Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Volitve rektorja Univerze na Primorskem

natisni

Senat Univerze na Primorskem je na 39. redni seji sprejel Sklep o razpisu rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem za mandatno obdobje štirih let, od 23. novembra 2019 do 22. novembra 2023.

Hkrati s sklepom je senat sprejel tudi rokovnik volilnih opravil. Redne volitve bodo potekale v četrtek, 23. maja. Postopek rednih volitev bo vodila in izvedla volilna komisija in volilni odbori. Skladno s sklepom lahko za rektorja kandidirajo redni profesorji, zaposleni na Univerzi na Primorskem za poln delovni čas (več o tem v nadaljevanju). 

Rok za vlaganje kandidatur poteka od 27. marca do 26. aprila 2019 do 12. ure.

Do 15. maja bodo kandidati javno predstavljeni. Predčasne volitve bodo potekale 20. maja, redne pa tri dni kasneje. Rezultati  in morebitni razpis ponovnih volitev (2. krog) bodo objavljeni 24. maja. V primeru drugega kroga bodo predčasne volitve 3. junija, izvedba ponovnih volitev 6. junija, trinajst dni kasneje, t.j. 19. junija, pa objava rezultatov.  

Razpis rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem

Senat Univerze na Primorskem je na svoji 39. redni seji dne 27.3.2019 sprejel sklep o razpisu rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem za mandatno obdobje štirih let, in sicer od 23. novembra 2019 do 22. novembra 2023, ter rokovnik za izvedbo posameznih volilnih opravil.

 • Sklep o razpisu rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem (sklep)
 • Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve rektorja Univerze na Primorskem (rokovnik)

Pravilnik o volitvah rektorja Univerze na Primorskemna vrh

 • Pravilnik o volitvah rektorja Univerze na Primorskem (pravilnik)
 • Navodila za delo volilnih organov pri izvedbi volitev rektorja Univerze na Primorskem (navodila)

IZVEDBA VOLITEV IN VOLIŠČEna vrh

 • PREDČASNE volitve: ponedeljek, 20. maj 2019, od 9:00 do 16:00, na sedežu Univerze na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper,
 • REDNE volitve: četrtek, 23. maj 2019, od 9:00 do 16:00, na sedežu Univerze na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper.

Vsem volilnim upravičencem, ki bodo na dan glasovanja (23. maja 2019) odsotni, je skladno z 22. členom Pravilnika o volitvah rektorja UP omogočeno glasovanje na predčasnih volitvah (20. maja 2019).

Volilna komisijana vrh

S Sklepom o razpisu rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem je bila imenovana tudi volilna komisija v naslednji sestavi:

 • izr. prof. dr. Mihael Perman, predsednik,
 • dr. Črtomir Tavzes, namestnik predsednika,
 • izr. prof. dr. Jonatan Vinkler, član,
 • izr. prof. dr. Amalija Žakelj, namestnica člana,
 • doc. dr. Saša Kenig, članica,
 • mag. Daša Fabjan, namestnica članice.

Volilni upravičencina vrh

Rektorja na splošnih in neposrednih volitvah za dobo štirih let izvolijo tri skupine volivcev:

 • visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci,
 • študenti Univerze na Primorskem in 
 • drugi delavci.

Volilno pravico imajo delavci iz prve in tretje alineje prejšnjega odstavka, ki imajo na Univerzi na Primorskem sklenjeno pogodbo o zapositvi vsaj za četrtinski delovni čas. 

Pogoji za kandidiranje in postopek oddaje kandidaturena vrh

Za rektorja je lahko izvoljen redni profesor, ki je zaposlen na Univerzi na Primorskem s polnim delovnim časom in izkazuje:

 • da je sposoben s svojim znanjem, razgledanostjo in izkušnjami ustvarjalno prispevati k razvoju visokošolske izobraževalne in znanstveno raziskovalne dejavnosti,
 • da je na podlagi svojega dosedanjega večletnega odgovornega dela sposoben uspešno voditi univerzo,
 • da je znanstveno-raziskovalno in izobraževalno aktiven in odmeven.

Upravičeni predlagatelji

Kandidate za rektorja lahko predlagajo senati in znanstveni sveti članic Univerze na Primorskem. Za kandidata za rektorja lahko kandidirajo tudi redni profesorji, zaposleni na Univerzi na Primorskem za polni delovni čas, ki jih s pisno izjavo podpre najmanj 15 visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, asistentov z raziskovalnim nazivom ali visokošolskih sodelavcev, zaposlenih na Univerzi na Primorskem.

Če kandidata predlaga senat oziroma znanstveni svet članice, je potrebno:

 • izpolniti Obrazec 1 (Predlog za kandidata za rektorja Univerze na Primorskem),
 • priložiti Obrazec 4 (Soglasje kandidata za rektorja Univerze na Primorskem),
 • priložiti program dela kandidata.

Za kandidate, ki želijo kandidirati s podporo najmanj 15 visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, asistentov z raziskovalnim nazivom ali visokošolskih sodelavcev, zaposlenih na Univerzi na Primorskem, je potrebno:

 • izpolniti Obrazec 2 (Prijava kandidata za rektorja Univerze na Primorskem),
 • izpolniti Obrazec 3 (Izjava o podpori kandidatu za rektorja Univerze na Primorskem) - vsak podpornik kandidata mora izpolniti svoj obrazec, kar pomeni, da mora kandidat priložiti najmanj 15 izpolnjenih obrazcev,
 • priložiti program dela kandidata.

Kandidature oziroma pisne izjave o podpori, soglasje h kandidaturi in program dela kandidata se posreduje volilni komisiji na naslov volilne komisije, v zaprti ovojnici s pripisom "Ne odpiraj - kandidatura volitve rektorja" v roku, določenim z rokovnikom.

Rok za oddajo kandidatur

Rok za vlaganje kandidatur za rektorja UP je od srede, 27. marca 2019, do petka, 26. aprila 2019 do 12. ure.

Kandidature za rektorja se vlagajo na naslov volilne komisije:

Volilna komisija za redne volitve rektorja UP
Titov trg 4
6000 Koper

Predstavitev kandidatovna vrh

Skladno z 20. členom Pravilnika o volitvah rektorja Univerze na Primorskem članice Univerze na Primorskem in rektorat zagotovijo javne predstavitve kandidatov za rektorja Univerze na Primorskem.