Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Elena Bužan

Redna profesorica / Full Professor

Prodekanja za kakovost / Vice-Dean for Quality Assurance


Kabinet
Office
I/05 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 66 35 812
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Populacijska in varstvena genetika
Conservation and Population Genetic
Filogenija (filogeografija)
Phylogeny (Phylogeography)
Varstvo narave
Nature Conservation
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Bioinformacijska orodja v psihologiji
/ Bioinformatics Tools in Psychology
,
Evolucijska in populacijska genetika
/ Evolutionary and Population Genetics
,
Molekulski markerji v genomski dobi
/ Molecular marker in genomic era
,
Sodobni pristopi k varstveni biologiji
/ Advanced Topics in Conservation Biology
,
Splošna in anorganska kemija
/ General and Inorganic Chemistry
,
Varstvena biologija
/ Conservation Biology
,
Varstvo narave in trajnostno kmetijstvo
/ Nature Conservation and Sustainable Agriculture
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator