Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Študentski svet UP FAMNIT

natisni

Kontakt

E-naslov Študentskega sveta UP FAMNIT je: studentski-svet@famnit.upr.si.

Splošne informacije o delovanju študentskega svetana vrh

Študentski svet (ŠS) je organ študentov fakultete, ki deluje v skladu s Statutom UP, Pravili o delovanju in organiziranosti UP FAMNIT ter s splošnim aktom univerze, s katerim Študentski svet UP uredi delovanje študentskih svetov članic UP. ŠS lahko svoje delovanje podrobneje uredi tudi s samostojno sprejetimi pravili, ki morajo biti v skladu s prej navedenimi pravnimi akti. Člane ŠS fakultete izvolijo študenti fakultete.

ŠS ima najmanj 9 članov. Mandat članov ŠS traja eno leto. Volitve v ŠS se izvedejo ob pričetku posameznega študijskega. Način volitev članov ŠS in njihovo delovanje določi poseben akt, ki ga sprejme Študentski svet UP.

ŠS ima predsednika in podpredsednika, ki ju izvolijo člani ŠS na konstitutivni seji.

ŠS v okviru svojih pristojnosti:

 • razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
 • podaja mnenja o izobraževalnem delu v postopkih izvolitev v nazive učiteljev in sodelavcev,
 • oblikuje mnenja študentov za Študentski svet UP in voli člane delovnih teles in organov fakultete iz vrst študentov,
 • oblikuje mnenje o kandidatih za dekana in
 • soodloča v organih fakultete.

Če mnenje, ki ga je dal ŠS v zadevah iz svoje pristojnosti, ni bilo upoštevano, lahko ŠS zahteva, da pristojni organ fakultete na prvi naslednji seji zadevo ponovno obravnava, o njej odloči in o svojih stališčih obvesti ŠS.

Sodelovanje študentov v drugih organih fakultete je omogočeno pri delu vseh organov s članstvom ali vabljenjem na seje (predstavniki študentov v organih in komisijah fakultete).

Študentski svet UP FAMNIT 2016/17na vrh

Študentski svet UP FAMNIT (ŠS) 2016/17 je bil izvoljen na volitvah 17. januarja 2017, konstituiral pa se je na konstitutivni seji dne 23. januarja 2017.

Člani Študentskega sveta UP FAMNIT v študijskem letu 2016/17 so:

 • Martin Senič (Varstvo narave, magistrski), predsednik,
 • Anja Andrenšek (Aplikativna kineziologija, dodiplomski),
 • Narmina Baghirova (Matematika, dodiplomski),
 • Saša Bele (Biopsihologija, magistrski),
 • Špela Bizjan (Biopsihologija, dodiplomski),
 • Maja Čeček (Biopsihologija, dodiplomski),
 • Tina Čeh (Aplikativna kineziologija, magistrski), tajnik,
 • Andreja Grobiša (Sredozemsko kmetijstvo, dodiplomski), podpredsednica,
 • Nevena Mitrović (Matematične znanosti in Računalništvo in informatika),
 • Rade Nježić (Matematika, dodiplomski),
 • Luka Pavlović (Matematične znanosti, magistrski),
 • Valentin Sojar (Računalništvo in informatika, dodiplomski),
 • Damjan Tonkli (Bioinformatika, dodiplomski),
 • Šejla Žujo (Matematika s finančnim inženiringom, magistrski),
 • Eva Žunec (Biodiverziteta, dodiplomski).

Podatki o predstavnikih študentov v organih in komisijah UP FAMNIT so dostopni tukaj

Predstavnika študentov UP FAMNIT v Študentskem svetu Univerze na Primorskem sta Martin Senič in Luka Pavlović.

Volitve v Študentski svet UP FAMNIT 2016/17na vrh

Volitve v Študentski svet UP FAMNIT se izvedejo v skladu s Statutom Univerze na Primorskem in Pravilnikom o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic UP in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic UP.

PONOVNI RAZPIS volitev v Študentski svet UP FAMNIT za študijsko leto 2016/17

 • PONOVNI RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET UP FAMNIT 2016/17 (razpis)
 • Sklep o imenovanju volilne komisije za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT (sklep)
 • Sklep o imenovanju volilnega odbora za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT (sklep)
 • Kandidatura za Študentski svet UP FAMNIT (obrazec)

Oddaja kandidature

Študenti lahko oddajo kandidaturo od 5. januarja, do vključno 11. januarja 2017. Kandidatura mora biti poslana po priporočeni pošti na spodnji naslov ali vložena osebno v dekanat UP FAMNIT (v primeru osebne vložitve prejme kandidat potrdilo dekanata UP FAMNIT):
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Študentski svet UP FAMNIT
Glagoljaška 8
6000 Koper

Poleg naslova mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi »Volitve v ŠS UP FAMNIT – NE ODPIRAJ«.

Izvedba volitev

Volitve bodo potekale v torek, 17. januarja 2017 od 9. do 17. ure v prostorih UP FAMNIT na Glagoljaški 8 (E-točka za študente), Koper.

Razpis volitev v Študentski svet UP FAMNIT za študijsko leto 2016/17 (PRVI RAZPIS)

 • RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET UP FAMNIT 2016/17 (razpis)
 • Sklep o imenovanju volilne komisije za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT (sklep)
 • Sklep o imenovanju volilnega odbora za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT (sklep)
 • Kandidatura za Študentski svet UP FAMNIT (obrazec)

Oddaja kandidature

Študenti lahko oddajo kandidaturo od 1. decembra do vključno 7. decembra 2016. Kandidatura mora biti poslana po priporočeni pošti na spodnji naslov ali vložena osebno v dekanat UP FAMNIT (v primeru osebne vložitve prejme kandidat potrdilo dekanata UP FAMNIT):
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Študentski svet UP FAMNIT
Glagoljaška 8
6000 Koper

Poleg naslova mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi »Volitve v ŠS UP FAMNIT – NE ODPIRAJ«.

Izvedba volitev

Volitve bodo potekale v torek, 13. decembra 2016 od 9. do 17. ure v prostorih UP FAMNIT na Glagoljaški 8 (E-točka za študente), Koper.

Obvestila in zapisniki volilne komisije

 • Zapisnik 3. seje Volilne komisije za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT, 17.1.2017 (zapisnik)
 • Zapisnik 2. seje Volilne komisije za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT, 13.1.2017 (zapisnik)
 • Zapisnik 1. seje Volilne komisije za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT, 9.12.2016 (zapisnik)

Arhiv volitev v Študentski svet UP FAMNITna vrh

Uporabne povezavena vrh

Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP)
Brezplačna spletna posredovalnica študentskih sob in stanovanj mojcimer.si
Univerzitetna športna zveza Primorske