Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Volitve Upravnega odbora Univerze na Primorskem

natisni

Upravni odbor Univerze na Primorskem

Upravni odbor univerze je organ upravljanja, ki odloča zlasti o gospodarskih zadevah in skrbi za gospodarjenje univerze. Med njegove pomembnejše naloge sodijo sprejemanje statuta, splošnih aktov univerze, temeljnih dokumentov kot so letni delovni načrt, finančni načrt in programa razvoja univerze, letno poročilo in poslovno poročilo, prav tako sprejema izhodišča za sistemizacijo delovnih mest, potrjuje šolnine in prispevke za študij, odloča o upravljanju premoženja in o investicijah univerze ter svetuje ustanovitelju in rektorju o posameznih vprašanjih.

Upravni odbor ima devet članov, in sicer: tri predstavnike ustanovitelja; štiri predstavnike univerze, od tega tri iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko in znanstveno-raziskovalno dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci) in enega predstavnika drugih delavcev; enega predstavnika študentov ter enega predstavnika delodajalcev. Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta, mandat predstavnika študentov pa dve leti.

Razpis rednih volitev Upravnega odbora Univerze na Primorskemna vrh

Rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič je v sklepom razpisal redne volitve članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem - predstavnikov Univerze na Primorskem, z rokovnikom pa so določena volilna opravila ter roki za izvedbo le-teh.

 • Sklep o razpisu volitev članov Upravnega odbora UP (sklep)
 • Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za volitve članov Upravnega odbora UP - predstavnikov UP (rokovnik)

Volitve potekajo skladno z določili Statuta UP in Pravilnika o volitvah organov UP.

Datum in čas volitev ter voliščena vrh

Redne volitve članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem - predstavnikov Univerze na Primorskem, bodo potekale v sredo, 27. maja 2015, predčasne pa v petek, 22. maja 2015.

Predčasne volitve bodo potekale v času od 9. do 12. ure, redne volitve pa od 9. do 16. ure.

Zaposleni UP FAMNIT in UP IAM volijo na volišču št. 1 v Kopru, v prostorih Armerije, Titov trg 4.

Volilna komisija za izvedbo volitev - gradivana vrh

Sklepi volilne komisije

 • Sklep 1. redne seje (26.3.2015) - volišča
 • Sklep 1. redne seje (26.3.2015) - predlaganje članov volilnih odborov
 • Sklep 1. redne seje (26.3.2015) - potrditev obrazcev

Obrazci

 • Predlog za kandidata za člana Upravnega odbora UP - predstavniki delavcev univerze, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost (OBR. 1)
 • Soglasje h kandidaturi - predstavniki delavcev univerze, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost (OBR. 2)
 • Predlog za kandidata za člana Upravnega odbora UP - predstavniki delavcev iz vrst upravno administrativnih ali strokovno tehničnih delavcev (OBR. 3)
 • Soglasje h kandidaturi - predstavniki delavcev iz vrst upravno administrativnih ali strokovno tehničnih delavcev (OBR. 4)

Listi kandidatov za člane Upravnega odbora UP

 • Lista kandidatov iz vrst predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno-raziskovalno dejavnost
 • Lista kandidatov iz vrst predstavnikov upravno-administrativnih ali strokovno tehničnih delavcev

Za posamezne kandidate je dostopna tudi predstavitev: Marko Orel (kandidat UP FAMNIT in UP IAM!), Janez Mekinc, Tina Štemberger, Martina Kovačič Kuzmič.

Kandidat UP FAMNIT in UP IAM za člana Upravnega odbora UPna vrh

Senat UP FAMNIT in Znanstveni svet UP IAM sta za kandidata za člana Upravnega odbora UP potrdila doc. dr. Marka Orla, prodekana za znanstveno-raziskovalno delo UP FAMNIT (kratka predstavitev dr. Marka Orla). 

REZULTATI VOLITEV v Upravni odbor UPna vrh

Na podlagi rezultatov predčasnih volitev z dne 22. maja in rednih volitev z dne 27. maja, je volilna komisija objavila rezultate volitev. Izbrani so bili naslednji kandidati:

(1) iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost:

 • doc. dr. Marko Orel (kandidat, ki sta ga predlagali članici UP FAMNIT in UP IAM),
 • doc. dr. Tina Štemberger in
 • doc. dr. Igor Stubelj;

(2) iz vrst predstavnikov upravno administrativnih ali strokovno tehničnih delavcev:

 • Martina Kovačič Kuzmić.

Volilno pravico je imelo 491 volivcev iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost,od teh je 232 volivcev glasovalo; od 226 volivcev iz vrst predstavnikov upravno administrativnih ali strokovno tehničnih delavcev pa je glasovalo 153 volivcev.

Izbrani kandidati bodo zaposlene v UO UP zastopali za mandatno obdobje štirih let.

Več si lahko preberete v Poročilu o izidu volitev članov UO UP