Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Po kreativni poti do znanja 2017–2020

natisni

Univerza na Primorskem je uspešno pridobila sredstva za izvajanje številnih projektov v okviru Javnega razpisa Po kreativni poti do znanja 2017-2020 Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.  Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Namen razpisa je spodbujanje sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo in negospodarstvo) ter izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. V okviru projektov bodo udeleženci inovativno, interdisciplinarno, problemsko in skupinsko pridobivali nove kompetence, praktično znanje in izkušnje v delovnem okolju podjetij in drugih organizacij.

Z novimi projekti UP FAMNIT nadgrajuje izkušnje, pridobljene na prejšnjih razpisih Po kreativni poti do praktičnega znanja, v okviru katerih je fakulteta do leta 2020 uspešno izvedla 34 projektov in v katere je bilo vključenih 218 študentov (od tega 148 študentov UP FAMNIT) in 37 partnerskih institucij.

Zaključeni projekti - 3. odpiranje

Od februarja do konca julija oziroma septembra 2020 so študenti, skupaj z mentorji z UP FAMNIT (visokošolski učitelji in sodelavci) ter delovnimi mentorji iz sodelujočih podjetij/organizacij bili vključeni v naslednje projekte:

Študenti Sredozemskega kmetijstva in mentorici z Oddelka za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT so sodelovali tudi na projektu Okarakterizacija smilja in proučevanje učinkov produktov smilja na oksidativni stres in vnetje, ki ga je izvajala Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem.

Zaključeni projekti - 2. odpiranje

Od 1. 2. 2019 do 31. 7. 2019 so bili študenti, skupaj z mentorji z UP FAMNIT (visokošolski učitelji in sodelavci) ter delovnimi mentorji iz sodelujočih podjetij/organizacij, vključeni v naslednje projekte:

Zaključeni projekti - 1. odpiranje

Od 1. 4. 2018 do 31. 8. 2018 so bili študenti, skupaj z mentorji z UP FAMNIT (visokošolski učitelji in sodelavci) ter delovnimi mentorji iz sodelujočih podjetij/organizacij, vključeni v naslednje projekte:

»Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru osi: »10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1. prednostne naložbe: »Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc«.