Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN
natisni

PROŠNJE ŠIS

V nadaljevanju so navedene prošnje, na voljo za oddajo samo preko ŠIS-a. Pri vsaki prošnji je potrebno navesti utemeljitev in priloge ter naložiti zahtevana dokazila, navedena pod vsakim opisom prošnje. Kratek video prikaz oddaje prošnje je na voljo tukaj

NAVODILA ZA ODDAJO PROŠENJ - V PRIPRAVIna vrh

Prošnje za predmetna vrh

Prošnje za predmet so aktivne v začetku posameznega semestra. Rok oddaje je vsako študijsko leto določen s strani Komisije za študijske in študijske zadeve. Študent prošnjo odda v ŠISu.

Sprememba izbirnega predmeta

Študent lahko izbira med predmeti, ponujenimi v tekočem študijskem letu. Izvedba predmetov je dosegljiva tukaj.

Za predmete, izbrane v tekočem študijskem letu:

Študent v prošnji jasno napiše ime predmeta, ki ga zamenjuje, in ime predmeta, ki ga izbira.
Obvezna priloga prošnji je soglasje nosilca/izvajalca predmeta, ki ga študent izbira.

Za predmete, izbrane v preteklih študijskih letih:

Menjava predmeta, ki ga je študent izbral v preteklih študijskih letih je možna le v izjemnih, utemeljenih primerih:
- zdravstvene težave, izjemne druižinske, socialne ali druge nepredvidljive okoliščine: obvezna priloga dokazila, ki izkazujejo v prošnji navedene razloge,
- razlogi povezani z izvedbo predmeta: obvezna priloga je priporočilo koordinatorja študijskega programa.

Študent v prošnji jasno napiše ime predmeta, ki ga zamenjuje, in ime predmeta, ki ga izbira ter prošnji obvezno priloži soglasje novega nosilca/izvajalca predmeta.

Opravljanje obveznosti višjega letnika

Opravljanje obveznosti višjega letnika, lahko zaprosijo študenti, ki so ponovno vpisani v letnik (ponavljanje, koriščenje Leta Plus, podaljšan status) in posamezniki, ki so izgubili status študenta, v kolikor izpolnjujejo spodaj navedene pogoje. Študenti, prvič vpisani v 1. ali 2. letnik niso upravičeni do opravljanje obveznosti višjega letnika, z izjemo študentov, ki načrtujejo Erasmus izmenjavo v 2. ali 3. letniku.

Pogoji za oddajo prošnje so naslednji:

  • opravljene vse predpisane študijske obveznosti za zadnji vpisani letnik in predhodne letnike 
  • predmeti se izvajajo na članici UP FAMNIT 

Študent v prošnji jasno napiše ime predmeta, ki ga želi izbrati,
Obvezna priloga prošnji je soglasje nosilca/izvajalca predmeta, ki ga izbira.

Študent je dolžan, da ob oddaji prošnje priloži dodatno dokazilo, v kolikor nima vnesenih vseh predpisanih študijskih obveznosti za zadnji vpisani letnik in predhodne letnike (potrdilo in obrazložitev nosilca/izvajalca predmeta o opravljenem izpitu).

Opravljanje (odstranitev) dodatnih študijskih obveznosti

Študent lahko opravlja dodatne študijske obveznosti izven programa. Dodatne študijske obveznosti izven programa se ne štejejo v povprečje vpisanega študijskega programa.

Študent v prošnji jasno napiše, kateri predmet želi opravljati kot dodatno študijsko obveznost in prošnji obvezno priloži soglasje nosilca/izvajalca predmeta.

Sprememba jezika predmeta

Študent mora opravljati predmete, v izvedbi jezika študijskega programa v katerem je vpisan. Sprememba jezika predmeta se omogoči samo za izbirne predmete, ki se izvajajo v enem jeziku. 

Študent v prošnji jasno napiše vzrok in kateri izbirni predmet želi zamenjati in prošnji obvezno priloži soglasje nosilca/izvajalca predmeta. Prošnjo se odda pod kategorijo Sprememba izbirnega predmeta.

Prošnje za vpisna vrh

Prošnje za vpis so v ŠISu aktivne le v času vpisov oz. skladno s Terminskim planom vpisa na voljo tukaj.

Vpis v višji letnik brez opravljenih študijskih obveznosti

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze.

Študent mora za vpis v višji letnik brez opravljenih študijskih obveznosti oddati prošnjo v svojem ŠISu. Pod utemeljitev na kratko zapiše zakaj ni opravil študijskih obveznosti.
Priloge: Prošnji mora priložiti ustrezna dokazila s katerimi izkazuje razloge, ki jih je navedel v utemeljitvi.

Podaljšanje statusa študenta oz. absolventskega staža

V skladu z Zakonom o visokem šolstvu (70. člen.) lahko študent v času študija zaprosi za podaljšanje statusa študenta, vendar največ za eno leto in mora zato imeti upravičene razloge.

Študent mora za podaljšanje statusa v ŠISu oddati prošnjo za podaljšanje statusa študenta ter v utemeljitev zapisati, da želi podaljšati status ter razloge zakaj želi podaljšati status študenta. Priloge: Prošnji mora priložiti ustrezna dokazila s katerimi izkazuje razloge, ki jih je navedel v utemeljitvi

Podaljšanje statusa študenta v 1. letniku (leto plus – tuji študenti)

V kolikor študent izpolnjuje pogoje za koriščenje Leta Plus odda prošnjo v ŠIS-u . O pripravljenem vpisnem listu študent prejme elektronsko sporočilo ter sledi navodilom za vpis.

Ponovni vpis/ponavljanje letnika

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko, ob upoštevanju določil Zakona o visokem šolstvu, v času študija enkrat ponavlja letnik.

Pogoji za ponavljanje letnika so navedeni v predstavitvenih podatkih posameznega študijskega programa (glej rubriko Napredovanje po programu in dokončanje študija) na spletni strani fakultete.

Študijski programi 1. stopnje: https://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/dodiplomski-studij
Študijski programi 2. stopnje: https://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/podiplomski-magistrski-studij
Študijski programi 3. stopnje: https://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/podiplomski-doktorski-studij

Študijski programi, ki imajo pogoje za koriščenje ponovnega vpisa:
- PMA, PRIN, PZ: 
študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če zbere vsaj 18 KT vpisanega letnika;
- VN, TGO: študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če doseže najmanj 24 kreditnih točk vpisanega letnika).

Študent mora za koriščenje ponovnega vpisa v ŠISu oddati prošnjo za 
ponovni vpis v letnik.

Priloge: Niso potrebne.

Sprememba jezika izvedbe

Študent, ki želi zamenjati jezik izvedbe vpisanega študijskega programa, mora v utemeljitvi navesti razloge.

Priloge: Niso potrebne.

Vzporedni vpis (izdaja soglasja za vzporedni vpis)

Prošnjo za vzporedni vpis oddajo študenti UP FAMNIT, ki želijo vzporedno študirati. Pogoj za vzporedni vpis je minimalna povprečna ocen 8 ter pozitivno rešena prošnja za vzporedni vpis.

Več informacij o oddaji prijave za vzporedni vpis, prejme študent v vsakoletnem razpisu za vpis: https://www.famnit.upr.si/sl/bodoci-studenti/prijava

Priloge: Niso potrebne.

Ostale prošnje na vrh

Prošnje so aktivne skozi celo študijsko leto. 

Odjava od izpita po odjavnem roku 

Če se študent ne odjavi pravočasno od izpita zaradi nepremostljivih okoliščin (bolezen ali druge nepremostljive okoliščine), najkasneje v roku petih dni od dneva izvedbe izpita odda prošnjo v ŠIS-u ter prošnji dostavi ustrezna dokazila. 

Študent v prošnji jasno napiše ime izpita od katerega se želi naknadno odjaviti, navede utemeljene razloge ter obvezno priloži dokazilo, ki podpira navedene razloge.

Podaljšanje teme naloge - 2. stopnja

Študent lahko zaprosi za podaljšanje veljavnosti teme magistrskega dela iz upravičenih razlogov do največ enega leta. Študent k prošnji priloži Obrazec 2: Prošnja za podaljšanje veljavnosti teme magistrskega dela, ter pisno soglasje mentorja. Obrazec je na voljo tukaj

Priznavanje izpitov (predhodno formalno pridobljenih znanj)

Študent, ki je predhodno formalno pridobil znanja za postopek morebitnega priznavanja odda prošnjo v ŠIS-u. V prošnji jasno napiše naziv pridmeta, ki ga je predhodno opravil ter naziv predmeta, ki si ga želi priznati na UP FAMNIT. Kot dokazilo obvezno priloži potrdilo o opravljeni obveznosti ter učni načrt opravljenega predmeta (potrjeno z žigom predhodne fakultete).

Predčasno opravljanje izpitov

Na podlagi upravičenih razlogov in pisnega soglasja izvajalca predmeta, lahko študent predčasno opravlja izpit oziroma izpite iz predmetov letnika, v katerega je vpisan. Za upravičene razloge štejejo odhod na študij ali strokovno prakso v tujino, hospitalizacija v času izpitnega obdobja, porod ter udeležba na vrhunskem športnem tekmovanju oziroma vrhunskem kulturnem dogodku ipd. Študent prošnjo kot dokazilo priloži soglasje izvajalca predmeta.

Izjava o izpisu 

V kolikor se študent želi izpisati iz UP FAMNIT, odda prošnjo v ŠIS-u, kateri kot prilogo priloži obrazec Izjava o izpisu na voljo tukaj

Druge prošnje 

Pod to kategorijo študent odda prošnje vezano na znižanje ali oprostitev šolnine / prispevkov od vpisu ali drugih prispevkov. Obrazec je na voljo tukaj.