Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Urbani ribnik z akvaponiko - inovativno naravovarstvo, samooskrba in pripomoček delovne terapije v domovih za ostarele

natisni

Univerza na Primorskem že vrsto let uspešno pridobiva sredstva za izvajanje projektov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS, katerih namen je spodbujanje sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo in neprofitni sektor) ter izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem.

O projektuna vrh

V sklopu projekta želimo na inovativen način vplivati na več družbeno okoljskih vprašanj: kakovost bivanja v javnih ustanovah, problematika invazivnih živali ter samooskrba v mestih.

Akvaponika je sodobna metoda gojenja rastlin na vodi, kar pomeni, da rastlin ni potrebno zalivati in okopavati, puliti plevela in opravljati ostalih vrtnarskih opravil. Pridelava rastlin na vodi je precej olajšana, kar pa predstavlja zanimivo priložnost za starejše občane, da jim ponudimo možnost vzgoje rastlin s pomočjo invazivnih živali, izlovljenih iz okolja. Skrb za živali v ribniku lahko predstavlja dodaten smisel in popestritev bivanja v domovih za ostarele. S predlaganim projektom želimo dokazati, da je urbani ribnik z akvaponiko odlično orodje pri delovni terapiji v domovih za ostarele. Domovom za ostarele bo s projektom ponujena zanimiva interakcija med ljudmi, živalmi in rastlinami.

Urbani ribnik z akvaponiko ima tudi visoko pedagoško vrednost, saj lahko tudi šolo obvezni otroci in mladina v različnih izobraževalnih ustanovah spoznava osnove akvaponike, problem nizke samooskrbe v Sloveniji in že prej omenjeno problematiko invazivnih živali. Urbani ribnik je tudi izjemno atraktiven, zato ga lahko uporabimo tudi kot osveščevalno orodje in tako vplivamo na večjo osveščenost javnosti o problematiki invazivnih živali. Poleg tega bomo z urbanim ribnikom z akvaponiko lahko vplivali na zmanjševanje izpuščanja invazivnih živali v okolje, vplivali bomo na odgovorno skrbništvo živali in na dobrobit živali. 

Ker je akvaponika prihodnost pridelave hrane, bomo s projektom  javnosti približali zanimivo metodo gojenja rastlin na vodi s pomočjo hišnih ljubljencev. S tem bomo vplivali na povečanje samooskrbe v urbanem okolju in posledično na kakovost bivanja. Poleg tega je o uporabnosti vodnih želv v akvaponiki dostopnih zelo malo podatkov, zato bomo v okviru projekta skušali ugotoviti prednosti in slabosti uporabe vodnih želv v te namene.

Projektne aktivnostina vrh

 • Pregled dobrih praks in priprava materiala.
 • Izbor najprimernejših rastlinskih in živalskih vrst za urbane ribnike z akvaponiko.
 • Izvedba in analiza anketiranj ter priprava smernic o primernosti urbanih ribnikov z akvaponiko in vodnih živali v terapevtske namene v domovih za ostarele.
 • Vzpostavitev  urbanega ribnika z akvaponiko v eni izmed izobraževalnih ustanov pod vodstvom delovnega mentorja iz podjetja Zoosofia s.p.
 • Izdelava izobraževalne table: priprava vsebine in slikovnega materiala na temo samooskrbe in invazivnih živalskih vrst.
 • Analiza vode, v kateri bivajo vodne želve, z namenom opredelitve uporabnosti vodnih želv v akvaponiki.
 • Proučitev uporabnosti urbanega ribnika z akvaponiko kot pedagoško orodje v izobraževalnih ustanovah.
 • Izvedba inovativne podjetniške delavnice za študente, zaposlene in druge zainteresirane.
 • Redno fotografiranje in dokumentiranje projektnih aktivnosti.
 • Obveščanje in informiranje javnosti.

Partnerji na projektuna vrh

4 študenti:

 • 1 študent univerzitetnega študijskega programa Sredozemsko kmetijstvo (UP FAMNIT),
 • 1 študent univerzitetnega študijskega programa Varstvena biologija (UP FAMNIT),
 • 1 študent visokošolskega študijskega programa Zdravstvena nega (UP FVZ),
 • 1 študent magistrskega študijskega programa Zdravstvena nega (UP FVZ). 

2 delovna mentorja:

2 pedagoška mentorja: