Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Študentski svet UP FAMNIT

natisni

Kontakt

E-naslov Študentskega sveta UP FAMNIT je: studentski-svet@famnit.upr.si
FB stran
Študentskega sveta UP FAMNIT jehttps://www.facebook.com/StudentskiSvetUPFamnit

Splošne informacije o delovanju študentskega svetana vrh

Študentski svet je organ študentov fakultete, ki deluje v skladu s Statutom UP, Pravili o delovanju in organiziranosti UP FAMNIT ter s splošnim aktom univerze, s katerim Študentski svet UP uredi delovanje študentskih svetov članic UP. Študentski svet lahko svoje delovanje podrobneje uredi tudi s samostojno sprejetimi pravili, ki morajo biti v skladu s prej navedenimi pravnimi akti. Člane študentskega sveta fakultete izvolijo študenti fakultete.

Študentski svet ima najmanj 9 članov. Mandat članov traja eno leto. Volitve v študentski svet se izvedejo ob pričetku posameznega študijskega leta. Način volitev članov študentskega sveta in njihovo delovanje določi poseben akt, ki ga sprejme Študentski svet UP.

Študentski svet ima predsednika in podpredsednika, ki ju izvolijo člani na konstitutivni seji.

Študentski svet v okviru svojih pristojnosti:

 • razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
 • podaja mnenja o izobraževalnem delu v postopkih izvolitev v nazive učiteljev in sodelavcev,
 • oblikuje mnenja študentov za Študentski svet UP in voli člane delovnih teles in organov fakultete iz vrst študentov,
 • oblikuje mnenje o kandidatih za dekana in
 • soodloča v organih fakultete.

Če mnenje, ki ga je dal študentski svet v zadevah iz svoje pristojnosti, ni bilo upoštevano, lahko študentski svet zahteva, da pristojni organ fakultete na prvi naslednji seji zadevo ponovno obravnava, o njej odloči in o svojih stališčih obvesti študentski svet.

Sodelovanje študentov v drugih organih fakultete je omogočeno pri delu vseh organov s članstvom ali vabljenjem na seje (predstavniki študentov v organih in komisijah fakultete).

Člani Študentskega sveta UP FAMNIT (ŠS UP FAMNIT) v študijskem letu 2019/20, 2020/21 in 2021/22 (do volitev v 2021)na vrh

Študentski svet UP FAMNIT (ŠS UP FAMNIT) se je konstituiral 6. novembra 2019. Člani ŠS UP FAMNIT so:

 • Ajla Šehović (Matematika, dodiplomski),
 • Nina Đukić (Računalništvo in informatika, dodiplomski),
 • Nikola Ljepava (Računalništvo in informatika, dodiplomski),
 • Stina Jurkota Rebrović (Varstvena biologija, dodiplomski),
 • Robert Logar (Biodiverziteta, dodiplomski) - predstavnik v ŠS UP,
 • Katarina Ćosić (Biopsihologija, dodiplomski),
 • Taja Pajmon Rak (Varstvo narave, magistrski) - predsednica ŠS,
 • Mateja Jovanović (Podatkovna znanost, magistrski),
 • Amar Bapić (Matematične znanosti, doktorski) - podpredsednik ŠS,
 • Tamara Dulmin (Matematika v ekonomiji in financah, dodiplomski) - članica do 30. 9. 2021,
 • Hana Truta (Sredozemsko kmetijstvo, dodiplomski) - članica do 30. 9. 2021,
 • Sara Brglez (Biopsihologija, dodiplomski) - članica do 30. 9. 2021,
 • Sead Hrustanović (Podatkovna znanost, magistrski) - član do 30. 9. 2021,
 • Malvina Baša (Biopsihologija, magistrski) - članica do 22. 7. 2021,
 • Nina Klobas (Matematične znanosti, magistrski) - članica do 30. 9. 2020,
 • Doroteja Vujinović (Bioinformatika, dodiplomski) - članica do 17. 2. 2020.

Tajnica ŠS UP FAMNIT je Mojca Pungerčar (Varstvena biologija, dodiplomski), ki pa ni članica študentskega sveta, zato tudi nima glasovalne pravice.

Na konstitutivni seji je bila za predsednico izvoljena Taja Pajmon Rak, za podpredsednika Amar Bapić, za tajnico Tamara Dulmin (od 20. 5. 2021 jo nadomešča Mojca Pungerčar), študente UP FAMNIT pa bo v Študentskem svetu UP, poleg predsednice ŠS UP FAMNIT, predstavljala še študentka Nina Klobas (od 1. 10. 2020 dalje jo nadomešča Hana Truta, njo pa od 27. 9. 2021 Robert Logar).

Zapisniki sej Študentskega sveta UP FAMNITna vrh

V nadaljevanju so objavljeni zapisniki sej Študentskega sveta UP FAMNIT v študijskem letu 2021/22:

 •  

Arhiv preteklih let:

Volitve v Študentski svet UP FAMNITna vrh

Volitve v Študentski svet UP FAMNIT se izvedejo vsako študijsko leto v skladu s Statutom Univerze na Primorskem in Pravilnikom o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic UP in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic UP (čistopis, spremembe: 002-26/20).

Več o razpisu za volitve v letu 2021/22 je na voljo tukaj.

Arhiv volitev v Študentski svet UP FAMNITna vrh

Razpisi za sofinanciranje študentskih projektov in aktivnostina vrh

Študentski svet UP FAMNIT objavlja razpise za sofinanciranje študentskih projektov in aktivnosti, ki jih študenti kot posamezniki, ali povezani v društva, izvajajo za študente UP FAMNIT. Na tem naslovu lahko preverite aktualne razpise.

Uporabne povezavena vrh

Univerzitetni šport - ŠportUP
Študentska prehrana
Brezplačna spletna posredovalnica študentskih sob in stanovanj 
mojcimer.si 
Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP)