Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Študentski projekti v sodelovanju z okoljem

natisni

Univerza na Primorskem že vrsto let uspešno pridobiva sredstva za izvajanje projektov s študenti, katerih namen je spodbujanje sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo in neprofitni sektor) ter izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije. V preteklih izvedbah so bili študentski projekti v domeni Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS, od leta 2022 pa so sofinancirani iz sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije


O projektih

UP FAMNIT je od študijskega leta 2013/14 sodelovala s skupaj 44 projekti na razpisih za projekte "Po kreativni poti do praktičnega znanja", "Po kreativni poti do znanja" in ''Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist". V projekte je bilo vključenih 320 študentov, od tega 214 študentov z različnih študijskih programov UP FAMNIT, 37 partnerjev iz gospodarstva ter 6 negospodarskih organizacij.

Študenti UP FAMNIT se vključujejo tudi v projekte drugih članic Univerze na Primorskem, zato je število vseh sodelujočih študentov UP FAMNIT na omenjenih projektih še nekoliko večje.

Pomembno je izpostaviti interdisciplinarnost projektov. V projektne aktivnosti so bili vključeni tudi študenti drugih članic Univerze na Primorskem (UP PEF, UP FM, UP FTŠ - Turistica, UP FVZ, UP FHŠ) in posameznih članic Univerze v Ljubljani (UL BF, UL FE, UL FRI, UL ALUO, UL PEF, UL FGG, UL FS, UL FPP, UL ZF), Univerze v Mariboru (UM PEF) ter Univerze v Novi Gorici (UNG FUDŠ).

Opisi vseh projektov so objavljeni na spodnjih povezavah.

Od leta 2022 so projekti sofinancirani iz sredstev MVZI (glej aktualna izvajanja). Projekti še naprej spodbujajo aktivno povezavo med univerzo in okoljem, ter se posebej posvečajo pridobitvi praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju.

Aktualna izvajanjana vrh

UP FAMNIT je v letu 2022 pridobil dva projekta na razpisu MVZI "Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023".  


Pretekla izvajanjana vrh

Po kreativni poti do znanja (PKP projekti)

Cilj projektov, ki se izvajajo v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov z gospodarstvom, je z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov podpreti razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj študentov.

Seznam izvedenih projektov:

Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK projekti)

Cilj projektov, ki se izvajajo v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov z negospodarskimi organizacijami - društvi, zavodi, javnimi institucijami in drugimi, je razvijanje in preučevanje dobrih praks in kreativnih in inovativnih rešitev za izzive lokalnega in regionalnega okolja na eni strani ter na drugi inovativnih oblik učenja za razvoj kompetenc in pridobivanje praktičnih izkušenj.

Seznam izvedenih projektov:

 

»Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru osi: »10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1. prednostne naložbe: »Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc«.