Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Vpis - Famnit študenti

natisni

IZVEDBA OBVEZNIH IN IZBIRNIH PREDMETOV 2022/2023na vrh

Na tej podstraneh so objavljeni podatki o obveznih in izbirnih predmetih dodiplomskih in magistrskih študijskih programov, ki se bodo izvajali v prihodnjem študijskem letu 2022/23.

Študenti izberete izbirne predmete v ŠIS-u ob izpolnjevanju vpisnega lista, zato vse prosimo, da si objavljene informacije natančno preberete.

REDNO NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK TER POGOJI ZA NAPREDOVANJEna vrh

Pogoji za napredovanje v višji letnik so navedeni v predstavitvenih podatkih posameznega študijskega programa (glej rubriko Napredovanje po programu in dokončanje študija) na spletni strani fakultete.

Študijski programi 1. stopnje: https://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/dodiplomski-studij
Študijski programi 2. stopnje: https://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/podiplomski-magistrski-studij
Študijski programi 3. stopnje: https://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/podiplomski-doktorski-studij

Študentom, ki izpolnjujejo pogoje za redno napredovanje v višji letnik, bo odprt vpisni list (glej rubriko Navodila za vpis).

LETO PLUSna vrh

Tujim študentom, ki so ob vpisu v 1. letnik oddali prijavo za Leto plus, se ob zaključku 1. letnika in ob dejstvu, da je študent pridobil skupno najmanj 30 kreditnih točk (KT), od tega najmanj 6 kreditnih točk (KT) iz znanja slovenskega jezika ter 24 KT iz obveznosti 1. letnika, omogoči podaljšanje statusa v 1. letniku na podlagi prijave za Leto plus.

Študent mora za koriščenje Leta plus obvestiti Referat za študente preko e-pošte (glej rok v Terminskem planu vpisov). O pripravljenem vpisnem listu študent prejme elektronsko sporočilo ter sledi navodilom za vpis.

ABSOLVENTSKI STAŽna vrh

Študent zadnjega letnika bo imel možnost vpisa v absolventski staž v naslednjem študijskem letu, v kolikor še ni ponavljal letnika ali zamenjal študijskega programa.

V kolikor se študent takoj po zaključku 3. letnika dodiplomskega študija oziroma takoj po zaključku 2. letnika magistrskega študija ne vpiše v absolventski staž in mu ta pripada (torej pavzira 3. letnik oz. 2. letnik), v naslednjem študijskem letu vpis v absolventski staž ni možen.

Študenti, ki imajo možnost vpisa v absolventski staž v naslednjem študijskem letu, NE ODDAJAJO nobene prošnje. Vpisni list se odpre avtomatsko, o pripravljenem vpisnem listu pa so obveščeni preko e-pošte. Prav tako bodo na e-naslov prejeli račun za plačilo vpisnine (viden tudi v ŠISu v rubriki Moji podatki / Moje finance).

POMEMBNO:
Študentu, ki NE želi koristiti (vpisati) absolventskega staža, ni potrebno ničesar urejati (tj. študent ne izpolni vpisnega lista ter ne plača vpisnine za naslednje študijsko leto), saj bo Referat za študente s 1. 10.  študenta uvrstil med pavzerje.

PAVZIRANJEna vrh

Status pavzerja ima študent, ki:

- ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik in je že izkoristil možnost ponovnega vpisa;
- se ne želi vpisati v naslednje študijsko leto;
- je že izkoristil vse možne vpise.

Študent, ki ima status pavzerja:

- nima študentskega statusa,
- prvo leto pavziranja opravlja študijske obveznosti brezplačno, drugo in nadaljnje leto pa je zavezan za plačilo skladno z veljavnim cenikom fakultete,
- ne izpolnjuje vpisnega lista in ni zavezan za plačilo vpisnine (ali šolnine).

Študenta, ki bo v naslednjem študijskem letu koristil status pavzerja, bo Referat za študente s 1. 10.  uvrstil med pavzerje.

PRISPEVKI ZA ŠTUDIJ IN ŠOLNINEna vrh

Vsi študenti s statusom so zavezani za plačilo vpisnih stroškov, skladno z veljavnim cenikom fakultete.

Študent račun za vpisnino prejme po e-pošti, dostopen pa je tudi v ŠISu (rubrika Moji podatki / Moje finance). Potrdilo o plačilu vpisnine je obvezna priloga k vpisnemu listu.

POMEMBNO:
V skladu s Splošnimi pogoji plačevanja šolnin in prispevkov za študij na UP FAMNIT se študent ne more vpisati v naslednje študijsko leto, dokler nima poravnanih vseh zapadlih finančnih obveznosti do fakultete.

NAVODILA ZA VPISna vrh

Študent je o odprtem vpisnem listu obveščen preko e-pošte. Prav tako na e-naslov prejme tudi račun za vpisnino (viden tudi v ŠISu v rubriki Moji podatki / Moje finance).

V kolikor študent do roka za vpis Famnitovih študentov (glej Terminski plan vpisov - slika) ne bo izpolnil vpisnega lista in priložil obveznih prilog, bo Referat za študente študenta s 1. 10. uvrstil med pavzerje (glej rubriko Pavziranje).

O zaključenem vpisu je študent obveščen preko e-pošte. Do potrdil o vpisu lahko dostopa v ŠISu (v rubriki Moji podatki / Potrdilo o vpisu).

Postopek vpisa

 • Študent do vpisnega lista dostopa v ŠISu, rubrika VPIS / Vpisni list.
 • Študent pregleda vnesene podatke (morebitne popravke zabeleži v kategoriji OPOMBE ZA REFERAT - po elektronskem podpisu vpisnega lista).
 • V kolikor so izbirni predmeti predvideni po študijskem programu, študent ustrezno izbere med ponujenimi predmeti (glej Izvedba predmetov).
 • Študent odda vpisni list s klikom na gumb Potrditev.
 • Po potrditvi, študent vpisni list elektronsko podpiše s klikom na gumb Elektronski podpis.
 • Študent vnese elektronski podpis s pomočjo miške in podpis potrdi s klikom na gumb Vključi podpis.
 • Študent mora nato obvezno podpisati na enak način tudi Splošne pogoje plačevanja šolnin in prispevkov za študij na UP FAMNIT, do katerih dostopa po elektronskem podpisu vpisnega lista.
 • Študent v ŠIS naloži obvezne priloge v rubriki VPIS / Priloge k vpisu:
  - sken potrdila o plačilu vpisnine.

PROŠNJE ZA VPISna vrh

Vse prošnje s prilogami in pritožbe študent odda v ŠIS-u. Prošnje za vpis so v ŠISu aktivne le v času vpisov oz. skladno s Terminskim planom vpisa (slika).

Študent lahko izbira med naslednjimi prošnjami:
- (1) pogojno napredovanje v višji letnik (ime prošnje v ŠISu Vpis v višji letnik brez opravljenih študijskih obveznosti),
- (1) podaljšanje statusa študenta,
- (1) ponovni vpis,

- (2) sprememba jezika izvedbe in
- (2) vzporedni vpis.

POSTOPEK ODDAJE PROŠENJ IN SLEDENJE REŠEVANJA PROŠNJE

 • Ko študent odda prošnjo v ŠISu, je prošnji dodeljen status predlagana.
 • Referat za študente prošnjo pregleda. V kolikor je potrebna dopolnitev, pozove študenta, v kolikor je prošnja formalno popolna, prošnjo sprejme. Status prošnje se spremeni v sprejeta. Študent je o sprejeti prošnji obveščen preko e-pošte.
 • Po obravnavi prošnje s strani pristojnega organa fakultete se status prošnje spremeni v zaključena. Študent lahko znotraj oddane prošnje prebere utemeljitev o odločitvi, do sklepa oz. odločbe pa dostopa v zavihku Dokumenti (znotraj posamezne prošnje). Študent je o zaključeni prošnji obveščen preko e-pošte.
 • POZITIVNO REŠENA PROŠNJA: študentom, ki bodo imeli pozitivno rešeno prošnjo, bo odprt vpisni list (študent bo o odprtem vpisnem listu obveščen preko e-pošte),
 • NEGATIVNO REŠENA PROŠNJA: študenti, ki bodo imeli negativno rešeno prošnjo, bodo imeli vpogled v odločbo v ŠISu, poslana pa jim bo tudi na domači naslov.

Popolne prošnje, ki bodo pravočasno oddane, obravnava Komisija za študijske in študentske zadeve UP FAMNIT. Komisija za študijske in študentske zadeve NE BO OBRAVNAVALA:

 • nepopolnih prošenj: prošenj, ki so nepopolno izpolnjene ali nimajo priloženih ustreznih dokazil, v kolikor so pri vrsti prošnje potrebna (prošnja za podaljšanje statusa študenta ter prošnja za pogojno napredovanje v višji letnik),
 • prepozno oddanih prošenj: prošnje, ki bodo oddane po roku.

(1) Prošnja za pogojno napredovanje v višji letnik, podaljšanje statusa študenta, ponovni vpisna vrh

Študent lahko v ŠISu odda le ENO izmed naslednjih prošenj (skupina prošenj: PROŠNJE ZA VPIS, kliknite na dve puščici in znotraj prošnje nato izberite vrsto prošnje):

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze.

Študent mora za vpis v višji letnik brez opravljenih študijskih obveznosti oddati prošnjo v svojem ŠISu. Pod utemeljitev na kratko zapiše zakaj ni opravil študijskih obveznosti.

Priloge: Prošnji mora priložiti ustrezna dokazila s katerimi izkazuje razloge, ki jih je navedel v utemeljitvi.

V skladu z Zakonom o visokem šolstvu (70. člen.) lahko študent v času študija zaprosi za podaljšanje statusa študenta, vendar največ za eno leto in mora zato imeti upravičene razloge.

Študent mora za podaljšanje statusa v ŠISu oddati prošnjo za podaljšanje statusa študenta ter v utemeljitev zapisati, da želi podaljšati status ter razloge zakaj želi podaljšati status študenta.

Priloge: Prošnji mora priložiti ustrezna dokazila s katerimi izkazuje razloge, ki jih je navedel v utemeljitvi.

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko, ob upoštevanju določil Zakona o visokem šolstvu, v času študija enkrat ponavlja letnik.

Pogoji za ponavljanje letnika so navedeni v predstavitvenih podatkih posameznega študijskega programa (glej rubriko Napredovanje po programu in dokončanje študija) na spletni strani fakultete.

Študijski programi 1. stopnje: https://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/dodiplomski-studij
Študijski programi 2. stopnje: https://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/podiplomski-magistrski-studij
Študijski programi 3. stopnje: https://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/podiplomski-doktorski-studij

Študijski programi, ki imajo pogoje za koriščenje ponovnega vpisa:
- PMA, PRIN, PZ:
študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če zbere vsaj 18 KT vpisanega letnika;
- VN, TGO: študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če doseže najmanj 24 kreditnih točk vpisanega letnika).

Študent mora za koriščenje ponovnega vpisa v ŠISu oddati prošnjo za
ponovni vpis v letnik.

Priloge: Niso potrebne.

!! POMEMBNO !!
Komisija za študijske in študentske zadeve bo, v kolikor oddana prošnja študenta ne bo odobrena, avtomatsko obravnavala naslednjo najugodnejšo rešitev vpisa za študenta (glej Organigram prošenj).

Študent lahko prošnjo odda preden prejme vse izpitne rezultate. V kolikor po prejemu rezultata izpolnjuje pogoje za redno napredovanje v višji letnik, prošnjo umakne in o umiku prošnje obvezno obvesti Referat za študente.

 

PRIMER:
Študent odda prošnjo za pogojni vpis v višji letnik. Komisija prošnji ne ugodi in hierarhično obravnava naslednjo najugodnejšo rešitev vpisa za študenta, tj. podaljšanje statusa študenta.
V kolikor ima študent pravico do koriščenja podaljšanja statusa študenta, se študentu omogoči ta vrsta vpisa. V kolikor pa tudi ta možnost vpisa ni izvedljiva, se študentu omogoči ponovni vpis, v kolikor te pravice še ni izkoristil. V kolikor je študent izkorstil tudi pravico do ponovnega vpisa, bo v naslednjem letu pavzer (
glej rubriko Pavziranje).

(2) Prošnja za spremembo jezika izvedbe in prošnja za vzporedni vpisna vrh

Študent v ŠISu odda:

Študent, ki želi zamenjati jezik izvedbe vpisanega študijskega programa, mora v utemeljitvi navesti razloge.

Priloge: Niso potrebne.

Prošnjo za vzporedni vpis oddajo študenti UP FAMNIT, ki želijo vzporedno študirati. Pogoj za vzporedni vpis je minimalna povprečna ocen 8 ter pozitivno rešena prošnja za vzporedni vpis.

Več informacij o oddaji prijave za vzporedni vpis, prejme študent v vsakoletnem razpisu za vpis: https://www.famnit.upr.si/sl/bodoci-studenti/prijava

Priloge: Niso potrebne.