Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Študentski svet UP FAMNIT

natisni

Kontakt

E-naslov Študentskega sveta UP FAMNIT je: studentski-svet@famnit.upr.si
FB stran
Študentskega sveta UP FAMNIT jefb.me/StudentskiSvetUPFamnit

Splošne informacije o delovanju študentskega svetana vrh

Študentski svet je organ študentov fakultete, ki deluje v skladu s Statutom UP, Pravili o delovanju in organiziranosti UP FAMNIT ter s splošnim aktom univerze, s katerim Študentski svet UP uredi delovanje študentskih svetov članic UP. Študentski svet lahko svoje delovanje podrobneje uredi tudi s samostojno sprejetimi pravili, ki morajo biti v skladu s prej navedenimi pravnimi akti. Člane študentskega sveta fakultete izvolijo študenti fakultete.

Študentski svet ima najmanj 9 članov. Mandat članov traja eno leto. Volitve v študentski svet se izvedejo ob pričetku posameznega študijskega leta. Način volitev članov študentskega sveta in njihovo delovanje določi poseben akt, ki ga sprejme Študentski svet UP.

Študentski svet ima predsednika in podpredsednika, ki ju izvolijo člani na konstitutivni seji.

Študentski svet v okviru svojih pristojnosti:

 • razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
 • podaja mnenja o izobraževalnem delu v postopkih izvolitev v nazive učiteljev in sodelavcev,
 • oblikuje mnenja študentov za Študentski svet UP in voli člane delovnih teles in organov fakultete iz vrst študentov,
 • oblikuje mnenje o kandidatih za dekana in
 • soodloča v organih fakultete.

Če mnenje, ki ga je dal študentski svet v zadevah iz svoje pristojnosti, ni bilo upoštevano, lahko študentski svet zahteva, da pristojni organ fakultete na prvi naslednji seji zadevo ponovno obravnava, o njej odloči in o svojih stališčih obvesti študentski svet.

Sodelovanje študentov v drugih organih fakultete je omogočeno pri delu vseh organov s članstvom ali vabljenjem na seje (predstavniki študentov v organih in komisijah fakultete).

Člani Študentskega sveta UP FAMNIT (ŠS UP FAMNIT) v študijskem letu 2021/22na vrh

Študentski svet UP FAMNIT (ŠS UP FAMNIT) se je konstituiral 17. novembra 2021. Člani ŠS UP FAMNIT so:

 • Nevena Stojnić, 2. letnik Matematika
 • Ajla Šehović, 3. letnik Matematika
 • Tilen Gimpelj, 2. letnik Bioinformatika
 • Mihail Filipovski, 2. letnik Bioinformatika
 • Mojca Pungerčar, 2. letnik Varstvena biologija
 • Kristina Čuk, 3. letnik Sredozemsko kmetijstvo
 • Gjore Janevski, 1. letnik Računalništvo in informatika
 • Elsa Morina, 1. letnik Računalništvo in informatika
 • Pavle Mihailovski, 2. letnik Računalništvo in informatika
 • Milan Milivojčević, 3. letnik Računalništvo in informatika
 • Gabriela Laznik Zalaznik, 1. letnik Biopsihologija
 • Matija Zagoranski, 1. letnik Biopsihologija (magistrski)
 • Lucia Nikolić, 1. letnik Varstvo narave (magistrski)
 • Karim Pribac, 2. letnik Varstvo narave (magistrski)
 • Amar Bapić, 3. letnik Matematične znanosti (doktorski)

Na konstitutivni seji je bila za predsednico izvoljena Lucia Nikolić, za podpredsednika Pavle Mihailovski, za tajnico Mojca Pungerčar, študente UP FAMNIT pa bo v Študentskem svetu UP, poleg predsednice ŠS UP FAMNIT, predstavljal še Pavle Mihailovski.

Zapisniki sej Študentskega sveta UP FAMNITna vrh

V nadaljevanju so objavljeni zapisniki sej Študentskega sveta UP FAMNIT v študijskem letu 2021/22:

 • Konstitutivna seja, 17. 11. 2021
 • 19. dopisna seja, 14. - 15. 11. 2021
 • 18. dopisna seja, 17. - 18. 10. 2021 (pdf)

Arhiv preteklih let:

 • Zapisniki 2020/21
 • Zapisniki 2019/20
 • Zapisniki 2018/19

Volitve v Študentski svet UP FAMNITna vrh

Volitve v Študentski svet UP FAMNIT se izvedejo vsako študijsko leto v skladu s Statutom Univerze na Primorskem in Pravilnikom o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic UP in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic UP (čistopis, spremembe: 002-26/20).

Več o razpisu za volitve v letu 2021/22 je na voljo tukaj.

Arhiv volitev v Študentski svet UP FAMNITna vrh

Razpisi za sofinanciranje študentskih projektov in aktivnostina vrh

Študentski svet UP FAMNIT objavlja razpise za sofinanciranje študentskih projektov in aktivnosti, ki jih študenti kot posamezniki, ali povezani v društva, izvajajo za študente UP FAMNIT. Na tem naslovu lahko preverite aktualne razpise.

Uporabne povezavena vrh

Univerzitetni šport - ŠportUP
Študentska prehrana
Brezplačna spletna posredovalnica študentskih sob in stanovanj 
mojcimer.si 
Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP)