Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 - 2020

natisni

Univerza na Primorskem je uspešno pridobila sredstva za izvajanje številnih projektov v okviru Javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 - 2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020 Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.  Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Namen razpisa je spodbujanje sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (negospodarskim in neprofitnim sektorjem) ter izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. V okviru projektov bodo udeleženci inovativno, interdisciplinarno, problemsko in skupinsko pridobivali nove kompetence, praktično znanje in izkušnje v delovnem okolju partnerskih organizacij.

Z novimi projekti UP FAMNIT nadgrajuje izkušnje, pridobljene na prejšnjih razpisih Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-18, v okviru katerih je fakulteta uspešno izvedla 8 projektov in v katere je bilo vključenih 83 študentov (od tega 54 študentov UP FAMNIT) in 5 partnerskih institucij.

Zaključeni projekti - 2. odpiranje

Od februarja do konca julija 2020 je bilo 19 študentov, skupaj z 3 pedagoškimi mentorji (visokošolski učitelji in sodelavci) ter 2 strokovnima sodelavcema iz sodelujočih organizacij iz negospodarskega ali neprofitnega področja, vključenih v naslednje projekte:

Zaključeni projekti - 1. odpiranje

Od 1. 2. 2019 do 31. 7. 2019 so bili študenti, skupaj z mentorji z UP FAMNIT (visokošolski učitelji in sodelavci), vključeni v naslednje projekte:

»Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru osi: »10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1. prednostne naložbe: »Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc«.