Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Suicidologija in duševno zdravje

natisni

Temeljni podatki o programu

Ime programa: Suicidologija in duševno zdravje
Vrsta programa: doktorski, 3. stopnja
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti / doktorica znanosti
Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (KT): 180 KT
Način študija: izredni

Jezik izvedbe: slovenski jezik, angleški jezik
Kraj izvajanja študija: Koper
Akreditacija: program je akreditiran v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in je javnoveljaven; več podatkov je dostopnih tukaj

Koordinator programana vrh

izr. prof. dr. Vita Poštuvan

Za vprašanja glede prijave, vpisa in drugih administrativnih postopkov se obrnite na Referat za študente.

Splošno o programuna vrh

Suicidologija in duševno zdravje je specializiran študijski program, ki bo študente usposobil za samostojno mednarodno konkurenčno znanstveno raziskovalno delo na področjih suicidologije in duševnega zdravja. Je prvi doktorski študijski program s tega področja v Sloveniji, kar glede na problematiko samomorilnega vedenja in potreb po razvijanju visoko kakovostne raziskovalne dejavnosti na tem področju predstavlja pomembno pridobitev. Prednost programa je velika izbirnost vsebin glede na raziskovalna področja, s katerimi se študenti profesionalno ukvarjajo, zato program vključuje široko paleto izbirnih predmetov, ki pokrivajo specializirane tematske sklope. Doktorandi bodo na ta način pridobili kompetence za prenos teoretičnih znanj s specializiranih področij v prakso ter za povezovanje z drugimi znanstvenimi vedami.

Cilji programana vrh

 • Usposobiti študenta za samostojno mednarodno konkurenčno znanstveno raziskovalno delo na področjih suicidologije in duševnega zdravja in razviti zmožnost uporabe teoretičnih znanj s tega področja v praksi ter pri povezovanju z drugimi znanstvenimi vedami.
 • Študentu omogočiti osvajanje novega znanja preko originalnega raziskovanja področij suicidologije in duševnega zdravja.
 • Študentu omogočiti razvoj veščin za prepoznavo in raziskovanje problemov, ki so neposredno povezani s profesionalnim interesom posameznikov ali potreb družbe.
 • Študentu omogočiti razvijanje inovativnosti, ustvarjalnosti in kritičnosti pri reševanju teoretičnih in praktičnih problemov in pri iskanju rešitev njihove profesionalne prakse.
 • Študentu omogočiti poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov ter usposabljanje za samostojno razvijanje novega znanja in reševanja najzahtevnejših problemov  s preizkušanjem in izboljševanjem znanih in odkrivanjem novih rešitev.
 • Usposobiti študenta za vodenje zahtevnejših znanstvenoraziskovalnih projektov s področij suicidologije in duševnega zdravja.
 • Usposobiti študenta za upoštevanje poklicne etike.

Pogoji za vpisna vrh

V 1. letnik doktorskega študijskega programa Suicidologija in duševno zdravje se lahko vpiše, kdor je zaključil program in pridobil:

 1. diplomo študijskega programa 2. stopnje; ali
 2. diplomo študijskega programa, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS; ali
 3. diplomo dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004); ali
 4. diplomo podiplomskega magistrskega študijskega programa (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004). Tem kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.

Priporočljiva področja predhodnega izobraževanja so: psihologija, biopsihologija, medicina, biologija, statistika, socialno delo, družboslovje in humanistika.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali primerljiv študijski program v tujini in ki jim je, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.

Če bo sprejet sklep o OMEJITVI VPISA, bodo kandidati izbrani glede na:

 • povprečno oceno izpitov na predhodnem študiju (60 %),
 • oceno zaključnega dela na predhodni stopnji študija (20 %),
 • število točk zbranih pri izbirnem izpitu (20%).

Pri izbirnem izpitu se bo ocenjevala tudi kandidatova predstavitev predhodnega raziskovalnega dela, njegovi predhodni dosežki na znanstvenem in strokovnem področju (objavljeni znanstveni in strokovni članki, priznanja, nagrade in drugo) in motivacijsko pismo. Način točkovanja določi pristojna komisija UP FAMNIT.

Nadaljevanje študija po merilih za prehodena vrh

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje.

Prehod med študijskimi programi je vpis v višji letnik študijskega programa, kadar gre za prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu iste stopnje. Pri prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in opravljene študijske obveznosti kandidata v prvem študijskem programu.

V višji letnik doktorskega študijskega programa Suicidologija in duševno zdravje se po merilih za prehode vpiše kandidat, ki prehaja iz drugega doktorskega študijskega programa 3. stopnje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program Suicidologija in duševno zdravje,
 • študijski program, iz katerega kandidat prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot doktorski študijski program Suicidologija in duševno zdravje, in
 • so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti kandidata).

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki pri obravnavi poleg področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi diferencialne izpite. 

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi kandidat, ki prehaja iz sorodnega študijskega programa v tujini in mu je bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v doktorskem študijskem programu Suicidologija in duševno zdravje.

V primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznosti v študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja.

Predmetnikna vrh

Študijski program sestavljajo naslednji sklopi:

 • obvezni predmeti,
 • izbirni predmeti,
 • seminar,
 • individualno raziskovalno delo,
 • doktorska disertacija.

Študent ob vpisu v 1. letnik v skladu s svojimi raziskovalnimi interesi izbere mentorja, ki ga usmerja pri študiju in pripravi doktorske disertacije. 

Vsebina in struktura študijskega programa so natančneje obrazloženi v nadaljevanju.

Kratki opisi obveznih in izbirnih predmetov so objavljeni TUKAJ.

Tabela 1: Struktura študijskega programa 
Letnik  Študijske obveznosti študenta  Število kreditnih točk (KT)
KT KT/letnik
1. Obvezni predmet 42 60
Individualno raziskovalno delo 12
Seminar 6
2. Obvezni predmet 6 60
Individualno raziskovalno delo 15
Seminar 15
Notranji izbirni predmet 24
3. Individualno raziskovalno delo (priprava in zagovor doktorske disertacije) 45 60
Seminar 15
SKUPAJ 180
 
Tabela 2: Obvezni predmeti 1. letnika
Št. Predmeti KT Oblike izvedbe kontaktnih ur
P SE SV Skupaj
1. Napredna raziskovalna metodologija 1 6 30 - 30 60
2. Napredna raziskovalna metodologija 2 6 30 - 30 60
3. Etika v raziskovanju 6 30 30 - 60
4. Duševno zdravje 12 45 45 - 90
5. Suicidologija 12 45 45 - 90
Legenda:
P = predavanja, SE = seminarji, SV= seminarske vaje

KT = kreditne točke po evropskem kreditnem sistemu ECTS

Tabela 3: Obvezni predmeti 2. letnika
Št. Predmeti KT Oblike izvedbe kontaktnih ur
P SE SV Skupaj
1. Pisanje in predstavljanje znanstvenih besedil 6 30 15 30 75

Tabela 4: Izbirni predmeti
Št. Predmeti KT Oblike izvedbe kontaktnih ur
P SE SV Skupaj
1. Kulturni vidiki samomorilnega vedenja/ duševnega zdravja 12 45 45 - 90
2. Žalovanje in postvencija 12 45 45 - 90
3. Suicidologija in mediji 12 45 45 - 90
4. Genetika in nevrobiologija v suicidologiji/pri duševnem zdravju 12 45 45 - 90
5. Razvojna perspektiva duševnega zdravja in samomorilnega vedenja 12 45 45 - 90
6. Javnozdravstveni vidiki samomorilnega vedenja/duševnega zdravja 12 45 45 - 90
7. Duševno zdravje/samomorilno vedenje in spol 12 45 45 - 90
8. Terapevtski pristopi in obravnava – izbrana poglavja 12 45 45 - 90
9. Interakcija človek-računalnik in duševno zdravje 12 45 45 - 90
10. Duševno zdravje in nove tehnologije 12 45 45 - 90
11. Humanistične perspektive duševnega zdravja in samomorilnega vedenja 12 45 45 - 90
12. Duševne motnje – izbrana poglavja 12 45 45 - 90
 

Individualno raziskovalno delo

Individualno raziskovalno delo predstavlja znanstveno raziskovalno delo študenta na njegovi doktorski temi, ki ga študent opravlja pod vodstvom in v sodelovanju s svojim mentorjem.

Doktorska disertacija

Doktorska disertacija predstavlja nov tehten znanstveno-razskovalni prispevek s področja suicidologije in duševnega zdravja.

Postopek prijave teme doktorske disertacije in zagovora je podrobno določen v univerzitetnem pravilniku o pripravi in zagovoru doktorske disertacije.

Napredovanje po programu in dokončanje študijana vrh

Napredovanje po programu

Študent lahko napreduje v višji letnik, če zbere 42 kreditnih točk ECTS (KT) tekočega letnika in opravi vse obveznosti predhodnega letnika. V okviru 42 KT za napredovanje v 2. letnik mora študent opraviti obvezna predmeta Duševno zdravje in Suicidologija ter Individualno raziskovalno delo 1.

V posebnih primerih, individualnih dogodkih študenta (npr. materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze), se lahko študentu odobri napredovanje v višji letnik z manjšim številom kreditnih točk (vendar ne z manj kot 30 KT).

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če zbere najmanj 21 KT vpisanega letnika.

Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se lahko omogoči hitrejše napredovanje. Sklep o tem sprejme Senat UP FAMNIT na podlagi prošnje kandidata in obrazloženega mnenja pristojne komisije UP FAMNIT. S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja.

Z napredovanjem in ponavljanjem študent ohranja status študenta in s tem pravice in ugodnosti, določene z zakonom. V skladu z zakonom lahko študent zaprosi za podaljšanje statusa študenta, vendar največ za eno leto.

Dokončanje študija

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse s programom določene študijske obveznosti in izdelati ter uspešno zagovarjati doktorsko disertacijo s področja suicidologije ali duševnega zdravja.

Pred prejemom ocene na senatu članice mora imeti kandidat objavljena (ali sprejeti v objavo) dva znanstvena članka s področja svoje disertacije v mednarodni znanstveni literaturi, ki jo citira baza podatkov SCI ali SSCI; pri čemer je vsaj eden od objavljenih člankov izvirni znanstveni članek, pri obeh pa mora biti naveden kot prvi avtor.

Kompetence doktorandovna vrh

Splošne kompetence doktorandov

 • Sposobnost avtonomnega iskanja ter pridobivanja strokovnega znanja in integracija le tega z obstoječim znanjem.
 • Avtonomnost pri strokovnem in znanstveno raziskovalnem delu.
 • Zmožnost kritičnega razumevanja in presojanja dogajanja na področju suicidologije in duševnega zdravja.
 • Sposobnost povezovanja in prenosa znanj ter umestitve vsebin s področja suicidologije in duševnega zdravja v širši družbeni kontekst.
 • Zmožnost sodelovanja, vodenja in usmerjanja timskega  in samostojnega dela.
 • Zmožnost razumevanja in gojenja etičnosti poklicnega dela in znanstvenega raziskovanja ter tolerantnosti in medkulturnega spoštovanja.

Predmetno-specifične kompetence doktorandov

 • Sposobnost uporabe široke palete visoko kakovostnih raziskovalnih metod za boljše razumevanje področja suicidologije in duševnega zdravja.
 • Razvijanje multidisciplinarnega in večnivojskega raziskovanja ter fleksibilna implementacija znanj v različne kulturne kontekste.
 • Prenos teoretičnih znanj v prakso preko oblikovanja in zagotavljanja učinkovitih preventivnih, intervencijskih in postvencijskih aktivnosti.
 • Sposobnost visokokakovostne diseminacije najnovejših spoznanj s področja suicidologije in duševnega zdravja v mednarodnih suicidoloških, psiholoških in psihiatričnih krogih.
 • Zmožnost suverenega posredovanja najnovejših spoznanj s področja suicidologije in duševnega zdravja širši javnosti.
 • Sposobnost ustreznega posredovanja spoznanj s področja suicidologije in duševnega zdravja medijem.
 • Usposobljenost za implementacijo in evalvacijo preventivnih strategij s področja suicidologije in duševnega zdravja ter za sodelovanje pri pripravi nacionalnih strategij za preprečevanje samomora.
 • Razvijanje kritičnega in reflektivnega pogleda na proces in ugotovitve raziskav.
 • Upoštevanje etičnosti in odgovornosti pri reševanju občutljivih situacij v konkretnih primerih vezanih na področji suicidologije in duševnega zdravja.

Možnosti zaposlitve doktorandovna vrh

Doktorandi lahko raziskovalno kariero nadaljujejo v akademskih vodah, javnih ali zasebnih raziskovalnih ustanovah, kot tudi na različnih področjih, kjer se kaže potreba po aplikativnih znanjih s področij duševnega zdravja in preprečevanja samomorilnega vedenja. Širok spekter tako teoretičnih kot praktičnih znanj študentom omogoča raznolike možnosti zaposlitve v številnih panogah, kjer je prepoznana potreba po vlaganju v preventivne, intervencijske ali raziskovalne programe s področij duševnega zdravja in samomorilnega vedenja z namenom izboljšanja duševnega zdravja zaposlenih, specifičnih ranljivih skupin ali splošne javnosti. Možnost sodelovanja v aplikativnih projektih že tekom samega študija pa daje študentom pomembno prednost pri vključevanju v delovno okolje.

Stroški študijana vrh

 • ŠOLNINA za letnik študija je določena v vsakoletnem Ceniku UP FAMNIT.
 • SOFINANCIRANJE ŠOLNINE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA je omogočena študentom, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija ter Meril in pogojev za sofinanciranje doktorskega študija na Univerzi na Primorskem. Več si lahko preberete tukaj.