Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Štefko Miklavič

Redni profesor / Full Professor

Kabinet
Office
II/09 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 57
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Algebraična teorija grafov
Algebraic Graph Theory
Razdaljno-regularni grafi
Distance-Regular Graphs
Asociativne sheme
Association schemes
Delovanja grup na grafih
Group Actions on Graphs
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Izbrana poglavja iz teorije števil
/ Selected Topics in Number Theory
,
Seminar DMA
/ Seminar DMA
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Koordinator študijskega programa (Matematične znanosti, doktorski)
/ Study Programme Coordinator (Mathematical Sciences, Doctoral)