Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Volitve Upravnega odbora Univerze na Primorskem

natisni

Upravni odbor Univerze na Primorskem

Upravni odbor univerze je organ upravljanja, ki odloča zlasti o gospodarskih zadevah in skrbi za gospodarjenje univerze. Med njegove pomembnejše naloge sodijo sprejemanje statuta, splošnih aktov univerze, temeljnih dokumentov kot so letni delovni načrt, finančni načrt in programa razvoja univerze, letno poročilo in poslovno poročilo, prav tako sprejema izhodišča za sistemizacijo delovnih mest, potrjuje šolnine in prispevke za študij, odloča o upravljanju premoženja in o investicijah univerze ter svetuje ustanovitelju in rektorju o posameznih vprašanjih.

Upravni odbor ima devet članov, in sicer: tri predstavnike ustanovitelja; štiri predstavnike univerze, od tega tri iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko in znanstveno-raziskovalno dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci) in enega predstavnika drugih delavcev; enega predstavnika študentov ter enega predstavnika delodajalcev. Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta, mandat predstavnika študentov pa dve leti.

Razpis rednih volitev Upravnega odbora Univerze na Primorskemna vrh

Rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič je v sklepom razpisal redne volitve članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem - predstavnikov Univerze na Primorskem, z rokovnikom pa so določena volilna opravila ter roki za izvedbo le-teh.

  • Sklep o razpisu volitev članov Upravnega odbora UP (sklep)
  • Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za volitve članov Upravnega odbora UP - predstavnikov UP (rokovnik)

Volitve potekajo skladno z določili Statuta UP in Pravilnika o volitvah organov UP.

Datum in čas volitev ter voliščena vrh

Redne volitve članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem - predstavnikov Univerze na Primorskem, bodo potekale v sredo, 12. junija 2019, predčasne pa v petek, 7. junija 2019.

Predčasne volitve bodo potekale v času od 9. do 12. ure, redne volitve pa od 9. do 16. ure.

Tako redne kot predčasne volitve bodo potekale na volišču v Kopru, na sedežu Univerze na Primorskem, Titov trg 4, pritličje palače Armerija.

Volilni upravičencina vrh

V skladu z 32. členom Pravilnika o volitvah organov Univerze na Primorskem so volilni upravičenci naslednji zaposleni:

  • pravico voliti predstavnike univerze iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost, imajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski sodelavci in raziskovalni sodelavci, ki so zaposleni na univerzi in so veljavno izvoljeni v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca, visokošolskega sodelavca ali raziskovalnega sodelavca;
  • pravico voliti predstavnika univerze iz vrst drugih delavcev univerze imajo zaposleni na univerzi, ki opravljajo upravno administrativne in strokovno tehnične naloge.

Volivec članov upravnega odbora univerze iz vrst delavcev univerze, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost, lahko glasuje za največ tri kandidate, volivec člana upravnega odbora univerze iz vrst drugih delavcev pa lahko glasuje samo za enega kandidata.

LISTI KANDIDATOV

Volilna komisija za izvedbo rednih volitev za člane Upravnega odbora UP na 1. redni seji dne 17.4.2019, na podlagi prejetih popolnih in pravočasnih kandidatur, pripravila dve Listi kandidatov, in sicer:

Senat UP FAMNIT je na 6. dopisni seji (11.4. - 12.4.2019) za člana Upravnega odbora UP predlagal izr. prof. dr. Marka Orla (za člana iz vrst predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno dejavnost) in Tanjo Marsič (za članico iz vrst predstavnikov upravno administrativnih ali strokovno tehničnih delavcev), na 5. redni seji dne 15.4.2019 pa je podal podporo še dvema kandidatoma - kandidatu UP IAM doc. dr. Matjažu Kljunu in kandidatu UP FHP izr. prof. dr. Jonatanu Vinklerju

Obrazci za kandidaturona vrh

  • Predlog za kandidata za člana Upravnega odbora UP - predstavniki delavcev univerze, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost (OBR. 1)
  • Soglasje h kandidaturi - predstavniki delavcev univerze, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost (OBR. 2)
  • Predlog za kandidata za člana Upravnega odbora UP - predstavniki delavcev iz vrst upravno administrativnih ali strokovno tehničnih delavcev (OBR. 3)
  • Soglasje h kandidaturi - predstavniki delavcev iz vrst upravno administrativnih ali strokovno tehničnih delavcev (OBR. 4)

Poročilo o izidu volitev

Poročilo o izidu volitev članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem