Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Študentski svet UP FAMNIT

natisni

Kontakt

E-naslov Študentskega sveta UP FAMNIT je: studentski-svet@famnit.upr.si
FB stran
Študentskega sveta UP FAMNIT jefb.me/StudentskiSvetUPFamnit

Splošne informacije o delovanju študentskega svetana vrh

Študentski svet je organ študentov fakultete, ki deluje v skladu s Statutom UP, Pravili o delovanju in organiziranosti UP FAMNIT ter s splošnim aktom univerze, s katerim Študentski svet UP uredi delovanje študentskih svetov članic UP. Študentski svet lahko svoje delovanje podrobneje uredi tudi s samostojno sprejetimi pravili, ki morajo biti v skladu s prej navedenimi pravnimi akti. Člane študentskega sveta fakultete izvolijo študenti fakultete.

Študentski svet ima najmanj 9 članov. Mandat članov traja eno leto. Volitve v študentski svet se izvedejo ob pričetku posameznega študijskega leta. Način volitev članov študentskega sveta in njihovo delovanje določi poseben akt, ki ga sprejme Študentski svet UP.

Študentski svet ima predsednika in podpredsednika, ki ju izvolijo člani na konstitutivni seji.

Študentski svet v okviru svojih pristojnosti:

 • razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
 • podaja mnenja o izobraževalnem delu v postopkih izvolitev v nazive učiteljev in sodelavcev,
 • oblikuje mnenja študentov za Študentski svet UP in voli člane delovnih teles in organov fakultete iz vrst študentov,
 • oblikuje mnenje o kandidatih za dekana in
 • soodloča v organih fakultete.

Če mnenje, ki ga je dal študentski svet v zadevah iz svoje pristojnosti, ni bilo upoštevano, lahko študentski svet zahteva, da pristojni organ fakultete na prvi naslednji seji zadevo ponovno obravnava, o njej odloči in o svojih stališčih obvesti študentski svet.

Sodelovanje študentov v drugih organih fakultete je omogočeno pri delu vseh organov s članstvom ali vabljenjem na seje (predstavniki študentov v organih in komisijah fakultete).

Zapisniki sej Študentskega sveta UP FAMNITna vrh

V nadaljevanju so objavljeni zapisniki sej Študentskega sveta UP FAMNIT v študijskem letu 2021/22:

 • Konstitutivna seja, 17. 11. 2021
 • 19. dopisna seja, 14. - 15. 11. 2021
 • 18. dopisna seja, 17. - 18. 10. 2021 (pdf)

Arhiv preteklih let:

 • Zapisniki 2020/21
 • Zapisniki 2019/20
 • Zapisniki 2018/19

Volitve v Študentski svet UP FAMNITna vrh

Volitve v Študentski svet UP FAMNIT se izvedejo vsako študijsko leto v skladu s Statutom Univerze na Primorskem in Pravilnikom o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic UP in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic UP (čistopis, spremembe: 002-26/20).

Rezultati volitev

Znani so rezultati volitev v Študentski svet UP FAMNIT.

V Študentski svet UP FAMNIT v študijskem letu 2023/2024 so izvoljeni naslednji študenti (navedeni so po abecednem vrstnem redu priimka):

Dodiplomski študij:

 • Matic Bončina, Računalništvo in informatika, dodiplomski
 • Teodora Ilić, Matematika v ekonomiji in financah, dodiplomski
 • Pavel Jolakoski, Računalništvo in informatika, dodiplomski
 • Yelyzaveta Karazhova, Biopsihologija, dodiplomski
 • Gabriela Laznik Zalaznik, Biopsihologija, dodiplomski
 • Andrej Natev, Računalništvo in informatika, dodiplomski
 • Artem Nesterov, Matematika, dodiplomski
 • Nina Ribarič Vinkovič, Varstvena biologija, dodiplomski
 • Lea Sodnikar, Varstvena biologija, dodiplomski
 • Zhivko Stoimchev, Računalništvo in informatika, dodiplomski
 • Marko Taleski, Računalništvo in informatika, dodiplomski

Podiplomski študij:

 • Milan Milivojčević, Računalništvo in informatika, magistrski
 • Jelena Pilipović, Psihologija, magistrski
 • Ana Preskar, Trajnostno grajeno okolje, magistrski
 • Manca Vodopivec, Matematične znanosti, magistrski

Za več informacij o volilni udeležbi ter številu prejetih glasov posameznih članov si lahko preberete zapisnik Volilne komisije ŠS UP FAMNIT.

Študentski svet UP FAMNIT se je konstituiral na konstitutivni seji dne 12. 12. 2023 in za predsednico izvolil Gabrielo Laznik Zalaznik (Biopsihologija, dodiplomski), za podpredsednika Pavla Jolakoskega (Računalništvo in informatika, dodiplomski) in za tajnico Yelyzaveto Karazhovo (Biopsihologija, dodiplomski). Študente bo v Študentskem svetu UP poleg predsednice zastopala Teodora Ilić (Matematika v ekonomiji in financah, dodiplomski), ki bo tudi predstavnica študentov UP FAMNIT v Senatu UP.

Arhiv volitev v Študentski svet UP FAMNITna vrh

Razpisi za sofinanciranje študentskih projektov in aktivnostina vrh

Študentski svet UP FAMNIT objavlja razpise za sofinanciranje študentskih projektov in aktivnosti, ki jih študenti kot posamezniki, ali povezani v društva, izvajajo za študente UP FAMNIT. Na tem naslovu lahko preverite aktualne razpise.

Uporabne povezavena vrh

Univerzitetni šport - ŠportUP
Študentska prehrana
Brezplačna spletna posredovalnica študentskih sob in stanovanj 
mojcimer.si 
Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP)