Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Projekti "Po kreativni poti do znanja"

natisni

Univerza na Primorskem je štirikat uspešno pridobila sredstva za izvajanje projektov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS, katerih namen je spodbujanje sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo in negospodarstvo) ter izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem.

V študijskih letih 2013/14, 2014/15, 2016/17 in 2017/18 je UP FAMNIT na razpisih "Po kreativni poti do praktičnega znanja" in "Po kreativni poti do znanja" sodelovala s skupaj 27 projekti, v katere je bilo vključenih 141 študentov. Pomemben poudarek projektov je v njihovi interdisciplinarnosti, zato so pri vsakem projektu sodelovali študenti različnih študijskih programov UP FAMNIT, vključeni pa so bili tudi študenti nekaterih drugih članic Univerze na Primorskem (UP PEF, UP FM, UP FTŠ) in posameznih članic Univerze v Ljubljani (UL BF, UL FE, UL FRI, UL ALUO).

V študijskem letu 2016/17 smo izvedli tudi dva projekta v okviru razpisa "Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-18". V študijskem letu 2017/18 izvajamo še en projekt v okviru istega razpisa.

Opisi vseh projektov so objavljeni na spodnji povezavi.

 

Cilj projektov, ki se izvajajo v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov z gospodarstvom, je z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov podpreti razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj študentov.

* * *

»Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru osi: »10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1. prednostne naložbe: »Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc«.