Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Elena Bužan

Redna profesorica / Full Professor

Prodekanja za kakovost / Vice-Dean for Quality Assurance


Kabinet
Office
I/05 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 75 87
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Populacijska in varstvena genetika
Conservation and Population Genetic
Filogenija (filogeografija)
Phylogeny (Phylogeography)
Varstvo narave
Nature Conservation
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Biokemija in genetika v biopsihologiji
/ Biochemistry and Genetics in Biopsychology
,
Biološki monitoring
/ Biological Monitoring
,
Evolucijska genetika
/ Evolution Genetics
,
Laboratorijski praktikum
/ Laboratory Practicum
,
Osnove populacijske genetike
/ Basic Population Genetics
,
Sodobni pristopi k varstveni biologiji
/ Advanced Topics in Conservation Biology
,
Splošna in anorganska kemija
/ General and Inorganic Chemistry
,
Varstvena biologija
/ Conservation Biology
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator