na Primorskem.

Cambridge Studies in Advanced Mathematics je serija knjig, katerih cilj je bralca uvesti v aktivno področje matematičnih raziskav. Poleg tega, da so obravnavane teme primerne za podiplomske študente, so uporabne tudi za strokovnjake iz drugih vej matematike, ki iščejo dostop do raziskovalnih tem.

 

O KNJIGI »Symmetry in Graphs«

Začetek vsebine se osredotoča na osnovno gradivo, ki bralca vodi do najbolj aktivnih raziskovalnih tem tega hitro rastočega področja, ki je del algebraične teorije grafov. Avtorji z uvodnim delom motivirajo podrobno razpravo o posameznih temah, ki sledijo v nadaljevanju knjige.

Ukvarja se s preučevanjem visoko simetričnih grafov, zlasti vozliščno tranzitivnih grafov in drugih kombinatornih struktur, predvsem s pomočjo tehnik iz teorije grup. Raziskave na tem področju omogočajo nov vpogled v permutacijske grupe in sorodne algebraične strukture.

S številnimi primeri in več kot 450 vajami je knjiga ključen uvod v obravnavano področje za podiplomske študente in dragocen dodatek k knjižni polici vsakega algebraičnega teoretika grafov.

RECENZIJE

»Knjiga predstavlja odličen uvod v simetrijo grafov. Podani so ilustrativni in poučni primeri grafov z visoko simetrijo, skupaj z motivacijskimi problemi. Teorija delovanja grup je prepletena skozi celotno knjigo, kot je primerno za razvoj zgodbe o grafih, in ločena poglavja obravnavajo različne raziskovalne smeri, na primer, vozliščno-tranzitivne grafe in njihove grupe avtomorfizmov, Cayleyjev problem izomorfizma in hamiltonskost. Knjiga je uporabna za študente in druge zainteresirane za to fascinantno študijo medsebojnega delovanja simetrije in teorije omrežij, z obsežnimi seznami vaj na koncu vsakega poglavja in pomembnimi raziskovalnimi problemi simetrije grafov, ki so obravnavani v celotni knjigi, in zlasti v zadnjem poglavju.«
Cheryl Praeger - University of Western Australia, Perth

»Dobson, Malnič in Marušič so nam naredili pravo uslugo. Ponujajo temeljito obravnavo simetrije grafov, prvi učbenik na to temo. Kar naredi to dejstvo še bolj koristno, je njihova podrobna, skrbna in nežna obravnava.«
Chris Godsil - University of Waterloo, Ontario

»Knjigo, kot je ta, smo že dolgo čakali. Zelo dobro predstavlja ogromno pomembnega in zanimivega gradiva o simetrijah grafov. Čestitke avtorjem za lep dosežek.«
Marston Conder - University of Auckland

Več informacij o izidu knjige je dostopnih na tej povezavi.


torek, 17. maj 2022 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študentke Nine Krohne

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom “Samomorilno vedenje žensk: Vloga intimnopartnerskega nasilja in rezilientnosti do samomorilnosti” študentke doktorskega študijskega programa 3. stopnje Suicidologija in duševno zdravje Nine Krohne.

Predstavitev bo potekala v sredo, 25. 5. 2022 ob 13.00 preko Zooma na povezavi:

https://upr-si.zoom.us/j/86243631813

ID: 862 4363 1813

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 16. maj 2022 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študenta Blasa Fernandeza

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom On certain problems related to Terwilliger algebras and distance-balanced graphs študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Matematične znanosti Blasa Fernandeza.

Predstavitev bo potekala v sredo, 25. 5. 2022 ob 17.00 v predavalnici FAMNIT-VP3 in preko Zooma na povezavi:

https://upr-si.zoom.us/j/84794175297?pwd=Mp81hohK67WQyaIPHKjINaGOtZQL14.1#success

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 16. maj 2022 Usposabljanje za zaposlene - Spodbujanje razvojne miselne naravnanosti študentov

Vse visokošolske učitelje in sodelavce z različnih usmeritev in področij vabimo na strokovno usposabljanje, ki bo potekalo v juniju 2022.

Usposabljanje bo potekalo na UP PEF v obliki petih srečanj vsak četrtek, od 8.30 do 15.30.

Na praktično naravnanem in interaktivnem tečaju se bodo udeleženci:

 • spoznali s teorijo miselne naravnanosti,
 • naučili prepoznavati miselno naravnanost študentov,
 • spoznali s konceptom nevroplastičnosti, naravo kognitivnih sposobnosti ter povezanosti med delovanjem možganov in učenjem,
 • naučili komunicirati na način, da spodbujamo razvojno miselnost,
 • naučili oblikovati učne aktivnosti, ki spodbujajo razvojno miselnost,
 • spoznali oblike preverjanja in ocenjevanja znanja, ki podpirajo razvojno miselnost,
 • naučili, kako spodbujati refleksijo o miselni naravnanosti,
 • naučili ustvarjati razredno klimo, ki podpira razvojno miselnost.

Celoten program in termini delavnic so na voljo tukaj.

Tečaj bo delno izveden v angleščini, zato vljudno vabimo tudi sodelavce, ki ne razumejo slovensko.f

The course will be (partially) done in English, therefor also non-slovene speaking colleagues are welcome to attend.

Udeleženci, ki se bodo udeležili srečanj, bodo imeli možnost pridobiti potrdilo o pedagoško-andragoški usposobljenosti, ki je pogoj za izvolitev v naziv.

Tečaj bo izveden le v primeru dovolj velikega števila prijavljenih. Prijave so odprte do  ponedeljka, 30. maja 2022.

Prijavite se lahko preko povezave: https://forms.gle/khRMJBZgYeyNCZ9G7

Za več informacij je na voljo doc. dr. Maja Lebeničnik (maja.lebenicnik@pef.upr.si).


Tečaj poteka v okviru projekta Erasmus+ GrowthMinds.

 


petek, 13. maj 2022 Famnitov Hackathon: mreženje, spoznavanje predstavnikov podjetij in sklepanje novih prijateljstev

GDSC Primorska organizira Famnitov Hackathon na fakultetni ravni!

Hackathon je dogodek, ki združuje računalniške programerje in študente drugih programov, ki s svojim znanjem, idejami in rešitvami pokažejo svojo nadarjenost. V razmeroma kratkem času boste udeleženci, razdeljeni v manjše time, razvili rešitev za določeno tematiko. Rezultat bo torej dejanska rešitev oziroma aplikacija za področje, za katero je bil dogodek organiziran.

Kdaj in kje?
21. in 22. maja v Avli (Famnit, Glagoljaška 8).

Tema?
Trajnostni razvoj, zdravje in dobro počutje.

K sodelovanju v interdisciplinarnih timih vabimo študente vseh programov UP Famnit. Nekaj ​​dni pred dogodkom boste imeli priložnost sestaviti ekipe na uvodnem srečanju. Ekipe bodo sestavljali 4 člani, od tega 2-3 študentje/ke programov Računalništvo in informatika ali Matematika.

Če ste pripravljeni sodelovati z novimi ljudmi, se zabavati, se mrežiti, stopiti v stik s potencialnimi delodajalci ter nenazadnje zmagati in si prislužiti nagrado, se prijavite zdaj!

Prijavnica: https://forms.gle/sK3BA8spYWxWb3ZW7

Se vidimo na Famnitovem Hackathonu!

                               


četrtek, 12. maj 2022 V sklopu COST Akcije bo julija v Litvi organizirana poletna šola 'Forest Genetic Monitoring Training School'

Poletna šola  'Forest Genetic Monitoring Training School' bo organizirana v okviru akcije ConservePlants COST Akcije (CA18201), s podporo Mednarodne zveze gozdarskih raziskovalnih organizacij (IUFRO) in je namenjena usposabljanju podiplomskih študentov, ki delujejo na področju ohranjanja genov.

Potekala bo med 5. in 8. julijem 2022 v Kaunasu, Litva.

Genska raznovrstnost je končni vir biološke raznovrstnosti, ki je ključnega pomena za vitalnost gozdov in njihovo prilagajanje podnebnim spremembam, poleg tega pa genetska raznolikost zagotavlja odpornost na druge dejavnike stresa, kot so škodljivci in bolezni.

Kot del akcije ConservePlants COST (CA18201) si prizadevajo izboljšati ohranjanje rastlinskih genskih virov v Evropi. Eden od prvih korakov za dosego tega je začetek genetskega spremljanja in zlasti programov genetskega spremljanja gozdov, saj se velik del kopenske biotske raznovrstnosti skriva v gozdovih.

Prijavite se lahko do 15. maja preko spletnega obrazca.

Več o programu, namestitvi in pogojih sodelovanja lahko najdete tukaj.

    


četrtek, 12. maj 2022 Odprt je razpis za oddajo prispevkov MATCOS-22

Srednjeevropska konferenca o uporabnem teoretičnem računalništvu (MATCOS-22 - The Middle-European Conference on Applied Theoretical Computer Science) bo potekala od 13. do 14. oktobra 2022 v Kopru. Konferenco organizirajo Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (UP IAM) in Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP Famnit) v sodelovanju z inštitutom InnoRenew CoE.

MATCOS-22 bo organiziran skupaj s 25. multikonferenco o informacijski družbi (25th Multi-Conference on Information Society), ki bo potekala od 10. do 14. oktobra 2022 v Ljubljani.

V zadnjih letih so tudi druga področja uporabila več vsebin, metod in pristopov teoretičnega računalništva, številni rezultati pa so bili vključeni v praktične namene. Rešitve za NP-težke probleme, algoritmično usmerjena umetna inteligenca in podatkovna znanost, novi modeli in metode v sistemski biologiji in bioinformatiki, pristopi teorije avtomatov pri preverjanju programske in strojne opreme, praktične rešitve kvantnega računalništva in razvoj drugih perspektivnih novih modelov računanja so dobri primeri, ki podpirajo navedeno.

Poseben poudarek je na uporabi v aplikacijah, kot so simulacija, bioinformatika, digitalna obdelava signalov in slik, podatkovna znanost, digitalna forenzika, logistika, pametni domovi/mesta in IoT, računalniške družbene vede itd.


Rok za oddajo znanstvenih prispevkov je 17. julij 2022.

Prispeveki morajo biti spisani v angleščini in vsebovati dovolj podrobnosti, da lahko programski odbor oceni njihovo kakovst. Dolžina oddanih prispevkov in njihovih končnih različic je omejena na 4 strani. Vsi znanstveni prispevki bodo objavljeni v večkonferenčnem zborniku o informacijski družbi.

Sprejete bodo le prijave v PDF formatu, ki bodo poslane prek programa EasyChair (v prijavi navedite tip prispevka). Povezava je na voljo tukaj.

Za podrobnejše informacije o oddaji prispevkov, informacijah o potovanju in nastanitvi ter splošnih informacijah o konferenci obiščite spletno stran konference: http://matcos.iam.upr.si.

Za vsa dodatna vprašanja so organizatorji na voljo tudi na naslovu: matcos@iam.upr.si.

                                      


sreda, 11. maj 2022 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študenta Sadmirja Kudina

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom Specifying bent functions outside M# and some results on correlation immune functions študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Matematične znanosti Sadmirja Kudina.

Predstavitev bo potekala v torek, 24. 5. 2022 ob 10.00 v predavalnici FAMNIT-VP2.

Vljudno vabljeni!


sreda, 11. maj 2022 UP FAMNIT zaposluje v Kadrovski službi

Razpisano delovno mesto: STROKOVNI DELAVEC V KADROVSKI SLUŽBI

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

 • pregled in priprava podatkov za potrebe mesečnega obračuna plač in drugih osebnih prejemkov,
 • priprava avtorskih in podjemnih pogodb in priprava dokumentacije za obračun le-teh,
 • priprava raznih statističnih in drugih poročil,
 • oblikovanje in sestava gradiv s področja dela,
 • arhiviranje dokumentacije,
 • sodelovanje s strokovnimi službami članic UP in rektorata,
 • opravljanje drugih sorodnih del po nalogu nadrejenega.

Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom, 40 ur na teden (100 %), za določen čas 6 mesecev z možnostjo podaljšanja, predviden začetek dela s 1.6.2022 oz. v skladu z dogovorom, s trimesečnim poskusnim delom.

 Pogoji za opravljanje dela:

Zasedba razpisanega delovnega mesta je mogoča s VI. oz. VII/1 stopnjo izobrazbe:

 • višja strokovna izobrazba/višješolska izobrazba (prejšnja) oziroma
 • visokošolska strokovna izobrazba/visokošolska univerzitetna izobrazba/specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja).

Celotno besedilo z zahtevanimi razpisnimi pogoji

Kandidati lahko pisne ponudbe pošljejo na e-naslov: lara.gorela@upr.si

Rok za prijavo je: 16. maj 2022


torek, 10. maj 2022 Študent Dren Neziri prejel Zlato priznanje na tekmovanju študentov v znanju matematike za Vegova priznanja

Po uspešnem nastopu na Mednarodnem matematičnem kenguruju, ki ga organizira DMFA Slovenije, in prejemu Bronastega priznanja se je Dren Neziri, študent UP FAMNIT, uvrstil na državno tekmovanje za Vegova priznanja, ki je potekalo 23. aprila v Ljubljani.

Na 7. Tekmovanju študentov v znanju matematike za Vegova priznanja (prav tako v organizaciji DMFA) je Dren Neziri zasedel odlično 3. mesto in s tem prejel Zlato priznanje in 3. nagrado.


Dren Neziri na mednarodnem tekmovanju Vojtěch Jarník International Mathematical Competition 2022

Poleg Famnitovega študenta se je na državno tekmovanje, kjer je sodelovalo 35 tekmovalcev, uvrstila tudi Tamara Logar (UP FVZ), ki je prejela srebrno priznanje.

Tekmovanje študentov v znanju matematike je bilo prvič izvedeno v šolskem letu 2006/07, zajema pa dve ravni tekmovanja: šolsko tekmovanje za bronasto priznanje in državno tekmovanje za srebrno in zlato priznanje.

Poleg popularizacije matematike organizatorji tekmovanja stremijo k poglabljanju in širjenju matematičnega znanja tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju matematike za VŠ, poleg tega pa je tak dogodek dobro izhodišče za primerjavo znanja med učenci ter odkrivanje in spodbujanje za matematiko nadarjenih učencev.

Naloge za šolsko tekmovanje, ki se ga je letos udeležilo 402 tekmovalcev (od tega jih je bilo 21 iz Univerze na Primorskem), pripravi komisija za tekmovanja Mednarodni matematični kenguru, naloge za državno tekmovanje pa so v domeni državne tekmovalne komisije.

»Za šolsko tekmovanje je bilo potrebno nekaj več koordinacije v primerjavi z državnim tekmovanjem, saj so študentje na šolski stopnji tekmovali na več lokacijah hkrati. Obe stopnji tekmovanja, šolsko in državno, sta enakega formata, pri čemer so naloge na državnem tekmovanju seveda težje. Pri vsaki nalogi morajo študentje obkrožiti enega od ponujenih odgovorov, kar zagotovo olajša delo komisije, saj je proces obdelave podatkov na ta način enostavnejši in hitrejši,« je povedal doc. dr. Nino Bašić z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije na UP FAMNIT, tajnik komisije za tekmovanje študentov v znanju matematike za Vegova priznanja.

Rezultati priznanja so dostopni tukaj.

Vsem tekmovalcem čestitamo in želimo še veliko uspehov v prihodnje!


petek, 6. maj 2022 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študenta Reneja Rodrigueza Aldame

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom Generic constructions of minimal codes from special classes of functions over finite fields študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Matematične znanosti Reneja Rodrigueza Aldame.

Predstavitev bo potekala v sredo, 11. 5. 2022 ob 11.00 v predavalnici FAMNIT-VP3.

Vljudno vabljeni!


petek, 6. maj 2022 Vabimo vas na 1. REGALNICO - popis zelene rege (Hyla arborea) v Slovenski Istri, Brkinih in na Krasu

      

Vabimo vas na 1. REGALNICO - popis zelene rege (Hyla arborea) v Slovenski Istri, Brkinih in na Krasu.

Zelena rega (Hyla arborea) je med 3 in 5 cm velika in izjemno prikupna dvoživka. Je edina vrsta rege v Sloveniji. Poleg njenega videza je posebej markantna zaradi njenih plezalnih sposobnosti, ki jih omogočajo okrogle oprijemalne blazinice na konicah prstov. Spretno pleza po listih in vejah dreves in grmovnic, po trstičju in drugih rastlinah podobnih velikosti. Večinoma je aktivna podnevi, a njeno prisotnost najlažje zaznamo po sončnem zahodu v času parjenja (pozno spomladi in zgodaj poleti), ko se odrasli samci posebej intenzivno oglašajo. Uglašeno oglašanje skupine samčkov se ob tihem večeru zlahka sliši tudi nekaj kilometrov daleč. Zelena rega je zavarovana vrsta in je na slovenski Rdeči seznam uvrščena v kategorijo ranljiva (V). Predvsem jo ogroža hitro izginjanje primernih habitatov zaradi urbanizacije, zasipavanja in izsuševanja. Resen problem so tudi vse vrste onesnaževanja, ki lahko privedejo do sprememb v kakovosti vode. Prav tako pa grožnjo predstavlja vnos rib v vodne habitate, kjer se razmnožuje.

   
Zelena rega (Hyla arborea)

Zbrali se bomo v soboto, 14. maja 2022 ob 16. uri v Promocijsko kongresnem centru Pr Nanetovih (Park Škocjanske jame, Matavun 8, 6215 Divača), kjer bo potekal osrednji del dogodka. Dogodek se bo zaključil v nedeljo, 15. maja 2022, ob 15. uri.

Osrednji del dogodka s popisom zelene rege bo potekal v soboto. Po uvodnih predstavitvah se bomo razdelili v skupine in se podali na teren. Vsaka skupina bo dobila nekaj koordinat, nato pa se bo podala na popis prisotnosti zelene rege na območju Parka Škocjanske jame, Brkinov, Krasa in Slovenske Istre.

Udeležba na dogodku je brezplačna, za udeležbo na dogodku pa morate biti prijavljeni.

Prijavite se lahko tukaj: https://forms.office.com/r/iqtpikZJtt

Število mest je omejeno.

Na voljo bo nekaj ležišč za tiste, ki boste prišli od daleč. Če želite prenočiti, prosimo, da to navedete ob prijavi, mi pa vam bomo v najkrajšem možnem času javili glede razpoložljivosti ležišča.

Izvedbo dogodka omogoča program Interreg Volunteer Youth znotraj »Citizen Engagement activities«; z namenom informiranja državljanov o Evropski regionalni politiki. Organizatorka dogodka je študentka varstva narave Sara Strah, ki v okviru projekta ENGREEN - Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI deluje pod mentorstvom doc. dr. Martine Lužnik in asist. Martina Seniča. Pri podpori dogodka sodelujeta Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT in Javni zavod Park Škocjanske jame.

Dnevni red

SOBOTA:

16.00 V luči evropskega leta mladih bomo dogodek začeli s predstavitvijo kohezijske politike in priložnosti, ki jo le ta ponuja za mlade.

17.30 Predstavitev popisa zelene rege

18.00 Odmor za malico in uvodno druženje

18.30 Popis zelene rege na območju Parka Škocjanske jame, Brkinov, Krasa in Slovenske Istre

22.00 Vrnitev v center in večerno druženje s pogostitvijo

NEDELJA:

9.00  Brezplačen ogled Škocjanskih jam in ali vožnja s elektronskimi kolesi za udeležence celotnega dogodka (vključno s predavanjem)

12.30 Zaključno druženje z diskusijo

15.00 Zaključek dogodka

V kolikor se dogodka ne morete udeležiti v obeh dneh, je možna tudi udeležba samo v soboto.

Sobotno predavanje Kohezijska politika v RS – priložnost za mlade bo izvedel Marko Pukšič, ki je diplomiral na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in magistriral na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru. Ekipi Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko se je pridružil 1. oktobra 2020. Kot član kabineta ministra skrbi za vez med deležniki javnega in zasebnega sektorja. Predhodno je bil 13 let aktiven v gospodarstvu na različnih področjih (farmacija, avtomobilska industrija, storitvena dejavnost …). Glavne naloge, ki jih je izvajal v gospodarstvu so bile vezane na optimizacijo procesov ter logistiko.

Evropska komisija preko raznih mehanizmov državam članicam zagotavlja finančne vire iz različnih mehanizmov, najbolj poznana mehanizma, ki sta v Sloveniji aktivna že od leta 2007 naprej, pa sta:

 • Večletni finančni okvir – kohezijska sredstva in
 • Transnacionalni finančni instrumenti – Interreg programi.

V letu 2020 so voditelji držav članic na evropskem svetu sprejeli dogovor glede večletnega finančnega okvira za obdobje 2021 – 2027 in instrument za okrevanje »NextGenerationEU«. Dogovor prinaša Republiki Sloveniji obsežna dodatna sredstva, ki bodo uporabljena za raziskave ter spodbujanje investicij v zeleni in digitalni prehod. Skladno z dogovorom bo v naslednjih letih v Sloveniji več različnih finančnih mehanizmov:

 • Skupna kmetijska politika od 2023 – 2027,
 • Sklad za pravični prehod od  2021 – 2027,
 • Načrt za okrevanje in odpornost od 2020 – 2026,
 • Večletni finančni okvir od 2021 – 2027,
 • Čezmejni programi Interreg za obdobje 2021 – 2027.

Več o kohezijski politiki si lahko preberete na povezavi: https://www.gov.si/teme/sredstva-evropske-kohezijske-politike/

Za vsa vprašanja lahko pišete na mail: sarastrah97@gmail.com


petek, 6. maj 2022 Projekt EDUFarm - k sodelovanju vabimo kmetije znotraj varstvenih območij

Upravljanje kmetije na posebnih območjih varstva je poseben izziv, saj je potrebno najti ravnovesje med ekonomskimi in naravovarstveni vidiki. V pilotnem projektu EDUFarm (Ohranjanje biotske pestrosti kmetijske krajine z razvojem in vključevanjem izobraževalnega modela v kmetijsko dejavnost), ki poteka pod okriljem raziskovalk iz Oddelka za Biodiverziteto na UP FAMNIT, razvijajo ustrezen in predvsem učinkovit in ekonomsko vzdržen model upravljanja kmetije v zavarovanem območjubesedilo s ciljem ohranjanja biotske pestrosti

Projekt je nastal z željo po ozaveščanju lastnikov kmetij in ostalih ciljnih skupin (šol, fakultet, širše javnosti) o pomembnosti ohranjanja in varovanja biotske pestrosti v kmetijski in kulturni krajini, prepoznavanju kazalnikov biotske pestrosti in razvoju ekonomsko vzdržnega modela upravljanja kmetije ter prenosu znanja, potrebnega za trajnostno rabo biotske pestrosti, ostalim kmetijam in ostalim ciljnim skupinam.

Več informacij o projektu in o raziskovalni skupini, katerega del so tudi kmetija Mahne ter kmetija Lambergar, si lahko preberete tukaj.

Prof. dr. Elena Bužan (vodja projekta), asist. Sandra Potušek ter Aja Bončina, so pripravile anketni vprašalnik, s pomočjo katerega želijo pridobiti vpogled o pogledu in stališču pridelovalcev, ki upravljajo kmetije znotraj varstvenih območij, o pomembnosti ohranjanja biotske pestrosti v kmetijski krajini.

Rezultati vprašalnika bodo osnova za razvoj odločevalskega drevesa, ki bo v prihodnje služilo kot orodje za izboljšanje varovanja biotske pestrosti na kmetijah, obenem pa omogočilo kmetijam, da najbolje izkoristijo obstoječe finančne mehanizme oz. podpore, ki so na voljo za ohranjanje biotske pestrosti.

Rezultati bodo omogočali tudi razumevanje o razlogih potencialne ne-rabe obstoječih finančnih mehanizmov in ukrepov, ki so trenutno na voljo za ohranjanje biotske pestrosti. Tako bodo lahko ponudili podrobnejši vpogled tudi v to, zakaj se kmetje/pridelovalci ne poslužujejo ukrepov in finančnih podpor, ki so namenjene za ohranjanje visoke biotske pestrosti v kmetijski krajini.

K izpolnjevanju vprašalnika vabimo vse kmetije v zavarovanih območjih, vprašalnik je dostopen na povezavi: https://1ka.arnes.si/a/ed095227

 

 


torek, 3. maj 2022 Preizkusno predavanje dr. Ponnuchamy Veerapandian

Dr. Ponnuchamy Veerapandian bo imel v ponedeljek, 9. 5. 2022 ob 15:00, preizkusno predavanje za prvo izvolitev v pedagoški naziv visokošolski učitelj - docent za področje »Kemija«.

Predavanje z naslovom »Multiscale modelling exploration of lignocellulosic biomass: Towards wood modification process, value-added and energy applications« bo potekalo na daljavo preko aplikacije ZOOM:

https://upr-si.zoom.us/j/83809089925?pwd=clFRaGRDdU5tQ3RsUFU3ZkFCMmhoUT09

Meeting ID: 838 0908 9925

Passcode: 748885

Vljudno vabljeni!


torek, 3. maj 2022 Preizkusno predavanje dr. Safet Penjić

Dr. Safet Penjić bo imela v ponedeljek, 9. maja 2022 ob 10:00, preizkusno predavanje za prvo izvolitev v naziv visokošolski učitelj - docent za področje »Matematika«.

Predavanje z naslovom »A unified view of inequalities for distance-regular graphs« bo potekalo v okviru Matematičnega raziskovalnega seminarja v predavalnici Famnit-MP1.

Vljudno vabljeni k udeležbi.


torek, 26. april 2022 Ste vedeli, da smo v aprilu obeležili svetovni dan zdravja? Raziskovalci UP FAMNIT o pomenu psihofizičnega blagostanja človeka

V luči 7. aprila, ko obeležujemo svetovni dan zdravja, smo na UP FAMNIT v marcu in aprilu gostili in izvajali predavanja, delavnice in projekte s poudarkom na pomenu zdravja.

Uspešen zaključek programa NARA – Na čuječnosti temelječe soočanje z vsakdanjikom (med epidemijo)

V preteklem tednu se je zaključil program NARA – Na čuječnosti temelječe soočanje z vsakdanjikom (med epidemijo).

Program, ki se ga je v preteklih dveh mesecih redno udeleževalo okoli 150 udeležencev, je namenjen najširši publiki in je v spletni obliki prosto dostopen. V program so udeleženci skozi osem enournih srečanj spoznavali osnovne strategije in tehnike čuječnosti, reflektirali lastne vzorce in spodbujali osebnostno rast.

"Izvedba 8-tedenskega programa čuječnosti preko spleta za tako številčno publiko je zelo drugačna od izvedbe programa v živo. Je nekoliko manj poglobljena in od udeležencev zahteva močnejšo motivacijo za vztrajanje. Hkrati pa nas navdušuje dejstvo, da smo na takšen način lahko čuječnost približale tako velikemu številu ljudi, kar v živo ne bi bilo mogoče. Tako velika udeležba kaže na potrebo po tovrstnih programih. Počaščene smo bile, da so udeleženci aktivno komentirali svoja doživljanja in podajali povratne informacije, kar je omogočilo, da smo navkljub razdalji lahko bile v stiku z njimi in začutile povezanost skupine. Izvajalke se že veselimo nadaljnjih izvedb Programa NARA, pa naj bodo v živo ali preko spleta," so povedale izvajalke programa dr. Tina Podlogar, univ. dipl. psih., dr. Nuša Zadravec Šedivy, univ. dipl. psih. in Nina Krohne, MSc (psih.). Njihovo delo je potekalo pod supervizijo izkušene učiteljice čuječnosti, izr. prof. dr. Vite Poštuvan, univ. dipl. psih.

                       

Tina Tinkara Peternelj o vplivu prehrane na psihofizično blagostanje človeka

Dr. Tina Tinkara Peternelj, biokemičarka in biopsihologinja z Oddelka za psihologijo na UP FAMNIT je v svojih gostovanjih na RTVSLO in na Radiu Trst A pozornost posvetila osi mikrobiom-črevesje-možgani in vplivu prehrane na psihofizično blagostanje človeka.

˝Večina smernic za zdravo prehrano je nekako dobra osnova za zdravo mikrobioto in enako velja glede zdrave hrane za možgane. Treba je poudariti, da smo si zelo različni in da že naše individualne predispozicije oziroma trenuten način prehranjevanja, gibanja, dela, stika z okoljem, predstavlja neko izhodišče za učinke mikrobiote v kombinaciji s hrano. Vsekakor se je pametno izogibati procesirani hrani in pretiranem uživanju živalskih izdelkov, torej hrani, ki nam na žalost velikokrat da ravno največ užitka, vsaj kratkoročno,˝ je povedala dr. Peternelj v oddaji Dobro jutro na RTVSLO.

Celotno gostovanje si lahko ogledate tukaj (od 1:14:30 dalje).

                    

Dr. Tina Tinkara Peternelj je o zgornji temi ozaveščala tudi v sklopu Tedna možganov na UP FAMNIT in v pogovorni oddaji na  Radiu Trst A (posnetek pogovora je na voljo tukaj).


petek, 22. april 2022 PODOKTORSKA POZICIJA NA UP FAMNIT - PROJEKT STEPCHANGE

PODOKTORSKA POZICIJA - H019001 Asistent z doktoratom

Projekt: STEPChange

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za polni delovni čas 40 ur na teden, s pričetkom dela po dogovoru. Delo bo potekalo na projektu STEPChange do 30. 4. 2024. Pogoj za zasedbo delovnega mesta je izvolitev v naziv oz. izpolnjevanje pogojev za izvolitev v naziv (povprečje najmanj 8) visokošolski sodelavec - asistent z doktoratom s področja Ekologije ter raziskovalni naziv asistent z doktoratom.

Naloge, ki jih bo javni uslužbenec opravljal:

 • samostojno opravljanje raziskovalnega dela, obravnavanje celovitejše problematike s področja raziskovanja, preučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod ter prenosa teorije v prakso,
 • sodelovanje pri izvajanju domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov in programov ter zahtevnih nalog,
 • izdelovanje pomagal za lastno in širšo uporabo,
 • vzpostavljanje in vzdrževanje strokovnih stikov z uporabniki raziskovalnega dela ter z domačimi in tujimi znanstvenimi ustanovami,
 • objavljanje izsledkov raziskovalnega in strokovnega dela,
 • sodelovanje pri znanstvenih in strokovnih posvetovanjih s prispevki z raziskovalnega področja,
 • sodelovanje in vodenje strokovnih organov ter občasnih skupnih projektov in nalog po dogovoru z vodstvom,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu vodstva in nadrejenih,
 • raziskovalno delo na področju ekologije in obdelave podatkov monitoring prostoživečih živali, znanja statistike in delo s foto-patmi, znanstveno-raziskovalno delo, ki vključuje pisanje znanstvenih publikacij in
 • udeležba na konferencah ter sodelovanje pri realizaciji projekta.

Celotno besedilo z zahtevanimi razpisnimi pogoji

Prijava je možna do 15. maja 2022

Kandidati lahko pisne ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo na elektronski naslov: stepchange@famnit.upr.si                        


četrtek, 21. april 2022 Odprt je nov razpis za tutorje študente za študijsko leto 2022/2023

Z novim Pravilnikom o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem je v veljavo stopil tudi nov prijavni rok za tutorje študente.

Vabimo vas, da se (ponovno) prijavite za tutorje v prihajajočem študijskem letu 2022/2023 in obogatite svojo študentsko izkušnjo ter izkušnje vaših mlajših kolegov.

Kaj je tutorstvo?

Tutorstvo je organizirana pomoč študentom, ki temelji na osebnem pristopu. Razpisana so mesta za:

 • tutorje,
 • tutorje za tuje študente,
 • tutorje za pomoč študentom s posebnimi potrebami.

Komu je namenjeno tutorstvo?

Študentsko tutorstvo je namenjeno predvsem študentom prvega letnika, ki se znajdejo v novem življenjskem in izobraževalnem okolju in jim tutorji študentje pomagajo s posredovanjem pomembnih informacij in integracijo v študijsko okolje.

Tutorji za tuje študente novincem, ki pridejo v Slovenijo na izmenjavo ali redni študij, nudijo podporo pri integraciji v novo okolje, pri administrativnih zadevah in jezikovnih barierah.

Tutorji za študente s posebnimi potrebami študentom omogočajo hitrejše prilagajanje in uspešnejše vključevanje v študentsko okolje in študij.

Prijave potekajo preko spleta na povezavi Razpis za tutorje študente. Rok za prijave je torek, 26. 4. 2022.

Uvodno usposabljanje bo organizirano v mesecu maju 2022, da se skupaj pripravimo na prihod novih študentov.

Urejenost in delovanje tutorskega sistema ureja Pravilnik o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem (v kratkem bo na voljo tudi uraden prevod v angleščini).

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na promo@famnit.upr.si.


torek, 19. april 2022 13. cikel Famnitovih Izletov v matematično vesolje se jutri zaključuje s 6. predavanjem: Kako dokazati, da poznate skrivnost, ne da bi jo razkrili?

Vabimo vas na šesto in zadnje letošnje predavanje z naslovom »Kako dokazati, da poznate skrivnost, ne da bi jo razkrili?«, ki bo v sredo, 20. aprila 2022, ob 18.00, v veliki predavalnici 3 (UP FAMNIT) in prek ZOOM povezave.

Predaval bo dr. Samir Hodžić (UP Famnit).

Običajno (matematični) dokaz o resničnosti trditve ne vsebuje le informacije, ali je trditev resnična ali ne, ampak tudi, zakaj je resnična. Pa razmislimo malo o sledečih preprostih vprašanjih: Ali je mogoče nekoga prepričati, da ste rešili Sudoku uganko, ne da bi razkrili rešitev? Ali, kako bi dokazali, da poznamo starost neke osebe, ne da bi razkrili njeno starost? Ali je v splošnem sploh mogoče nekaj dokazati, ne da bi razkrili poznavanje dokazov? Izkaže se, da je! V tem predavanju bomo opisali pojem dokazov ničelnega znanja (zero knowledge proofs). To je metoda, s katero lahko ena stranka drugi dokaže poznavanje skrivnosti, ne da bi skrivnost samo razkrili. Ogledali si bomo matematične opise nekaterih dokazov ničelnega znanja, vezanih na praktične primere uporabe. Glavni poudarek bo na predstavitvi takšnih praktičnih primerov, kot so uporaba v komunikacijskih sistemih, spletnem glasovanju, bančnem sistemu, blockchain okolju itd.

Samir Hodžić je doktoriral s področja kriptologije na Univerzi na Primorskem, FAMNIT, Koper, Slovenija, leta 2017. Od leta 2019 do 2021 je delal kot podoktorski raziskovalec na Tehnični univerzi na Danskem, DTU Compute, Danska. Njegovo raziskovalno področje je načrtovanje kriptografskih Boolovih funkcij in kvantna/klasična kriptoanaliza bločnih šifer. Trenutno je zaposlen na Univerzi na Primorskem, FAMNIT.

 

 

 

 

 

 

Če ste peto predavanje z naslovom »Prime divisibility of binomial coefficients« zamudili, si ga lahko ogledate tukaj.

Celoten program letošnjih izletov v matematično vesolje z zoom povezavo je dostopen tukaj.

Vljudno vabljeni!


torek, 19. april 2022 Vabljeni na 8. biološki večer z naslovom Strange presences in the Tuscan Archipelago, two study cases on alien (and invasive?) lizard and snake

V sredo, 20. aprila 2022, bo potekalo osmo predavanje iz cikla Famnitovih Bioloških večerov 2021/22. Predavanje z naslovom »Strange presences in the Tuscan Archipelago, two study cases on alien (and invasive?) lizard and snake« bo izvedel dr. Marco Alberto Luca Zuffi.

Dogodek bo potekal preko aplikacije ZOOM ob 19.00, v angleškem jeziku.

                                  

Dr. Marco Alberto Luca Zuffi je diplomiral iz naravoslovja leta 1983 in doktoriral iz evolucijske biologije leta 2007. Od leta 1988 je kustos zoologije in primerjalne anatomije v Prirodoslovnem muzeju, Univerza v Pisi.  Poleg tega je ustanovitelj italijanskega društva herpetologije, članice Evropskega herpetološkega društva. Je strokovnjak za funkcionalno morfologijo, ekologijo in vedenje skvamatov in čeloncev.

Zoogeografski vidiki razširjenosti plazilcev v toskanskem arhipelagu (Severno Tirensko morje) kažejo izjemne zanimivosti za številne herpetološke favne. Opisana je bila nedavna nepričakovana prisotnost Podarcis siculus na otoku Gorgona, vključno z domnevnim celinskim izvorom (genetski podatki) ter porazdelitvijo na tem otoku. Po drugi strani je na otoku Montecristo domnevni endemični gad (Vipera aspis montecristi, zdaj Vipera aspis hugyi) prepoznan kot aktivno uveden v zgodovinskih časih s Sicilije.

       

Celoten program letošnjih bioloških večerov z zoom povezavo je dostopen tukaj.

Posnetek prejšnjega predavanja z naslovom »Juliana - koktajl alpskih in kraških vrst« je dostopen tukaj.


torek, 19. april 2022 UP FAMNIT zaposluje v Službi za študijske in študentske zadeve

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 v Službi za študijske in študentske zadeve

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje s polnim delovnim časom, 40 ur na teden (100 %), za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja, predviden začetek dela s 1.6.2022 oziroma po dogovoru, s trimesečnim poskusnim delom. 

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) oz. 
 • visokošolska strokovna izobrazbe (prejšnja) oz. 
 • visokošolska strokovna izobrazba oz. 
 • visokošolska univerzitetna izobrazba,
 • aktivno znanje enega svetovnega jezika.

Zahtevana dodatna funkcionalna znanja:

 • natančnost, zanesljivost, odgovornost,
 • komunikativnost in sposobnost timskega dela,
 • znanje za delo z računalnikom,
 • sposobnost hitre večopravilnosti,
 • sposobnost samostojnega dela,
 • iznajdljivost in sposobnost logičnega razmišljanja,
 • sposobnost hitrega učenja in povezovanja različnih področij.

Druga zaželena znanja (usposobljenosti):

 • opravljen izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku (ni obvezno).

Splošen opis del in nalog:

 • pripravljanje dokumentacije za organiziranje in izvajanje dejavnosti NOE,
 • skrb za reševanje zadev in izvajanje dejavnosti s področja dela NOE,
 • sodelovanje pri izdelavi predlogov in planov s področja dela NOE,
 • pripravljanje objav in razpisov ter vodenje postopkov s področja dela NOE,
 • opravljanje drugih sorodnih del po nalogu nadrejenega delavca.

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

 • informiranje študentov in kandidatov v zvezi s študijem, 
 • priprava različnih gradiv in statističnih poročil s področja dela službe, 
 • opravljanje nalog za izvedbo pedagoškega procesa.

Rok za prijavo: do 30. 4. 2022.

Prijava:

Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati posredujejo na elektronski naslov lara.gorela@famnit.upr.si.

Kontaktna oseba za dodatne informacije:

Lara Gorela
Telefonska številka: 05 611 75 77
E-naslov: lara.gorela@famnit.upr.si                                   

Razpis je objavljen na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.                                                              


sreda, 13. april 2022 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študentke Mariem Zouari

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom "Biocarbon-based waterborne functional coating for integrated adsorption and photocatalytic degradation of indoor volatile organic compounds (Funkcionalni vodni premaz na osnovi biooglja, za adsorpcijo in fotokatalitično degaradacijo organskih hlapnih snovi v zaprtih prostorih)" študentke doktorskega študijskega programa 3. stopnje Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja – Mariem Zouari.

Predstavitev bo potekala v torek, 19. 4. 2022 ob 16.00 v prostorih InnoRenew CoE (Livade 6A, 6310 Izola) in preko Zooma na povezavi:

https://upr-si.zoom.us/j/81337571310

Vljudno vabljeni!


torek, 12. april 2022 Pod mentorstvom študentov matematike na UP FAMNIT uspešen zaključek priprav na matematična tekmovanja

Za nami so še ene uspešno izpeljane tradicionalne priprave na matematična tekmovanja za dijakinje in dijake vseh letnikov, ki jih organizira Oddelek za matematiko na UP FAMNIT. Priprave so potekale v štirih terminih (z različnimi nalogami), izvajali pa so jih študent in študentke matematike na UP FAMNIT : Tjaša Košenina, Đorđe Mitrović, Ajla Šehović in Manca Vodopivec.

Na priprave se je prijavilo 49 dijakov 1. in 2. letnikov ter 46 dijakov 3. in 4. letnikov srednjih šol iz celotne Slovenije, udeleženci pa so bili razdeljeni v dve skupini (1. in 2. letnik ter 3. in 4. letnik) in so reševali naloge s preteklih tekmovanj.

Prve tri priprave so potekale na daljavo preko sistema Zoom, zadnje (9. aprila) pa so potekale v hidbridni obliki (v živo na UP FAMNIT in na daljavo). 

Veseli nas, da se nam je v živo na UP FAMNIT pridružilo 9 dijakov, vsem mladim navdušencem nad matematiko pa želim uspešno udeležbo na matematičnih tekmovanjih!

                      


ponedeljek, 11. april 2022 Začenja se TEDEN ALUMNI UP (11.–15. 4. 2022)

                  

Alumni klub Univerze na Primorskem (v nadaljevanju Alumni UP) je uradno združenje, ki pod svojim okriljem združuje diplomantke in diplomante Univerze na Primorskem ter Alumni klube članic Univerze na Primorskem. Predstavlja pomembno stičišče medsebojnega povezovanja diplomantov, nudi priložnosti mreženja in spodbujanja nadaljnjega profesionalnega ter osebnega razvoja, vseživljenjskega učenja, raziskovanja in nenazadnje druženja.

»Teden Alumni UP« je rezultat dosedanjih prizadevanj in predstavlja izhodišče za nadaljnji razvoj aktivnosti Alumni UP ter aktivnosti, ki jih načrtujejo posamezni Alumni klubi članic Univerze na Primorskem v prihodnje.

Dolgoročni cilj je, da se Alumni UP razvije kot skupnost članov in prijateljev Univerze na Primorskem, ki delijo navdihujoče zgodbe, informacije, znanje in veščine, zato vas vabimo, da postanete del naše zgodbe!

PROGRAM:

Ponedeljek, 11. 4. 2022, od 18.00 do 19.30, UP PEF
ALUMNI UP PEF: PEFcast v živo: Digitalna ZASVOJENOST. Gost: Miha Kramli

Torek, 12. 4. 2022, od 18.00 do 19.00, Atrij UP PEF
ALUMNI UP PEF: Otvoritev foto razstave: Moj pogled na svet in nastop orkestra

Sreda, 13. 4. 2022, od 14.00 do 17.00, Velika dvorana Turistice, Portorož
32. Svečana podelitev diplom UP FTŠ Turistice

Sreda, 13. 4. 2022, od 17.00 do 19.30, Armerija
ALUMNI UP: Družabno srečanje z okroglo mizo: USTVARJANJE POVEZANOSTI: KAKO LAHKO ALUMNI KLUB PRISPEVA K RAZVOJU UNIVERZE IN DRUŽBE?

Dogodek lahko spremljate tudi preko spleta na povezavi: https://www.youtube.com/channel/UCAGWq7Fp-OJ5Nfyp-NYOkUg

17.00 Uvodni pozdrav rekorice Univerze na Primorskem, prof. dr. Klavdije Kutnar
17.10

Okrogla miza »Ustvarjanje povezanosti: kako lahko Alumni klub prispeva k razvoju Univerze in družbe?«

Sodelujoči: predsednik Alumni UP, izr. prof. dr. Mirko Prosen

Tjaša Likar, Alumni UP FHŠ

Marko Grgurović, Alumni UP Famnit

Vasilij Žbogar, Alumni UP FM

izr. prof. dr. Sabina Ličen Alumni UP FVZ

Ajda Zvonar, Alumni UP FTŠ Turistica

Elen Stanič, Alumni UP PEF

Moderatorja: Janja Spevan in Lovrenc Habe

18.00

Godalni kvartet PRIMA (Nejka Čuk: 1. violina, Anika Ploj: 2. violina, Sara Štrancar: viola, Luka Mužina: violončelo)

18.10 19.30

Druženje in mreženje

Četrtek, 14. 4. 2022, od 10.00 do 20.00, UP FM
24. Svečana podelitev diplom in priznanj UP Fakultete za management

Četrtek, 14. 4. 2022, ob 19.00, zoom
ALUMNI UP FVZ: FVZvečer

ALUMNI UP FHŠ: Dnevi Humanistike (cel teden)


ponedeljek, 11. april 2022 Dodatna vpisna mesta za razseljene osebe iz Ukrajine z začasno zaščito

Senat Univerze na Primorskem je 7. 4. 2022 sprejel dodatna prosta mesta za vpis kandidatov – razseljenih oseb iz Ukrajine z začasno zaščito za vpis v dodiplomske, magistrske in doktorske študijske programe Univerze na Primorskem za študijsko leto 2022/2023. UP tako omogoča razseljenim osebam iz Ukrajine z začasno zaščito dodatna mesta za vpis na vseh stopnjah študija.

Prijavni rok za to kategorijo kandidatov bo za vpis v dodiplomske študijske programe odprt na nacionalni ravni do 1. 9. 2022, za vpis v magistrske in doktorske študijske programe pa bodo zanje veljali isti prijavni roki, kot na UP veljajo za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce, ki prihajajo iz držav, ki niso članice Evropske unije.

7. 4. je bil odprt tudi poziv vlagateljem v Štipendijski sklad UP, ki že od leta 2008 skrbi za štipendije, letos pa se lahko prijavijo tudi kot donatorji. Letošnja novost je dodaten poziv osebam s priznano mednarodno zaščito oziroma začasno zaščito razseljenih oseb, ki bo omogočil lažjo prijavo na razpis.

     


ponedeljek, 11. april 2022 Z opazovanjem narave lahko pomagate znanstvenikom: UP vabi k akciji lova na pomladanske jegliče

To pomlad Evropa išče pomladanske jegliče!

Tudi letošnjo pomlad se Slovenija pridružuje akciji opazovanja pomladanskih jegličev. K sodelovanju vabimo vse, ki radi preživljajo čas v naravi in bi želeli prispevati k resnični znanstveni raziskavi.

Zamisel o vseevropskem opazovanju se je porodila raziskovalcem iz Estonije, ki so želeli pridobiti čimveč podatkov o pomladanskem jegliču v Estoniji. Poslužili so se pristopa, v katerem vlogo raziskovalcev prevzamejo ljubiteljski naravoslovci in mu zato pravimo »ljubiteljska znanost« ali angleško »citizen science«. Tistega leta so v Estoniji s pomočjo otrok in odraslih, ki so posredovali podatke o jegličih, pridobili podatke o kar 200.000 rastlinah!

             

Za kaj pravzaprav gre?

Ideja je preprosta: gremo v naravo in poiščemo mesto, kjer rastejo pomladanski jegliči (Primula veris). Ogledamo si njihove cvetove in naša opažanja skupaj z nekaj fotografijami preko pametnega telefona pošljemo raziskovalcem. Po koncu cvetenja, ko so vsi podatki zbrani,  znanstveniki podatke analizirajo in vsem udeležencem pošljejo povratne informacije o njihovih ugotovitvah.

"Sodelovanje v tej znanstveni raziskavi se je izkazalo za enostavno in zabavno, česar ne slišimo tako pogosto," je komentirala dr. Tsipe Aavik, vodilna raziskovalka projekta o pomladanskem jegliču. Sodelujejo lahko vsi, saj je delo preprosto in sodelujoči ne rabijo dodatnega izobraževanja, poleg tega so raziskovalci v Estoniji vzpostavili spletno stran, preko katere lahko enostavno vnesemo podatke. "V Estoniji je v tej akciji, ki smo jo začeli v letu 2019, sodelovalo veliko družin in otrok." Med pandemijo se je ta akcija izkazala za še posebej dobrodošlo, saj je ljudi spodbudila k preživljanju časa v naravi. "Zakaj ne bi sprehodu v naravi dodali še zabavno aktivnost, ki hkrati koristi tudi znanstvenikom?« dodaja Tsipe Aavik.

Estonski znanstveniki so bili pozitivno presenečeni nad velikim odzivom državljanov. Z njihovo pomočjo so pridobili pomembne informacije o stanju pomladanskega jegliča v Estoniji in rezultati so bili objavljeni v ugledni znanstveni reviji Journal of Ecology. Zato so se odločili, da akcijo v letu 2021 razširijo na več držav.

Kaj je pokazala raziskava?

V raziskavi, ki so jo usklajevali ekologi Univerze v Tartuju in Estonskega sklada za naravo, so želeli proučiti, ali so drastične spremembe v krajini, kot je na primer izguba tradicionalno upravljanih travišč, privedle do odstopanj v morfnem ravnovesju cvetov pomladanskega jegliča. Pomladanski jeglič ima namreč – tako kot vsi njegovi sorodniki, na primer trobentica – cvetove dveh oblik: približno polovica jih ima cvetove s kratkim pestičem in dolgimi prašniki (na kratko jim rečemo »S cvet«), druga polovica pa cvetove z dolgim pestičem in kratkimi prašniki (»L cvet«). Nedavni raziskave so pokazale, da lahko izguba travišč poruši ravnovesje v pogostosti pojavljanja S in L cvetov. To ima za jeglič pomembno posledico, saj vpliva na uspešnost populacij. Podatki, zbrani do sedaj v Estoniji, so razkrili prevlado S cvetov nad L cvetovi. Izkazalo se je tudi, da je odstopanje večje v manjših populacijah in na tistih območjih, kjer je gostota človeške populacije večja. 

                

A odpirajo se nova vprašanja. Ali so podobna odstopanja značilna tudi za druge populacije v Evropi? Kakšno je pravzaprav stanje populacij drugod po Evropi? In tako se je porodila ideja o vseevropski akciji opazovanja jegličev. Pristop je enak – v opazovanje se lahko vključijo vsi, ki bi želeli dodati kamenček v mozaik te obsežne raziskave.

Posebej zasnovana spletna platforma https://cowslip.science/ je sedaj prevedena v številne jezike, tudi v slovenskega, in omogoča enostavno nalaganje podatkov. V letu 2022 so se akciji pridružile še Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Finska, Grčija, Hrvaška, Italija, Irska, Latvija, Litva, Makedonija, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Švedska, Poljska, Portugalska, Rusija, Slovaška, Slovenija, Švica, Ukrajina in Velika Britanija.

K širitvi akcije na številne evropske države je prispeval tudi projekt ConservePlants, ki ga financira Evropska Unija in združuje botanike iz več kot 40 evropskih in drugih bližnjih držav. Vodja projekta ConservePlants, Živa Fišer z Univerze na Primorskem, pravi: »Cilj projekta ConservePlants je povezovanje evropskih in drugih raziskovalcev, pa tudi vseh ostalih, ki si prizadevajo k reševanju ogroženih rastlinskih vrst z različnimi pristopi. Pristop ljubiteljske znanosti postaja vse bolj pomemben tudi pri raziskovanju resnih znanstvenih vprašanj, kar se je izkazalo tudi pri omenjeni raziskavi pomladanskega jegliča v Estoniji. Zato smo se v okviru projekta ConservePlants z veseljem pridružili iniciativi Estonskih kolegov

V Sloveniji akcijo koordinirata Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem in Botanični vrt Univerze v Ljubljani, koordinatorica za slovenijo pa je Dr. Živa Fišer, z Oddelka za biodiverziteto na UP FAMNIT. Akcijo spremljajo tudi druge aktivnosti, kot je priprava izobraževalnih gradiv, kratkih videoposnetkov ter promocija preko družbenih omrežij in drugih medijev.

Dodatne informacije:
https://cowslip.science/
Dr. Živa Fišer, lokalna koordinatorica za Slovenijo, Univerza na Primorskem; ziva.fiser@upr.si

  


sreda, 6. april 2022 Po dveletnem premoru se naši študentje in študentke iz Češke vračajo z novimi uspehi

Med 31. 3. in 3. 4. je v Ostravi (Češka) potekalo že 30. tradicionalno mednarodno matematično tekmovanje Vojtěch Jarník International Mathematical Competition, najstarejše tekmovanje matematike za študente v Evropski uniji, katerega se študenti UP FAMNIT tradicionalno udeležujejo že vrsto let. Tekmovanje je bilo letos izvedeno po dveh letih premora, ponovno pa so se ga udeležili tudi Famnitovi študentje, ki so dosegli izjemne rezultate.

V prvi kategoriji (za študente 1. in 2. letnika oziroma mlajše od 22 let) so Famnitove barve zastopali Dren Neziri, Diar Gashi (oba 1. letnik Matematike), Dorotea Redžepi (2. letnik Matematike), v drugi kategoriji je tekmovala Ajla Šehović (3. letnik Matematike).

                                 

Najboljše se je odrezal študent prvega letnika Dren Neziri (Matematika, 1. stopnja), ki je s 15 točkami zasedel 10. mesto, za katerega je prejel tudi certifikat. 

                                                 

Rezultati vseh študentov so dostopni na spodnjih povezavah.
https://vjimc.osu.cz/j30results1
https://vjimc.osu.cz/j30results2

Med tekmovalne naloge je bila uvrščena tudi naloga, ki jo je predlagal doc. dr. Slobodan Filipovski. (Naloga 3, kategorija 2). Vse naloge so dostopne tukaj.

Našim študentom čestitamo in jim želimo še veliko uspešnih nastopov!


petek, 1. april 2022 Nove zgodbe mednarodnega sodelovanja in mobilnosti profesorjev in raziskovalcev UP FAMNIT

Mednarodno sodelovanje in mobilnost profesorjev in raziskovalcev je v središču delovanja Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT). V letošnjem študijskem letu je na UP FAMNIT vpisanih 44,1 % študentov iz tujine,  pedagoško dejavnost pa izvaja kar 26,6 % tujih učiteljev in raziskovalcev.

Naši profesorji so vzpostavili številne povezave s profesorji in raziskovalci iz prestižnih tujih univerz, ki nas redno obiskujejo. Poleg daljših gostovanj je visoka tudi udeležba na raznih dogodkih, med drugim na tradicionalnih mednarodnih konferencah v (so)organizaciji UP FAMNIT. Leta 2021 je fakulteta soorganizirala tudi 8. Evropski kongres matematike (8ECM), ki je bil po številu udeležencev (1.771 matematikov iz 77 držav) in izpeljanih dogodkov največji evropski matematični kongres do zdaj. 

Mobilnost spodbujamo v okviru obstoječih programov (Erasmus+, CEEPUS), v okviru bilateralnih dogovorov različnih ravni (nacionalna, univerzitetna, fakultetna) in tudi v skladu z možnostmi izven obstoječih shem. Pogosto pa študenti, učitelji in raziskovalci dodatno sodelujejo kot vabljeni govorci in kot gostujoči predavatelji na univerzah v tujini, na mednarodnih znanstvenih konferencah, srečanjih in poletnih šolah na različnih znanstvenih področjih.

Usposabljanje v okviru Cost akcije ConservePlants CA 18201

UP FAMNIT, v sodelovanju z BGCI – Botanic Garden Conservation International (Velika Britanija), Portugalskim botaničnim društvom in Prirodoslovnim muzejem Črne gore, je med 29. 3 2022 in 1. 4. 2022 v Podgorici (Črna gora) sodelovala pri usposabljanju ocenjevalcev za uvrščanje rastlin v rdeče sezname po IUCN kategorijah in kriterijih. Usposabljanje je potekalo v okviru Cost akcije ConservePlants CA 18201 in na njemu sodeluje 40 udeležencev - predvsem botanikov, ki delujejo na različnih področjih - iz 14 različnih evropskih držav. Cilj delavnice je bil usposobiti strokovnjake iz področja proučevanja in varstva rastlinske pestrosti za načrtovanje in pripravo tako globalnih, kot tudi nacionalnih rdečih seznamov, ki so ključni dokumenti pri zagotavljanju ustreznega načrtovanja varstva biotske pestrosti. Usposabljanja se je udeležil tudi dr. Peter Glasnović z Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT.

       

Srečanje v okviru ELBA (Establishment of training and research centers and Courses development on Intelligent BigData Analysis in Central Asia 

V sklopu projekta ELBA (Establishment of training and research centers and Courses development on Intelligent BigData Analysis in Central Asia) so predstavniki naše Univerze, Ariana Ferfila, dr. Jernej Vičič in dr. Branko Kavšek, pretekli teden uspešno zaključili prvi Management Meeting v živo v Torinu (Italija) pri našem italijanskem partnerju - Politechnico do Torino. Ker je projekt že v zaključnih fazah (zadnje leto), je bilo na sestanku največ govora o sklepnih korakih ter poročanju, ki jih je potrebno izpeljati za učinkovit zaključek projekta.

Februarja letos smo kot del ELBA projekta na UP FAMNIT gostili 10-dnevno mednarodno izobraževanje univerzitetnih profesorjev s področja inteligentne analize podatkov. O usposabljanju, ki ga je koordiniral in izvajal dr. Branko Kavšek, lahko več preberete tukaj.

  

                                  


četrtek, 31. marec 2022 Študenti Univerze na Primorskem so se pomerili v tekmovanju iz matematike

Na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru, ki ga organizira DMFA Slovenije, sta se iz Univerze na Primorskem na državno tekmovanje iz matematike uvrstila ena študentka in en študent, 7 tekmovalk in tekmovalcev  pa je prejelo bronasta priznanja.

Na državno tekmovanje za Vegova priznanja, ki bo potekalo 23. aprila v Ljubljani, sta se uvrstila Dren Neziri (UP FAMNIT) ter Tamara Logar ( UP FVZ).

Tekmovanja, ki sicer ne zahteva znanja višje matematike, temveč predvsem sposobnost logičnega razmišljanja, se je na državni ravni udeležilo 402 študentk in študentov, od tega jih je bilo 21 iz Univerze na Primorskem. Najuspešnejši na šolskem tekmovanju prejmejo bronasto priznanje, na državnem tekmovanju pa srebrno ali zlato priznanje, nekateri pa tudi nagrade.

Bronasta priznanja so prejeli:

 • Todor Antić(UP FAMNIT)
 • Etian Križman (UP FAMNIT)
 • Tamara Logar(UP FVZ)
 • Dren Neziri (UP FAMNIT)
 • Tadej Peršolja (UP FHŠ)
 • Ajla Šehović (UP FAMNIT)
 • Dolores Ugrin (UP PeF)

Dobitnikom priznanj iskreno čestitamo, uvrščenima v nadaljevanje tekmovanja pa želimo uspešno udeležbo še naprej!

 


četrtek, 31. marec 2022 UP FAMNIT zaposluje dva asistenta na Oddelku za informacijske znanosti in tehnologije

Razpisano delovno mesto: ASISTENT (D010001) za področje računalništva in informatike – dve (2) prosti delovni mesti

Z izbranima kandidatoma bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, in sicer za obdobje 12 mesecev, s polnim delovnim časom (40 ur na teden) in s pričetkom dela predvidoma s 1.10.2022 oziroma v skladu z dogovorom.

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba s področja Računalništva in informatike ali sorodnega področja,
 • znanje slovenskega jezika in
 • aktivno znanje svetovnega jezika.

Zahtevana dodatna funkcionalna znanja:

 • znanja za delo z računalnikom,
 • ravnanje z avdiovizualno opremo,
 • sposobnost timskega dela,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikativnost in
 • praktične spretnosti.

Druga zaželena znanja:

 • izvolitev v naziv visokošolski sodelavec – asistent s področja Računalništva in informatike oziroma izpolnjevanje pogojev za izvolitev navedeni naziv.
 • Podroben opis del in nalog glede na področje dela:
 • sodelovanje pri izvajanju izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela  ter opravljanje drugih nalog določenih  v aktih UP in članic,
 • vodenje različnih oblik vaj oz. usposabljanje študentov pri predmetu po navodilih nosilca predmeta, sodelovanje z učiteljem pri pripravi in izvedbi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • pripravljanje učnega gradiva, opreme in pripomočkov za izvedbo vaj,
 • izvajanje konzultacij s študenti in mentoriranje in/ali somentoriranje študentom skladno z akti UP in članic,
 • udejstvovanje na znanstveno-raziskovalnem področju, prenašanje rezultatov znanstveno raziskovalnega dela v študijski proces ter sodelovanje pri aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno–raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugega strokovnega in razvojnega dela s katerim se uresničuje poslanstvo univerze in dviguje ugled univerze, njene članice, stroke,
 • sodelovanje pri delu organov, delovnih teles in komisij članice oz. univerze,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Rok za prijavo: do 14. 4. 2022.

Prijava:

Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati posredujejo na elektronski naslov lara.gorela@famnit.upr.si.

Kontaktna oseba za dodatne informacije:

Lara Gorela
Telefonska številka: 05 611 75 77
E-naslov: lara.gorela@famnit.upr.si

Razpis je objavljen na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

 


ponedeljek, 28. marec 2022 Juliana - koktajl alpskih in kraških vrst: Famnitov Biološki večer

V sredo, 30. februarja 2022, bo potekalo še eno predavanje iz cikla Famnitovih Bioloških večerov 2021/22. Predavanje z naslovom »Juliana - koktajl alpskih in kraških vrst« bo izvedla Špela Pungeršek iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije.

Dogodek bo potekal preko aplikacije ZOOM ob 19.00.

                                  

Špela Pungaršek je diplomirana biologinja, zaposlena v Prirodoslovnem muzeju Slovenije kot kustosinja za botaniko. V muzeju ureja, preučuje in digitalizira stare herbarije, zbira podatke o botanikih, ki so delovali na območju Slovenije in nabira rastline za herbarij. Sodeluje pri pripravi razstav in obiskovalcem muzeja preko predavanj poskuša predstaviti zanimivosti rastlinskega sveta. Kot vodja Alpskega botaničnega vrta Juliana skrbi za pravilno določitev rastlin, jih popisuje, fotografira in po vrtu vodi skupine. Zanima jo predvsem rastlinstvo Alp. Je podiplomska študentka Univerze v Innsbrucku, kjer v okviru doktorske naloge preučuje bekice (Luzula sect. Luzula) v Vzhodnih Alpah.

Alpski botanični vrt Juliana v Trenti je najstarejši alpski botanični vrt na slovenskem ozemlju v naravnem okolju. Vrt je leta 1926 ustanovil tržaški posestnik Albert Bois de Chesne, kasneje pa je prešel pod upravo Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Čeprav spada med manjše vrtove (meri le dobrih 2500 m2), v njem uspeva okoli 600 vrst rastlin, ki so značilne tako za alpski, predalpski kot kraški svet. Med njimi so tudi številne endemične, redke in ogrožene. Na predavanju bo predstavljena kratka zgodovina vrta, njegove posebnosti, novosti in najbolj zanimive rastline, ki v njem uspevajo.

     
            Pirenejska zmajevka                              Navadna potonika                                   Modro milje
           Horminum pyrenaicum                          Paeonia officinalis                            Paederota bonarota
                                         
                                                                                 Foto: David Kunc

Predavanje bo izvedeno v sklopu projekta Engreen - Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI, potekalo pa bo simultano v slovenskem in italijanskem jeziku.

Celoten program letošnjih bioloških večerov z zoom povezavo je dostopen tukaj.

Posnetek prejšnjega predavanja z naslovom »Projekt WECANN: Interdisciplinarni pristop pri odkrivanju skrivnosti divjih populacij konoplje (Cannabis sativa L.)« je dostopen tukaj.


ponedeljek, 28. marec 2022 Razpis za vpis v podiplomske študijske programe UP FAMNIT

Objavljen je razpis za vpis v podiplomske študijske programe UP FAMNIT v 2022/23!

Roki za oddajo prijave za vpis kandidatov:

Slovenski državljani in državljani EU:

 • prvi prijavni rok: 6. 4. do 24. 8. 2022,
 • drugi prijavni rok: 8. 9. do 15. 9. 2022,
 • tretji prijavni rok: 22. 9. do 23. 9. 2022.

Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani izven EU:

 • prvi prijavni rok: 6. 4. do 12. 8. 2022,
 • drugi prijavni rok: 19. 8. do 26. 8. 2022,
 • tretji prijavni rok: 8. 9. do 15. 9. 2022,
 • četrti prijavni rok: 22. 9. do 23. 9. 2022.

Kandidati za vpis na doktorski študij

Kandidati za vpis v doktorske študijske programe:

 • po oddaji prijave za vpis opravijo razgovor s koordinatorjem študijskega programa; o terminu razgovora bodo obveščeni po prejemu prijave za vpis;
 • si do vpisa v študijski program poiščejo mentorja in najkasneje do vpisa predložijo njegovo pisno soglasje o prevzemu mentorstva.

Razpis in informacije za kandidate v zvezi s prijavo v različnih rokih so objavljeni na tej povezavi.

Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študentske in študijske zadeve (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).

Vljudno vas vabimo, da spremljate spletno stran z našimi informativnimi dogodki, kjer bomo kmalu objavili datume predstavitev za podiplomske študijske programe.

                  


petek, 25. marec 2022 Razpisana je podoktorska pozicija s področja matematike ali teoretičnega računalništva

Podoktorska pozicija na Univerzi na Primorskem - mentor doc. dr. Nino Bašić

Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije Inštituta Andrej Marušič (UP IAM) in Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) Univerze na Primorskem iščeta vrhunskega raziskovalca v začetku kariere za post-doktorsko pozicijo.

Samosestavljanje poliedrov je zelo privlačno raziskovalno področje, tako na področju sintetične biokemije kot tudi matematike. Veliko pozornosti je bilo namenjeno modeliranju samosestavljanja iz enoverižnega peptida. Vzpostavljen je bil matematični model, ki se močno zanaša na uporabo dvojnih obhodov s posebnimi lastnostmi v grafih. Ostalo je še precej odprtih raziskovalnih izzivov, na primer študij samosestavljanja iz večih verig. Da bi omogočili večverižno samosestavljanje, je potrebno ustrezno prilagoditi matematični model. Ta model mora seveda upoštevati tako paralelne kot antiparalelne dimere ter homo- in heterodimere. Cilj raziskave je razviti model, ki je čim splošnejši, a še vedno obvladljiv. Pomemben del projekta so tudi računalniške simulacije (vključno z uporabo računalniških gruč in večjedrnih sistemov za vzporedno računanje).

Kandidat bo imel možnost, da se vključi v ostale raziskave v kemijski teoriji grafov, ki jih izvaja lokalna raziskovalna skupina: spektralne lastnosti molekularnih grafov, kemijski heksagonalni kompleksi, sredični in orešni grafi, altani kemijskih grafov itd.

Pogoji:

 • Pozicija (zaposlitev) je za obdobje dveh let.
 • Kandidati morajo imeti doktorat iz matematike ali teoretičnega računalništva (ali sorodnega področja) pred nastopom na delovno mesto.
 • Datum začetka zaposlitve je možen po dogovoru, vendar praviloma najkasneje 1. oktobra 2022.
 • V okviru zaposlitve je predvideno izvajanje enega do dveh predmetov na semester v okviru študijskih programov Matematika/ Računalništvo / Bioinformatika / Podatkovna znanost, ki jih ponuja UP FAMNIT.
 • Začetna bruto plača znaša 2.286 EUR na mesec (približno 1.550 EUR neto na mesec).

Rok in postopek prijave:

Prijava je možna do 1. maja 2022.

Datum začetka zaposlitve: možen po dogovoru, vendar praviloma najkasneje 1. oktobra 2022.

Za prijavo pošljite spodaj navedene dokumente v elektronski obliki doc. Dr. Nini Bašiću (nino.basic@famnit.upr.si) s pripisom »UP Postdoc 2022«:

 • Življenjepis,
 • Seznam publikacij,
 • Opis dosedanjega področja raziskovanja in zastavljene raziskovalne cilje,
 • Kopije treh nedavnih znanstvenih objav,
 • Ime in priimek ter e-naslov vsaj treh oseb, ki jih je mogoče kontaktirati za reference (in se strinjajo da se jih lahko kontaktira).

Vsa ostala neformalna vprašanja lahko naslovite na doc. Dr. Nino Bašić (nino.basic@famnit.upr.si)

 

 


četrtek, 24. marec 2022 Javni razpis za podelitev nagrade dr. Uroša Seljaka

Objavljen je Javni razpis za podelitev Nagrade dr. Uroša Seljaka. Nagrada je namenjena spodbujanju in podpiranju znanstvenih objav študentk, študentov na študijskih programih prve in druge stopnje v Republiki Sloveniji ter spodbujanju mentoriranja študentk in študentov.

Kandidatko oz. kandidata za nagrado lahko predlagajo zgolj posameznice, posamezniki, ki imajo naziv visokošolskega učitelja/učiteljice ali znanstvenega delavca/delavke. Predlagani kandidat, kandidatka mora izpolnjevati naslednje pogoje: v času raziskovalnega dela, ki je vodilo do znanstvene objave, mora biti vpisan na prvo ali drugo stopnjo študija na enem od visokošolskih zavodov v Republiki Sloveniji, znanstveno delo študentke, študenta mora biti javno objavljeno in ne zgolj dano v objavo.

Rok za prijavo na razpis je 30. 4. 2022, do 23.59 ure.

Nagrajenec prejme listino o priznanju za najboljšo znanstveno objavo študentov prve ali druge stopnje študija in denarna sredstva v vrednosti 10.000 USD.

Prejemnik nagrade bo izbran na podlagi naslednjih kriterijev:

 • pomen znanstvene objave za nadaljnji razvoj znanosti ali stroke na posameznem področju doma ali v tujini,
 • izjemnost znanstvene objave z vidika njene inovativnosti,
 • visoka odmevnost (citiranost).

Več informacij je na voljo na povezavi >>>

 


sreda, 23. marec 2022 Razpisana je podoktorska pozicija s področja računalništva

Podoktorska pozicija na Univerzi na Primorskem:
Optimizacija na podlagi podatkov za trajnostno načrtovanje omrežja, mentor prof. dr. Michaël Mrissa,

Uporaba omrežij za modeliranje resničnih problemov je močno orodje, saj zagotavljajo učinkovito abstrakcijo, ki jo je mogoče uporabiti za analizo strukture obravnavane naloge. Trajnost igra pomembno vlogo pri oblikovanju teh omrežij pri obravnavi različnih optimizacijskih vprašanj. Poudarek raziskave je analizirati osnovno strukturo izbranih resničnih problemov in zanje oblikovati učinkovite mrežne predstavitve. Raziskovalec mora imeti najsodobnejša znanja z ustreznih področij, objavljati rezultate raziskav v odmevnih revijah ter predstavljati raziskave na znanstvenih in strokovnih konferencah.

