Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Učinkovitost preventivnih aktivnosti pri osebah s kognitivnim upadom in demenco

natisni

Univerza na Primorskem že vrsto let uspešno pridobiva sredstva za izvajanje projektov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS, katerih namen je spodbujanje sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo in neprofitni sektor) ter izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem.

O projektuna vrh

Vsako opravilo, ki ga oseba v starosti še zmore narediti, ohranja njen občutek kompetentnosti in  zadovoljstva, zato je načrtovana pomoč osebam s kognitivnim upadom (KU) in demenco še toliko bolj pomembna. Ker velikokrat ljudje povezujemo demenco le s spominskimi težavami, večinoma spodbujamo le nekatere aktivnosti, kot so npr. reševanje križank, igra spomin itn. Poleg ohranjanja kognitivnih sposobnosti je pomembno krepiti tudi motoriko, senzomotoriko in senzorne zaznave ter spodbujati govorne veščine. 

Za krepitev omenjenih sposobnosti je na tržišču veliko različnih predvsem otroških iger, ki so vsebinsko in oblikovno manj primerne za starejše. V okviru projekta zato načrtujemo implementiranje kognitivnih iger, preverjanje njihove učinkovitosti in oblikovanje smernic za njihovo izboljšanje.  S kognitivnimi igrami se želimo usmeriti na potrebe oseb s KU in demenco tako, da so prilagojene aktualnim zmožnostim. To so aktivnosti, ki aktivirajo pri demenci najdlje ohranjene dolgotrajne spomine, krepijo vidno prostorske zaznave, ohranjajo logično sklepanje in spodbujajo komunikacijo. Kognitivne igre so po velikosti prilagojene okrnjeni fini motoriki starejših, vsebinsko pa vključujejo realistične, znane motive na fotografijah, ki omogočajo hitrejši priklic informacij iz dolgotrajnega spomina. 

Z nevropsihološkimi merjenji pred in po intervenciji bomo preverjali kognitivne, motorične in senzorne zmožnosti ter psihosocialno funkcioniranje, ter spremljali učinkovitost intervencije na posameznikove zmožnosti, vedenje in razpoloženje. S tako prilagojenimi kognitivnimi igrami želimo vplivati na kognitivno in psihosocialno funkcioniranje in starejšim osebam z blagimi KU omogočiti kakovostno in neodvisno življenje. Hkrati bomo študentom omogočili aktivno vključevanje v prakso, saj bodo sodelovali pri merjenjih in pripravi ter izvedbi delavnic. Sodelovanje študentov različnih strok bo omogočilo medsebojno izmenjavo znanja in izkušenj ter nadgradnjo specifičnih veščin. 

Projektne aktivnostina vrh

 • Interdisciplinarno načrtovanje tretmaja z vključenostjo delovnih terapevtov, psihologov, biopsihologov in strokovnjakov podjetja Silway.

 • Pregled dosedanjih izsledkov raziskav ter vsebinska zasnova tretmaja.

 • Priprava na nevropsihološka merjenja in osnovanje preverjanja učinkovitosti tretmaja.

 • Usposabljanje študentov biopsihologije, uporabne psihologije in delovne terapije za izvajanje nevropsiholoških merjenj in vodenje delavnic.

 • Izvedba delavnic z dvema skupinama starostnikov (v dveh institucijah). 

 • Merjenje  kognitivnih in psihosocialnih zmožnosti (pred in po tretmaju). 

 • Izvedba poglobljenih intervjujev o izkušnji udeležbe v tretmaju z namenom izboljšanja storitev podjetja Silway.

 • Oblikovanje smernic za izboljšanje storitev podjetja izdelkov glede na rezultate uporabnikov.

 • Širjenje rezultatov: predstavitev rezultatov projekta znanstveni in strokovni javnosti.

Partnerji na projektuna vrh

8 študentov:

 • 2 študenta dodiplomskega študijskega programa Biopsihologija (UP FAMNIT),
 • 4 študenti podiplomskega študijskega programa Uporabna psihologija (UP FAMNIT),
 • 2 študenta visokošolskega študijskega programa Delovna terapija (UL ZF).

2 delovna mentorja:

3 pedagoški mentorji: