Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Pogosta vprašanja

natisni

Kje prejmem geslo za dostop do ŠISa, študentskega e-maila, e-učilnice, brezžičnega omrežja in računalnikov na fakulteti?

Študenti s povabilom k vpisu prejmejo uporabniško ime (vpisna številka) in geslo za dostop do Študentskega informacijskega sistema fakultete (ŠIS). Za morebitne težave v zvezi s tem geslom in uporabniškim imenom se študenti obrnejo na Referat za študente.

Isto uporabniško ime in geslo študenti uporabljajo tudi za študentski e-mail, e-učilnico, brezžično omrežje in za uporabo računalnikov na fakulteti. Za morebitne težave v zvezi s tem uporabniškim imenom in geslom se študenti obrnejo na Službo za informatiko (podpora@famnit.upr.si, 05 611 75 80).

Izgubil/-a sem študentsko izkaznico, kaj moram storiti?na vrh

Študent odda v Referatu prošnjo za izdajo dvojnika študentske izkaznice (obrazec je dostopen v Referatu za študente). Po prejemu prošnje Referat študentu izda položnico za plačilo izdaje dvojnika študentske izkaznice. Znesek izdaje dvojnika izkaznice je določen v Ceniku fakultete za posamezno študijsko leto.

Kdaj in kako oddam prošnjo za opravljanje predmeta višjega letnika?na vrh

Prošnjo za opravljanje predmeta višjega letnika študent izpolni v ŠISu v rubriki Razno / Prošnje ter prošnjo nato natisne, podpiše in odda v Referat za študente. Popolno prošnjo odda pred začetkom semestra oz. najkasneje v prvih dveh tednih izvajanja predmeta. Rok za posamezen semester objavi Referat med Obvestili Referata. O prošnji odloča Komisija za študijske in študentske zadeve UP FAMNIT. Obvestilo o odločitvi prejme študent po e-pošti.

Kdaj in kako oddam prošnjo vezano na vpis?na vrh

Prošnje vezane na vpis v novo študijsko leto (prošnje za ponavljanje, napredovanje, podaljšanje statusa) obravnava Komisija za študijske in študentske zadeve fakultete septembra, in sicer po jesenskem izpitnem obdobju. Študent e-vzorec prošnje izpolni v ŠISu v rubriki Razno / Prošnje ter prošnjo nato natisne, podpiše in odda v Referat za študente do roka, ki ga za vsako študijsko leto posebej določi Komisija za študijske in študentske zadeve. Prošnja mora biti dostavljena v Referat do navedenega roka z vsemi prilogami.

Lahko zamenjam izbirni predmet?na vrh

Študent UP FAMNIT lahko do roka, ki ga za vsako študijsko leto posebej določi Komisija za študijske in študentske zadeve UP FAMNIT (praviloma v prvih dveh tednih po pričetku študijskega leta), zaprosi za spremembo (zamenjavo) izbirnega predmeta, ki ga bo poslušal v prihodnjem študijskem letu. O prošnji za spremembo (zamenjavo) izbirnega predmeta odloči koordinator študijskega programa.

Študent ne more spremeniti (zamenjati) izbirnega predmeta, ki ga je že poslušal v tekočem ali v preteklih študijskih letih, razen v izjemnih, utemeljenih primerih. O utemeljeni prošnji z dokazili odloča Komisija za študijske in študentske zadeve fakultete.

Med opravičljive razloge se štejejo:

  • zdravstvene težave, ki so študentu onemogočile opravljanje študijskih obveznosti pri predmetu,
  • izjemne družinske, socialne ali druge nepredvidljive okoliščine, ki so študentu onemogočile opravljanje študijskih obveznosti pri predmetu,
  • razlogi vsebinske narave, utemeljeni s priporočilom mentorja pri zaključnem delu ali koordinatorja študijskega programa.

Študent e-vzorec prošnje izpolni v ŠISu v rubriki Razno / Prošnje ter prošnjo nato natisne, podpiše in skupaj z dokazili odda v Referat za študente do navedenega roka.

Lahko opravljam izbirni predmet na drugih članicah UP?na vrh

Študenti lahko na podlagi Pravilnika o izbirnosti med članicami UP izbirajo izbirne predmete na drugih članicah UP. Pred izbiro predmeta morajo študenti natančno preveriti vsebinske omejitve zunanje izbirnosti svojega študijskega programa; le-ti so objavljeni pri predstavitvi posameznega študijskega programa na spletni strani UP FAMNIT v poglavju Izbirnost.

Razpis za izbirnost v prihodnjem študijskem letu in informacijski paket (seznam ponujenih predmetov na članicah UP) sta do 15. maja objavljena na spletni strani UP FAMNIT in UP. O objavi Referat za študente posebej obvesti študente.

Študenti lahko prijavo oddajo do datuma, ki je objavljen v rubriki "Izbirnost", v Referat za študente, o izbiri pa so obveščeni do konca septembra. Izbrani študenti do 30. septembra podpišejo študijski sporazum. Opravljanje predmeta na drugi članici UP v okviru izbirnosti med članicami UP je za študente brezplačno.

Potrdilo o opravljenem izpitu posreduje študent v Referat za študente, ki mu oceno vpiše v indeks.

Lahko opravljam laboratorijske vaje, če sem ponovno vpisan ali pavziram?na vrh

Za študente, ki morajo v okviru vpisanega študijskega programa opraviti tudi laboratorijske vaje, je udeležba na vajah, ki se izvajajo v Vajalnici ali računalniških učilnicah, zaradi omejitev pri prostorskih kapacitetah fakultete, možna le v študijskem letu, v katerem so vpisani v letnik ali ponovno vpisani v letnik, v katerem se izvaja predmet.

Študenti, ki pavzirajo, se lahko udeležijo vaj le, v kolikor so na voljo prosta mesta v skupini, kar mora odobriti izvajalec vaj.

Izjeme so možne na podlagi zdravniškega potrdila ali v primeru izjemnih okoliščin, torej, če se študent v času, ko je bil vpisan (ali ponovno vpisan) v letnik, ni mogel udeležiti vaj zaradi bolezni ali drugih objektivnih okoliščin. O izjemah odloči koordinator študijskega programa.

Zaradi zgoraj navedenega naj se študenti redno udeležujejo vaj pri predmetih letnika, v katerega so vpisani, saj bo udeležba na vajah v času pavziranja oz. vpisa v višji letnik, omogočena le, če bodo to omogočale prostorske kapacitete.

Trajanje oziroma prenehanje statusa študenta (absolvent)na vrh

Od vključno študijskega leta 2012/13 dalje status študenta preneha, če:

  • študent ne diplomira na študijskem programu prve ali druge stopnje v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega letnika (absolvent), če ni ponavljal letnika ali spremenil študijskega programa od študijskega leta 2012/13 dalje;
  • študent ne diplomira na študijskem programu prve ali druge stopnje ob zaključku zadnjega semestra, če je od študijskega leta 2012/13 dalje ponavljal letnik ali spremenil študijski program.

Študentom, vpisanim v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2012/13, ki so do zaključka študijskega leta 2011/12 že ponavljali letnik ali spremenili študijski program, status študenta preneha, če ne dokončajo študija v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra (absolvent je).

Kako in kdaj se prijavim oziroma odjavim od izpita?na vrh

K izpitu ni mogoče pristopiti brez prijave. Študent se prijavlja in odjavlja od izpitov elektronsko preko ŠIS-a. Prijava na izpitni rok je potrebna tudi v primeru, če je študent končno oceno pri predmetu dosegel z vmesnimi preverjanji (kolokviji).

K posameznemu izpitu se študent prijavi najprej 20. dan pred izpitnim rokom in najkasneje 5. dan pred razpisanim izpitnim rokom. Npr. če je izpit v ponedeljek, je prijava možna do srede do 24:00. Če pa študent ne namerava pristopiti k izpitu, h kateremu se je prijavil, mora svojo prijavo sam umakniti najpozneje tretji dan pred razpisanim izpitnim rokom. Npr. če je izpit v ponedeljek je odjava možna najkasneje v petek do 24:00. V kolikor študent ne umakne prijave pravočasno, se ta ne šteje v šest (6) možnih pristopov k izpitu pri predmetu. K izpitu pri predmetu pa lahko nato pristopi po preteku tridesetih (30) dni.

V primeru, da prijave ni mogel umakniti zaradi izjemnih okoliščin (bolezen ali druge izjemne okoliščine), ki so nastopile po preteku roka za odjavo od izpita o tem takoj obvesti nosilca predmeta in Referat za študente.

Zakaj mi ŠIS ne dovoli prijave na izpitni rok?na vrh

V kolikor ima študent za izbrani predmet že odprto preteklo prijavo, ki še ni zaključena, se na izpit pri tem predmetu ne more prijaviti. Vsaka prijava mora biti zaključena z oceno ali odjavo od izpita. Odprte prijave k izpitom pri posameznih predmetih so navedene v rubriki »Izpiti / Pregled prijav«.

V primeru odprte prijave se mora študent obrniti na nosilca predmeta in v Referat za študente. V primeru težav s prijavo na izpitni rok preko ŠIS-a, študent o tem pravočasno obvesti Referat za študente. V primeru, da bo študentovo sporočilo posredovano v roku, ko je še možna prijava na izpit (pri e-pošti se upošteva dan in uro, ko je bilo posredovano e-sporočilo), bo študenta na izpit prijavil Referat.

Nadalje pa prijava k izpitu ni možna, če ima študent neporavnane finančne obveznosti do fakultete v skupnem znesku več kot 30 EUR. Svoje odprte finančne obveznosti do fakultete lahko študent preveri v ŠISu v rubriki Moji podatki/ Moje finance.

Na izpit sem se pozabil/-a prijaviti, ali lahko pristopim k izpitu brez prijave oziroma se dogovorim z nosilcem/-ko predmeta?na vrh

K izpitu ni mogoče pristopiti brez prijave. V kolikor se študent ne prijavi, lahko pristopi k izpitu ob pravočasni prijavi na naslednjem izpitnem roku.

Prijavil/-a sem se na četrti ali nadaljnji pristop k izpitu, vendar še nisem prejel/-a računa za plačilo izpita. Ali lahko kljub temu pristopim k izpitu?na vrh

K izpitu lahko študent pristopi, saj se je nanj prijavil. Račun (položnico) prejme študent na e-naslov po izpitnem roku. Račun je dostopen tudi v ŠISu v rubriki Moji podatki / Moje finance.

Kdaj potekajo izpiti?na vrh

Redni izpitni roki so razpisani v glavnih izpitnih obdobjih, in sicer v zimskem, poletnem in jesenskem. Za predmete, ki se izvajajo v prvem in tretjem kvartalu, lahko nosilec predmet predmeta razpiše izpitni rok že po zaključku izvedbe predmeta, torej izven glavnega izpitnega obdobja.

Točni termini izpitnih obdobij so navedeni v študijskem koledarju.

Razpis izrednega izpitnega roka (to je izpitni rok izven izpitnega obdobja) na rednem dodiplomskem študiju je možen le v izjemnih primerih, če v izpitnih obdobjih potekajo organizirane oblike študija (npr. terenske vaje) ter ob soglasuj prodekana za študijske zadeve UP FAMNIT.

Kdaj in kako lahko izboljšam pozitivno oceno pri predmetu?na vrh

Študent, ki je uspešno opravil izpit, lahko le enkrat izboljšuje doseženo oceno. Študent lahko izboljšuje oceno do konca naslednjega študijskega leta (od datuma opravljanja izpita). V indeks študenta se vpiše ocena, ki je ugodnejša za študenta (višja pridobljena ocena).

Lahko opravljam izpit pri lanskem nosilcu, če se je spremenil nosilec?na vrh

Študent, ki je predmet poslušal v preteklih študijskih letih, pa izpita še ni opravil, opravlja izpit pri »novem« nosilcu.

Samo izjemoma in v kolikor dosedanji nosilec soglaša, lahko študent, ki je opravil vse obveznosti za pristop k izpitu, najkasneje v enem letu po spremembi nosilca, še opravlja izpit pri dosedanjem nosilcu. Za dodatni izpitni rok se študent obrne neposredno na dosedanjega nosilca predmeta in z njim uskladi termin izpita, nosilec predmeta pa termin vsaj 7 dni pred izpitom sporoči v Referat za študente.

V katerih primerih je potrebno pristop k izpitu plačati?na vrh

V skladu z veljavnim pravilnikom in cenikom se študentu obračuna:

  • četrta in nadaljnja prijava k izpitu pri predmetu,
  • komisijsko opravljanje izpita pri predmetu,
  • opravljanje izpita pri predmetu za osebe, ki so brez statusa študenta (pavzerji) več kot eno leto,
  • opravljanje diferencialnega izpita.

Račun prejme študent na e-naslov, in sicer po datumu izpita.

Katerih rokov se moram držati pri zaključni nalogi/magistrskem delu?na vrh

Roki za zaključek študija na dodiplomskih študijskih programih 1. in 2. stopnje UP FAMNIT so objavljeni v rubriki Študenti / Pravilniki in obrazci: http://www.famnit.upr.si/sl/studenti/pravilniki-obrazci

Ali se lahko redno zaposlim in obdržim status študenta?na vrh

Oseba, ki je redno zaposlena, se lahko normalno vpiše na študij in pridobi oziroma obrži status študenta, vendar pa redna zaposlitev vpliva na pravice, ki izhajajo iz statusa študenta. Študent, ki je redno zaposlen, ne more opravljati dela preko napotnice študentskega servisa, ne more prejemati štipendije ter ni upravičen do subvencioniranega prevoza, prehrane in bivanja v študentskem domu. Prav tako zaposlen študent ne more biti vključen v zdravstveno zavarovanje preko staršev kot družinski član. 

Sem študent FAMNIT-a in ne izpolnjujem pogojev za vpis v višji letnik. Kakšne možnosti imam za vpis v naslednje študijsko leto?na vrh

Od leta 2022 dalje se vse prošnje oddaja preko ŠIS-a, kjer študent lahko tudi spremlja status prošnje (sprejet: prošnjo smo prejeli, zaključen: o prošnje je odločeno, rešitev prošnje je vidna v ŠISu).

LETO PLUS

Tujim študentom, ki so ob vpisu v 1. letnik oddali prijavo za Leto plus, se ob zaključku 1. letnika in ob dejstvu, da je študent pridobil skupno najmanj 30 kreditnih točk (KT), od tega najmanj 6 kreditnih točk (KT) iz znanja slovenskega jezika ter 24 KT iz obveznosti 1. letnika, omogoči podaljšanje statusa v 1. letniku na podlagi prijave za Leto plus.
Študent mora za koriščenje Leta plus obvestiti Referat za študente preko e-pošte.
PRILOGE: Niso potrebne.
ROK: Do roka navedenega v obvestilu Referata za tekoče študijsko leto.

PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA

V skladu z Zakonom o visokem šolstvu (70. člen.) lahko študent v času študija zaprosi za podaljšanje statusa študenta, vendar največ za eno leto in mora zato imeti upravičene razloge.
Študent mora za podaljšanje statusa v ŠISu oddati prošnjo za podaljšanje statusa študenta ter v utemeljitev zapisati, da želi podaljšati status ter razloge zakaj želi podaljšati status študenta.
PRILOGE: Prošnji mora priložiti ustrezna dokazila s katerimi izkazuje razloge, ki jih je navedel v utemeljitvi.
ROK: Prošnjo s prilogami študent odda v ŠIS-u najkasneje do roka navedenega v obvestilu Referata za tekoče študijsko leto.

PONOVNI VPIS V LETNIK

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko, ob upoštevanju določil Zakona o visokem šolstvu, v času študija enkrat ponavlja letnik (študijski programi PMA, PRIN, PZ: Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če zbere vsaj 18 KT vpisanega letnika; študijski programi VN, TGO: Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če doseže najmanj 24 kreditnih točk vpisanega letnika).
Študent mora za koriščenje ponovnega vpisa v ŠISu oddati prošnjo za ponovni vpis v letnik.
PRILOGE: Niso potrebne.
ROK: Prošnjo študent odda v ŠIS-u najkasneje do roka navedenega v obvestilu Referata za tekoče študijsko leto.

VPIS V VIŠJI LETNIK BREZ OPRAVLJENIH ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze.
Študent mora za vpis v višji letnik brez opravljenih študijskih obveznosti oddati prošnjo v svojem ŠISu. Pod utemeljitev na kratko zapiše zakaj ni opravil študijskih obveznosti.
PRILOGE: Prošnji mora priložiti ustrezna dokazila s katerimi izkazuje razloge, ki jih je navedel v utemeljitvi.
ROK: Prošnjo s prilogami študent odda v ŠIS-u najkasneje do roka navedenega v obvestilu Referata za tekoče študijsko leto.