Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Razpis za vpis in oddaja prijave za vpis

natisni

Aktualni roki

 • 17. 2. - 27. 3. 2023: prvi prijavi rok za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija za slovenske državljane, državljane EU in Slovence brez slovenskega državljanstva
 • 17. 2. - 22. 5. 2023:  prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija za državljane izven EU

PRIJAVNO-SPREJEMNI POSTOPKI ZA VPIS NA ŠTUDIJSKE PROGRAME UNIVERZE NA PRIMORSKEM na vrh

Informacije o sprejemnem postopku za vpis > TUKAJ

 

Razpis za vpis v DODIPLOMSKI študij 2023/24na vrh

V skupnem uvodnem delu razpisa so zapisani postopki in roki za prijavo ter druge pomembne informacije glede prijave na razpis, zato vse kandidate prosimo, da si razpis natančno preberejo.

PRIJAVA POTEKA PREKO SPLETNEGA PORTALA eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/

NAVODILA ZA PRIJAVO so dostopna na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Roki za oddajo prijave za vpis kandidatov (slov. državljanov in državljanov EU ter Slov. brez slov. državljanstva) v 1. letnik

Kandidati se lahko prijavijo za vpis v treh rokih:

 • prvi prijavni rok: 17. 2. do 27. 3 2023,
 • drugi prijavni rok: 21. 8. do 25. 8. 2023,
 • tretji prijavni rok: 22. 9. do 25. 9. 2023 (do 12. ure).

Roki za oddajo prijave za vpis kandidatov (državljanov izven EU) v 1. letnik

Kandidati se lahko prijavijo za vpis v štirih rokih:

 • prvi prijavni rok: 17. 2. do 22. 5. 2023,
 • drugi prijavni rok: 29. 5. do 24. 7. 2023,
 • tretji prijavni rok: 11. 8. do 4. 9. 2023,
 • četrti prijavni rok: 22. 9. do 25. 9. 2023 (do 12. ure).

Postopek prijave vodi Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze na Primorskem. Kontakt: (+386 5) 611 76 30, 611 76 31, e-naslov: vpis@upr.si.

Rok za oddajo prijave za vpis kandidatov v višji letnik študija, za vzporedni študij in študij diplomantov

Kandidati se lahko prijavijo za vpis od 1. do 15. 9. 2023.

PRIJAVA POTEKA PREKO SPLETNEGA PORTALA eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Kandidati pošljejo elektronsko prijavo in zahtevano dokumentacijo preko spletnega portala eVŠ.

POMEMBNO: Diplomanti - za študij na teh vpisnih mestih je predvideno plačilo šolnine.

Kandidat za vpis v univerzitetni študijski program Matematika - podatki o izvedbi predmetov in smeri v štud. letu 2022/23 - podatki za študijsko leto 2023/24 bodo objavljeni naknadno

V študijskem letu 2022/23 so študenti univerzitetnega študijskega programa Matematika lahko izbirali naslednje študijske smeri: Splošna matematika. Podatki o izbirnih predmetih po posameznih študijskih smereh bodo objavljeni naknadno.

Razpis za vpis v PODIPLOMSKI študij 2023/24na vrh

V skupnem uvodnem delu posameznega razpisa za vpis so zapisani postopki in roki za prijavo ter druge pomembne informacije glede prijave na razpis, zato vse kandidate prosimo, da si razpis natančno preberejo:

PRIJAVA POTEKA PREKO SPLETNEGA PORTALA eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

NAVODILA ZA PRIJAVO so dostopna na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Roki za oddajo prijave za vpis kandidatov na MAGISTRSKI študij:

Slovenski državljani in državljani EU & Slovenci brez slovenskega državljanstva:

 • prvi prijavni rok: 6. 4. do 24. 8. 2023,
 • drugi prijavni rok: 7. 9. do 14. 9. 2023,
 • tretji prijavni rok: 22. 9. do 25. 9. 2023 do 12. ure.

Državljani izven EU:

 • prvi prijavni rok: 6. 4. do 11. 8. 2023,
 • drugi prijavni rok: 18. 8. do 25. 8. 2023,
 • tretji prijavni rok: 7. 9. do 14. 9. 2023,
 • četrti prijavni rok: 22. 9. do 25. 9. 2023 do 12. ure.

Roki za oddajo prijave za vpis kandidatov na DOKTORSKI študij:

Slovenski državljani in državljani EU:

 • prvi prijavni rok: 6. 4. do 24. 8. 2023,
 • drugi prijavni rok: 7. 9. do 14. 9. 2023,
 • tretji prijavni rok: 22. 9. do 25. 9. 2023 do 12. ure.

Državljani izven EU & Slovenci brez slovenskega državljanstva:

 • prvi prijavni rok: 6. 4. do 11. 8. 2023,
 • drugi prijavni rok: 18. 8. do 25. 8. 2023,
 • tretji prijavni rok: 7. 9. do 14. 9. 2023,
 • četrti prijavni rok: 22. 9. do 25. 9. 2023 do 12. ure.

Kandidati za vpis na doktorski študij

Kandidati za vpis v doktorske študijske programe:

 • po oddaji prijave za vpis opravijo razgovor s koordinatorjem študijskega programa; o terminu razgovora bodo obveščeni po prejemu prijave za vpis;
 • si do vpisa v študijski program poiščejo mentorja in najkasneje do vpisa predložijo njegovo pisno soglasje o prevzemu mentorstva.

Kandidati za vpis v doktorski program Računalništvo in informatika morajo v prijavnem postopku v Referat (referat@famnit.upr.si) poslati dokumentacijo, iz katere je razvidno, da so v sklopu svojega dodiplomskega ali magistrskega študija pridobili znanja na področjih: Podatkovne strukture in algoritmi; Teoretične osnove računalništva II – Teorija formalnih jezikov in izračunljivost; Programiranje II – Koncepti programskih jezikov; Sistemi I - Strojna oprema.

Kot primerna dokazila se štejejo izpis opravljenih predmetov (transcript of records) in učni načrti (Syllabus). Na podlagi vloge bo pristojna komisija odločila o priporočilu kandidatu. Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem ali angleškem jeziku. Kandidat lahko ugovarja priporočilu komisije z dopolnitvijo vloge. Vlogo kandidat pošlje v Referat.

Seznam potencialnih mentorjev za študijsko leto 2023/24 po posameznih doktorskih študijskih programih:

Magistrski program Podatkovna znanost (izvedba v angleškem jeziku) - možnost prijave na razpisano delovno mesto

Izvedba v angleškem jeziku se razpisuje ob podpori pilotnega projekta »Zelena Univerza na Primorskem«, ki je eden izmed treh pilotnih projektov investicijskega projekta »Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem (GDI UP)«, ki ga UP izvaja na podlagi pogodbe z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport št. C3330-22-953001 z dne 16. 11. 2022 v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in Evropska unija – NextGenerationEU.

Kandidati za vpis v prvi letnik tega študijskega programa se lahko prijavijo tudi na razpisano delovno mesto J037003 Tehniški sodelavec VII/1, ki je objavljeno na spletni strani ZRSZ (več informacij na tej povezavi), in sicer do izteka prijavnega roka za vpis v študijski program. Prijavo za razpisano delovno mesto, skupaj z življenjepisom, kandidat  posreduje na e-naslov: referat@famnit.upr.si. Kandidati za zaposlitev bodo izbrani v skladu z Navodili o zaposlovanju na Univerzi na Primorskem.

Več informacij je objavljenih v razpisu za vpis.

Kandidati za vpis v magistrski program Matematične znanosti - podatki o izvedbi predmetov in smeri v št. letu 2022/23 - podatki za študijsko leto 2023/24 bodo objavljeni naknadno

V študijskem letu 2022/23 bodo študenti 1. letnika  magistrskega študijskega programa Matematične znanosti lahko izbirali naslednje študijske smeri: Finančna matematika, Kriptografija, Splošna matematika. Podatki o temeljnih in izbirnih predmetih po posameznih študijskih smereh bodo objavljeni naknadno.

Sofinanciranje doktorskega študijana vrh

Sofinanciranje šolnin doktorskega študija bo omogočeno vsem študentom Univerze na Primorskem, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija ter Meril in pogojev za sofinanciranje doktorskega študija na Univerzi na Primorskem.

V študijskem letu 2023/24 bodo kandidati za vpis na doktorski študij, najkasneje do konca vpisnega postopka, lahko izkazali interes za sofinanciranje študija.

Kandidati za vpis izkažejo interes za sofinanciranje doktorskega študija s podpisom Izjave o izpolnjevanju pogojev za sofinanciranje doktorskega študija študentom UP v študijskem letu 2022/23 (nova izjava za študijsko leto 2023/24 bo objavljena naknadno).

O višini sofinanciranja bodo nato študenti obveščeni po vpisu na doktorski študij, predvidoma v mesecu novembru. Višina sofinanciranja je odvisna od števila vpisanih študentov, ki izpolnjujejo merila in od višine sredstev za sofinanciranje doktorskega študija.

Več si lahko preberete na spletni strani Univerze na Primorskem.

Leto plusna vrh

Kaj je Leto plus?

Leto plus je način organizacije študija, ki tujim študentom zaradi pomanjkljivega znanja slovenskega jezika, v katerem poteka študijski proces, omogoča boljšo študijsko uspešnost s podaljšanjem statusa v 1. letniku.

Študenti, vključeni v Leto plus, morajo za podaljšanje statusa študenta v 1. letniku v okviru prvega leta študija opraviti študijske obveznosti vpisanega študijskega programa v obsegu najmanj 24 kreditnih točk (KT) in najmanj 6 kreditnih točk (KT) iz znanja slovenskega jezika.

Kdo lahko koristi Leto plus?

Leto plus lahko koristijo tuji študenti in so prvič vpisani v študijski program UP FAMNIT, ki se izvaja v slovenskem jeziku. Pred vpisom v Leto plus morajo biti tuji študenti vpisani v enega od študijskih programov UP FAMNIT.

Obveznosti študenta, vključenega v Leto plus

V prvem letu študija študenti prioritetno opravijo tečaj slovenskega jezika v obsegu najmanj 6 kreditnih točk (KT). Poleg tega pa morajo v okviru predmetnika vpisanega študijskega programa opraviti še druge študijske obveznosti, skupno s tečajem slovenskega jezika in drugimi študijskimi obveznostmi v višini najmanj 30 kreditnih točk (KT). Manjkajoče obveznosti iz prvega letnika lahko opravijo študenti naslednje študijsko leto, ko bodo imeli podaljšan status študenta v 1. letniku istega študijskega programa.

Pravice študenta, vključenega v Leto plus

Študentom, vključenim v Leto plus, se ob zaključku tekočega študijskega leta in ob dejstvu, da je študent pridobil najmanj 30 kreditnih točk (KT) ter od tega najmanj 6 kreditnih točk (KT) iz znanja slovenskega jezika, omogoči podaljšanje statusa v 1. letniku.

Prijava v Leto plus

Prijava v Leto plus je mogoča ob vpisu oz. po zaključku vpisa na UP FAMNIT, vendar najkasneje do 30. oktobra tekočega leta. Prijavni obrazec bodo študenti, ki so upravičeni do koriščenja Leta plus, prejeli s strani Referata za študente.

Postopek priznavanja v tujini pridobljene izobrazbena vrh

Kandidati, ki so listino o izobraževanju pridobili v tujini, morajo pred vpisom opraviti postopek priznavanja izobrazbe za namen nadaljevanja izobraževanja. Za priznavanje tujega izobraževanja kandidati zaprosijo v okviru prijave za vpis.

Za spričevala iz nekdanjih jugoslovanskih republik, pridobljena pred 25. 6. 1991 in za diplomo o mednarodni maturi (International Baccalaureat – IB) postopek priznavanja izobraževanja ni potreben.

Postopek priznavanja za vpis v študijske programe fakultete vodi:

Več informacij o sistemu priznavanja, mednarodnih sporazumih idr. je dostopnih na spletni strani ENIC-NARIC CENTRA, za vsa pojasnila pa se kandidati obrnejo na Referat za študente UP FAMNIT.

Šolnine in prispevki za študijna vrh

Šolnine in prispevki za študij za posamezno študijsko leto so določeni v ceniku za posamezno študijsko leto; cenik UP FAMNIT.

Prispevki ob vpisu (vpisnina)

Prispevke ob vpisu plačajo vsi dodiplomski in podiplomski študenti, in sicer ob vpisu na fakulteto (za vsako študijsko leto). Sprejeti kandidati za vpis prejmejo račun za plačilo vpisnine, ki ga morajo poravnati pred vpisom in potrdilo o plačilu posredovati Referatu za študente UP FAMNIT skupaj z ostalo dokumentacijo za vpis.

Šolnina za študij

Šolnino za DODIPLOMSKI študij plačujejo naslednji študenti:

(1) tuji državljani; izjeme pri plačilu šolnine so naslednje skupine tujih državljanov:

 • državljani iz držav članic EU,
 • tuji državljani s stalnim prebivališčem v RS, ki so sami oz. so njihovi starši/skrbniki davčni zavezanci v RS,
 • Slovenci brez slovenskega državljanstva,
 • državljani Bosne in Hercegovine, Makedonije, Črne gore, Srbije ter Kosova;
  Na osnovi podpisanih protokolov o sodelovanju na področju izobraževanja, so državljani Bosne in Hercegovine, Črne gore, Kosova, Makedonije in Srbije oproščeni plačila šolnine za redni študij.
 • štipendisti ministrstva pristojnega za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo oz. pooblaščenega izvajalca tega štipendiranja, kot je Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, in Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranja v programu štipendiranja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu.

(2) Šolnino za dodiplomski študij plačujejo tudi kandidati, ki že imajo doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani oziroma so že enkrat v času dodiplomskega študija ponavljali letnik ali spremenili študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali programu.

Šolnino za PODIPLOMSKI študij plačujejo naslednji študenti:

(1) Slovenski državljani in državljani držav članic EU:

 • študenti na doktorskih študijskih programih,
 • študenti izrednega študija na magistrskih študijskih programih,
 • študenti rednega študija na magistrskih študijskih programih, ki so predhodno zaključili študijski program, ki je enakovreden »predbolonjskemu« univerzitetnemu študijskemu programu v RS.

(2) Državljani držav izven EU:

 • študenti na doktorskih študijskih programih,
 • študenti izrednega študija na magistrskih študijskih programih,
 • študenti rednega študija na magistrskih študijskih programih. Izjeme pri plačilu šolnine za redni študij 2. stopnje so tuji državljani, ki se vpisujejo v 1. letnik magistrskega študijskega programa (so predhodno zaključili študijski program, ki je enakovreden visokošolskemu strokovnemu ali univerzitetnemu študijskemu programu 1. bolonjske stopnje) in hkrati izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:
  • so tuji državljani s stalnim prebivališčem v RS, ki so sami oz. so njihovi starši/skrbniki davčni zavezanci v RS,
  • so Slovenci brez slovenskega državljanstva,
  • so državljani Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije, Srbije ter Kosova;
   Na osnovi podpisanih protokolov o sodelovanju na področju izobraževanja, so državljani Bosne in Hercegovine, Črne gore, Kosova, Makedonije in Srbije oproščeni plačila šolnine za redni študij.
  • so štipendisti ministrstva pristojnega za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo oz. pooblaščenega izvajalca tega štipendiranja, kot je Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, in Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranja v programu štipendiranja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu.

(3) Šolnino za magistrski študij plačujejo tudi kandidati, ki že imajo doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani oziroma so že enkrat v času magistrskega študija ponavljali letnik ali spremenili študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali programu.

Prispevki za študij

Prispevke za študij plačujejo vsi dodiplomski in podiplomski študenti v skladu s cenikom UP FAMNIT.