Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Po kreativni poti do znanja 2017–2020

natisni

Univerza na Primorskem je v študijskem letu 2017/2018 uspešno pridobila sredstva za izvajanje 17, v študijskem letu 2018/19 pa za izvajanje 6 novih projektov v okviru Javnega razpisa Po kreativni poti do znanja 2017-2020 Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.  Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport.

Namen razpisa je spodbujanje sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo in negospodarstvo) ter izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. V okviru projektov bodo udeleženci inovativno, interdisciplinarno, problemsko in skupinsko pridobivali nove kompetence, praktično znanje in izkušnje v delovnem okolju podjetij in drugih organizacij.

Z novimi projekti bo UP FAMNIT nadgradila izkušnje, pridobljene na prejšnjih razpisih Po kreativni poti do praktičnega znanja, v okviru katerih je fakulteta uspešno izvedla 27 projektov in v katere je bilo vključenih 141 študentov UP FAMNIT in 23 partnerskih institucij.

Projekti v izvajanju - 2. odpiranje

Od 1. 2. 2019 do 31. 7. 2019 bodo študenti, skupaj z mentorji z UP FAMNIT (visokošolski učitelji in sodelavci) ter delovnimi mentorji iz sodelujočih podjetij/organizacij, vključeni v naslednje projekte:

Zaključeni projekti - 1. odpiranje

Od 1. 4. 2018 do 31. 8. 2018 so študenti, skupaj z mentorji z UP FAMNIT (visokošolski učitelji in sodelavci) ter delovnimi mentorji iz sodelujočih podjetij/organizacij, vključeni v naslednje projekte:

»Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru osi: »10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1. prednostne naložbe: »Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc«.