Zahtevane kvalifikacije

 • doktorat iz računalništva, operacijskih raziskav, uporabne matematike ali sorodnega področja
 • Reference, ki dokazujejo strokovnost na omenjenih področjih
 • Predznanje iz oblikovanja algoritmov in diskretne optimizacije
 • Močno obvladovanje vsaj enega glavnega programskega jezika na visoki ravni (npr. C++, Java, Python)
 • Visoka motiviranost za izvajanje interdisciplinarnih raziskovalnih projektov
 • Odlične komunikacijske sposobnosti, pisna in govorna angleščina

Zaželjene dodatne kvalifikacije

 • Močno ozadje operativnih raziskav
 • Poznavanje programske opreme za optimizacijo in modeliranje
 • Poznavanje programske opreme za simulacijo
 • Izkušnje pri implementaciji grafičnih algoritmov
 • Izkušnje s pisanjem projektnih prijav
 • Izkušnje dela v interdisciplinarnih raziskovalnih projektih

Rok in postopek prijave:
Prijava je možna do 30. Aprila 2022.

Datum začetka zaposlitve: možen po dogovoru, vendar praviloma najkasneje 1. oktobra 2022.

Za prijavo pošljite spodaj navedene dokumente v elektronski obliki prof. dr. Michaël Mrissi (michael.mrissa@upr.si)  s pripisom »UP Postdoc 2022«:

 • Življenjepis,
 • ​Seznam publikacij,
 • Kopije treh nedavnih znanstvenih objav,
 • Ime in priimek ter e-naslov vsaj treh oseb, ki jih je mogoče kontaktirati za reference (in se strinjajo da se jih lahko kontaktira).

Vsa ostala neformalna vprašanja lahko naslovite na prof. dr. Michaël Mrisso (michael.mrissa@upr.si)
 


 


torek, 22. marec 2022 Pridobili smo kar 11 novih projektov bilateralnega znanstvenoraziskovalnega sodelovanja z ZDA

Oddelka za matematiko UP IAM in UP FAMNIT sta bila ponovno uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in ZDA v obdobju 2022-2024, ki ga razpisuje Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Univerza na Primorskem je skupno pridobila sofinanciranje za 12 novih projektov, kar 11 od teh je s področja matematike. Dodatno je še en projekt bilateralnega sodelovanja pridobil dr. Michael Mrissa, ki je zaposlen na inštitutu InnoRenew CoE ter na Univerzi na Primorskem. Na Fakulteti za Management je projekt pridobila dr. Tina Vukasović.

Javni razpis ARRS sofinancira medsebojne obiske slovenskih raziskovalcev in raziskovalcev iz Združenih držav Amerike, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte z namenom okrepiti sodelovanje z ZDA, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih raziskovalcev iz ZDA v RS ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.


Do konca junija 2024 bodo realizirani naslednji projekti, ki jih vodijo zaposleni na UP FAMNIT ter UP IAM.


Šifra: BI-US/22-24-076
Naziv: Matroidi s tranzitivno grupo avtomorfizmov
Instituciji: UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in formacijske tehnologije in University of Mississippi
Vodja na UP: dr. Edward Taucher Dobson
Področje: matematika

Predlagano raziskovalno delo leži na preseku teorije matroidov in teorije grup. Vprašanja v zvezi s simetrijo kombinatoričnih objekov imajo dolgo zgodovino in so še vedno zelo aktivne raziskovalne teme. Navadno so vprašanja o simetriji povezana z digrafi in grafi, včasih z načrti, kot so Steinerjevi sistemi, in včasih s kodami za popravljanje napak. V okviru predlaganega projekta bomo ta in sorodna vprašanja reševali na matroidih, na kombinatoričnih objektih, ki so skupna pospološitev grafov in linearne algebre.


Šifra: BI-US/22-24-067
Naziv: Nekatere strukturne lastnosti Cayleyjevih grafov
Instituciji: UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije in Kennesaw State University
Vodja na UP: dr. Ademir Hujdurović
Področje: matematika

V okviru predlaganega projekta bomo raziskovali krepke neodvisne množice in krepke klike v Cayleyevih grafih. Klike v Cayleyjevih grafih so zanimive tudi z vidika preučevanja presečne gostote permutacijskih grup, namreč presečne množice permutacijske grupe G ustrezajo klikam v Cayleyjevem grafu grupe G glede na množic S ki je unija vseh stabilizatorjev.


Šifra: BI-US/22-24-057
Naziv: Razvoj računalniških algoritmov za simulacije molekulske dinamike makromolekul
Instituciji: UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije in National Institutes of Health (NIH)
Vodja na UP: dr. Dušanka Janežič
Področje: matematika

Cilj predlaganega raziskovalnega projekta je povečanje natančnosti in učinkovitosti obstoječih algoritmov za simulacije molekulske dinamike makromolekularnih sistemov. Nameravamo izpeljati nove metodološke rešitve za napovedovanje in preučevanje proteinskih vezavnih mest, ki temeljijo na pristopih teorije grafov, matematične kemije, v povezavi z metodami za simulacijo molekulske dinamike. Eden izmed ciljev projekta je združitev spletnega strežnika ProBiS z metodami molekulske dinamike v novo spletno orodje, ProBiS-ATLAS: Atlas proteinskih interakcij za napovedovanje genskih variacij, povezanih z interakcijami z zdravili in razvojem bolezni. Novo spletno orodje bo združevalo dve med seboj zelo različni področji, to je, teorijo grafov in molekulsko dinamiko, ki sta naši glavni raziskovalni temi že vrsto let.


Šifra: BI-US/22-24-093
Naziv: Nekateri problemi v hipergrafih, grafih, in igrah
Instituciji: UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije in Rutgers University, MSIS Department, RUTCOR
Vodja na UP: dr. Matjaž Krnc
Področje: matematika

V okviru tega projekta se bomo posvetili reševanju naslednjih: Problem 1 (domneva Bi-SP). Problem 2 (O izogibnih poteh): Pot je izogibna, če lahko vsako obojestransko razširitev podaljšamo v induciran cikel. Problem 3 (Učinkovita karakterizacija pragovno 3-uniformnih hipergrafov Hipergrafu) pravimo da je pragoven če domeni vozlišč obstaja linearna funkcija uteži ki ločuje neodvisne množice od odvisnih. Problem 4 (Deterministične grafične igre brez Nashevega ravnovesja): Tekom projekta bomo poskusili razrešiti vprašanje obstoja nekaterih podobnih determinističnih grafičnih iger brez Nashovega ravnovesja v smislu čistih stacionarnih strategij. Problem 5 (Natančne transverzale v grafih in hipergrafih): Namen je preučiti podoben hipergrafovski transverzalni operator, ugotoviti pod katerimi pogoji je le-ta involucija, ter si ogledati morebitne povezave s krepkimi klikami v grafih, ter druge sorodne koncepte.


Šifra: BI-US/22-24-129
Naziv: Problemi ohranjevalcev v kvantni mehaniki
Instituciji: UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije in Department of Mathematics, Embry–Riddle Aeronautical University
Vodja na UP: dr. Bojan Kuzma
Področje: matematika

Ohranjevalci spektra na neomejenih operatorjih. V matematični formulaciji kvantno-mehanske opazljivke (tj. stvari, ki jih lahko opazujemo in merimo) modeliramo s (neomejenimi) sebi-adjungiranimi operatorji, ki delujejo na kompleksnem separabilnem Hilbertovem prostoru. V okviru projekta tako nameravamo klasificirati vse aditivne transformacije, ki (neomejene) sebi-adjungirane operatorje slikajo same vase in ohranjajo njihov spekter. Izometrije pri kompleksificiranih normah. Vsak realen vektorski prostor lahko kompleksificiramo, tj. naredimo za kompleksen vektorski prostor; procedura je enolična. Problemi ohranjevalcev v kvantno-informacijskih znanostih. Tenzorski produkti igrajo ključno vlogo v kvantni mehaniki in teoriji kvantne informacije: V matematični terminologiji kvantno stanje opiše pozitivno-semidefinitna matrika s sledjo ena; tenzorski produkt dveh (ali več) stanj pa opisuje skupni bipartitni (ali multipartitni) sistem. V kvantni mehaniki imamo pogosto dostop do majhnega nabora stanj (kot so npr. tenzorska stanja). Preučevali bomo tudi preslikave, ki ohranjajo določene lastnosti, npr. spekter, norma, meritve (numerični zaklad) na manjših podmnožicah, kot so vsa tenzorska stanja ali algebre efektov in določili strukturo njihovih ohranjevalcev.


Šifra: BI-US/22-24-164
Naziv: Kombinatorične igre na Ferrerovih diagramih - algoritmični pristop
Instituciji: UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije in Rhodes College
Vodja na UP: dr. Riste Škrekovski
Področje: matematika

Kombinatorična teorija iger je pomembno in perspektivno področje, ki preučuje široko paleto iger, večinoma za dva igralca. Oba igralca imata ponavadi  popolno informacijo in, njune odločitve pa ne temeljijo na naključnosti. Za igre, v katerih imata oba igralca enake možne premike v vsakem položaju, in kjer zmaga igralec ki naredi zadnjo potezo, sta Sprague in Grundy uvedla pomembno metodo klasifikacije igralnih pozicij, ki med drugim za poljuben položaj določi zmagovalca (ob predpostavki optimalne strategije obeh).


Šifra: BI-US/22-24-009
Naziv: Kemijski grafi na steroidih
Instituciji: UP Inštitut Andrej Marušič in The Massachusetts College of Liberal Arts (MCLA)
Vodja na UP: dr. Nino Bašić
Področje: matematika

Fulereni in benzenoidi so pomembne kemijske spojine. V matematični kemiji jih modeliramo s fulerenskimi grafi in benzenoidnimi grafi. Veliko obstoječe literature na področju matematične kemije se posveča njihovim matematičnim lastnostim. Raziskovanje bo potekalo v več smereh hkrati. Pri predlaganem projektu bomo izpopolnili koncept petkotniške incidenčne particije. Omenjene teme bomo obravnavali tudi v povezavi s Clarovimi in Friesovimi števili. To sta dve grafovski invarianti fulerenov in benzenoidov. Prav tako nameravamo raziskati računsko zahtevnost določanja Clarovega števila (in povezanih vrednosti) v fulerenih in nanocevkah.


Šifra: BI-US/22-24-003
Naziv: Nove meje v ekstremalni teoriji grafov
Instituciji: UP Inštitut Andrej Marušič in Mississippi State University
Vodja na UP: dr. Slobodan Filipovski
Področje: matematika

V tem projektu bomo podali nove meje za največje število povezav v K_r- prostih grafih, glede na število vozlišč n in največjo stopnjo d_1, glede na n in minimalno stopnjo d_n, in glede na n ter oba d_1 in d_n. Poleg tega bomo pokazali, da so meje, ki jih bomo podali v tem projektu, boljše od Mantelovih in Turánovih mej. Natančneje, pokazali bomo, da so zgornje meje na največjih velikostih K_r - prostih grafov določenih največjih ali najmanjših stopenj, ki jih podajamo v naših izrekih, manjše ali enake zgornjim mejam na največjih velikostih med vsemi K_r -prostimi grafi.


Šifra: BI-US/22-24-172
Naziv: Razdaljno-regularni grafi z natanko tremi nerazcepnimi T-moduli s krajiščem 1, od katerih so vsi tanki
Instituciji: UP Inštitut Andrej Marušič in Seattle University
Vodja na UP: dr. Štefko Miklavič
Področje: matematika

Predmet našega raziskovanja so kombinatorični objekti, znani kot grafi. Graf se sestoji iz končne množice vozlišč, ter iz množice neusmerjenih lokov oziroma povezav. Pri tem vsaka povezava povezuje par različnih vozlišč. Če sta vozlišči x in y povezani s povezavo, potem pravimo, da sta sosednji. Koncept grafa se izkaže za zelo uporaben, saj lahko z njim ponazorimo mnoge matematične (kot tudi druge) pojme in relacije.


Šifra: BI-US/22-24-149
Naziv: Študije dualnosti: grafi na ploskvah in konformni hipergrafi
Instituciji: UP Inštitut Andrej Marušič in Rutgers University, MSIS Department, RUTCOR
Vodja na UP: dr. Martin Milanič
Področje: matematika

Projekt bo osredotočen na študij izbranih odprtih problemov v teoriji grafov in hipergrafov. Teorija grafov je mlada veja diskretne matematike, ki se v zadnjih desetletjih hitro razvija, večinoma zaradi mnogih aplikacij v sodobnem svetu na tako raznolikih področjih, kot so računalniške znanosti, sociološke vede, biologija, logistika, itd. Graf je kombinatorični objekt, ki sestoji iz končne množice točk in množice povezav, ki povezujejo po dve točki. Hipergraf je posplošitev grafa, kjer povezavo lahko tvori poljubna podmnožica točk. V projektu bomo obravnavali dve osrednji raziskovalni temi, povezani z dvema vrstama dualnosti.


Šifra: BI-US/22-24-008
Naziv: Kombinatorna struktura in algebraične lastnosti Q-polinomskih grafov, v katerih je algebra sosednosti zaprta glede na Hadamardov produkt
Instituciji: UP Inštitut Andrej Marušič in University of Wisconsin
Vodja na UP: dr. Safet Penjić
Področje: matematika

Izmenično osrednjo razširitev q-Onsagerja generira q-Onsager skupaj z nekaterimi dodatnimi osrednjimi elementi. To postavlja vprašanje, na katerem namerava vodja projekta delati. Naš problem je: Ali lahko najdemo elemente v naši algebri \T, ki niso v T, ampak komutirajo z vsem v \T? Takšni elementi so lahko manjkajoči generatorji za izmenično centralno razširitev Q-Onsagerja ali U^+_q.


Šifra projekta: BI-US/22-24-153
Naziv: Decentralizirane skupnosti za monitoring stavb / Decentralized communities for building monitoring
Instituciji: Inštitut InnoRenew CoE in Oregon State University
Vodja: dr. Michael Mrissa
Področje: Računalništvo in informatika

Dandanes so zaradi nizkocenovnih senzorjev, zrele podatkovne infrastrukture in interneta na voljo podatki za spremljanje množičnih lesenih stavb, zgrajenih v različnih delih sveta. V teh podatkih je ogromen potencial, še posebej, če se uporabljajo na združen način. Vendar pa obstaja več izzivov poveznih s tem. Ta projekt obravnava nekatere izzive in je namenjen razvoju metodološkega okvira za uresničitev tega potenciala. Cilji tega projekta so:

 • Opredeliti dejavnosti življenjskega cikla množičnih lesenih stavb, odločitve, od katerih so odvisne, in informacije, potrebne za podporo teh odločitev in organizacij, ki so zanje zadolžene.
 • Opredeliti zahteve in značilnosti okvira za upravljanje informacij (IMF), da se zagotovi, da lahko (združeni) podatki spremljanja zagotovijo potrebne visokokakovostne informacije ob pravem času pravim ljudem.
 • Opredeliti strategijo/metodologijo spremljanja/merjenja(kateri senzorji, kaj meriti, kako izbrati točke za merjenje, kako frekventna mora biti meritev, kako daleč naj bodo senzorji, kako sporočati podatke itd.), ki bi zagotovila podatke z zadostno granularnostjo tako na lokaciji kot tudi v času za nadaljnjo uporabo v IMF.

 

Vsem raziskovalcem iskreno čestitamo!


torek, 22. marec 2022 Po lanskoletnem uspehu študentje UP FAMNIT organizirajo 2. izvedbo Biološko-psihološke študentske konference

   

Z veseljem najavljamo 2. izvedbo Biološko-psihološke študentske konference v Kopru, ki jo organizirajo študentje Društva varstvenih biologov - Biodiva in Društva študentov biopsihologije, pod okriljem Univerze na Primorskem, Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT).

Namen konference je promovirati znanost, spodbujati študente k vključevanju in sodelovanju v znanstveni skupnosti, jih motivirati za raziskovanje v stroki, omogočiti pridobivanje kompetenc pri pisnem in ustnem podajanju strokovnih vsebin ter povezati mlade študente in bodoče strokovnjake.

Udeleženci lahko svoje zaključne naloge na dodiplomskem študiju, diplomske naloge, disertacije, skupinske projekte, seminarje ali teme, ki jih zanimajo, predstavijo v obliki ustnih predstavitev ali plakatov.

Ob prijavi morajo udeleženci predložiti povzetek oddane teme, na podlagi katerega bo strokovna komisija, ki jo sestavljajo profesorji in asistenti UP FAMNIT, izbrala prispevke, ki bodo predstavljeni na konferenci. Zaradi pravičnejšega ocenjevanja bodo teme razdeljene v dve kategoriji: dodiplomski študij in podiplomski (magistrski/doktorski) študij (ob upoštevanju stopnje študija, na kateri je bila naloga pripravljena).

Ob udeležbi bodo vsi povzetki objavljeni v knjigi povzetkov, ki bo vnesena tudi v COBISS-u, hkrati pa bodo vsi udeleženci prejeli tudi potrdilo o sodelovanju.

Konferenca bo potekala v živo, od 15. do 17. septembra 2022, v Kopru (Univerza na Primorskem, UP Famnit) in bo razdeljena na dva modula: biološki in psihološki modul.

Biološki modul se nanaša na študijske programe s področja biologije, naravoslovja, varstva narave in podobnih študijskih programov.

Psihološki modul obsega študijske programe s področja psihologije, biopsihologije, psihoterapije in nevroznanosti.

Prijavijo se lahko tudi študenti drugih študijskih programov (npr. izobraževanje učiteljev), če se prijavljajo z nalogo, ki temelji na biološki ali psihološki tematiki. Predstavitev na konferenci je možna v slovenskem ali angleškem jeziku. Za udeležence konference bodo organizirana tudi predavanja gostujočih predavateljev ter bogat družabni program.

Kotizacija za udeležence znaša 40 evrov in vključuje zbornik povzetkov (pdf), referenco (COBISS), predavanja gostujočih predavateljev, coffee breaks, promocijsko gradivo in sodelovanje v družabnem programu.

Prijave bodo odprte do 15. aprila 2022. Prijava poteka preko prijavnega obrazca na uradni spletni strani: https://bio-psi-konferenca.famnit.upr.si/sl/registracija

Možna je tudi prijava pasivnih udeležencev, ki bi radi poslušali predstavitve študentov in predavanja gostujočih predavateljev, z možnostjo sodelovanja v družabnem programu. Kotizacija za pasivne udeležence znaša 10 evrov, prijave pasivnih udeležencev pa bodo odprte od 15. marca do 1. septembra 2022. Prijava poteka preko prijavnega obrazca na uradni spletni strani: https://bio-psi-konferenca.famnit.upr.si/sl/registracija

Zaradi nepredvidljivih razmer epidemije virusa SARS-CoV-2, obstaja možnost, da bo konferenca organizirana prilagojeno, v skladu s takrat veljavnimi predpisanimi epidemiološkimi ukrepi.

Več informacij je na voljo na uradni spletni strani ter na Facebooku in Instagramu.

Za vsa vprašanja so vam na voljo preko uradne elektronske pošte biopsi.konferenca@upr.si

Veselimo se še ene uspešne izvedbe!


ponedeljek, 21. marec 2022 Izleti v matematično vesolje ponovno v hibridni izvedbi: Dr. Russ Woodroofe - Prime divisibility of binomial coefficients

 Vabimo vas na peto letošnje predavanje z naslovom »Prime divisibility of binomial coefficients«, ki bo v sredo, 23. marca 2022, ob 18.00, v veliki predavalnici 3 (UP FAMNIT) in prek ZOOM povezave.

Predaval bo dr. Russ Woodroofe (UP Famnit).

Na koliko načinov je mogoče izbrati k predmetov iz koša z n predmeti? Odgovor je podan z binomskim koeficientom "n nad k". Pokazali bomo, kako enostavno ugotoviti, ali je binomski koeficient deljiv s praštevilom, tudi če so vključena števila precej velika. To merilo bomo uporabili za problem, ki se je pojavil pri mojem delu z Johnom Shareshianom. Porazdelitev praštevil se bo pojavila nepričakovano.

Russ Woodroofe je leta 2005 doktoriral na Univerzi Cornell v ZDA. Od leta 2016 je izredni profesor na UP FAMNIT. Pred tem je predaval na Mississippi State University, na Washington University in St. Louis (obe v ZDA), ter na Weill Cornell Medical College in Qatar (v Katarju). Njegovo raziskovalno področje je topološka kombinatorika, kjer pogosto povezuje geometrijo, simetrijo in algebro.

 

 

 

 

 

 

Če ste četrto predavanje z naslovom »Od kač in lestev do cene delnic« zamudili, si ga lahko ogledate tukaj.

Celoten program letošnjih izletov v matematično vesolje z zoom povezavo je dostopen tukaj.

Vljudno vabljeni!


petek, 18. marec 2022 Na 19. Slavnostni akademiji Univerze na Primorskem podelili nagrade in priznanja zaposlenim in študentom

Leta 2003, natančneje 17. marca, je bila Univerza na Primorskem vpisana v sodni register – letos je tako dopolnila 19 let, kar je proslavila s Slavnostno akademijo v Dvorani Svetega Frančiška v četrtek, 17. 3. 2022, na kateri je podelila priznanja in nagrade Univerze na Primorskem.  

V uvodnem delu Slavnostne akademije je prisotne pozdravila prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem, ki je izpostavila ključne dosežke zadnjega leta. Obiskovalce prireditve je nagovorila tudi Katja Kosem, podpredsednica Študentskega sveta UP, ki je predstavila želje študentov po epidemiji covid-19. Slavnostni govornik je bil mag. Robert Ljoljo, predsednik uprave Leka d. d., ki je poudaril pomen sodelovanja v mešanih raziskovalnih timih, saj omogočajo izmenjavo različnih pogledov, pri tem pa je izpostavil tudi skupni projekt z UP FAMNIT.

Rektorica je nato s prorektorjema in dekanjami ter dekani podarila nagrade Univerze na Primorskem, med njimi tudi zaposlenim in študentom UP FAMNIT.

Izr. prof. dr. Jasna Prezelj

Na predlog UP FAMNIT in UP IAM Zlato plaketo Univerze na Primorskem prejme Jasna Prezelj

za njen prispevek k razvoju UP ter za pomembno vlogo pri uspešni realizaciji 8. Evropskega kongresa matematike, s katerim sta se okrepila ugled in prepoznavnost UP tako v globalni  univerzitetni mreži kot tudi v slovenskem družbenem okolju.

Izr. prof. dr. Jasna Prezelj je visokošolska učiteljica s področja matematike, ki je leta 2000 doktorirala na Univerzi v Ljubljani ter predstavlja vodilno strokovnjakinjo svoje generacije na področju kompleksne analize. Na UP je zaposlena od 2014. Poleg znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela skrbi tudi za popularizacijo znanosti in prepoznavnost UP. Je namreč ustanoviteljica Matematičnega adventnega koledarja, ki ga UP FAMNIT pripravlja od 2015 naprej. Kot izredno aktivna članica organizacijskega odbora 8. Evropskega kongresa matematikov (skrb za sponzorska in donatorska sredstva, organizacija nagradnega natečaja, organizacija sekcije s področja kvaternionske in kompleksne geometrije ter satelitske konference za predstavnike slovenskih zavarovalnic in aktuarskih združenj) je pripomogla k njegovi uspešni izvedbi v letu 2021.


Izr. prof. dr. Jasna Prezelj

Prof. dr. Elena Bužan

Na predlog UP FAMNIT in UP IAM Nagrado za znanstveno odličnost Univerze na Primorskem za leto 2021 prejme Elena Bužan za objavo 10 izvirnih znanstvenih člankov v bazi Web of Science v l. 2021.

Prof. dr. Elena Bužan, ki  je leta 2007 doktorirala na Univerzi v Ljubljani, je na UP FAMNIT zaposlena že od njene ustanovitve. Njeno raziskovalno področje obsega kar nekaj prepletajočih se ved, kot so molekularna ekologija, biokemija, varstvena biologija, populacijska in varstvena genetika ter imunologija. Poseben poudarek njenih raziskav je na uporabi tehnik molekularne biologije v bazičnih in aplikativnih raziskavah s področij evolucije, biogeografije in varstva naravne dediščine. Njena bibliografija obsega 53 izvirnih znanstvenih člankov (10 jih je bilo objavljenih v 2021) v bazi Web of Science ter izkazuje 523 čistih citatov v tej isti bazi. Med drugim izjemno uspešno pridobiva mednarodne projekte: je vodja projekta Horizon »STEP CHANGE: Science Transformation in EuroPe through Citizens involvement in HeAlth, coNservation and enerGy rEsearch«, sodelovala pa je pri uspešni izvedbi še treh projektov Horizon ter pri številnih drugih raziskovalnih projektih. Je tudi nacionalna koordinatorica konzorcija »European Reference Genomic Atlas« ter članica uredniškega odbora mednarodne znanstvene revije Ornitologia neotropical. 


Prof. dr. Elena Bužan

Besfort Shala

Na predlog UP FAMNIT nagrado »Srečko Kosovel« za študente Univerze na Primorskem za svojo diplomsko nalogo prejme Besfort Shala.

Besfort Shala je pod mentorstvom izr. prof. dr. Russa Woodroofa pripravil diplomsko nalogo z naslovom »The Probabilistic Zeta Function of a Finite Lattice« (»Verjetnostna zeta funkcija na končni mreži«). V delu Besfort preučuje definicijo iz članka Kena Browna iz leta 2000. Malo preučevana definicija tega prispevka posplošuje Dirichletovo vrsto, pridobljeno iz (kosetne mreže) končne grupe, na podobno vrsto, dobljeno iz poljubne mreže. Prvotni namen naloge je bil, da bi študent poskušal izračunati, kaj se zgodi s to vrsto na preprostih primerih, kot je particijska rešetka. Študent je samostojno hitro opazil, da particijska rešetka običajno ne daje navadne Dirichletove vrste, saj se v bazi pojavljajo racionalna števila. Zato je nadaljeval z dokazovanjem previdnejše različice tega pa tudi podobnih rezultatov za druge razrede rešetk. Študentski raziskovalni projekt je uspešen, ko študent mentorju pove nekaj, česar še ne ve. Po besedah mentorja se je pri tem projektu to zgodilo zgodaj in večkrat. Dejansko je bil študent precej samostojen, saj je do več idej za definicije prišel večinoma sam. Rezultat projekta je dobro napisana naloga, ki je skorajda objave vreden članek.

Amar Bapić

Na predlog Študentskega sveta UP ter UP FAMNIT Priznanje Univerze na Primorskem za študente Univerze na Primorskem prejme Amar Bapić.

Amar Bapić je doktorski študent 3. letnika Matematičnih znanosti na UP FAMNIT. Od 2018 je aktiven član Študentskega sveta UP FAMNIT, od 2020 tudi njegov podpredsednik. V tem času je aktivno sodeloval pri organizaciji številnih dogodkov za študente. Promocijsko dejavnost za Študentski svet izvaja na različnih dogodkih, med drugim na Orientacijskih dnevih in srečanjih brucev. Prav tako je v sodelovanju s Službo za komuniciranje UP FAMNIT odgovoren za promocijo raznih dogodkov in posredovanje novic preko družbenih omrežij Študentskega sveta UP FAMNIT in ostalih kanalov. Pri tem stremi k opremljanju študentov s čim več uporabnimi informacijami, vedno pa jim na voljo ostaja tudi za individualna vprašanja. Skrbi tudi za (grafično) oblikovanje vsebin tako, da se jih čim bolj približa študentom. Od 2019 je predstavnik študentov v Upravnem Odboru UP. V študijskem letu 2020/21 je bil vodja prostovoljcev na 8. Evropskem kongresu matematike, ki ga je junija letos naša univerza gostila v Portorožu. Poleg opravljanja funkcije koordinatorja prostovoljskega dela je pomagal pri izdelavi velike zaloge promocijskih materialov ter pridobivanju zajemnih baz podatkov za lažjo analizo informacij o udeležencih kongresa. Bil je tudi del skupine za tehnično podporo pri delovanju videokonferenčnega sistema Zoom na sami lokaciji in preko spleta. Od 2019 je tehnična podpora prireditvam »Matematični izleti v vesolje« na UP FAMNIT. Opravljal je delo prostovoljca na 10. matematičnem poletnem taboru »Matematika je kul« za dijake, kjer je prevzel vlogo skrbnika udeležencev. Ob vsaki ponujeni priložnosti UP aktivno promovira tudi na mednarodni ravni (obisk osnovnih in srednjih šol, univerz, predstavitve). Med drugim je letos gostoval na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Tuzli, kjer je predstavil prednosti prostovoljnega dela na 8ECM ter študijske programe na UP, poleg tega pa je na Erasmus Days 2021, ki jih je organizirala UP, predstavil sistem sodelovanja tujih študentov s študenti tutorji. Vlogo tutorja na UP FAMNIT je pričel opravljati 2021. 


Amar Bapić

Vse prejemnike nagrad in priznanj ter utemeljitve si lahko ogledate tukaj.

Vsem sodelavcem in študentom iskreno čestitamo!     

 

                       


petek, 18. marec 2022 Letos ponovno med udeleženci na Mednarodnem matematičnem internetnem tekmovanju OIIO 2022

Študenti UP FAMNIT so se tudi letos udeležili Mednarodnega matematičnega internetnega tekmovanja Open International Internet-Olympiad in mathematics 2022. 

Prvi krog tekmovanja je potekal 25. februarja, udeležilo se ga je šest Famnitovih študentk in študentov:

 • Todor Antić (Matematika, 3. letnik)
 • Jelena Glišić (Matematika, 3. letnik)
 • Milan Milivojčević (Računalništvo in informatika, 3. letnik). 
 • Matjaž Madon (Matematika, 2. letnik)
 • Lazar Marković (Matematika, 2. letnik)
 • Diar Gashi (Matematika, 1. letnik) 

V drugi krog tekmovanja, ki bo potekal v soboto 26. marca, se je uvrstilo kar pet tekmovalcev, najbolje pa sta se odrezala Matjaž Madon in Milan Milivojčević. Najbolje uvrščene v 2. krogu čaka preizkušnja še v tretjem, finalnem krogu tekmovanja, kjer se potegujejo za nagrade v finalni razvrstitvi. 

Spomnimo, študentke in študenti naše fakultete se že vrsto let udelžeujejo tega tekmovanja in se vsakič uvrstijo v skupino najboljših tekmovalcev. Lani se je med našimi študenti najbolje  odrezala Laura Ogrin, ki je napredovala v 3. krog tekmovanja in je na koncu prejela 3. nagrado.

Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo in jim želimo veliko v uspeha tudi v nadaljevanju letošnjega tekmovanja!


četrtek, 17. marec 2022 Znanstvena odličnost InnoRenew CoE in Univerze na Primorskem nagrajena s prestižnim projektom Evropske unije ERC

 

Dr. Anna Sandak, vodja raziskovalne skupine v InnoRenew CoE in profesorica na UP FAMNIT, je prva ženska v Sloveniji, uspešna pri pridobivanju projekta Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) za utrjevanje samostojne raziskovalne kariere. S projektom, vrednim skoraj 2 milijona evrov, bo dr. Anna Sandak s svojo ekipo razvijala inženirske žive materiale, ki so sposobni interakcije z okoljem in prilagajanje ter odzivanja na spremembe v njem.

 

Evropska Unija je leta 2007 ustanovila Evropski raziskovalni svet (ERC) kot prvenstveno evropsko institucijo za financiranje vrhunskih pionirskih raziskav kreativnih raziskovalcev z vseh znanstvenih področij širom Evrope, ne glede na narodnost ali starost. ERC je del okvirnega programa Obzorje Evropa, Evropska komisija pa je danes objavila rezultate razpisa, kjer so za financiranje izbrali 313 projektov, v skupni vrednosti 632 milijonov evrov. 

Dr. Anna Sandak je ena od uspešnih prijaviteljic projektov. Kot vodja raziskovalne skupine v InnoRenew CoE in profesorica Univerze na Primorskem se posveča raziskavam obnovljivih materialov in biomimetičnih rešitev za oblikovanje novih materialov in spodbujanju na znanju temelječe rabe bioinspiriranih materialov v sodobnih trajnostnih stavbah. V pridobljenem projektu »Bioinspired living skin for architecture ARCHI-SKIN« se bodo raziskovalci ukvarjali z razvojem zaščitnega biotskega premaza, izdelanega iz inženirsko izdelanih živih materialov. Biofilmi se oprijemajo trdnih površin, sestavljajo pa jih združbe bakterij in drugih mikroorganizmov, veljajo pa za enega najbolj stabilnih bioloških sistemov na našem planetu. Večina študij o biofilmih se osredotoča na preprečevanje njihovega nastajanja, medtem ko ostajajo koristni načini uporabe biofilmov za zaščito še zelo neraziskani.  V pet let trajajočem projektu bodo raziskovalci preučevali načela oblikovanja glivnega biofilma, z namenom poglobitve znanja o kemijskih in strukturnih lastnostih tega biološkega sistema. To vključuje mehanizme nastajanja biofilma, njegovo strukturo, delovanje in učinkovitost. Projekt bo več kot le laboratorijsko raziskovanje, saj bomo uporabili najnovejša orodja za slikanje živih celic, podatkovno znanost in strojno učenje. Temeljna ideja je namreč razviti bioaktivni zaščitni premazni sistem, ki deluje v harmoniji z naravo in izkorišča sinergijo živih glivnih celic, naravnih sestavin in bioinspiriranih konceptov za oblikovanje materialov.

S pridobljenim financiranjem ERC za utrjevanje samostojne raziskovalne kariere bo dr. Anna Sandak razvila biofilm, ki med drugim ščiti površine biomaterialov, betona, plastike in kovin. Ena od njegovih izjemnih funkcij je naravno samozdravljenje. Nov pristop za zaščito materialov, ki ga bodo v projektu uporabili, bo nadgradil tradicionalno razumevanje materialov v smeri razvoja inženirsko izdelanih živih materialov, ki so sposobni interakcije z okoljem in prilagajanja ter odzivanja na spremembe v njem. Projekt ARCHI-SKIN bo zagotovil novo dimenzijo, dimenzijo življenja, ki se doslej pri materialih ni uporabljala. To bo spremenilo način, kako dojemamo, doživljamo, razumemo, oblikujemo, uporabljamo in preoblikujemo materiale.

Dr. Anna Sandak je doktorica znanosti o lesu in magistrica biologije. Rodila se je na Poljskem, vendar jo je poklicna pot vodila na Japonsko, kjer je preživela pet let. Kasneje se je preselila v Italijo in delala na Inštitutu za drevesa in les Nacionalnega raziskovalnega sveta (CNR-IVALSA). Leta 2017 se je preselila v Slovenijo, v Izolo, kjer na raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE vodi raziskovalno skupino za modifikacijo lesa. Je tudi profesorica na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. 

InnoRenew CoE in Univerza na Primorskem sta ponosna na ambiciozno in predano mednarodno ekipo, ki si močno prizadeva za znanstveno odličnost. Pridobitev prestižnega projekta ERC iz tega zelo zahtevnega in konkurenčnega stebra financiranja Evropske unije bo še dodatno omogočilo izvajanje znanstvenoraziskovalnih aktivnosti za prebojna spoznanja, potrebna za lažji prehod na zelene rešitve in trajnostno naravnano družbo. 

 

              


torek, 15. marec 2022 Vabilo na predavanje: doc. dr. Rado Pezdir - Kako se ekonomija podre kot hiša iz kart ali o sankcijah zoper Rusko federacijo

 

Oddelek za matematiko UP FAMNIT
vabi na predavanje z naslovom

Kako se ekonomija podre kot hiša iz kart ali o sankcijah zoper Rusko federacijo,

ki bo v četrtek, 17. marca2022, ob 18.00.

Predaval bo doc. dr. Rado Pezdir.

Predavanje bo potekalo preko videokonferenčnega sistema Zoom na tej povezavi.
Zoom Meeting ID: 898 1364 1555

Na predavanju bomo na poljuden način predstavili mehanizem šoka, ki ga bo doživela Ruska federacija zaradi sankcij. Pokazali bomo kako sankcije vplivajo na finančne trge, podjetja in potrošnjo ter morebitne posledice za domačo ekonomijo.

O predavatelju: doc. dr. Rado Pezdir je doktoriral na Fakulteti za management Univerze na Primorskem. Na UP FAMNIT je zaposlen kot predavatelj in koordinator dodiplomskega študijskega programa Matematika v ekonomiji in financah. Sodeluje pri predmetih kot so Finance, Finančni praktikum, Mikroekonomska analiza, Makroekonomska analiza in Makroekonomsko modeliranje. Kot izvedenec s področja finančne forenzike sodeluje tudi pri preiskovalnih komisijah Državnega zbora. Javnosti je poznan kot preiskovalec, ki je odkril afero milijardnega pranja denarja v največji slovenski banki NLB, lani pa je izdal novo knjigo z naslovom Vzporedni mehanizem globoke države.

 


ponedeljek, 14. marec 2022 Projekt WECANN: Interdisciplinarni pristop pri odkrivanju skrivnosti divjih populacij konoplje (Cannabis sativa L.): Famnitov Biološki večer

V sredo, 16. marca 2022, bo potekalo že šesto predavanje iz cikla Famnitovih Bioloških večerov 2021/22.

Predavanje z naslovom Projekt WECANN: Interdiscipliarni pristop pri odkrivanju skrivnosti divjih populacij konoplje (Cannabis sativa L.) bo izvedla Manica Balant, magistrica ekologije in biodiverzitete, trenutno pa doktorska študentka Univerze v Barceloni.

Dogodek bo potekal preko aplikacije ZOOM ob 19.00.

Manica Balant je magistrica ekologije in biodiverzitete, trenutno pa doktorska študentka Univerze v Barceloni. Kot doktorska raziskovalka je trenutno zaposlena na Botaničnem inštitutu v Barceloni, kjer deluje v okviru raziskovalne skupine EtnoBioFiC (http://www.etnobiofic.cat/), ki se ukvarja z preučevanjem diverzitete rastlin, evolucijo genoma in etnobotaniko. V svoji doktorski nalogi se posveča raziskovanju divjih populacij konoplje z različnih zornih kotov. S pomočjo interdisciplinarnega pristopa raziskuje genetsko, morfološko in fotokemično raznolikost divjih populacij konoplje, ter njen izvor ter tradicionalno uporabo. 

V zadnjih letih je konoplja postala ena izmed najbolj preučevanih rastlin. Trenutno se večina raziskav osredotoča na kemično sestavo in zdravilne lastnosti rastlin z visoko vsebnostjo THC in CBD. Vendar pa je raznolikost konoplje skrita zlasti v lokalnih sortah in divjih populacijah te vrste. Skozi stoletja so ljudje konopljo uporabljali ne samo zaradi njenih terapevtskih lastnosti, pač pa tudi za proizvodnjo vlaken, tekstila, papirja in hrane, igrala pa je tudi pomembno vlogo v družbenih in verskih obredih. V tokratnem predavanju bomo predstavili projekt WECANN, v okviru katerega raziskujemo variabilnost konoplje z genetske, morfološke, fitokemične perspektive in njeno tradicionalno uporabo. Predstavili bomo prvo globalno spletno bazo podatkov tradicionalne uporabe konoplje (http://cannusedb.csic.es) kot tudi druge raziskave, ki jih izvajamo v okviru tega projekta. 

Celoten program letošnjih bioloških večerov z zoom povezavo je dostopen tukaj.


ponedeljek, 14. marec 2022 Pričel se je Teden Univerze na Primorskem

17. marca 2022 Univerza na Primorskem praznuje 19. let od vpisa v sodni register, ko je leta 2003 postala tretja, najmlajša slovenska javna univerza.

Rojstni dan naše univerze že tradicionalno obeležujemo s Tednom Univerze na Primorskem, ki letos poteka od 14. do 18. marca in v okviru katerega se zvrsti niz dogodkov, ki jih skupaj sooblikujejo zaposleni in študenti vseh članic. Rdeča nit letošnjih dogodkov je sodelovanje – znotraj univerze, z gospodarskimi partnerji in predvsem z lokalnim okoljem. Samo s sodelovanjem lahko namreč dosežemo odličnost in resnično oplemenitimo delo.

Danes, 14. 3. poteka Slavnostna promocija štirih doktoric in doktorjev znanosti UP, v torek pa je na sporedu Inavguracija novih rednih profesoric in profesorjev UP, ki jim bo slovesno uradno izročena listina o izvolitvi. Konec tedna bo svoja vrata bo za zunanje obiskovalce ponovno odprl Akvarija Piran, ki od letos deluje pod okriljem Centra znanosti UP z osveženo podobo in obogateno ponudbo za obiskovalce.

Višek praznovanja predstavlja Slavnostna akademija s podelitvijo priznanj Univerze na Primorskem, ki bo v četrtek, 17. marca 2022, s pričetkom ob 17. uri. Na proslavi bodo podeljena najvišja priznanja pedagoškim, raziskovalnim in strokovnim zaposlenim ter študentom.

Več o programu Tedna UP si lahko preberete tukaj.

 

Nekaj dogodkov pa bo v Tednu Univerze potekalo tudi na UP FAMNIT, vljudno vabljeni k udeležbi!

Sreda


15.45–17.45 - Utelešeni načini védenja in plesno-gibalna psihoterapija (delavnica v okviru Tedna možganov v predavalnici Famnit VP3). Izvajalka je doc. dr. Aleksandra Schuller, več informacij in prijave tukaj: https://tedenmozganov.si/event/sreda-16-3-2022/

17.00–17.45 - Os črevesje‒mikrobiota‒možgani: celovitost in usklajenost za psihofizično blagostanje človeka (predavanje v okviru Tedna možganov v predavalnici Famnit-Avla). Predava dr. Tina Tinkara Peternelj, več informacij in prijave tukaj: https://tedenmozganov.si/event/sreda-16-3-2022/

18.00–18.45 - Psihotropne učinkovine in samozaznava ‒ darilo ali grožnja? (predavanje v okviru Tedna možganov v predavalnici Famnit-Avla). Predava prof. dr. Gorazd Drevenšek, več informacij in prijave tukaj: https://tedenmozganov.si/event/sreda-16-3-2022/

19.00 - Projekt WECANN: Interdisciplinarni pristop pri odkrivanju skrivnosti divjih populacij konoplje (predavanje v okviru Bioloških večerov). Predava Manica Balant, predavanje bo potekalo preko Zoom-a, več informacij tukaj: https://bioloski-veceri.famnit.upr.si/sl/program/6-vecer/

Četrtek


17.00–17.45 - Delavnica za odrasle: Spremeni um skozi telo (delavnica v okviru Tedna možganov v predavalnici Famnit-Avla). Izvajalka Eva Brovinsky, več informacij in prijave tukaj: https://tedenmozganov.si/event/cetrtek-17-3-2022/

19.00–19.45 - Brez telesa ne gre (predavanje v okviru Tedna možganov v predavalnici Famnit-Avla). Predava dr. Tjaša Stepišnik Perdih, več informacij in prijave tukaj: https://tedenmozganov.si/event/cetrtek-17-3-2022/

18.00 - Kako se ekonomija podre kot hiša iz kart ali o sankcijah zoper Rusko federacijo. Predavanje za splošno javnost s področja finančne matematike in ekonomije, predava doc. dr. Rado Pezdir, predavanje bo potekalo preko Zoom-a, več informacij tukaj: https://www.famnit.upr.si/sl/

Petek


18.00–19.30 - Delavnica za odrasle: Izmenjave: utelešeno pogovarjanje (delavnica v okviru Tedna možganov v predavalnici Famnit-VP3). Izvaja Ana Pekolj, več informacij in prijave tukaj: https://tedenmozganov.si/event/petek-18-3-2022/

 

 


petek, 11. marec 2022 V težkih razmerah je samomorov manj – Dr. Vita Poštuvan v pogovorni oddaji za VAL 202

»Vsak dan se v naših glavah odvrti približno 70 000 mislih. Kar je še bolj fascinantno, od tega je kar 80% negativnih. Še večji odstotek misli pa je istih, kot smo jih imeli predhodni dan. Seveda moramo pri tem upoštevati, da so te številke približne, saj še nimamo aparata, ki bi ta številke zelo natančno določil.«

Dr. Vita Poštuvan, izredna profesorica na oddelku za psihologijo na UP FAMNIT, je v sredo, 9. 3. 2022, gostovala v pogovorni oddaji na drugem programu Radia Slovenija – Val 202, kjer je bil pogovor osredinjen na pomembne dejavnike pri preučevanju in preprečevanju samomorilnega vedenja.

V zadnjih letih se je naša družba srečala s težkimi razmerami, ki pokažejo, kako smo funkcionalno opremljeni, pri tem pa se v ospredje postavlja tudi vprašanje odpornosti otrok. Dr. Poštuvan je že na začetku srečanja poudarila pomembnost iskrene komunikacije v razmerah, kot so pandemija in trenutna vojna: »Otroci potrebujejo pojasnila. Otroci slišijo te stvari in vedo, da se nekaj dogaja. Prav je, da jim damo iskrene in avtentične odgovore.«

Tekom pogovora je omenila tudi program »A (se) štekaš?!?«, integriran pristop krepitve duševnega zdravja in preprečevanje samomorilnega vedenja za mladostnike, ki deluje znotraj Slovenskega centra za raziskovanje samomora. V okviru projekta izvajajo postvencijo na šolah, kjer nudijo razbremenilne pogovore. Pri tem je dr. Poštuvan poudarila, da strokovnjaki pri delu z učenci ne morejo odgovoriti na vprašanje o tem, zakaj se je samomor zgodil, lahko pa pojasnijo kompleksnost samomora in podajo dejavnike tveganja. Pri tem je izpostavila problematiko napačnega in neodgovornega načina poročanja medijev. »Članki, ki so preveč poenostavljeni in dajejo enoznačne odgovore za vzrok samomora, večajo tveganje, da bo posnemanja več. Še pomembneje, tisti prispevki, ki opisujejo konkretne primere, so bolj tvegani. Boljši so tisti, ki informirajo in poročajo na splošno, zelo pomembno pa je, da se vedno navedejo tudi naslovi pomoči.«

Vpliva medijskega poročanja nikakor ne gre zanemariti niti pri poročanju o kriznih situacijah. Medijska sporočila, ki senzacionalistično poudarjajo slab vpliv krize, so zelo nevarna, ob takem poročanju namreč obstaja tveganje za normalizacijo samomorilnosti. Kljub temu pa dr. Poštuvan povzema: »Vojne in vse take večje krizne družbene situacije so tiste, v katerih je celo samomorov manj. To se je pokazalo tudi pri prvem valu epidemije, saj je raven samomorov v letu 2020 upadla. Podobno se zgodi tudi v vojnah. Verjetno pride do tiste želje po preživetju. Strah pred smrtjo in želja po življenju se povečata, poleg tega pa ljudje stopijo skupaj, kar nam daje občutek smiselnosti in varnosti.«

V oddaji sta se sogovornici dotaknili tudi različnih trendov umrljivosti v Aziji, Severni Evropi, Grenlandiji in Južni Koreji, kjer je količnik samomorilnosti zelo visok, pri čemer je dr. Poštuvan izpostavila dejstvo, da govorimo o velikem številu različnih dejavnikov tveganja, ki so zelo kompleksno prepleteni.

Celoten posnetek pogovora je dostopen tukaj.
                       

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem na dodiplomskem študiju izvaja program Biopsihologija, na podiplomskem študiju programa Psihologija in Biopsihologija, v letošnjem študijskem letu pa v sodelovanju z UP IAM Slovenskim centrom za raziskovanje samomora tudi doktorski program Suicidologija in duševno zdravje, prvi doktorski študijski program s področja suicidologije pri nas.

V okviru psihološke podpore UP delujejo usposobljene psihologinje, ki nudijo razbremenitveni pogovor študentom in zaposlenim v obliki 1–2 srečanj. Po potrebi vas usmerijo naprej in predlagajo nadaljnje vire pomoči.

Pišite jim na elektronski naslov psiholoska.podpora@upr.si ter kratko opišite, s kakšnimi težavami se soočate. Skupaj se boste dogovorili za individualni pogovor v živo ali preko videokonference.

Če čutite hudo duševno stisko ali imate samomorilne misli, pa se lahko obrnete na svojega osebnega zdravnika ali pokličete 112 – Center za obveščanje (za takojšnjo nujno pomoč).

Nekatere organizacije, ki izvajajo psihološko pomoč in psihoterapijo v slovenski Istri:

Organizacije, ki nudijo brezplačno psihološko pomoč po Sloveniji

Internet kot podporni medij ob duševni stiski

 • #tosemjaz – spletni portal namenjen otrokom in mladostnikom www.tosemjaz.net.
 • NeBojSe – spletni portal Društva za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami DAM www.nebojse.si.
 • Spletna postaja za razumevanje samomora in pomoči, ki je na voljo www.zivziv.si .

Zaupni telefoni in kontakti

 • 116 123 – Zaupni telefon Samarijan (brezplačno)
 • 116 111 – TOM – telefon za otroke in mladostnike, dosegljiv vsak dan med 12.00 in 20.00 (klici so brezplačni, otroci in mladostniki pa lahko pišejo tudi na tom@zpms.si ali se oglasijo v njihovi spletni klepetalnici) - Pomoč za mlade je na voljo tudi na spletni strani To sem jaz.
 • 01 520 99 00 – klic v duševni stiski (vsak dan med 19.00 in 7.00)
 • 031 233 211 – Ženska svetovalnica – krizni center (24 ur na dan)
 • 080 11 55 – SOS telefon za žrtve nasilja (vsak dan med 12. in 18. uro, svetovanje pa ponujajo tudi po elektronski pošti na naslovu drustvo-sos@drustvo-sos.si)
 • 031 699 333 – SOS telefon za žrtve nasilja, psihosocialna in psihološka pomoč za ženske in otroke, žrtve nasilja in žrtve spolnih zlorab (vsak delovnik med 9.00 in 15.00)
 • 031 665 266 - Lunina vila: psihološka pomoč na voljo vseskozi
 • 01 306 41 14 - Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, vsak dan od ponedeljka do petka med 10. in 12. uro

>>>Seznam zdravstvenih domov in drugih organizacij, ki nudijo psihološko in psihosocialno pomoč po telefonu (redno posodablja NIJZ)<<<

Društvo za nenasilno komunikacijo, dosegljivo je vsak delovnik med 8.00 in 16.00:

V primeru ogroženosti pokličite na interventno številko policije: 113.

Na spletni strani policije so navedene informacije o postopku na policiji v primerih nasilja v družini: https://www.policija.si/svetujemo-ozavescamo/oosebna-varnost/nasilje-v-druzini


torek, 8. marec 2022 Preizkusno predavanje dr. Oihana Gordobil Goni

Dr. Oihana Gordobil Goni bo imela v petek, 11. 3. 2022 ob 10:00 preizkusno predavanje za prvo izvolitev v pedagoški naziv visokošolska učiteljica - docentka za področje »Znanost o lesu«.

Predavanje z naslovom »Sustainable lignin valorization: technical lignins, technologies and derived products« bo potekalo na daljavo preko aplikacije ZOOM; Zoom Meeting: https://upr-si.zoom.us/j/84756579498

Vljudno vabljeni!


torek, 8. marec 2022 Preizkusno predavanje dr. René Alexander Herrera Díaz

Dr. René Alexander Herrera Díaz bo imel v petek, 11. 3. 2022 ob 11:00 preizkusno predavanje za prvo izvolitev v pedagoški naziv visokošolski učitelj - docent za področje »Znanost o lesu«.

Predavanje z naslovom »Impregnation treatments and chemical modification of wood« bo potekalo na daljavo preko aplikacije ZOOM; Zoom Meeting: https://upr-si.zoom.us/j/81636186488

Vljudno vabljeni!


torek, 8. marec 2022 Ženske v znanosti ob mednarodnem dnevu žensk

Med 11. 2. (mednarodnim dnevom žensk in deklet v znanosti) in 8. 3. (mednarodnim dnevom žensk), je Univerza na Primorskem predstavila raziskovalke UP, ki so v preteklem letu dosegle pomembne mejnike v svojem raziskovalnem delu.

Med njimi je bilo tudi veliko raziskovalk UP FAMNIT, ki so podale svoje misli o položaju žensk v znanosti.

Dr. Vita Poštuvan, izredna profesorica na oddelku za psihologijo na UP FAMNIT, dobitnica Zoisovega priznanja za pomembne znanstvene dosežke na področju suiciodologije in duševnega zdravja ter namestnica vodje Slovenskega centra za raziskovanje samomora, je v letu 2021 kot vodja pridobila  temeljni projekt »Človek v primežu Covid-19: psihološke posledice epidemije in preventivnih zaščitnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb« (ARRS). Poudarila je, da jo je glede razmerjih spolov vedno znova presenečalo to, da na položajih moči tudi v njeni stroki prevladujejo moški, kljub temu pa na naši univerzi nikoli ni čutila posebnih razlik.

                                        

Eno glavnih vodil delovanja UP FAMNIT je interdisciplinarnost, ki ji veliko vrednost pripisuje tudi dr. Elena Bužan, profesorica in prodekanja za kakovost na UP FAMNIT ter vodja projekta »STEP CHANGE (Science Transformation in EuroPe through Citizens involvement in HeAlth, coNservation and enerGy rEsearch)« programa Obzorje 2020, ki se je pričel izvajati v letu 2021. Dr. Elena Bužan je v Sloveniji tudi vodja »BGE (Biodiversity Genomic Europe)«, 20 milijonov evrov vrednega projekta, ki se bo začel izvajati 1. septembra 2022.

                                          

»Spremembe miselnosti ljudi ni enostavno doseči in predvsem ne na hitro. Poslanstvo znanstvenikov je, da nova odkritja delimo z družbo. Na naši univerzi se trudimo, da na najrazličnejše načine komuniciramo o našem delu in predvsem posredujemo znanja študentom, ki so naša prihodnost,« je v intervjuju za UP povedala dr. Andreja Kutnar, direktorica Zavoda InnoRenew, ki je v letu 2021 zaključil gradnjo največje lesene zgradbe v Sloveniji, in profesorica na Oddelku za aplikativno naravoslovje na UP FAMNIT. Pridobila je  pomemben temeljni projekt z avstrijskimi partnerji (»Razvoj lesnih kompozitov z višjo zaščito pred udarnim hrupom za izboljšanje kvalitete bivanja«), financiran v okviru ARRS.

                                          

Na področju proučevanja rastlin in njihovega varovanja v naravnem življenjskem okolju ter reprodukcijske biologije je svojim raziskovanjem veliko prispevala dr. Živa Fišer, vodja COST akcije »An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century« in koordinatorica študijskega programa Varstvo narave na UP FAMNIT. Pri svojem delu stremi k izvedbi raziskav, ki bi pripomogle k ohranjanju vrst, ki so vezane na specifična življenjska okolja in jim ob spremembah v teh okoljih grozi lokalno izumrtje, čeprav se zaveda, da včasih raziskovalci pri tem nimajo zadnje besede.

                                           

Sklepne misli kampanije ŽENSKE V ZNANOSTI je združila dr. Klavdija Kutnar, raziskovalka, redna profesorica na UP FAMNIT in rektorica Univerze na Primorskem: »Prišli smo na Timesovo THE lestvico, dobili smo štipendijo Marie Curie, številne nove projekte programa Obzorja (Horizon), v Sloveniji smo bili pri pridobivanju projektov dva in polkrat uspešnejši kot prejšnje leto in še bi lahko naštevala. Sem zelo ponosna na naše uspešne raziskovalke. V letu 2021 smo bili pri pridobivanju nacionalnih projektov uspešnejši glede na pretekla leta in številne od teh projektov, ki smo jih pridobili kot vodilna inštitucija, so pridobile raziskovalke, in to mlade raziskovalke, tako da se za prihodnost naše univerze ne gre bati.«

Po njenem odzivu na povabilo k pridružitvi mednarodni organizaciji združenja rektoric pa bo tudi Univerza na Primorskem na seznamu univerz v svetu, ki jih vodijo ženske. 

          
 

Celotni intervjuji z našimi znanstvenicami in raziskovalkami so dostopni tukaj.

Vabimo vas k branju, vsem ženskam pa čestitamo ob njihovem prazniku!


petek, 4. marec 2022 Na UP FAMNIT pridobili še en projekt iz programa Obzorje Evropa

Gre za projekt CLIMOS (Climate Monitoring and Decision Support Framework for Sand FLy-borne Diseases Detection and Mitigation with Cost-benefit and Climate-policy Measures), ki bo vzpostavil sistem zgodnjega opozarjanja na bolezni, ki jih prenašajo peščene muhe.

Vodja projekta na Univerzi na Primorskem je doc. dr. Vladimir Ivović, predstojnik z Oddelka za biodiverziteto na UP FAMNIT, pri projektu pa sodelujeta tudi dr. Katja Kalan ter Sara Zupan.

Projekt, ki je skupno vreden slabih 10 milijonov evrov,  bo trajal 36 mesecev, sestavlja pa ga konzorcij 29 partnerjev iz 16 držav. Glavni cilj projekta je vzpostavitev sistema zgodnjega opozarjanja na bolezni, ki jih prenašajo peščene muhe (Diptera, Phlebotominae), vključno z vsemi endemičnimi vrstami peščeni muh in glavnimi patogeni (paraziti Leishmania in flebovirusi).

Peščene muhe s svojim ugrizom prenašajo omenjene bolezni, in sicer tako, da s krvjo zaužijejo povzročitelje (parazite in fleboviruse) potema pa jih v enem od naslednjih hranjenj prenesejo na nove gostitelje. Peščene muhe se razmnožujejo v milejšem podnebnem pasu,  zaradi segrevanja ozračja in klimatskih sprememb pa so se  v zadnjih letih razširile proti severu Evrope. Najdemo jih v slovenski Istri, prisotne pa so tudi v Avstriji, južni Nemčiji, severni Italiji in Franciji.

Učinkovitih cepiv za zaviranje okužb, ki jih prenašajo peščene muhe, ni, prav tako v Evropi še ni vzpostavljenih struktur za spremljanje ali nadzor za peščene muhe in patogene, ki jih te prenašajo po vsej celini.

Projekt CLIMOS se bo problematike lotil celovito, z obravnavo pet dobro opredeljenih, merljivih, preverljivih in realistično konkretnih ciljev. Najprej z oceno vseh bolezni, ki jih prenašajo peščene muhe na območju Evrope, nato pa bo projekt, na podlagi strokovnega znanja mednarodnih raziskovalcev, združeval  sistematično spremljanje vektorjev, terenske poskuse in identifikacijo patogenov z regionalno mikroklimo in zmožnostmi modeliranja podnebja in okolja v svetovnem merilu, pri čemer bo vključeval tudi sisteme opazovanja, kot je Copernicus (program Evropske unije za opazovanje Zemlje).

Pričakuje se, da bodo rezultati projekta CLIMOS zagotovili sistem zgodnjega opozarjanja in podporne strukture za natančnejše modeliranje podnebja, zdravja in napovedi tveganja okužbe. Končni cilj projekta je ustvariti napovedi, ki bodo pripomogle politiki odločanja, zagotoviti interaktivne zemljevide za obvladovanje tveganja in izvajanje ocen stroškov in koristi.

Našim raziskovalcem iskreno čestitamo!

 

 

 


četrtek, 3. marec 2022 Univerzo na Primorskem so obiskali predstavniki Veleposlaništva ZDA v Sloveniji

Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije jih je danes sprejel Izr. prof. dr. David B.  DeVallance, Prorektor za internacionalizacijo Univerze na Primorskem, gostje pa so študentom in zaposlenim predstavili dva programa.

Predvsem za dodiplomske in magistrske študente je zanimiv program izobraževanja in pripravništva Student Entrepreneurship and Internship (SEI), ki vsako leto dvajsetim študentom omogoči opravljanje pripravništva v izbranih podjetjih, članicah združenja AmCham Slovenija.

»Med dvotedenskim programom, ki bo letos potekal od 11. do 22. julija, bodo študenti, ki sicer nimajo izkušenj iz podjetništva in ekonomije, imeli priložnost spremljati gostujoča predavanja iz podjetništva, obiskati Slovenske institucije s področja bančništva in gospodarstva (Banka Slovenije, Slovenska gospodarska zbornica itn.) ter delati na lastnem projektu, ki ga bodo razvili od ideje do kratke predstavitve za morebitne investitorje. V sklopu programa SEI pa se bodo študenti kasneje pridružili izbranim podjetjem v sklopu AmCham mreže, kjer bodo opravljali plačano dvotedensko pripravništvo tako pridobili dragocene izkušnje in pa tudi karierno priložnost«, je pojasnila Charlotte Taft z veleposlaništva.

Rok za prijavo na udeležbo v programu SEI je 11. marec. Če ste dopoldansko predstavitev zamudili, se lahko pridružite še enemu informativnemu srečanju, ki bo potekalo danes popoldne, 3. marca, ob 17.00. Za udeležbo je potrebna registracija: https://sforce.co/35kfkmD

V nadaljevanju je Špela Sušec, koordinatorica za izmenjave na Veleposlaništvu ZDA predstavila tri Fulbright programe, ki so namenjeni slovenskim doktorskim študentom in podoktorskim raziskovalcem za gostovanje v ZDA ter ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji. V letošnjem razpisu, ki bo predvidoma odprt od marca pa do konca junija, se bodo kandidati lahko prijavili za gostovanje na izbrani instituciji v ZDA za akademsko leto 2023/24 za dva oz. en semester.

Srečanja so se udeležili tudi nekateri nekdanji Fulbrightovi štipendisti Univerze na Primorskem, Prof. Dragan Marušič, Prof. Dušanka Janežič, dr. Safet Penjić ter Rektorica Univerze na Primorskem, Prof. Klavdija Kutnar, ki je uvodoma pozdravila udeležence.

   

Gre za izjemno priložnost, kot so poudarili tudi nekdanji Fulbrightovi štipendisti, tako Prof. Dušanka Janežič z oddelka za aplikativno naravoslovje na UP FAMNIT: »Fulbrightova štipendija doktorskim študentom in raziskovalcem zagotavlja ne samo popolno finančno podporo pri študiju v tujini, temveč tudi administrativno pomoč pri tranziciji v novo okolje, kot je urejanje zdravstvenega zavarovanja, upravnih postopkov, relokacije morebitnih družinskih članov itn.«

Prof. Klavdija Kutnar, ki je bila Fulbrigtova štipendistka na Ohio State University med leti 2010-2011 je dodatno poudarila, kako cenjena priložnost je postati Fulbrightov štipendist, sama je imela v času svojega gostovanja priložnost obiskati več institucij v ZDA ter delati z vrhunskimi strokovnjaki na svojem področju in tako pridobiti neprecenljive izkušnje.

Dr. Safet Penjić, asistent na UP FAMNIT ter Fulbrightov štipendist v letih 2018-2019 je povedal, da je bila tudi zanj celotna izkušnja zelo pozitivna, hkrati pa dodaja priporočilo doktorskim študentom, da se s programom seznanijo že na začetku svojega študija.

Več o Fulbright programih si lahko preberete tukaj.

Gostje z Ameriškega veleposlaništva so po zaključku predstavitev obiskali tudi novo stavbo InnoRenew v Izoli. 

   

 


sreda, 2. marec 2022 Univerza na Primorskem pridobila projekt Biodiversity Genomic Europe (BGE) v okviru programa Obzorje Evropa

Biodiversity Genomic Europe (BGE; Genomska biodiverziteta Evrope) je naziv projekta, ki združuje 33 partnerjev iz kontinentalne Evrope, UK, Kanade in ZDA.

Projekt združuje dva velika konzorcija. Evropski konzorcij European Reference Genome Atlas (ERGA; https://www.erga-biodiversity.eu) je pomemben vozel svetovne mreže Earth Biogenome Project (EBP; https://www.earthbiogenome.org). Cilj ERGE je posodobiti laboratorijska in bioinformatična orodja za sekveniranje referenčnih genomov evropskih vrst in tako pomembno prispevati h katalogizaciji in karakterizaciji genomov celotne evkariontske biotske raznovrstnosti Zemlje v obdobju desetih let.

Drugi konzorcije je BIOSCAN (https://ibol.org/programs/bioscan/) del svetovne mreže International Barcode of Life (IBOL; https://ibol.org), katerega cilj je določitev zaporedij črtnih kod DNA svetovne bioidiverzite, kot novo orodje za taksonomsko identifikacijo vrst. Črtne kode DNA bodo umeščene v bazo podatkov Barcode of Life Data Systems (BOLD) – repozitorij, ki vključuje referenčno knjižnico črtnih kod DNA, ki jih je mogoče uporabiti za dodelitev identitet sekvencam DNA neznanega izvora.

V projektu BGE sodeluje Univerza na Primorskem kot koordinatorica slovenskega konzorcija ERGA, ki povezuje osem slovenskih inštitucij, ki delujejo na področju molekularne ekologije in varstva narave: Univerzo v Mariboru, Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za varstvo okolja iz Velenja, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Nacionalni inštitut za biologijo, Gozdarski inštitut Slovenije in Prirodoslovni muzej Slovenije. Slovenija, kot vroča točka biodiverzitete, bo lahko v sklopu projekta določila celotne referenčne genome kar 80-tih vrst, ki jih bodo izbrali raziskovalci iz članic slovenskega konzorcija.

Univerza na Primorskem sodeluje tudi kot partner z izkušnjami na področju državljanske znanosti (angl. Citizen Science), ki jih razvija znotraj projekta Step Change (https://stepchangeproject.eu), financiranega s strani finančnega mehanizma Obzorje 2020. Vodi ga prof. dr. Elena Bužan, ki je tudi vodja projekta BGE za Slovenijo ter koordinatorica odbora za Citizen Science pri ERGI.

Projekt v vrednosti 20 milijonov evrov se bo začel 1. septembra 2022 pod koordinatorstvom inštitucije Naturalis Biodiversity Center iz Nizozemske. Namen projekta je določitev čez 800 referenčnih genomov evropskih vrst in čez 10.000 črtnih kod DNA.

Prof. dr. Elena Bužan je ob tej priložnosti povedala: »Zelo smo ponosni, da smo uspeli v zelo kratkem času povezati pravzaprav vse slovenske inštitucije, ki delujejo na področju genomike in varstva narave, v delujoči konzorcij in tako pripraviti naš predlog vključitve Slovenije kot vroče točke biodiverzitete. Menim, da je to začetek izjemnega sodelovanja tako na slovenskih kot evropskih in svetovnih tleh med raziskovalci, ki delujejo na področju genomike in biodiverzitete. Vsekakor bo projekt prispeval tudi k dvigu ozaveščenosti med različnimi deležniki (ministrstva, industrija, nevladne organizacije, državljani) o pomenu poznavanja genov in genomske biodiverzitete za pridobitev novih znanj za razvoj bioekonomije, kmetijstva in medicine, kakor tudi o pomenu genetske zasnove kot pomembnega dejavnika za prilagajanje vrst na prihajajoče okoljske spremembe. Nova znanja bodo močno okrepila vrednost raziskav, povezanost med raziskovalci in končnimi uporabniki raziskovalnih dosežkov ter, kar je morda najpomembnejše, tudi zaupanje med različnimi deležniki.«

Našim raziskovalcem iskreno čestitamo!

 

 


petek, 25. februar 2022 Tilen Genov prejemnik priznanja Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju

Slovenska znanstvena fundacija je razglasila letošnje prejemnike nagrad Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju, ki jih podeljuje od leta 2003. Med njimi je tudi asist. Tilen Genov z Oddelka za biodiverziteto na UP FAMNIT.


Tilen Genov

Kot začetnik znanstvenega raziskovanja in preučevanja morskih sesalcev v Sloveniji, je Tilen Genov tudi ustanovitelj in predsednik društva Morigenos, njegovo delovanje pa vodi in usmerja že dve desetletji.

Morigenos, slovensko društvo za morske sesalce, je neodvisna in neprofitna strokovna nevladna organizacija, ki združuje znanstveno raziskovanje, monitoring, izobraževanje, ozaveščanje javnosti, razvoj kadrov in upravljanje z naravnimi viri, za učinkovito varstvo morskega okolja in biotske raznovrstnosti.

Znanstvene objave društva Morigenos so pomemben prispevek k znanosti o morskih sesalcih na mednarodni ravni, člani društva pa sodelujejo v raziskovalnih projektih in organizacijah v različnih delih sveta, med drugim v Evropskem združenju za kite in delfine. Poleg tega je društvo Morigenos edina slovenska organizacija s statusom partnerske organizacije mednarodnemu sporazumu ACCOBAMS (Sporazum o ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in sosednjega atlantskega območja), katerega podpisnica je tudi Republika Slovenija.

   

Čeprav začetki njegovega raziskovanja niso bili enostavni, je Tilen Genov pomembno prispeval k ozaveščanju in izobraževanju širše javnosti o tej tematiki. »Začelo se je z veliko mero radovednosti. Pri tem pa veliko dvoma in nejevere s strani drugih, tudi stroke. Nobenega financiranja, nobene resne podpore, nihče takrat ni verjel, da se s tem nekdo v Sloveniji lahko resno ukvarja in zadevo razvija, sploh pa ne neki 'mulc' (takrat sem bil še gimnazijec). Začelo se je dobesedno tako, da sem se z vlakom ali na avtoštop odpravil na obalo, opremljen zgolj z dedkovim daljnogledom. Spal sem v hostlih ali celo na barkah nekaterih ljudi, ki so mi stopili naproti. Dolge ure strmenja v morje z različnih hribov ter občasni izhod na morje s kakšnim ribičem ali posamezniki, ki so v tem videli nekaj dobrega. Spominjam se tega, kako so se mi ljudje smejali ob tem, ko sem jim povedal, da skušamo preučevati delfine pri nas. Splošna percepcija je bila, da teh živali pri nas ni oz. da se pojavljajo občasno,« je nagrajenec povedal v intervjuju za Regional Obala.

Ob prejemu priznanja je izpostavil pomembnost prispevka novih znanstvenih spoznanj na globalnem nivoju: »Na primer, časovno ločevanje socialnih skupin delfinov, ki smo ga opisali prav pri nas, je edinstveno na svetovnem nivoju. Prav tako smo razvili novo metodo identifikacije delfinov po obrazih, kar prav tako predstavlja novost na svetovnem nivoju.«

Celoten intervju je objavljen tukaj.

Iskrene čestitke!


petek, 25. februar 2022 Odprte so prijave za pripravništvo SEI, več informacij tudi o progamu Fulbright

AmCham Slovenija v sodelovanju z Veleposlaništvom ZDA v Sloveniji že enajsto leto pripravlja izobraževalni program in pripravništvo Student Entrepreneurship and Internship (SEI).

Gre za program, ki povezuje študij s podjetništvom, slovenskim študentom pa omogoča pridobivanje prvih delovnih izkušenj pod mentorstvom, povečane možnosti za zaposlovanje ter jim hkrati omogoča uvod v razumevanje poslovanja v gospodarstvu. V letu 2022 je na v programu na voljo 20 mest, prijavijo pa se lahko  slovenski državljani, stari med 19 in 28 let, ki so v drugem ali višjem letniku dodiplomskega ali magistrskega študija. Rok za prijave je 11. marec 2022!

Več podrobnosti o programu bo v četrtek, 3. marca 2022, ob 10.00 na UP FAMNIT (predavalnica Famnit VP3, drugo nadstropje, Glagoljaška 8, Koper), predstavila Charlotte Taft z Veleposlaništva ZDA. Predstavitve se bodo udeležili tudi SEI Alumni, ki bodo na voljo za vsa dodatna vprašanja.

Za tiste, ki se predstavitve ne bodo mogli udeležiti v živo, bo isti dan, od 17.00 do 18.00 na voljo še en termin, kjer bo predstavitev programa potekala preko Zooma. Za udeležbo je potrebna registracija: https://sforce.co/35kfkmD

V nadaljevanju srečanja bo Špela Sušec predstavila program Fulbright, ki je namenjen slovenskim doktorskim študentom in podoktorskim raziskovalcem za gostovanje v ZDA ter ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji. Predstavitev je namenjena tako doktorskim študentom kot zaposlenim, ki jih zanima študij ter raziskovanje v ZDA. Več informacij o programu je na voljo tukaj. Svoje izkušnje bodo delili tudi nekdanji Fulbrigthovi štipendisti Univerze na Primorskem. Predstavitev programa se prične ob 10.45 v predavalnici Famnit VP3.

Vljudno vabljeni!

                                     


sreda, 23. februar 2022 Preizkusno predavanje dr. Nuša Zadravec Šedivy

Dr. Nuša Zadravec Šedivy bo imela v četrtek, 3. marca 2022 ob 11:00 preizkusno predavanje za prvo izvolitev v naziv visokošolska učiteljica - docentka za področje "Psihologija".

Predavanje z naslovom »Pristopi k zmanjšanju občutka osamljenosti in krepitvi duševnega zdravja v pozni odraslosti« bo potekalo v okviru predmeta Javnozdravstvene intervencije - izbrana poglavja.

Predavanje bo potekalo na daljavo preko ZOOMa:

https://upr-si.zoom.us/j/82995623536?pwd=eUFLam5mem1KS01QYVdmMldCeUkzdz09

Meeting ID: 829 9562 3536
Passcode: 307158

Vljudno vabljeni k udeležbi.


torek, 22. februar 2022 Komu v resnici zvoni (Barjanski okarček v Sloveniji): Famnitov Biološki večer

Jutri, 23. februarja 2022, bo potekalo že peto predavanje iz cikla Famnitovih Bioloških večerov 2021/22. Predavanje z naslovom »Komu v resnici zvoni (Barjanski okarček v Sloveniji)« bo izvedla Sara Zupan iz Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT).

Dogodek bo potekal preko aplikacije ZOOM ob 19.00.

 

Sara Zupan je biologinja, asistentka na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Letos praznuje 10 let poučevanja. Raziskovalno se ukvarja s proučevanjem dvoživk in metuljev - med njimi še posebej z ogroženo vrsto barjanskim okarčkom, ki je tudi glavna tema njene doktorske disertacije. Večinoma deluje na področju evolucijske genetike, varstvene biologije in ekologije.

Predavanje se bo osredotočilo na evropsko ogroženo vrsto metulja barjanski okarček Coenonympha oedippus in pogosta vprašanja, ki jih predavateljica prejme, ko v pogovoru razkrije, da raziskuje njegovo ogroženost. Med njimi so: »Kako bo z rešitvijo ene ogrožene vrste pripomogla k ohranjanju narave?«, »Zakaj bi varovali vrsto metulja, ki je zelo izbirčna glede svoje prehrane in svojega življenjskega okolja?« Nadalje jo podučijo, da vrste izumirajo ves čas, da gre pri tem za naravni proces in da ne moremo reševati pred izumrtjem vsega po vrsti, sploh pa metuljev, ki razen tega da so lepi za oko, zelo malo prispevajo v naravi.

Predavateljica bi si želela, da bi bili odgovori na zgornje pomisleke kratki in enostavni. Pa niso. Zdi se, da le redkokatero pomembno vprašanje odpira enostavne odgovore. Narave v vsej svoji kompleksnosti še dolgo ne bomo popolnoma razumeli. O njej pa se lahko pogovarjamo in pri tem skušamo čim več dobrih idej pretopiti v uspešne prakse varstva.

Predavanje bo izvedeno v sklopu projekta Engreen - Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI, potekalo pa bo simultano v slovenskem in italijanskem jeziku.

Celoten program letošnjih bioloških večerov z zoom povezavo je dostopen tukaj.


torek, 22. februar 2022 Štipendijski sklad UP 2022/23 - Javni poziv za pridobitev štipendije

Štipendijski sklad Univerze na Primorskem (v nadaljevanju sklad) temelji na partnerstvu med Univerzo na Primorskem (v nadaljevanju UP), občinami in gospodarstvom. Namenjen je nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP, navezovanju stikov študentov z delodajalci že v času študija in zagotavljanju večjih možnosti za zaposlitev študentov takoj, ko zaključijo študij. Cilj sklada je obenem spodbuda vseh študentov UP k čim boljšim študijskim uspehom.

Na javni poziv se lahko prijavijo:

 • kandidati za vpis v študijske programe 1., 2. ali 3. stopnje Univerze na Primorskem in
 • študenti, ki bodo v študijskem letu 2022/2023 vpisani v študijske programe 1., 2. ali 3. stopnje Univerze na Primorskem.

Rok za oddajo: 15. september 2022.

Vse podrobnosti razpisa so objavljene na spletni strani Kariernega centra Univerze na Primorskem.

  


nedelja, 20. februar 2022 Orientacijski dnevi - Sprejem Erasmus študentov na UP

Petek in soboto (18. in 19. 2. 2022) so Koper in Škocjanske jame z mlado mednarodno energijo napolnili študentje, ki so k nam prišli v okviru programa Erasmus+ in bodo v spomladanskem semestru obiskovali predavanja na naših fakultetah. Orientacijski dnevi (Orientation days) so tako sprejeli več kot 70 študentov iz več kot 23 držav. Tokrat je na mobilnost največ študentov prišlo iz Bosne in Hercegovine, z Norveške, s Portugalske, iz Rusije, Srbije in Turčije.

      

Sprejeli so jih tako zaposleni iz mednarodnih pisarn kot prostovoljci, ki so se za pomoč odločili zaradi prijetnih spominov na njihovo izkušnjo: “Najini Orientacijski dnevi so bili izjemen navdih in odlična izkušnja – cel dan na odprtem, med spoznavanjem novih ljudi iz najrazličnejših držav je bil resnično zabaven.” (prostovoljca Marko iz Severne Makedonije in Luka iz Srbije)

V petek so najprej spoznali Univerzo, obrazce za Upravno enoto in nekaj besed v slovenskem jeziku. Na PSEN in ŠOUP so spoznali študentsko prehrano in obštudijske dejavnosti. Po okrepčilu z bobiči so Koper dokončno osvojili in spoznali prek tradicionalnega Lova na zaklad.

Za organizacijo tokratnega Lova na  zaklad se zahvaljujemo skupini Primorska Exchange. Njihova predstavnica Inga je povedala: “Lepo je, da so udeleženci lahko raziskali Koper, sodelovali z lokali, premostili komunikacijske ovire z domačini in se nasploh zabavali. Veseli smo, da smo lahko organizirali tak dogodek, zahvalila bi se vsem našim prostovoljcem za pomoč in Univerzi na Primorskem, da nas je podprla.

         

Dogodek je bil odlično sprejet tudi med študenti, ki so poleg pomoči dobili odlično možnost za spoznavanje in sklepanje novih prijateljstev v novem okolju. To zagotovo ni lahka naloga, lahke pa niso bile tudi naloge na Lovu na zaklad: “Najtežja igra je bila tista, v kateri smo morali povezati slike z jedmi – tudi slovenski udeleženci niso poznali vseh. Resnično ne vem kako smo uspeli zmagati, verjetno zgolj zato, ker smo bili hitri. Naloge niso bile lahke, zagotovo pa so bile izjemno zabavne.” (Alessandro iz Italije)

Vtise je strnil tudi Pantelios iz Grčije: “Všeč mi je bila celotna izkušnja, krasno je bilo bolje spoznati koprske ulice, nove ljudi in z njimi podeliti to novo izkušnjo. Naloge so bile dovolj težke, da so nam predstavljale izziv, pa vendar ne prezahtevne. Čeprav nismo zmagali, je bilo to izjemno doživetje.

Sobota je bila za študente čas za ekskurzijo v Park Škocjanske jame, ki niso le edini spomenik v Sloveniji, vpisan v UNESCO svetovno dediščino, ampak z Univerzo na Primorskem tudi partner Unescove Katedre za interpretacijo in izobraževanje za spodbujanje celostnih pristopov k dediščini, kar bodo obeležili tudi z inavguracijskim sestankom v torek, 22. februarja 2022.

      


četrtek, 17. februar 2022 UP FAMNIT vabi na TOP - Tedna odprtih predavalnic

                    

UP FAMNIT in ostale članice Univerze na Primorskem od 21. februarja do 4. marca 2022 odpiramo svoja vrata za dijake in ostalo zainteresirano javnost. Pridružili se nam boste lahko na predavanjih, delavnicah ter pri ostalih vsebinah, ki smo jih pripravili.

Vabimo vas, da obiščete spletno stran Univerze na Primorskem, kjer je dostopen natančen program z dodatnimi informativnimi dogodki z možnostjo postavljanja vprašanj – tako glede prijavno-vpisnega postopka kot študentskim domovom. Obštudijske športne dejavnosti bodo na voljo na aktivnih odmorih, ki jih dnevno organizira ŠportUP in na Zoom vadbi joge/pilatesa, ki je prav tako brezplačna. Prvi teden boste lahko obiskali tudi srečanje Knjižnega kluba UP. Karierni center je pripravil zanimiva predavanja širokega znanja.

Predavanja, ki se jih lahko udeležite na UP FAMNIT

Nekaterih predavanj se boste lahko udeležili v živo ali preko ZOOM e-okolja, druga pa bodo potekala zgolj preko ZOOM-a. Za vse dogodke zbiramo PRIJAVE. Na ta način boste pravočasno obveščeni o morebitnih spremembah. Prijavite se lahko tukaj.

TOP Video vsebine

Interakcije med prostoživečimi mačkami: Od risov v Sloveniji do leopardov v Afriki doc. dr. Miha Krofel
Delfini v Tržaškem zalivu asist. Tilen Genov
Okoljska kriza, Covid-19 in perspektive biodiverzitete v 21. stoletju izr. prof Bojan Lazar
Prekrivanje z dominami dr. Janko Gravner
Od podatkov do informacije: statistično razmišljanje v vsakdanjem življenju izr. prof. Lara Lusa
Trgovanje s finančnimi instrumenti doc. dr. Rado Pezdir
Secrets of the Surface: The Mathematical Vision of Maryam Mirzakhani Dokumentarni film

sreda, 16. februar 2022 Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE s slavnostnim dogodkom proslavil odprtje svoje nove stavbe v Izoli in peto obletnico obstoja

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je s slavnostnim dogodkom praznoval odprtje svoje nove stavbe v Izoli, skupaj s parterji in visokimi gosti. Dogodka se je udeležil tudi državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Mitja Slavinec, generalni direktor Direktorata za lesarstvo na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Danilo Anton Ranc ter župan občine Izola Danilo Markočič.

 

Z dogodkom ob odprtju novo zgrajenega doma in pridobitvi edinstvenega objekta za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja, so v InnoRenew CoE proslavili tudi svojo peto obletnico obstoja. Torkova slovesnost je obeležila odlično sodelovanje petih let inštituta s svojimi ustanovitelji in partnerji, predstavniki politike, industrije ter ostalih pomembnih deležnikov.

»Ko smo dve leti nazaj začeli z gradnjo te stavbe smo skupaj sestavljali leseno drevo. Danes sedimo v našem novem domu in žanjemo sadove skupnih in uspešnih prizadevanj,« je dejala dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE.

Prav zato so udeleženci prejeli lesena jabolka, ki jih je iz slovenskega lesa izdelal Jože Koželj in ki simbolizirajo sadove skupnega dela ter prihodnje nove ideje in znanstvena odkritja. Nenazadnje je po znanstveni anekdoti bilo prav jabolko tisto, ki je Newtonu pomagalo odkriti gravitacijo.

Gradnjo stavbe InnoRenew CoE je omogočilo sofinanciranje Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dr. Mitja Slavinec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je vsem partnerjem projekta čestital za izgradnjo stavbe, ki je že sama po sebi velik tehnološki dosežek in dodal: »Kot veste, smo pred nedavnim z velikim konsenzom deležnikov sprejeli sodoben znanstveno-raziskovalni zakon in si s tem prizadevamo ustvariti pogoje za vaše uspešno in spodbudno delovno in raziskovalno  okolje. Verjamemo, da je celotna investicija zelo dobra naložba, predvsem v povezovanju znanosti in gospodarstva.«

Danilo Anton Ranc, generalni direktor Direktorata za lesarstvo na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je na dogodku izpostavil, da je ta dosežek izjemno pomemben tudi za širšo regijo in celotno Slovenijo.

»Delovanje inštituta InnoRenew CoE na področju raziskav in uporabe lesa izjemno prispeva k razvoju panoge lesarstva pri nas. Slovenija je tretja najbolj pogozdena  država v Evropi, les pa je eden bistvenih elementov pri prehodu v nizkoogljično družbo. Pri tem je pomembno, da iščemo načine kako naši strateški surovini dodati čim večjo vrednost in hkrati znižati emisije toplogrednih plinov. Ravno ta projekt gradnje največje lesene stavbe v Sloveniji je odličen primer dobre prakse, ki bo izjemno pripomogel k doseganju teh ciljev, nova stavba pa bo Slovensko lesarsko industrijo postavila na svetovni zemljevid,« je poudaril Danilo Anton Ranc.

Stavba InnoRenew CoE je hibridna konstrukcija lesa, betona in jekla in edinstven primer trajnostne gradnje v Sloveniji, hkrati pa predstavlja tudi stičišče prizadevanj za prenos raziskovalnega znanja v industrijsko prakso.

Eva Prelovšek Niemelä, arhitekta v InnoRenew CoE, ki je stavbo zasnovala skupaj z Aarnetom Niemelä in znanstveniki iz inštituta, je v video posnetku predstavila značilnosti stavbe in integracijo raziskav inštitutu v sam proces gradnje. V leseni del stavbe so vgradili 850 m3 lesa, katerega vlažnost so med gradnjo merili na 400 mestih. Gradnja iz lesenih križno lepljenih plošč je potekala zelo hitro, saj so leseni del stavbe postavili v zgolj petih tednih. Stavba je opremljena tudi s številnimi stalnimi senzorji, ki omogočajo nadaljnje raziskave na področju ugotavljanja trajnosti lesa v gradbeništvu ter analizo učinkov, ki jih ima lesena gradnja na izboljšanje zdravja in počutja ljudi.

Za uspešno izvedeno gradnjo te največje lesene stavbe v Sloveniji sta poskrbela izvajalca, podjetje VG5, d. o. o., in njegov partner Marles hiše Maribor, d. o. o. ter podjetij Projekt in Proplus, ki sta skrbela za nadzor izvajanja gradnje.

Dogodek se je zaključil s slavnostnim prerezom traku, ogledom stavbe in razstave »Papiro-logía - Krožno oblikovanje in uporaba papirja v interierju«. Interdisciplinarno poslovno verigo, katere rezultat je tudi razstava, je vzpostavila partnerica projekta InnoRenew CoE, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), skupaj z Inštitutom za celulozo in papir, podjetjem DS Smith d.o.o. in industrijskimi oblikovalci Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Razstava je še dodaten dokaz uspešnega sodelovanja in povezovanja med projektnimi partnerji.

Ta pomemben dosežek ne bi bil mogoče brez podpore in kooperacije projektnih partnerjev InnoRenew CoE – Univerze na Primorskem, inštituta Fraunhofer WKI, Zavoda za gradbeništvo Slovenije, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Univerze v Mariboru, Inštituta za celulozo in papir, Zavoda eOblak, Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter Regionalne razvojne agencije ljubljanske urbane regije. 

   
(Prerez traku. Z leve proti desni: Bogdan Božac, Danilo Anton Ranc, Eva Prelovšek Niemela, dr. Andreja Kutnar, dr. Mitja Slavinec, Uroš Kodelja, Miha Brlan)

 


(Z leve proti desni: Danilo Markočič, Danilo Anton Ranc, dr. Mitja Slavinec, dr. Andreja Kutnar, dr. Zdravko Kačič)

 

  

 


sreda, 16. februar 2022 Tudi letos veliko zanimanja za študijske programe na Famnit-u

Minuli petek in soboto so potekali Informativni dnevi za bodoče dijake in študente. Na vseh slovenskih univerzah so informativni dnevi potekali virtualno, na UP FAMNIT pa smo tudi letos zabeležili zelo veliko zanimanja za naše dodiplomske študijske programe.

Tako so lahko dijaki spremljali predstavitve, ki so jih pripravili koordinatorji in profesorji na programih Matematika, Matematika v ekonomiji in financah, Računalništvo in informatika, Bioinformatika, Varstvena biologija, Biopsihologija in Sredozemsko kmetijstvo.

Sobotni popoldanski termin je bil rezerviran za predstavitve v angleščini za dijake, ki prihajajo iz tujine in se zanimajo za programe Matematika, Računalništvo in informatika ter Bioinformatika.

Tako v petek kot v soboto so bili za vprašanja na voljo Famnitovi dodiplomski in magistrski študenti, ki so dobro uro odgovarjali na vprašanja dijakov. Vse, ki imajo še dodatna vprašanja za študente, vabimo da jih posredujejo Študentskemu svetu UP FAMNIT na elektronski naslov studentski-svet@famnit.upr.si ali pa se obrnejo neposredno na študente tutorje, ki so z veseljem na voljo za informacije. Seznam tutorjev po študijskih programih je objavljen tukaj.

      

 

Za vprašanja, vezana na prijavno-vpisni postopek , se lahko dijaki obrnejo na Referat za študente (referat@famnit.upr.si) ter Prijavno-vpisno Službo Univerze na Primorskem. Na spletni strani univerze pa je objavljeno tudi gradivo z vsemi informacijami glede prijavno-sprejemnega postopka za vpis na študijske programe Univerze na Primorskem.


Dijakinje in dijaki, ki jih zanima kako potekajo predavanja na UP FAMNIT ter na ostalih fakultetah Univerze na primorskem, se bodo lahko udeležili Tednov odprtih predavalnic, ki bosta potekala med 21. februarjem ter 4. marcem 2022. Celoten program predavanj in ostalih dogodkov je objavljen tukaj, vsa predavanja pa bomo preko spletne strani www.famnit.upr.si ter družbenih omrežij še dodatno napovedovali v prihodnjih tednih.

 


torek, 15. februar 2022 Odprt je prvi prijavni rok za vpis v dodiplomske študijske programe v 2022/23

Danes, 15. februarja 2022, se je odprl prvi prijavni rok za vpis dodiplomske študijske programe UP FAMNIT v 2022/23!

V prvem roku se lahko prijavijo:

 • Slovenski državljani in državljani EU ter Slovenci brez slovenskega državljanstva – ROK:  od 15. 2. do 18. 3. 2022,

 • Državljani izven EU – ROK: od 15. 2. do 23. 5. 2022.

Razpis in informacije za kandidate v zvezi s prijavo v različnih rokih so objavljeni na tej povezavi.

Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).

                      


četrtek, 10. februar 2022 Virtualni informativni dnevi 2022

Vabimo vas, da se nam pridružite na Virtualnih informativnih dnevih, kjer vam bodo profesorji in študenti predstavili utrip življenja na fakulteti in prednosti naših programov.

Virtualni informativni dnevi bodo potekali prek videokonferenčnega sistema Zoom, na spodnji povezavi:

https://upr-si.zoom.us/j/89222477459

Predstavili vam bomo študijske programe:

 • Matematika / Matematika v ekonomiji in financah,

 • Računalništvo in informatika,

 • Bioinformatika,

 • Varstvena biologija,

 • Biopsihologija,

 • Sredozemsko kmetijstvo (VS).

V primeru tehničnih težav nas lahko kontaktirate na: promo@famnit.upr.si; GSM: 051 412 630.

PETEK, 11. 2. 2022

Ura Vsebina Zoom povezava
9.00 Študentski domovi Univerze na Primorskem: predstavitev UP Študentskih domov (predstavitev domov, razpisa, posebnosti, klepet s študenti stanovalci) ZOOM
10.00–11.30 FAMNIT - predstavitev študijskih programov ZOOM
11.30–12.00 Šport UP: aktivni odmor s ŠportUP (razgibalne vaje in informacije o brezplačni športni ponudbi za študente UP) ZOOM
12.00–13.00 Prijavno-vpisni postopek: predstavitev prijavno-vpisnega postopka (Vpisna služba UP - opis vpisnega in prijavnega postopka, predstavitev Štipendijskega sklada) ZOOM
13.00–14.00 Študenti odgovarjajo - informacije o študiju ter študentska klepetalnica ZOOM
15.00–16.30 FAMNIT - predstavitev študijskih programov ZOOM

SOBOTA, 12. 2. 2022

Ura Vsebina Zoom povezava
9.00 Študentski domovi Univerze na Primorskem: predstavitev UP Študentskih domov (predstavitev domov, razpisa, posebnosti, klepet s študenti stanovalci) ZOOM
10.00–11.30 FAMNIT - predstavitev študijskih programov ZOOM
11.30–12.00 Šport UP: aktivni odmor s ŠportUP (razgibalne vaje in informacije o brezplačni športni ponudbi za študente UP) ZOOM
12.00–13.00 Prijavno-vpisni postopek: predstavitev prijavno-vpisnega postopka (Vpisna služba UP - opis vpisnega in prijavnega postopka, predstavitev Štipendijskega sklada) ZOOM
13.00–14.00 Študenti odgovarjajo - informacije o študiju ter študentska klepetalnica ZOOM
15.00–16.30 FAMNIT - Presenting Study programmes in English (Mathematics, Computer Science, Bioinformatics) ZOOM

 

Razpis in informacije za kandidate v zvezi s prijavo v različnih rokih so objavljeni na tej povezavi.


sreda, 9. februar 2022 Objavljen Erasmus+ (KA131) razpis za študijsko leto 2022/2023

Objavljen je Erasmus+ razpis za študente. Razpis omogoča prijave za študijske izmenjave ali izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja v obdobju od 1. 6. 2022 do 30. 10. 2023.

Rok za oddajo prijave je 28. februar 2022.

Razpis in več informacij so na voljo na tej povezavi.

Vabljeni k prijavi!


sreda, 9. februar 2022 [ONLINE PREDAVANJE] Od kač in lestev do cene delnic (4. Izlet v matematično vesolje)

 Vabimo vas na četrto letošnje predavanje z naslovom »Od kač in lestev do cene delnic«, ki bo v sredo, 16. februarja 2022, ob 18.00, prek ZOOM povezave.

Predavala bo dr. Ana Zalokar (UP Famnit).

Kaj imata skupnega namizna igra Kače in lestve in gibanje cen delnic? Oba sta zgleda slučajnega procesa, ki se imenuje markovska veriga. In o markovskih verigah, ki se imenujejo po ruskem matematiku Andreju Markovu (1856-1922), bo tekla beseda na predavanju. Igrali bomo namizne igre in zraven preštevali poti, napovedovali vreme in še opazovali, kaj se dogaja na borznem trgu. 

Ana Zalokar je diplomirala leta 2011 na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in doktorirala leta 2018 na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem.

Na UP Famnit je od leta 2013 zaposlena kot asistentka. Poučuje vaje pri predmetih s področja verjetnosti in statistike, raziskovalno pa se ukvarja z aktuarstvom, to je z upravljanjem s tveganji v zavarovalništvu.i.

 

 

Če ste drugo predavanje z naslovom »Od podatkov do informacije: statistično razmišljanje v vsakdanjem življenju« zamudili, si ga lahko ogledate tukaj.

Celoten program letošnjih izletov v matematično vesolje z zoom povezavo je dostopen tukaj.

Vljudno vabljeni!


sreda, 9. februar 2022 Vzpostavljena je mednarodna mreža za spodbujanje raziskovanja inovativne lesene gradnje

Podnebne spremembe vse bolj silijo sektor grajenega okolja in gradbeništva k preoblikovanju iz glavnega akterja izpustov emisij toplogrednih plinov v osrednjega akterja rešitev. Prava pot do bolj trajnostne prihodnosti je razvoj tehnologije masivnega konstrukcijskega lesa in večja splošna uporaba lesa v gradnji srednje visokih in visokih stavb. Srečujemo se tudi s izzivom hitro rastočega svetovnega mestnega prebivalstva in večja uporaba lesa v grajenem okolju lahko hkrati zmanjšuje emisije ogljika ter povečuje koristen vpliv na zdravje ljudi.

Mednarodno mreženje in sodelovanje najnaprednejših raziskovalcev s področja tehnologije masivnega konstrukcijskega lesa, znanosti o lesu in varnosti infrastrukture, ki temelji na podatkih, je ključnega pomena za doseganje nujno potrebnih prebojev in napredka na področju inovativnih stavb iz masivnega lesa.

InnoRenew CoE in Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem sta se povezali z raziskovalci iz College of Forestry na ameriški univerzi Oregon State University in fakulteto Faculty of agriculture and forestry na Univerzi v Helsinkih ter tako vzpostavili neformalno mednarodno mrežo za spremljanja stanja konstrukcij v inovativnih lesenih stavbah. Analizirali bodo  podatke, pridobljene s senzorji in informacijskimi tehnologijami, ki stalno opazujejo in spremljajo spremembe v stavbah.

Za večjo in bolj sistematično uporabo podatkov iz stavb iz masivnega konstrukcijskega lesa je potrebna standardizacija in sodelovanje med raziskovalci. V mednarodni mreži bodo uporabili izvirne podatke treh gradbenih projektov iz masivnega konstrukcijskega lesa in sicer iz nove stavbe raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE iz Izole (Slovenija), George W. Peavy Forest Science Center (PFSC) iz Corvallisa (Oregon, ZDA) ter gozdne postaje Hyytiälä iz Finske (Univerza v Helsinkih). Ti podatki bodo služili za ustvarjanje standardov za spremljanje stanja konstrukcij. Zbirali bodo torej edinstvene in inovativne podatke konstrukcijskih sistemov, s čimer bodo lahko razvili znanje in orodja za njihovo primerjavo in to nadalje uporabili tudi za primerjavo z ostalimi gradbenimi projekti.

Stavba PFSC ima tri nadstropja in je bila zgrajena leta 2019 iz elementov masivnega konstrukcijskega lesa na univerzi Oregon State University. Med njimi so momentno odporne samoizravnalne križno lepljene (CLT) lesene stene, sovprežni stropi iz plošč CLT in betona, strešna konstrukcija iz masivnih vezanih plošč ter nosilci in stebri iz lameliranega lepljenega lesa. V stavbo, ki zato služi kot živi laboratorij v dejanskih, vsakodnevnih razmerah, so vgrajeni tudi senzorji, ki služijo ugotavljanju ali stavba deluje, kot je bilo pričakovano pod statičnimi, dinamičnimi in okoljskimi obremenitvami. Senzorji spremljajo zunanje in notranje klimatske razmere, prenos toplote in vlage v sklopih CLT, vsebnost vlage v konstrukcijskih elementih, premikanje talnih in stenskih plošč CLT, izgube napetosti v strižnih stenah CLT in splošno dinamično obnašanje konstrukcije.

Stavba InnoRenew CoE je največja lesena stavba v Sloveniji. Gre za hibridno konstrukcijo lesa, betona in jekla. Oblikovana je bila po načelih sodobne trajnostne gradnje in koncepta REED (restorativno okoljsko in ergonomsko oblikovanje), ki temelji na lastnih raziskavah inštituta.

Na Finskem, natančneje v gozdni postaji Hyytiälä na fakulteti Faculty of agriculture and forestry Univerze v Helsinkih, se gradijo štiri nove stavbe iz masivnega konstrukcijskega lesa, ki bodo zaključene v letošnjem letu. Struktura in stene so iz CLT, medtem ko so tla in strešna konstrukcija iz laminiranega lesa (LVL). Stavbe so enonadstropne ali dvonadstropne, obsegajo pa veliko gostinsko in študijsko/konferenčno dvorano ter tri nastanitvene objekte. Stavbe bodo povezane s pohodnimi mostovi, ki bodo prav tako iz lesa. Dve od štirih zgrajenih stavb bosta služili tudi za zbiranje podatkov, raziskavo strukture in lastnosti materialov ter spremljanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih. Stavbe ponujajo priložnost za raziskovanje zdravja in dobrega počutja ljudi, tako s samoocenjevanjem uporabnikov kot z eksperimentalnimi meritvami.

Akademski partnerji se strinjajo, da sodelovanje z izmenjavo podatkov pomeni možnost znanstvenega napredka za vse vključene, za razvoj skupnih (tudi izvedbenih, gradbenih) projektov in objav. Partnerji bodo razvili prakse za prihodnje projekte spremljanja stanja konstrukcij s pripravo standardiziranih protokolov za zbiranje, obdelavo in upravljanje podatkov ter vzpostavitvijo skupne metodologije za poročanje o rezultatih projektov. Za preglednost pravil o lastništvu in upravljanju s podatki bo mreža vzpostavila repozitorij in spletno stran z informacijami o projektih, podatkih in rezultatih.

Partnerji si prizadevajo tudi za nadaljnjo širitev mreže s privabljanjem raziskovalcev z vsega sveta k soustvarjanju novega znanja in prihodnjega razvoja na področju grajenega okolja.

Za več informacij kako se pridružiti mednarodni mreži, se obrnite na:

InnoRenew CoE in Univerza na Primorskem:
Andreja Kutnar, andreja.kutnar@innorenew.eu

Oregon State University:
Mariapaola Riggio, mariapaola.riggio@oregonstate.edu

University of Helsinki:
Ritva Toivonen@helsinki.fi
Laura Alakukku@helsinki.fi

 


petek, 4. februar 2022 Univerza na Primorskem soustvaraja priložnosti za razvoj kadra v Centralni Aziji

Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem se zaključuje 10-dnevno mednarodno izobraževanje univerzitetnih profesorjev s področja inteligentne analize podatkov. Usposabljanje je del ELBA projekta , ki poteka v sklopu ERASMUS + mreže, kjer sodelujejo visoko profilirani strokovnjaki z univerz v Uzbekistanu, Kazahstanu, Kirgizistanu in Tadžikistanu. Namen teh usposabljanj je oblikovanje in izvajanje multidisciplinarnega paketa modulov (predmetov) za študente dodiplomskega in magistrskega študija na desetih partnerskih univerzah v Centralni Aziji.

Po mnenju udeležencev so seminarji zelo poučni, sam projekt pa zelo zanimiv. »Učimo se o pomembnosti modelov inteligentne analize podatkov in pridobivanja informacij,« dodaja Shokhjakhon Abdufattokhov z Oddelka za nadzor in računalniški inženiring na Torinski politehnični univerzi v Taškentu, Uzbekistan.

»Predavanja so vsebinsko splošna in niso omejena na določena področja, tako da lahko uporabimo znanje na naših specifičnih raziskovalnih področjih in univerzitetnih študijskih programih. Načrtujemo, da bomo po zaključku tega usposabljanja znanje lahko implementirali pri oblikovanju novih predmetov v okviru študijskih modulov s področja inteligentne analize podatkov za naše študente na dodiplomskih in magistrskih študijskih programih, predvsem s področja umetne inteligence in strojnega učenja. Glavni namen našega obiska je pridobiti teorijo in znanje, ki nam bosta pomagala sestaviti učne načrte,« pravi Abdufattokhov.

      

Njegovo raziskovalno področje je umetna inteligenca (UI), tehnologija, ki omogoča stroju, da simulira človeško vedenje. Strojno učenje je podpodročje UI, ki omogoča, da se stroj samodejno uči iz preteklih podatkov brez direktnega programiranja. Cilj umetne inteligence pa je izdelati pametni računalniški sistem, ki rešuje kompleksne probleme.

Toda kaj ima z vsem tem inteligentna analiza podatkov?

Inteligentna analiza podatkov razkrije implicitne, prej neznane in potencialno uporabne zakonitosti iz velikih količin podatkov. Je tudi neke vrste proces podpore odločanju. Podatkovno rudarjenje je pridobivanje ključnih informacij oz. znanja iz velikih količin podatkov s pomočjo določenih metod ali algoritmov.

»Strojno učenje uporabljam pri teoriji nadzora. Poenostavljeno povedano – trenutno delam na projektu o pametnih zgradbah, kjer upravljam z ogromnimi količinami podatkov. Za obdelavo teh podatkov moram določiti pravi algoritem in ostale funkcije, in to je dejansko inteligentna analiza podatkov. Uporabimo jo lahko tudi na področju poslovne inteligence ali za analizo trga pri proučevanju nakupovalnih navad potrošnikov. Nekateri kolegi jo uporabljajo za gradnjo modelov v dejavnosti premogovništva ali gradbeništva. Na tak način lahko izluščite nekaj res uporabnih zakonitosti, ki vam lahko dajo zelo natančne napovedi,« pojasnjuje Abdufattokhov.

Mednarodni gostje so se imeli priložnost srečati z dekanom UP FAMNIT, izr. prof. dr. Ademirjem Hujdurovićem in rektorico Univerze na Primorskem, prof. dr. Klavdijo Kutnar. V prostem času so si ogledali tudi Koper: »Po pravici povedano, Koper nam je zelo všeč. Imeli smo zgodovinski ogled mestnega jedra in bilo je zelo zanimivo. Mesto te vabi, da ga obiščeš ne le enkrat v življenju, ampak vedno znova.”

      

Usposabljanje, ki ga je koordiniral in izvajal doc. dr. Branko Kavšek z Univerze na Primorskem se izteka 4. februarja 2022, a projekt še zdaleč ni zaključen. Temu bo sledilo še eno usposabljanje na eni od partnerskih univerz v Evropi, nato bodo na centralnoazijskih univerzah, ki sodelujejo v projektu, vzpostavljeni centri inteligentne analize podatkov, v njihove učne programe pa bodo uvedeni multidisciplinarni študijski moduli predmetov s tega področja.

Medtem na UP FAMNIT nadaljujemo z raziskavami in projekti ter s krepitvijo mednarodnega sodelovanja. Ob tem ponujamo študentom kakovostne študijske programe s področja informacijskih tehnologij. Če želite izvedeti več o študiju Računalništva in informatike (na dodiplomski, magistrski in doktorski stopnji) ter o študiju Podatkovnih znanosti (magistrska stopnja) na Famnitu, vas vabimo k obisku na prihajajočih Informativnih dnevih 11. in 12. februarja. Več informacij na www.famnit.upr.si.

 

 


sreda, 2. februar 2022 Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe UP FAMNIT

Objavljen je razpis za vpis v dodiplomske študijske programe UP FAMNIT v 2022/23!

Roki za oddajo prijave za vpis kandidatov (slov. državljanov in državljanov EU) v 1. letnik

Kandidati se lahko prijavijo za vpis v treh rokih:

 • prvi prijavni rok: 15. 2. do 18. 3 2022,
 • drugi prijavni rok: 19. 8. do 23. 8. 2022,
 • tretji prijavni rok: 22. 9. do 23. 9. 2022.

Roki za oddajo prijave za vpis kandidatov (Slov. brez slov. državljanstva in državljanov izven EU) v 1. letnik

Kandidati se lahko prijavijo za vpis v štirih rokih:

 • prvi prijavni rok: 15. 2. do 23. 5. 2022,
 • drugi prijavni rok: 30. 5. do 27. 7. 2022,
 • tretji prijavni rok: 12. 8. do 5. 9. 2022,
 • četrti prijavni rok: 22. 9. do 23. 9. 2022.

Razpis in informacije za kandidate v zvezi s prijavo v različnih rokih so objavljeni na tej povezavi.

Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študentske in študijske zadeve (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).

Vljudno vas vabimo, da se udeležite naših informativnih dogodkov, kjer boste pridobili dodatne informacije o študijskih programih in vpisnih postopkih.

                  


četrtek, 27. januar 2022 Dijaki Gimnazije Koper se udeležijo Matematičnega dneva na UP FAMNIT

Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije se je včeraj odvil že tradicionalni Matematični dan, ki ga profesorji matematike na UP FAMNIT organizirajo za dijake 3. letnikov Gimnazije Koper.

95 dijakov, ki so jih spremljale njihove učiteljice matematike, je bilo razdeljenih v tri skupine, poslušali pa so predavanja o uporabnost matematike v vsakdanjem življenju.

Prof. dr. Marko Orel je dijakom razložil povezavo med matematiko in delovanjem CT naprav, saj je prav matematika pripomogla k razvoju prvih tomografov, ki so omogočili natančnejši vpogled v človeško telo. Dijaki so spoznali, da lahko s pomočjo matematičnih enačb takšne naprave ločijo naše kosti in organe od zraka in izrišejo, kaj se dogaja v našem telesu.

Prof. dr. Aleksander Malnič je predstavil tri klasične starogrške probleme – kako konstruirati stranico kocke z dvakrat večjim volumnom, kot ga ima dana kocka, kako razdeliti dani kot na tri enake dele in kako konstruirati kvadrat z isto ploščino, kot ga ima dani krog. Na temo teorija iger je predaval asist. Žiga Velkavrh, ki je razložil, kako lahko s pomočjo matematike raziskujemo strateško odločanje v teoriji in v praksi.

Matematika se pogosto uporablja tudi na področju biologije, posebej za razumevanje kompleksnih procesov v naravi, z uporabo matematičnih modelov. O uporabni vrednosti matematike v biologiji je predavala doc. dr. Barbara Boldin, dr. Nastja Cepak pa je dijakinjam in dijakom predstavila področje kriptografije in uporabe šifer nekoč in danes. Kriptografija namreč sega več kot 1000 let v preteklost, z njeno pomočjo pa lahko varno komuniciramo preko nezavarovanih kanalov.

Za konec je izr. prof. dr. Mihael Perman pojasnjeval, zakaj v verjetnosti srečamo precej situacij, v katerih nastopa več nasprotujočih si trditev, ki so na prvi pogled vse pravilne. Gre za paradokse v verjetnosti, z dijaki pa so ugotavljali, ali so ti resnični ali navidezni.

      
Predavanje dr. Nastje Cepak

»Pri pouku matematike v šoli dijaki večinoma računajo in uporabljajo formule, ki se jih morajo naučiti na pamet, včasih si težko predstavljajo uporabnost matematike v resničnem življenju«, pravi Neva Ećimović, profesorica matematike na Gimnaziji Koper.

»Teorija in dobre osnove so sicer pomembne, tako lahko dijaki svoje znanje tudi kakovostno nadgrajujejo, vendar pa imajo na Matematičnem dnevu, ki ga vsako leto pripravi FAMNIT, zelo lepo priložnost, da spoznajo matematiko še na drugačen način ter dobijo dodatno motivacijo za učenje, ki je pri spoznavanju teorije včasih tudi primanjkuje.« Dodaja, da so dijaki nad Matematičnim dnevom vsako leto navdušeni, saj na ta način spoznajo uporabnost matematike.

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem ponuja šest študijskih programov na dodiplomski stopnji, med njimi sta tudi Matematika in Matematika v ekonomiji in financah. Več informacij o študijskih programih in študiju na Famnitu pa lahko dijaki izvedo tudi na prihajajočih Informativnih dnevih, ki bodo potekali 11. in 12. februarja 2022.


petek, 21. januar 2022 Famnit gosti mednarodno izobraževanje učiteljev v sklopu projekta ELBA

Med 24. januarjem in 4. februarjem bo na UP FAMNIT potekalo 10-dnevno mednarodno izobraževanje učiteljev v sklopu ERASMUS+ projekta ELBA - Establishment of training and research centers and courses development on intelligent big data analysis in Central Asia.

Projekt ELBA je namenjen ustvarjanju priložnosti za usposabljanje visoko profiliranih strokovnjakov s področja Intelligent Big Data Analysis (IBDA) z različnimi multidisciplinarnimi ozadji, ter omogočanju dostopa do visoko učinkovite sodobne opreme, ki temelji na strokovnem znanju in tehnologijah EU. Te bodo prispevale k trajnostnemu razvoju izobraževalnih ustanov, lokalnih poslovnih podjetij in družbe na splošno.

Cilj projekta je, v sodelovanju z industrijo, izboljšati akademsko sposobnost strokovnjakov. Cilj uresničujemo z razvojem in izvajanjem multidisciplinarnega paketa tečajev, ki temeljijo na modulih za diplomante, magistre in strokovnjake inženirstva s področja IBDA v državah Srednje Azije.

V ta namen bo v prihodnjih dveh tednih potekalo izobraževanje, ki se ga bo udeležilo 28 učiteljev iz štirih partnerskih držav (Uzbekistana, Kazahstana, Kirgizistana in Tadžikistana). Izobraževanje s področja strojnega učenja in podatkovnega rudarjenja na masovnih podatkih bo potekalo po programu, ki je objavljen tukaj.

Podobno izobraževanje smo na UP FAMNIT že gostili septembra 2018 v okviru projekta ECCUM. 

 


ponedeljek, 17. januar 2022 [ONLINE PREDAVANJE] Od podatkov do informacij: statistično razmišljanje v vsakdanjem življenju (3. Izlet v matematično vesolje)

 Vabimo vas na tretje letošnje predavanje z naslovom »Od podatkov do informacije: statistično razmišljanje v vsakdanjem življenju«, ki bo v sredo, 19. januarja 2022, ob 18.00, prek ZOOM povezave.

Predavala bo dr. Lara Lusa (UP Famnit in UL Medicinska fakulteta).

Živimo v času, kjer se dnevno proizvedejo ogromne količine podatkov, vendar sami podatki po navadi ne prispevajo neposredno tudi uporabne informacije. Hkrati morajo biti podatki primerno zbrani in urejeni, da bi lahko odgovorili na vprašanja, ki nas zanimajo, in sprejeli odločitve na njihovi podlagi. Na predavanju si bomo ogledali nekaj primerov, kjer statistično razmišljanje poda posamezniku sposobnost primerne pretvorbe podatkov v informacijo in boljše razumevanje sveta okoli nas.

Lara Lusa je od leta 2016 zaposlena kot izredna profesorica na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Njeno raziskovalno delo spada na področje razvoja statistične metodologije za potrebe medicinske statistike. Njeno delo vsebuje celotno pot od statističnega modeliranja, presoje primernosti statističnih modelov, računalniške implementacije in vsebinske presoje rezultatov v medicinskem kontekstu. Zanimajo jo tudi statistično programiranje, oblikovanje simulacijskih študij in poučevanje statistike. Poleg metodoloških raziskav v statistiki je močno vključena tudi kot statistična svetovalka raziskovalcem v medicini.

Če ste drugo predavanje z naslovom »P versus NP: A million dollar question (and more)« zamudili, si ga lahko ogledate tukaj.

Celoten program letošnjih izletov v matematično vesolje z zoom povezavo je dostopen tukaj.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 17. januar 2022 Famnitove priprave na matematična tekmovanja za dijake

Oddelek za matematiko na UP FAMNIT organizira že tradicionalne priprave na matematična tekmovanja za dijakinje in dijake vseh letnikov. Priprave bodo potekale v štirih terminih (z različnimi nalogami), in sicer vsako soboto od 9. do 12. ure po naslednjem urniku:

 • 5. marca 2022,
 • 12. marca 2022,
 • 2. aprila 2022,
 • 9. aprila 2022.

Udeleženci bodo razdeljeni v dve skupini (1. in 2. letnik ter 3. in 4. letnik) in bodo reševali naloge s preteklih tekmovanj.

V marcu bodo priprave potekale na daljavo, in sicer preko videokonferenčnega sistema Zoom. Prijavljeni udeleženci bodo po elektronski pošti prejeli Zoom povezavo vsaj en dan pred začetkom priprav. O načinu izvedbe zadnjih dveh priprav (v živo ali preko Zooma) bodo udeleženci obveščeni naknadno, odvisno od epidemiološke situacije v aprilu.

Dijakinje in dijaki se lahko na priprave prijavijo najkasneje do torka, 1. marca, preko e-naslova priprave@famnit.upr.si. Ob prijavi prosimo, da nam sporočite naslednje podatke:

 • ime in priimek,
 • letnik študija,
 • naslov šole,
 • elektronski naslov.

Udeležba na pripravah je brezplačna, vendar pa je število mest omejeno, zato vse, ki se želijo udeležiti dogodkov, vabimo, da si s čimprejšnjo prijavo zagotovijo svoje mesto.

 

 


petek, 14. januar 2022 Izvedba predavanj in vaj v tednu od 17. 1. do 21. 1. 2022

Obveščamo vas, da bodo predavanja in vaje za študijske programe UP FAMNIT v naslednjem tednu (17. 1. - 21. 1. 2022) potekala na daljavo. Izjema so vaje, ki jih je potrebno izvesti v vajalnici (predavalnica FAMNIT-Muzejski2), ter kolokviji.

Odločitev o tem je bila sprejeta zaradi širjenja okužb in posledičnih izolacij in karanten, ki lahko pomembno vplivajo na izvedbo izpitnega obdobja (24. 1. – 18. 2. 2022). Načrtovano je, da se bodo izpiti v izvajali izključno v prostorih fakultete.


četrtek, 6. januar 2022 Preizkusno predavanje dr. Tina Podlogar

Dr. Tina Podlogar bo imela v ponedeljek, 10. 1. 2022 ob 9:00 preizkusno predavanje za prvo izvolitev v pedagoški naziv visokošolska učiteljica - docentka za področje »Psihologija«.

Predavanje z naslovom »Izkušnje strokovnjakov pri delu s samomorilno ogroženimi posamezniki« bo potekalo na daljavo preko aplikacije ZOOM; Zoom Meeting: https://upr-si.zoom.us/j/82111155377?pwd=OUhidDhlSnA3T2hROWxtU1UwTUYyQT09

Vljudno vabljeni!