Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Pogosta vprašanja

natisni

Kje prejmem geslo za dostop do ŠISa, študentskega e-maila, e-učilnice, brezžičnega omrežja in računalnikov na fakulteti?

Študenti s povabilom k vpisu prejmejo uporabniško ime (vpisna številka) in geslo za dostop do Študentskega informacijskega sistema fakultete (ŠIS). Za morebitne težave v zvezi s tem geslom in uporabniškim imenom se študenti obrnejo na Referat za študente.

Isto uporabniško ime in geslo študenti uporabljajo tudi za študentski e-mail, e-učilnico, brezžično omrežje in za uporabo računalnikov na fakulteti. Za morebitne težave v zvezi s tem uporabniškim imenom in geslom se študenti obrnejo na Službo za informatiko (podpora@famnit.upr.si, 05 611 75 80).

Izgubil/-a sem študentsko izkaznico, kaj moram storiti?na vrh

Študent odda v Referatu prošnjo za izdajo dvojnika študentske izkaznice (obrazec je dostopen v Referatu za študente). Po prejemu prošnje Referat študentu izda položnico za plačilo izdaje dvojnika študentske izkaznice. Znesek izdaje dvojnika izkaznice je določen v Ceniku fakultete za posamezno študijsko leto.

Kdaj in kako oddam prošnjo za opravljanje predmeta višjega letnika?na vrh

Prošnje za predmet so aktivne prvih 14 dni posameznega semestra. Študent prošnjo odda v ŠISu v rubriki Razno / Prošnje. Popolno prošnjo, kjer študent v prošnji jasno napiše ime predmeta, ki ga želi izbrati ter priloži soglasje nosilca/izvajalca predmeta, ki ga izbira odda do navedenega roka. Rok za oddajo za posamezen semester objavi Referat med Obvestili Referata. O prošnji odloča Komisija za študijske in študentske zadeve UP FAMNIT. Obvestilo o odločitvi je vidno v oddani prošnji. Več informacij o prošnji tukaj

Kdaj in kako oddam prošnjo vezano na vpis?na vrh

Prošnje vezane na vpis v novo študijsko leto (prošnje za ponavljanje, napredovanje, podaljšanje statusa) obravnava Komisija za študijske in študentske zadeve (KŠŠZ) fakultete septembra, in sicer po jesenskem izpitnem obdobju. Prošnjo z zahtevanimi prilogami študent odda v ŠIS-u do roka, ki ga za vsako študijsko leto posebej določi KŠŠZ. Oddaja je možna le v času vpisov oz. skladno s Terminskim planom vpisa. Več informacij o prošnjah za vpis na voljo tukaj

Lahko zamenjam izbirni predmet?na vrh

Študent UP FAMNIT lahko do roka, ki ga za vsako študijsko leto posebej določi Komisija za študijske in študentske zadeve UP FAMNIT (praviloma v prvih dveh tednih po pričetku študijskega leta), zaprosi za spremembo (zamenjavo) izbirnega predmeta, ki ga bo poslušal v prihodnjem študijskem letu. O prošnji za spremembo (zamenjavo) izbirnega predmeta odloči koordinator študijskega programa.

Študent ne more spremeniti (zamenjati) izbirnega predmeta, ki ga je že poslušal v tekočem ali v preteklih študijskih letih, razen v izjemnih, utemeljenih primerih. O utemeljeni prošnji z dokazili odloča Komisija za študijske in študentske zadeve fakultete.

Med opravičljive razloge se štejejo:

 • zdravstvene težave, ki so študentu onemogočile opravljanje študijskih obveznosti pri predmetu,
 • izjemne družinske, socialne ali druge nepredvidljive okoliščine, ki so študentu onemogočile opravljanje študijskih obveznosti pri predmetu,
 • razlogi vsebinske narave, utemeljeni s priporočilom mentorja pri zaključnem delu ali koordinatorja študijskega programa.

Študent prošnje izpolni in odda v ŠISu v rubriki Razno / Prošnje  do navedenega roka. Več informacij o prošnji tukaj

Lahko opravljam izbirni predmet na drugih članicah UP?na vrh

Študenti lahko na podlagi Pravilnika o izbirnosti med članicami UP izbirajo izbirne predmete na drugih članicah UP. Pred izbiro predmeta morajo študenti natančno preveriti vsebinske omejitve zunanje izbirnosti svojega študijskega programa; le-ti so objavljeni pri predstavitvi posameznega študijskega programa na spletni strani UP FAMNIT v poglavju Izbirnost.

Razpis za izbirnost v prihodnjem študijskem letu in informacijski paket (seznam ponujenih predmetov na članicah UP) sta do 15. maja objavljena na spletni strani UP FAMNIT in UP. O objavi Referat za študente posebej obvesti študente.

Študenti lahko prijavo oddajo do datuma, ki je objavljen v rubriki "Izbirnost", v Referat za študente, o izbiri pa so obveščeni do konca septembra. Izbrani študenti do 30. septembra podpišejo študijski sporazum. Opravljanje predmeta na drugi članici UP v okviru izbirnosti med članicami UP je za študente brezplačno.

Potrdilo o opravljenem izpitu posreduje študent v Referat za študente, ki mu oceno vpiše v indeks.

Lahko opravljam laboratorijske vaje, če sem ponovno vpisan ali pavziram?na vrh

Za študente, ki morajo v okviru vpisanega študijskega programa opraviti tudi laboratorijske vaje, je udeležba na vajah, ki se izvajajo v Vajalnici ali računalniških učilnicah, zaradi omejitev pri prostorskih kapacitetah fakultete, možna le v študijskem letu, v katerem so vpisani v letnik ali ponovno vpisani v letnik, v katerem se izvaja predmet.

Študenti, ki pavzirajo, se lahko udeležijo vaj le, v kolikor so na voljo prosta mesta v skupini, kar mora odobriti izvajalec vaj.

Izjeme so možne na podlagi zdravniškega potrdila ali v primeru izjemnih okoliščin, torej, če se študent v času, ko je bil vpisan (ali ponovno vpisan) v letnik, ni mogel udeležiti vaj zaradi bolezni ali drugih objektivnih okoliščin. O izjemah odloči koordinator študijskega programa.

Zaradi zgoraj navedenega naj se študenti redno udeležujejo vaj pri predmetih letnika, v katerega so vpisani, saj bo udeležba na vajah v času pavziranja oz. vpisa v višji letnik, omogočena le, če bodo to omogočale prostorske kapacitete.

Trajanje oziroma prenehanje statusa študenta na vrh

Na polagi Zakona o Visokem šolstvu (70. člen), status študenta preneha v primerih:

 • študentu, ki zaključi študijski program prve stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,
 • študentu, ki zaključi študijski program druge stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij
 • študentu, ki zaključi študijski program tretje stopnje,
 • če študent ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • če študent ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • če študent ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku,
 • če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
 • če se izpiše,
 • če je bil izključen.

Ne glede na četrto alineo prejšnjega odstavka študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer.

V primerih iz četrte, pete in sedme alinee prvega odstavka ter drugega odstavka tega člena se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega rojenega otroka. Ne glede na osmo alinejo prvega odstavka tega člena status študenta ne preneha študentu, ki se pred zaključkom študijskega leta prepiše na drug študijski program. V primerih iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena se lahko študent po zaključku študijskega programa odpove statusu študenta. Do Zakona z vsemi spremembami dostopate tukaj

Kdaj lahko koristim status absolventa?na vrh

Študent zadnjega letnika bo imel možnost vpisa v absolventski staž v naslednjem študijskem letu, v kolikor še ni ponavljal letnika ali zamenjal študijskega programa.

V kolikor se študent takoj po zaključku 3. letnika dodiplomskega študija oziroma takoj po zaključku 2. letnika magistrskega študija ne vpiše v absolventski staž in mu ta pripada (torej pavzira 3. letnik oz. 2. letnik), v naslednjem študijskem letu vpis v absolventski staž ni možen.

Študenti, ki imajo možnost vpisa v absolventski staž v naslednjem študijskem letu, NE ODDAJAJO nobene prošnje. Vpisni list se odpre avtomatsko, o pripravljenem vpisnem listu pa so obveščeni preko e-pošte. Prav tako bodo na e-naslov prejeli račun za plačilo vpisnine (viden tudi v ŠISu v rubriki Moji podatki / Moje finance).

POMEMBNO:
Študentu, ki NE želi koristiti (vpisati) absolventskega staža, ni potrebno ničesar urejati (tj. študent ne izpolni vpisnega lista ter ne plača vpisnine za naslednje študijsko leto), saj bo Referat za študente s 1. 10.  študenta uvrstil med pavzerje.

Kaj pomeni status pavzerja?na vrh

Status pavzerja ima študent, ki:

- ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik in je že izkoristil možnost ponovnega vpisa;
- se ne želi vpisati v naslednje študijsko leto;
- je že izkoristil vse možne vpise.

Študent, ki ima status pavzerja:

- nima študentskega statusa,
- prvo leto pavziranja opravlja študijske obveznosti brezplačno, drugo in nadaljnje leto pa je zavezan za plačilo skladno z veljavnim cenikom fakultete,
- ne izpolnjuje vpisnega lista in ni zavezan za plačilo vpisnine (ali šolnine).

Študenta, ki bo v naslednjem študijskem letu koristil status pavzerja, bo Referat za študente s 1. 10.  uvrstil med pavzerje.

Kako in kdaj se prijavim oziroma odjavim od izpita?na vrh

K izpitu ni mogoče pristopiti brez prijave. Študent se prijavlja in odjavlja od izpitov elektronsko preko ŠIS-a. Prijava na izpitni rok je potrebna tudi v primeru, če je študent končno oceno pri predmetu dosegel z vmesnimi preverjanji (kolokviji).

K posameznemu izpitu se študent prijavi najprej 15. dan pred začetkom izpitnega roka in najkasneje 5. dan pred razpisanim izpitnim rokom. Npr. če je izpit v ponedeljek, je prijava možna do srede do 24:00. Če pa študent ne namerava pristopiti k izpitu, h kateremu se je prijavil, mora svojo prijavo sam umakniti najpozneje tretji dan pred razpisanim izpitnim rokom. Npr. če je izpit v ponedeljek je odjava možna najkasneje v petek do 24:00. V kolikor študent ne umakne prijave pravočasno, se ta ne šteje v šest (6) možnih pristopov k izpitu pri predmetu. K izpitu pri predmetu pa lahko nato pristopi po preteku tridesetih (30) dni.

V primeru, da prijave ni mogel umakniti zaradi izjemnih okoliščin (bolezen ali druge izjemne okoliščine), ki so nastopile po preteku roka za odjavo od izpita o tem takoj obvesti nosilca predmeta in Referat za študente.

Zakaj mi ŠIS ne dovoli prijave na izpitni rok?na vrh

V kolikor ima študent za izbrani predmet že odprto preteklo prijavo, ki še ni zaključena, se na izpit pri tem predmetu ne more prijaviti. Vsaka prijava mora biti zaključena z oceno ali odjavo od izpita. Odprte prijave k izpitom pri posameznih predmetih so navedene v rubriki »Izpiti / Pregled prijav«.

V primeru odprte prijave se mora študent obrniti na nosilca predmeta in v Referat za študente. V primeru težav s prijavo na izpitni rok preko ŠIS-a, študent o tem pravočasno obvesti Referat za študente. V primeru, da bo študentovo sporočilo posredovano v roku, ko je še možna prijava na izpit (pri e-pošti se upošteva dan in uro, ko je bilo posredovano e-sporočilo), bo študenta na izpit prijavil Referat.

Nadalje pa prijava k izpitu ni možna, če ima študent neporavnane finančne obveznosti do fakultete v skupnem znesku več kot 30 EUR. Svoje odprte finančne obveznosti do fakultete lahko študent preveri v ŠISu v rubriki Moji podatki/ Moje finance. Prijava na izpit ni mogoča niti v primeru neopravljenih delnih obveznosti pri posameznem predmetu, prezgodnje ali prepozne prijave na izpit ali kršitve izpitnega reda ter odrejene prepovedi.

Na izpit sem se pozabil/-a prijaviti, ali lahko pristopim k izpitu brez prijave oziroma se dogovorim z nosilcem/-ko predmeta?na vrh

K izpitu ni mogoče pristopiti brez prijave. V kolikor se študent ne prijavi, lahko pristopi k izpitu ob pravočasni prijavi na naslednjem izpitnem roku.

Prijavil/-a sem se na četrti ali nadaljnji pristop k izpitu, vendar še nisem prejel/-a računa za plačilo izpita. Ali lahko kljub temu pristopim k izpitu?na vrh

K izpitu lahko študent pristopi, saj se je nanj prijavil. Račun (položnico) prejme študent na e-naslov po izpitnem roku. Račun je dostopen tudi v ŠISu v rubriki Moji podatki / Moje finance.

Kdaj potekajo izpiti?na vrh

Redni izpitni roki so razpisani v glavnih izpitnih obdobjih, in sicer v zimskem, poletnem in jesenskem. Za predmete, ki se izvajajo v prvem in tretjem kvartalu, lahko nosilec predmet predmeta razpiše izpitni rok že po zaključku izvedbe predmeta, torej izven glavnega izpitnega obdobja.

Točni termini izpitnih obdobij so navedeni v študijskem koledarju.

Razpis izrednega izpitnega roka (to je izpitni rok izven izpitnega obdobja) na rednem dodiplomskem študiju je možen le v izjemnih primerih, če v izpitnih obdobjih potekajo organizirane oblike študija (npr. terenske vaje) ter ob soglasuj prodekana za študijske zadeve UP FAMNIT.

Kdaj in kako lahko izboljšam pozitivno oceno pri predmetu?na vrh

Študent, ki je uspešno opravil izpit, lahko le enkrat izboljšuje doseženo oceno. Študent lahko izboljšuje oceno do konca naslednjega študijskega leta (od datuma opravljanja izpita). V indeks študenta se vpiše ocena, ki je ugodnejša za študenta (višja pridobljena ocena).

Lahko opravljam izpit pri lanskem nosilcu, če se je spremenil nosilec?na vrh

Študent, ki je predmet poslušal v preteklih študijskih letih, pa izpita še ni opravil, opravlja izpit pri »novem« nosilcu.

Samo izjemoma in v kolikor dosedanji nosilec soglaša, lahko študent, ki je opravil vse obveznosti za pristop k izpitu, najkasneje v enem letu po spremembi nosilca, še opravlja izpit pri dosedanjem nosilcu. Za dodatni izpitni rok se študent obrne neposredno na dosedanjega nosilca predmeta in z njim uskladi termin izpita, nosilec predmeta pa termin vsaj 7 dni pred izpitom sporoči v Referat za študente.

V katerih primerih je potrebno pristop k izpitu plačati?na vrh

V skladu z veljavnim pravilnikom in cenikom se študentu obračuna:

 • četrta in nadaljnja prijava k izpitu pri predmetu,
 • komisijsko opravljanje izpita pri predmetu,
 • opravljanje izpita pri predmetu za osebe, ki so brez statusa študenta (pavzerji) več kot eno leto,
 • opravljanje diferencialnega izpita.

Račun prejme študent na e-naslov, in sicer po datumu izpita.

Katerih rokov se moram držati pri zaključni nalogi/magistrskem delu?na vrh

Roki za zaključek študija na dodiplomskih študijskih programih 1. in 2. stopnje UP FAMNIT so objavljeni v rubriki Študij / Zaključna dela: https://www.famnit.upr.si/sl/studij/zakljucna

Ali se lahko redno zaposlim in obdržim status študenta?na vrh

Oseba, ki je redno zaposlena, se lahko normalno vpiše na študij in pridobi oziroma obrži status študenta, vendar pa redna zaposlitev vpliva na pravice, ki izhajajo iz statusa študenta. Študent, ki je redno zaposlen, ne more opravljati dela preko napotnice študentskega servisa, ne more prejemati štipendije ter ni upravičen do subvencioniranega prevoza, prehrane in bivanja v študentskem domu. Prav tako zaposlen študent ne more biti vključen v zdravstveno zavarovanje preko staršev kot družinski član. 

Sem študent FAMNIT-a in ne izpolnjujem pogojev za vpis v višji letnik. Kakšne možnosti imam za vpis v naslednje študijsko leto?na vrh

Od leta 2022 dalje se vse prošnje oddaja preko ŠIS-a, kjer študent lahko tudi spremlja status prošnje (sprejet: prošnjo smo prejeli, zaključen: o prošnje je odločeno, rešitev prošnje je vidna v ŠISu).

LETO PLUS

Tujim študentom, ki so ob vpisu v 1. letnik oddali prijavo za Leto plus, se ob zaključku 1. letnika in ob dejstvu, da je študent pridobil skupno najmanj 30 kreditnih točk (KT), od tega najmanj 6 kreditnih točk (KT) iz znanja slovenskega jezika ter 24 KT iz obveznosti 1. letnika, omogoči podaljšanje statusa v 1. letniku na podlagi prijave za Leto plus.
Študent mora za koriščenje Leta plus obvestiti Referat za študente preko e-pošte.
PRILOGE: Niso potrebne.
ROK: Do roka navedenega v obvestilu Referata za tekoče študijsko leto.

PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA

V skladu z Zakonom o visokem šolstvu (70. člen.) lahko študent v času študija zaprosi za podaljšanje statusa študenta, vendar največ za eno leto in mora zato imeti upravičene razloge.
Študent mora za podaljšanje statusa v ŠISu oddati prošnjo za podaljšanje statusa študenta ter v utemeljitev zapisati, da želi podaljšati status ter razloge zakaj želi podaljšati status študenta.
PRILOGE: Prošnji mora priložiti ustrezna dokazila s katerimi izkazuje razloge, ki jih je navedel v utemeljitvi.
ROK: Prošnjo s prilogami študent odda v ŠIS-u najkasneje do roka navedenega v obvestilu Referata za tekoče študijsko leto.

PONOVNI VPIS V LETNIK

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko, ob upoštevanju določil Zakona o visokem šolstvu, v času študija enkrat ponavlja letnik (študijski programi PMA, PRIN, PZ: Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če zbere vsaj 18 KT vpisanega letnika; študijski programi VN, TGO: Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če doseže najmanj 24 kreditnih točk vpisanega letnika).
Študent mora za koriščenje ponovnega vpisa v ŠISu oddati prošnjo za ponovni vpis v letnik.
PRILOGE: Niso potrebne.
ROK: Prošnjo študent odda v ŠIS-u najkasneje do roka navedenega v obvestilu Referata za tekoče študijsko leto.

VPIS V VIŠJI LETNIK BREZ OPRAVLJENIH ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze.
Študent mora za vpis v višji letnik brez opravljenih študijskih obveznosti oddati prošnjo v svojem ŠISu. Pod utemeljitev na kratko zapiše zakaj ni opravil študijskih obveznosti.
PRILOGE: Prošnji mora priložiti ustrezna dokazila s katerimi izkazuje razloge, ki jih je navedel v utemeljitvi.
ROK: Prošnjo s prilogami študent odda v ŠIS-u najkasneje do roka navedenega v obvestilu Referata za tekoče študijsko leto.