Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Aktualni razpisi

natisni

Razpis za sofinanciranje projektov društev, poletnih šol, delavnic, tekmovanj, okroglih miz in ostalih obštudijskih dejavnosti organiziranih znotraj UP FAMNIT v letu 2021

CILJI RAZPISA

Študentski svet UP FAMNIT (v nadaljevanju: ŠS UP FAMNIT) želi v obliki sofinanciranja študente in organizirane skupine študentov (npr. društva) znotraj UP FAMNIT spodbujati k ustvarjanju projektov izobraževalne narave. Hkrati želi ŠS UP FAMNIT s tem študentom olajšati samo izvedbo projektov, ki jim sicer predstavljajo velik strošek ter jih dodatno spodbuditi k sami izvedbi le-teh.

Cilji razpisa so:

 • spodbujanje ustvarjanja novih obštudijskih aktivnosti izobraževalne narave;
 • spodbujanje nadaljevanja že obstoječih obštudijskih aktivnosti izobraževalne narave;
 • povečanje številčnosti aktivnosti namenjenih študentom;
 • povečanje raznolikosti, kakovosti in dostopnosti obštudijskih aktivnosti;
 • aktivno povezovanje študentov (enake ali različnih strok);
 • spodbujanje sodelovanja znotraj fakultete, univerze ter sodelovanja s širšo javnostjo;
 • pridobivanje izkušenj študentov z organizacijo dogodkov.

POGOJI ZA SODELOVANJE

Prijavitelj mora za izvajanje projektov zagotoviti vsaj 20% sofinanciranja iz drugih virov, kar mora biti razvidno iz finančnega načrta. 

Prijava na razpis je možna za:

 • vse obštudijske aktivnosti, ki so primarno namenjene študentom UP FAMNIT;
 • aktivnosti, ki so (vsaj večinsko) izvajane s strani študentov ali organiziranih skupin študentov (npr. društev), ki delujejo znotraj UP FAMNIT;
 • projekte, ki morajo biti izobraževalne narave oz. smiselna dopolnitev študijskih vsebin na UP FAMNIT.

V kolikor vloga ne izpolnjuje vseh zgoraj navedenih pogojev, bo izločena iz nadaljnjih postopkov ter s sklepom zavržena. 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV 

Višina razpisanih sredstev je bila sprejeta z Letnim programom dela za leto 2021 in znaša 2.000€. Pri tem velja, da lahko posamezni projekt iz sredstev namenjenih temu razpisu dobi največ 80% vseh nastalih stroškov oz. največ 500€, če projekt presega 625€ nastalih stroškov.

Pri tem se upošteva tudi financiranje drugih sofinancerjev, pri čemer se lahko s sredstvi namenjenimi temu razpisu pokrije največ toliko, kolikor je stroškov, ki niso pokriti iz drugih virov sofinanciranja. Ta del je lahko iz sredstev tega razpisa pokrit tudi v 100% deležu, če le-ta predstavlja največ 80% vseh nastalih stroškov.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 • besedilo razpisa,
 • priloga k razpisu: vloga,
 • rok za prijavo: od 19. februarja 2021 do 31. decembra 2021 oz. do porabe sredstev.