Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Volitve rektorja Univerze na Primorskem

natisni

Senat Univerze na Primorskem je na 39. redni seji sprejel Sklep o razpisu rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem za mandatno obdobje štirih let, od 23. novembra 2019 do 22. novembra 2023.

Hkrati s sklepom je senat sprejel tudi rokovnik volilnih opravil. Redne volitve bodo potekale v četrtek, 23. maja. Postopek rednih volitev bo vodila in izvedla volilna komisija in volilni odbori. Skladno s sklepom lahko za rektorja kandidirajo redni profesorji, zaposleni na Univerzi na Primorskem za poln delovni čas (več o tem v nadaljevanju). 

Rok za vlaganje kandidatur poteka od 27. marca do 26. aprila 2019 do 12. ure.

Do 15. maja bodo kandidati javno predstavljeni. Predčasne volitve bodo potekale 20. maja, redne pa tri dni kasneje. Rezultati  in morebitni razpis ponovnih volitev (2. krog) bodo objavljeni 24. maja. V primeru drugega kroga bodo predčasne volitve 3. junija, izvedba ponovnih volitev 6. junija, trinajst dni kasneje, t.j. 19. junija, pa objava rezultatov.  

Razpis rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem

Senat Univerze na Primorskem je na svoji 39. redni seji dne 27.3.2019 sprejel sklep o razpisu rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem za mandatno obdobje štirih let, in sicer od 23. novembra 2019 do 22. novembra 2023, ter rokovnik za izvedbo posameznih volilnih opravil.

 • Sklep o razpisu rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem (sklep)
 • Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve rektorja Univerze na Primorskem (rokovnik)

Pravilnik o volitvah rektorja Univerze na Primorskemna vrh

 • Pravilnik o volitvah rektorja Univerze na Primorskem (pravilnik)
 • Navodila za delo volilnih organov pri izvedbi volitev rektorja Univerze na Primorskem (navodila)

IZVEDBA VOLITEV IN VOLIŠČEna vrh

Volilni odbor ima pravico, da vsakega volivca, ki ga osebno ne pozna, legitimira, zato morajo volilni upravičenci na volitve obvezno prinesti OSEBNI DOKUMENT.

REDNE IN PREDČASNE VOLITVE

REDNE VOLITVE:
četrtek, 23. maj 2019, od 9:00 do 16:00

 

PREDČASNE VOLITVE:
ponedeljek, 20. maj 2019, od 9:00 do 16:00

Vsem volilnim upravičencem, ki bodo na dan glasovanja (23. maja 2019) odsotni, je skladno z 22. členom Pravilnika o volitvah rektorja UP omogočeno glasovanje na predčasnih volitvah.

VOLIŠČE in VOLILNI ODBORI

Tako redne kot tudi predčasne volitve bodo potekale na sedežu Univerze na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper.

Tako za predčasne kot redne volitve je eno volišče s tremi volilnimi odbori. Volivci iz vrst zaposlenih bodo razporejeni na tri volilne odbore, glede na črko njihovega priimka po naslednjem razporedu:

 • Na volilnem odboru št. 1 (pritličje palače Armerija, Titov trg 4, Koper) bodo volili:
  - visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci študenti, ki imajo priimek na črko A – J,
  - drugi delavci, ki imajo priimek na črke A – G in
  - študenti UP FHŠ in UP PEF.
 • Na volilnem odboru št. 2 (sejna soba, 1. nadstropje palače Armerija, Titov trg 4, Koper) bodo volili:
  - visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci študenti, ki imajo priimek na črko K – P,
  - drugi delavci, ki imajo priimek na črke H – O in
  - študenti UP FM in UP FTŠ TURISTICA.
 • Na volilnem odboru št. 3 (Konfucijeva učilnica, Titov trg 4, Koper) bodo volili:
  - visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci študenti, ki imajo priimek na črko R – Ž,
  - drugi delavci, ki imajo priimek na črke P – Ž in
  - študenti UP FAMNIT in UP FVZ.

Volilna komisijana vrh

S Sklepom o razpisu rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem je bila imenovana tudi volilna komisija v naslednji sestavi:

 • izr. prof. dr. Mihael Perman, predsednik,
 • dr. Črtomir Tavzes, namestnik predsednika,
 • izr. prof. dr. Jonatan Vinkler, član,
 • izr. prof. dr. Amalija Žakelj, namestnica člana,
 • doc. dr. Saša Kenig, članica,
 • mag. Daša Fabjan, namestnica članice.

Volilni upravičenci in vpogled v volilne imenikena vrh

Rektorja na splošnih in neposrednih volitvah za dobo štirih let izvolijo tri skupine volivcev:

 • visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci,
 • študenti Univerze na Primorskem in 
 • drugi delavci.

Volilno pravico imajo delavci iz prve in tretje alineje prejšnjega odstavka, ki imajo na Univerzi na Primorskem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za četrtinski delovni čas. 

Vpogled v volilne imenike ZAPOSLENIH

Vpogled v volilne imenike zaposlenih je možen v Kadrovsko-pravni službi UP (Nika Bibica), in sicer:

 • v sredo, 15. maja od 12. do 16. ure,
 • v četrtek, 16. maja od 8. do 16. ure in
 • v petek, 17. maja od 8. do 12. ure.

Vpogled v volilne imenike ŠTUDENTOV

Vpogled v volilne imenike študentov UP je možen v Referatih za študentske zadeve članic UP, in sicer od srede, 15. maja 2019 od 12. ure, do petka, 17. maja 2019 do 12. ure.

Pogoji za kandidiranje in postopek oddaje kandidaturena vrh

Za rektorja je lahko izvoljen redni profesor, ki je zaposlen na Univerzi na Primorskem s polnim delovnim časom in izkazuje:

 • da je sposoben s svojim znanjem, razgledanostjo in izkušnjami ustvarjalno prispevati k razvoju visokošolske izobraževalne in znanstveno raziskovalne dejavnosti,
 • da je na podlagi svojega dosedanjega večletnega odgovornega dela sposoben uspešno voditi univerzo,
 • da je znanstveno-raziskovalno in izobraževalno aktiven in odmeven.

Upravičeni predlagatelji

Kandidate za rektorja lahko predlagajo senati in znanstveni sveti članic Univerze na Primorskem. Za kandidata za rektorja lahko kandidirajo tudi redni profesorji, zaposleni na Univerzi na Primorskem za polni delovni čas, ki jih s pisno izjavo podpre najmanj 15 visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, asistentov z raziskovalnim nazivom ali visokošolskih sodelavcev, zaposlenih na Univerzi na Primorskem.

Če kandidata predlaga senat oziroma znanstveni svet članice, je potrebno:

 • izpolniti Obrazec 1 (Predlog za kandidata za rektorja Univerze na Primorskem),
 • priložiti Obrazec 4 (Soglasje kandidata za rektorja Univerze na Primorskem),
 • priložiti program dela kandidata.

Za kandidate, ki želijo kandidirati s podporo najmanj 15 visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, asistentov z raziskovalnim nazivom ali visokošolskih sodelavcev, zaposlenih na Univerzi na Primorskem, je potrebno:

 • izpolniti Obrazec 2 (Prijava kandidata za rektorja Univerze na Primorskem),
 • izpolniti Obrazec 3 (Izjava o podpori kandidatu za rektorja Univerze na Primorskem) - vsak podpornik kandidata mora izpolniti svoj obrazec, kar pomeni, da mora kandidat priložiti najmanj 15 izpolnjenih obrazcev,
 • priložiti program dela kandidata.

Kandidature oziroma pisne izjave o podpori, soglasje h kandidaturi in program dela kandidata se posreduje volilni komisiji na naslov volilne komisije, v zaprti ovojnici s pripisom "Ne odpiraj - kandidatura volitve rektorja" v roku, določenim z rokovnikom.

Rok za oddajo kandidatur

Rok za vlaganje kandidatur za rektorja UP je od srede, 27. marca 2019, do petka, 26. aprila 2019 do 12. ure.

Kandidature za rektorja se vlagajo na naslov volilne komisije:

Volilna komisija za redne volitve rektorja UP
Titov trg 4
6000 Koper

LISTA KANDIDATOV: EDINA KANDIDATKA ZA REKTORICO UP JE PROF. DR. KLAVDIJA KUTNARna vrh

Volilna komisija za izvedbo rednih volitev rektorja UP je na 2. redni seji dne 29.4.2019 pregledala pravočasno prispele popolne vloge kandidatur za rektorja in potrdila Listo kandidatov za volitve rektorja Univerze na Primorskem. Več ...

Prof. dr. Klavdijo Kutnar so za rektorico Univerze na Primorskem kandidirale tri članice Univerze na Primorskem - UP FAMNIT (sklep sprejet na 5. redni seji dne 15.4.2019), UP IAM in UP PEF. Prav tako so kandidaturo prof. dr. Klavdije Kutnar podprli senati članic Fakultete za humanistične študije (UP FHŠ), Fakultete za turistične študije – Turistica (UP FTŠ Turistica) in Fakultete za vede o zdravju (UP FVZ).

PROGRAM DELA KANDIDATKE (v slovenščini in angleščini)

JAVNA PREDSTAVITEV KANDIDATKE PROF. DR. KLAVDIJE KUTNARna vrh

Skladno z 20. členom Pravilnika o volitvah rektorja Univerze na Primorskem članice Univerze na Primorskem in rektorat zagotovijo javne predstavitve kandidatov za rektorja Univerze na Primorskem.

Zaposlenim in študentom UP FAMNIT in UP IAM bo kandidatka za rektorico prof. dr. Klavdija Kutnar svoj program dela predstavila na skupni seji Akademskega zbora UP FAMNIT in Zbora raziskovalcev UP IAM, ki bo potekala: 

v četrtek, 9. maja 2019, s pričetkom ob 14. uri,
v predavalnici Tramontana (UP FHŠ, Titov trg 5, Koper).

Vabljeni v čimvečjem številu!