Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Študentski svet UP FAMNIT

natisni

Kontakt

E-naslov Študentskega sveta UP FAMNIT je: studentski-svet@famnit.upr.si.

Splošne informacije o delovanju študentskega svetana vrh

Študentski svet (ŠS) je organ študentov fakultete, ki deluje v skladu s Statutom UP, Pravili o delovanju in organiziranosti UP FAMNIT ter s splošnim aktom univerze, s katerim Študentski svet UP uredi delovanje študentskih svetov članic UP. ŠS lahko svoje delovanje podrobneje uredi tudi s samostojno sprejetimi pravili, ki morajo biti v skladu s prej navedenimi pravnimi akti. Člane ŠS fakultete izvolijo študenti fakultete.

ŠS ima najmanj 9 članov. Mandat članov ŠS traja eno leto. Volitve v ŠS se izvedejo ob pričetku posameznega študijskega. Način volitev članov ŠS in njihovo delovanje določi poseben akt, ki ga sprejme Študentski svet UP.

ŠS ima predsednika in podpredsednika, ki ju izvolijo člani ŠS na konstitutivni seji.

ŠS v okviru svojih pristojnosti:

 • razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
 • podaja mnenja o izobraževalnem delu v postopkih izvolitev v nazive učiteljev in sodelavcev,
 • oblikuje mnenja študentov za Študentski svet UP in voli člane delovnih teles in organov fakultete iz vrst študentov,
 • oblikuje mnenje o kandidatih za dekana in
 • soodloča v organih fakultete.

Če mnenje, ki ga je dal ŠS v zadevah iz svoje pristojnosti, ni bilo upoštevano, lahko ŠS zahteva, da pristojni organ fakultete na prvi naslednji seji zadevo ponovno obravnava, o njej odloči in o svojih stališčih obvesti ŠS.

Sodelovanje študentov v drugih organih fakultete je omogočeno pri delu vseh organov s članstvom ali vabljenjem na seje (predstavniki študentov v organih in komisijah fakultete).

Člani Študentskega sveta UP FAMNIT (ŠS) v študijskem letu 2018/19na vrh

Študentski svet UP FAMNIT (ŠS) se je konstituiral 29. novembra 2018. Člani ŠS so:

 • Amar Bapić (Matematične znanosti, magistrski),
 • Malvina Baša (Biopsihologija, magistrski),
 • Sara Brglez (Biopsihologija, dodiplomski),
 • Nina Đukić (Računalništvo in informatika, dodiplomski),
 • Arsen Matej Golubovikj (Računalništvo in informatika, dodiplomski),
 • Stina Jurkota Rebrović (Varstvena biologija, dodiplomski),
 • Nina Klobas (Matematične znanosti, magistrski),
 • Dijana Kosič (Varstvo narave, magistrski) - članica do 15.4.2019,
 • Robert Logar (Biodiverziteta, dodiplomski),
 • Đorđe Mitrović (Matematika, dodiplomski),
 • Taja Pajmon Rak (Varstvo narave, magistrski) - predsednica ŠS,
 • Rok Pogelšek (Matematika v ekonomiji in financah, dodiplomski) - član do 20.4.2019,
 • Damjan Tonkli (Bioinformatika, dodiplomski) - tajnik ŠS, član do 30.9.2019,
 • Hana Truta (Sredozemsko kmetijstvo, dodiplomski),
 • Nives Žunec (Biopsihologija, dodiplomski) - podpredsednica ŠS.

Na konstitutivni seji je bila za predsednico izvoljena Taja Pajmon Rak, za podpredsednico Nives Žunec, za tajnika Damjan Tonkli, študente UP FAMNIT pa bo v Študentskem svetu UP poleg predsednice ŠS UP FAMNIT predstavljala še študentka Sara Brglez.

Člani Študentskega sveta UP FAMNIT (ŠS) v študijskem letu 2018/19 - do konstituiranja novega ŠSna vrh

Do konstituiranja novega Študentskega sveta UP FAMNIT (ŠS) na podlagi izvedenih volitev za ŠS 2018/19, ŠS sestavljajo študenti - člani, ki so bili izvoljeni na volitvah 18.4.2018, pri čemer je število članov, glede na študijsko leto 2017/18, manjše, saj nekateri člani ŠS v študijskem letu 2018/19 nimajo statusa študenta oziroma so zaključili študij. 

Člani Študentskega sveta UP FAMNIT (do konstituiranja novega ŠS za študijsko leto 2017/18) so:

 • Taja Pajmon Rak, Varstvo narave (2. stopnja) - predsednica ŠS,
 • Narmina Baghirova, Matematika (1. stopnja),
 • Sara Brglez, Biopsihologija (1. stopnja),
 • Robert Logar, Biodiverziteta (1. stopnja),
 • Pia Modrijan, Matematika v ekonomiji in financah (1. stopnja),
 • Damjan Tonkli, Bioinformatika (1. stopnja),
 • Nives Žunec, Biopsihologija (1. stopnja) - podpresednica ŠS.

Volitve v Študentski svet UP FAMNITna vrh

natisniVolitve v Študentski svet UP FAMNIT se izvedejo vsako študijsko leto v skladu s Statutom Univerze na Primorskem in Pravilnikom o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic UP in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic UP.

Arhiv volitev v Študentski svet UP FAMNITna vrh

Zapisniki sej Študentskega sveta UP FAMNITna vrh

V nadaljevanju so objavljeni zapisniki sej Študentskega sveta UP FAMNIT v študijskem letu 2018/19:

 • 13. dopisna seja, 5.8. - 11.8.2019 (pdf)
 • 12. dopisna seja, 30.5. - 2.6.2019 (pdf)
 • 11. dopisna seja, 23. -24.5.2019 (pdf)
 • 10. dopisna seja, 9. - 12.5.2019 (pdf)
 • 9. dopisna seja, 8.5.2019 (pdf)
 • 8. dopisna seja, 27.4. - 2.5.2019 (pdf)
 • 7. dopisna seja, 20. - 23.4.2019 (pdf)
 • 2. redna seja, 27.3.2019 (pdf)
 • 6. dopisna seja, 10.3. - 12.3.2019 (pdf)
 • 5. dopisna seja, 24.2. - 26.2.2019 (pdf)
 • 1. redna seja, 19.2.2019 (pdf)
 • 4. dopisna seja, 4.2. - 5.2.2019 (pdf)
 • 3. dopisna seja, 29.1. - 1.2.2019 (pdf)
 • 2. dopisna seja, 13.1. - 15.1.2019 (pdf)
 • 1. dopisna seja, 10.12. - 13.12.2018 (pdf)
 • 10. konstitutivna seja, 29.11.2018 (pdf)
 • 14. dopisna seja, 22.11. - 26.11.2018 (pdf)
 • 13. dopisna seja, 19.11. - 20.11.2018 (pdf)
 • 12. dopisna seja, 11.11.2018 (pdf)
 • 11. dopisna seja, 11.11.2018 (pdf)
 • 10. dopisna seja, 24.10.2018 (pdf)
 • 9. dopisna seja, 23.10. - 24.10.2018 (pdf)

Razpisi za sofinanciranje študentskih projektov in aktivnostina vrh

Študentski svet UP FAMNIT objavlja razpise za sofinanciranje študentskih projektov in aktivnosti, ki jih študenti kot posamezniki, ali povezani v društva, izvajajo za študente UP FAMNIT. Na tem naslovu lahko preverite aktualne razpise.

Uporabne povezavena vrh