Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Študentski svet UP FAMNIT

natisni

Kontakt

E-naslov Študentskega sveta UP FAMNIT je: studentski-svet@famnit.upr.si.

Splošne informacije o delovanju študentskega svetana vrh

Študentski svet (ŠS) je organ študentov fakultete, ki deluje v skladu s Statutom UP, Pravili o delovanju in organiziranosti UP FAMNIT ter s splošnim aktom univerze, s katerim Študentski svet UP uredi delovanje študentskih svetov članic UP. ŠS lahko svoje delovanje podrobneje uredi tudi s samostojno sprejetimi pravili, ki morajo biti v skladu s prej navedenimi pravnimi akti. Člane ŠS fakultete izvolijo študenti fakultete.

ŠS ima najmanj 9 članov. Mandat članov ŠS traja eno leto. Volitve v ŠS se izvedejo ob pričetku posameznega študijskega. Način volitev članov ŠS in njihovo delovanje določi poseben akt, ki ga sprejme Študentski svet UP.

ŠS ima predsednika in podpredsednika, ki ju izvolijo člani ŠS na konstitutivni seji.

ŠS v okviru svojih pristojnosti:

 • razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
 • podaja mnenja o izobraževalnem delu v postopkih izvolitev v nazive učiteljev in sodelavcev,
 • oblikuje mnenja študentov za Študentski svet UP in voli člane delovnih teles in organov fakultete iz vrst študentov,
 • oblikuje mnenje o kandidatih za dekana in
 • soodloča v organih fakultete.

Če mnenje, ki ga je dal ŠS v zadevah iz svoje pristojnosti, ni bilo upoštevano, lahko ŠS zahteva, da pristojni organ fakultete na prvi naslednji seji zadevo ponovno obravnava, o njej odloči in o svojih stališčih obvesti ŠS.

Sodelovanje študentov v drugih organih fakultete je omogočeno pri delu vseh organov s članstvom ali vabljenjem na seje (predstavniki študentov v organih in komisijah fakultete).

Volitve v Študentski svet UP FAMNIT 2018/19na vrh

natisniVolitve v Študentski svet UP FAMNIT se izvedejo v skladu s Statutom Univerze na Primorskem in Pravilnikom o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic UP in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic UP.

PONOVNI (1.) RAZPIS volitev v Študentski svet UP FAMNIT za študijsko leto 2018/19

 • PONOVNI (1.) RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET UP FAMNIT 2017/18 (razpis)
 • Sklep o imenovanju volilne komisije za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT (sklep)
 • Sklep o imenovanju volilnega odbora za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT (sklep)
 • Kandidatura za Študentski svet UP FAMNIT (obrazec - SLO, EN)

Oddaja kandidature

Študenti lahko oddajo kandidaturo od 12. novembra, do vključno 14. novembra 2018. Kandidatura mora biti poslana po priporočeni pošti na spodnji naslov ali vložena osebno v dekanat UP FAMNIT (v primeru osebne vložitve prejme kandidat potrdilo dekanata UP FAMNIT):
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Študentski svet UP FAMNIT
Glagoljaška 8
6000 Koper

Poleg naslova mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi »Volitve v ŠS UP FAMNIT – NE ODPIRAJ«.

Izvedba volitev

Volitve bodo potekale v sredo, 21. novembra 2018 od 9. do 17. ure v prostorih UP FAMNIT na Glagoljaški 8 v Kopru (glavni vhod na fakulteto - zraven vhoda v Referat za študente).(E-točka za študente), Koper.

Obvestila in zapisniki volilne komisije

 • Zapisnik 3. redne seje Volilne komisije, 21.11.2018 (zapisnik)
 • Zapisnik 2. redne seje Volilne komisije, 16.11.2018 (zapisnik)

Razpis volitev v Študentski svet UP FAMNIT za študijsko leto 2018/19 - POTEKLO!

 • RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET UP FAMNIT 2018/19 (razpis)
 • Sklep o imenovanju volilne komisije za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT (sklep)
 • Sklep o imenovanju volilnega odbora za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT (sklep)
 • Kandidatura za Študentski svet UP FAMNIT (obrazec - SLO, EN)

Oddaja kandidature

Študenti lahko oddajo kandidaturo od 25. oktobra, do vključno 8. novembra 2018. Kandidatura mora biti poslana po priporočeni pošti na spodnji naslov ali vložena osebno v dekanat UP FAMNIT (v primeru osebne vložitve prejme kandidat potrdilo dekanata UP FAMNIT):
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Študentski svet UP FAMNIT
Glagoljaška 8
6000 Koper

Poleg naslova mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi »Volitve v ŠS UP FAMNIT – NE ODPIRAJ«.

Izvedba volitev

Volitve bodo potekale v sredo, 14. novembra 2018 od 9. do 17. ure v prostorih UP FAMNIT na Glagoljaški 8 v Kopru (glavni vhod na fakulteto - zraven vhoda v Referat za študente).

Obvestila in zapisniki volilne komisije

 • Zapisnik 1. redne seje Volilne komisije, 9.11.2018 (zapisnik)

Člani Študentskega sveta UP FAMNIT (ŠS) v študijskem letu 2018/19na vrh

Študentski svet UP FAMNIT (ŠS) se je konstituiral 29. novembra 2018. Člani ŠS so:

 • Amar Bapić (Matematične znanosti, magistrski),
 • Malvina Baša (Biopsihologija, magistrski),
 • Sara Brglez (Biopsihologija, dodiplomski),
 • Nina Đukić (Računalništvo in informatika, dodiplomski),
 • Arsen Matej Golubovikj (Računalništvo in informatika, dodiplomski),
 • Stina Jurkota Rebrović (Varstvena biologija, dodiplomski),
 • Nina Klobas (Matematične znanosti, magistrski),
 • Dijana Kosič (Varstvo narave, magistrski),
 • Robert Logar (Biodiverziteta, dodiplomski),
 • Đorđe Mitrović (Matematika, dodiplomski),
 • Taja Pajmon Rak (Varstvo narave, magistrski) - predsednica ŠS,
 • Rok Pogelšek (Matematika v ekonomiji in financah, dodiplomski),
 • Damjan Tonkli (Bioinformatika, dodiplomski) - tajnik ŠS,
 • Hana Truta (Sredozemsko kmetijstvo, dodiplomski),
 • Nives Žunec (Biopsihologija, dodiplomski) - podpredsednica ŠS.

Na konstitutivni seji je bila za predsednico izvoljena Taja Pajmon Rak, za podpredsednico Nives Žunec, za tajnika Damjan Tonkli, študente UP FAMNIT pa bo v Študentskem svetu UP poleg predsednice ŠS UP FAMNIT predstavljala še študentka Sara Brglez.

Člani Študentskega sveta UP FAMNIT (ŠS) v študijskem letu 2018/19 - do konstituiranja novega ŠSna vrh

Do konstituiranja novega Študentskega sveta UP FAMNIT (ŠS) na podlagi izvedenih volitev za ŠS 2018/19, ŠS sestavljajo študenti - člani, ki so bili izvoljeni na volitvah 18.4.2018, pri čemer je število članov, glede na študijsko leto 2017/18, manjše, saj nekateri člani ŠS v študijskem letu 2018/19 nimajo statusa študenta oziroma so zaključili študij. 

Člani Študentskega sveta UP FAMNIT (do konstituiranja novega ŠS za študijsko leto 2017/18) so:

 • Taja Pajmon Rak, Varstvo narave (2. stopnja) - predsednica ŠS,
 • Narmina Baghirova, Matematika (1. stopnja),
 • Sara Brglez, Biopsihologija (1. stopnja),
 • Robert Logar, Biodiverziteta (1. stopnja),
 • Pia Modrijan, Matematika v ekonomiji in financah (1. stopnja),
 • Damjan Tonkli, Bioinformatika (1. stopnja),
 • Nives Žunec, Biopsihologija (1. stopnja) - podpresednica ŠS.

Člani Študentskega sveta UP FAMNIT (ŠS) v študijskem letu 2017/18

V torek, 18. aprila 2018, so bile izvedene volitve v Študentski svet (ŠS) UP FAMNIT za študijsko leto 2017/18.

V ŠS so bili izvoljeni naslednji študenti:

 • Agata Anžur, 1. letnik Računalništva in informatike (1. stopnja),
 • Narmina Baghirova, 3. letnik Matematike (1. stopnja),
 • Saša Bele, 2. letnik Uporabne psihologije (2. stopnja),
 • Sara Brglez, 1. letnik Biopsihologije (1. stopnja),
 • Sara Cerar, absolventka Biodiverzitete (1. stopnja) - tajnik ŠS,
 • Robert Logar, 1. letnik Biodiverzitete (1. stopnja),
 • Pia Modrijan, 3. letnik Matematike v ekonomiji in financah (1. stopnja),
 • Taja Pajmon Rak, 1. letnik Varstva narave (2. stopnja) - predsednica ŠS,
 • Damjan Tonkli, absolvent Bioinformatike (1. stopnja),
 • Ljubo Trivunović, 3. letnik Računalništva in informatike (1. stopnja),
 • Nives Žunec, 2. letnik Biopsihologije (1. stopnja) - podpresednica ŠS.

Konstitutivna seja ŠS je potekala 26. aprila 2018.

Arhiv volitev v Študentski svet UP FAMNITna vrh

 

Razpisi za sofinanciranje študentskih projektov in aktivnostina vrh

Študentski svet UP FAMNIT objavlja razpise za sofinanciranje študentskih projektov in aktivnosti, ki jih študenti kot posamezniki, ali povezani v društva, izvajajo za študente UP FAMNIT. Na tem naslovu lahko preverite aktualne razpise.

Uporabne povezavena vrh

Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP)
Brezplačna spletna posredovalnica študentskih sob in stanovanj mojcimer.si
Univerzitetna športna zveza Primorske