Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Izbirnost

natisni

Izbirnost na UP FAMNIT

Izbirni predmetni se delijo na notranje izbirne in zunanje izbirne. Vsi predmeti so ovrednoteni po evropskem kreditnem sistemu ECTS (KT).

NOTRANJE izbirne predmete izbira študent znotraj študijskega programa; nabor notranje izbirnih predmetov je predstavljen v razdelku predmetnik vsakega študijskega programa.

ZUNANJE izbirne predmete lahko študent izbira v okviru akreditiranih študijskih programov visokošolskih zavodov v Sloveniji ali tujini. V okviru zunanje izbirnosti lahko študent izbira predmete študijskih programov navedenih v razdelku izbirnost vsakega študijskega programa. Nekateri študijski programi nudijo možnost izbire tudi v okviru študijskih programov z drugih študijskih področij ali iz nabora notranjih izbirnih predmetov.

Izbirnost med članicami Univerze na Primorskemna vrh

Univerza na Primorskem študentom ponuja izbirne predmete z različnih področij. Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem omogoča študentom, da v okviru letnika vpisanega študijskega programa izbirajo predmete tudi na drugih članicah UP, tam opravijo študijske in izpitne obveznosti ter nabirajo kreditne točke, ki bodo priznane kot opravljene študijske obveznosti na UP FAMNIT, v obsegu, ki ga omogoča študijski program, v katerega so vpisani.

Pri tem študente posebej opozarjamo, da najprej natančno preberejo vsebinske omejitve zunanje izbirnosti svojega študijskega programa – le- te so predstavljene v predstavitvi posameznega študijskega programa na spletni strani UP FAMNIT v poglavju Izbirnost:

Podrobnejše informacije o postopku izbirnosti so navedene v Pravilniku o izvajanju izbirnosti med članicami UP.

Razpis, prijavni obrazec ter informacijski paket (seznam ponujenih predmetov) so dostopni na spletni strani Univerze na Primorskem, in sicer tukaj.

Rok za oddajo prijavnih obrazcev za izbirnost med članicami Univerze na Primorskem za študijsko leto 2024/25 je petek, 4. oktober 2024.

Izbirnost med univerzami v Sloveniji (nacionalna izbirnost)na vrh

V okviru programa nacionalne mobilnosti lahko študent del rednih študijskih obveznosti namesto na matični univerzi, na kateri je redno vpisan, opravi v sorodnem študijskem programu ene od drugih treh univerz. Mobilnost ne sme biti krajša od 3. mesecev in ne daljša od 12 mesecev in ovrednotena  mora biti z najmanj 15 ECTS na semester.

Prijavijo se lahko študenti, ki izpolnjuje naslednje pogoje:  

  • so zaključil najmanj prvi letnik študija na prvi ali drugi stopnji;
  • bodo imeli v času izmenjave status študenta na matični univerzi.

Sporazum o izmenjavi študentov je dostopen tukaj.

Študent odda prijavo na članici svoje matične univerze (to je univerze, na kateri je vpisan), in sicer do 15. maja za zimski semester in do 15. novembra za letni semester. Prijava vključuje naslednjo dokumentacijo: