Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Računalništvo in informatika (Computer Science), mednarodni skupni program z University of St Andrews

natisni
 

Temeljni podatki o programu

Ime programa: Računalništvo in informatika (Computer Science)
Partnerski instituciji: UP FAMNIT in University of St Andrews, School of Computer Science, Združeno kraljestvo
Vrsta programa: doktorski, 3. stopnja, mednarodni skupni
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti / doktorica znanosti // Doctor of Philosophy
Trajanje študija: 4 leta
Število kreditnih točk (KT): 240 KT
Način študija: redni

Jezik izvedbe: slovenski jezik, angleški jezik
Kraj izvajanja študija: Koper, St Andrews
Akreditacija: program je akreditiran v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in je javnoveljaven; več podatkov je dostopnih tukaj

Koordinator programana vrh

izr. prof. dr. Klen Čopič Pucihar

Za vprašanja glede študija se obrnite na Referat za študente (phd-cs@famnit.upr.si).

Splošno o programuna vrh

Mednarodni skupni doktorski študijski program Računalništvo in informatika se izvaja na Šoli računalništva in informatike Univerze St Andrews (Združeno kraljestvo) in na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem.

Program ponuja študentom možnost mednarodnega raziskovanja, pri čemer morajo na vsaki ustanovi preživeti vsaj eno leto. Ker velja računalništvo za eno najbolj inovativnih raziskovalnih področij, ki hkrati podpira in preoblikuje druga raziskovalna področja, s programom podpiramo interdisciplinarnost in izobražujemo nove generacije vodilnih raziskovalcev, ki bodo prispevali k znanstvenem in tehnološkem napredku. Študentje bodo imeli dostop do mentorjev in raziskovalcev na obeh ustanovah ter dostop do vrhunske laboratorijske opreme za raziskave na različnih pod-področjih računalništva in na interdisciplinarnih področjih. Študentje bodo pridobili vsa potrebna znanja, da bodo postali visoko usposobljeni raziskovalci na svojem področju raziskovanja.

Cilji programana vrh

 • Omogočiti poglobljeno razumevanje računalništva in informatike.
 • Usposobiti doktoranda za samostojno mednarodno konkurenčno raziskovalno delo na področju računalništva in informatike tako na znanstvenem področju, kot tudi na področju industrijskih raziskav.
 • Razviti sposobnosti doktorandov za delo v skupinah, razviti komunikacijske sposobnosti in sposobnosti poročanja o znanstveno-raziskovalnem delu, ter razviti sposobnosti doktorandov za delo v interdisciplinarnih skupinah in okrožjih.
 • Doktorandovo poznavanje svojega raziskovalnega področja se med študijem povzpne do te mere, da ima tekoče ("up-to-date") informacije o odprtih problemih oz. o problemih, ki so že rešeni.
 • Izobraziti doktorande, da bodo znali uporabljati tako teoretični aparat pri abstrakciji problemov in njegovem reševanju, kot tudi razumevanje obstoječih orodij in konceptov, s pomočjo katerih se rešujejo problemi, ter tudi njihov nadaljnji razvoj oziroma razvoj novih.
 • Doktorand med študijem spozna celotno "zakulisje" raziskovalčevega življenja (aktivna udeležba na mednarodnih konferencah, raziskovalni obiski, ipd.).

Pogoji za vpisna vrh

V 1. letnik doktorskega študijskega programa Računalništvo in informatika se lahko vpiše, kdor ima:

 1. diplomo študijskega programa 2. stopnje ali
 2. diplomo študijskega programa iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o visokem šolstvu, če je program ovrednoten s 300 kreditnimi točkami ali
 3. diplomo dosedanjega univerzitetnega študijskega programa (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004).

Kandidat mora v predhodno zaključenem študiju doseči povprečno oceno najmanj 8.

Vsak kandidat mora imeti ob vpisu izbranega mentorja (pri čemer se mentor strinja z mentoriranjem študenta) in okviren program dela.

Zaradi uspešnosti pri študiju UP FAMNIT posebej priporoča predizobrazbo s področja računalništva in informatike, računalništva in matematike, matematike ali elektrotehnike.

Če bo sprejet sklep o OMEJITVI VPISA, bodo kandidati izbrani glede na:

 • povprečno oceno predhodnega študija (povprečna ocena, ocena zaključnega dela) – 30 %,
 • znanstveno odličnost – 70 %.

Prednost bodo imeli kandidati s predizobrazbo s področja računalništva in informatike, računalništva in matematike, matematike ali elektrotehnike.

Nadaljevanje študija po merilih za prehodena vrh

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje.

Prehod med študijskimi programi je vpis v višji letnik študijskega programa, kadar gre za prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu iste stopnje. Pri prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in opravljene študijske obveznosti kandidata v prvem študijskem programu. 

V višji letnik skupnega doktorskega študijskega programa Računalništvo in informatika se po merilih za prehode vpiše kandidat, ki prehaja iz sorodnega doktorskega študijskega programa 3. stopnje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program Računalništvo in informatika,
 • študijski program, iz katerega kandidat prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot doktorski študijski program Računalništvo in informatika in
 • so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti kandidata). 

V 2. letnik doktorskega študijskega programa Računalništvo in informatika se po merilih za prehode lahko vpiše tudi diplomant sorodnega magistrskega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 (znanstveni magisterij). 

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki pri obravnavi poleg (sorodnega) področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi diferencialne izpite. 

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi kandidat, ki prehaja iz sorodnega študijskega programa v tujini in mu je bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v doktorskem študijskem programu Računalništvo in informatika. 

V primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznosti v študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja (30 %) in znanstveno odličnost (70 %).

Predmetnikna vrh

Študijski program Računalništvo in informatika traja 4 leta. Partnerici se sporazumno dogovorita na kateri instituciji bo študent opravljal vsakega od štirih letnikov. Študent mora na vsaki instituciji opraviti najmanj en letnik. Glede opravljanja preostalega dela študija (2 leti) se študent odloči v dogovoru z mentorjem. Njuno odločitev mora potrditi Komisija za kakovost izvedbe skupnega doktorskega študijskega programa.

Vsebina in struktura študijskega programa so natančneje obrazloženi v nadaljevanju.

Študij sestavljajo naslednji sklopi:

 • poglobljeni predmeti računalništva in informatike,
 • individualno raziskovalno delo,
 • seminarji,
 • zunanji izbirni predmeti,
 • doktorska disertacija.
Tabela 1: Struktura študijskega programa 
Letnik  Študijske obveznosti študenta  Število kreditnih točk (KT)
KT KT/letnik
1. Zunanji izbirni predmet 5 60
Poglobljeni predmet I 9
Poglobljeni predmet II 9
Individualno raziskovalno delo 31
Seminar 1 6
2. Zunanji izbirni predmet 5 60
Poglobljeni predmet III 9
Poglobljeni predmet IV 9
Individualno raziskovalno delo 25
Seminar 2 6
Seminar 3 6
3. Individualno raziskovalno delo 54 60
Seminar 4 6
4. Individualno raziskovalno delo (doktorska disertacija) 54 60
Seminar 5 6
SKUPAJ 240
 

Zunanji izbirni predmeti

V 1. in 2. letniku opravi študent skupaj 2 zunanja izbirna predmeta v skupnem obsegu 10 KT. Namenjena sta pridobivanju znanstveno raziskovalnih veščin, kot so: komunikacija v znanosti, pisanje znanstvenih besedil, predstavljanje znanstvenih dosežkov znanstveni, strokovni in splošni javnosti ter poznavanje metodoloških principov za oblikovanje, analizo in načrtovanja eksperimentov.

V okviru študijskega programa sta akreditirana naslednja izbirna predmeta:

 • Veščine v znanosti - Oblikovanje in analiza načrtovanja eksperimentov (5 KT),
 • Veščine v znanosti - Pisanje in predstavljanje znanstvenih besedil (5 KT).

Študenti lahko zunanje izbirni predmet opravijo tudi na drugih članicah Univerze na Primorskem in na University of St Andrews.

Na University of St Andrews ponujajo tovrstne vsebine preko Centra za akademski, strokovni in organizacijski razvoj (Centre for Academic, Professional and Organisational Development - CAPOD), ki nudi izjemno širok nabor predavanj z relavantnimi vsebinami (Getting started bundle; Carrying out my research bundle; Dealing with my data bundle; Writing and publishing bundle; Finishing up bundle).

Na UP Fakulteti za management sta možna predmeta Kvantitativna metodologija raziskovalnega dela in Kvalitativna metodologija raziskovalnega dela.

Primernost izbranih zunanje izbirnih predmetov potrdi Komisija za kakovost izvedbe skupnega doktorskega študijskega programa, če je izbrani predmet vsebinsko usklajen s cilji študijskega programa.

Poglobljeni predmeti računalništva in informatike

Poglobljen predmet predstavlja enega izmed temeljnih ožjih raziskovalnih področij doktorskega študija študenta. Predmeti vsebujejo najnovejša znanja s področja računalništva in informatike.

Te predmete lahko študent posluša bodisi v okviru vpisanega študijskega programa ali kjerkoli na primerljivem študijskem programu v dogovoru s svojim mentorjem; v dogovoru z mentorjem in še posebej v primeru interdisciplinarnega študija, pa so lahko ti predmeti tudi iz drugih strok. Študent lahko poglobljeni predmet izbere bodisi iz nabora predmetov na podiplomskem študiju ali se z mentorjem in izvajalcem predmeta dogovori za individualno izvajanje predmeta.

Posamezen predmet je organiziran tako, da predavatelj na uvodnih predavanjih predstavi temo, ki jo študenti nato nadgradijo s samostojnim študijem literature (člankov) in pripravo preglednih člankov. Slednje predstavijo v okviru doktorskih seminarjev, kjer se razvija razprava o področju.

Poglobljeni predmeti se razvrstijo v enega od področij:

 • Izbrana poglavja iz matematičnih metod v računalništvu 1
 • Izbrana poglavja iz matematičnih metod v računalništvu 2
 • Izbrana poglavja iz podatkovnih struktur in algoritmov 1
 • Izbrana poglavja iz podatkovnih struktur in algoritmov 2
 • Izbrana poglavja iz razvoja programske opreme 1
 • Izbrana poglavja iz razvoja programske opreme 2
 • Izbrana poglavja iz računalniških sistemov 1
 • Izbrana poglavja iz računalniških sistemov 2
 • Izbrana poglavja iz računalniške interakcije 1
 • Izbrana poglavja iz računalniške interakcije 2

Seminarji

V okviru seminarja študenti predstavijo delne rezultate svojega raziskovalnega dela. Rezultati dela morajo biti predstavljeni v ustni obliki. Kakovost rezultatov raziskovalnega dela mora biti na ravni, ki omogoča, da lahko študent objavi po en prispevek na letnik na ustrezni konferenci oziroma v znanstveni reviji. V 1. letniku je to lahko domača konferenca oziroma revija, kasneje pa mednarodna.

V okviru seminarja se od študenta tudi pričakuje, da prisostvuje predstavitvam ostalih študentov in aktivno sodeluje pri razpravah.

Individualno raziskovalno delo

Individualno raziskovalno delo predstavlja znanstveno raziskovalno delo študenta na njegovi doktorski temi, ki ga študent opravlja pod vodstvom in v sodelovanju s svojim mentorjem.

Doktorska disertacija

Doktorska disertacija je izvirni prispevek k znanosti in mora biti pripravljena v skladu z univerzitetnim pravilnikom o pripravi doktorskega dela. Izvirne raziskovalne rezultate študent predstavi na nacionalnih in mednarodnih konferencah in v revijah. Doktorska disertacija je lahko tudi zbirka povezanih znanstvenih prispevkov, ki jih je študent predstavil na nacionalnih in mednarodnih konferencah. Od teh prispevkov mora biti vsaj en prispevek objavljen po kakovostni recenziji (lahko na konferenci ali v reviji). V primeru, če gre za prispevke objavljene v mednarodnih virih in ni celotno doktorsko delo pripravljeno v angleškem jeziku, je lahko sam prispevek še vedno v angleškem jeziku.

Postopek prijave teme doktorske disertacije in zagovora je podrobno določen v univerzitetnem pravilniku o pripravi in zagovoru doktorske disertacije.

Napredovanje po programu in dokončanje študijana vrh

Napredovanje po programu

Študent lahko napreduje v 2. letnik, če zbere vsaj 42 kreditnih točk (KT) iz študijskih obveznosti 1. letnika ali, izjemoma, vsaj 31 KT na priporočilo mentorja. Obenem mora študent pozitivno prestati pregled opravljenih študijskih in raziskovalnih obveznosti v 1. letniku, ki ga opravi komisija vsaj treh nosilcev iz obeh univerz.

V 3. letnik lahko napreduje študent, ki zbere vsaj 42 KT iz študijskih obveznosti 2. letnika, pri tem mora obvezno opraviti tudi individualno raziskovalno delo v 2. letniku, je prijavil temo doktorske disertacije in opravil vse študijske obveznosti 1. letnika (60 KT). Ponovno mora študent pozitivno prestati pregled opravljenih študijskih in raziskovalnih obveznosti v 2. letniku.

V 4. letnik lahko napreduje študent, če ima potrjeno temo doktorske disertacije in opravljene vse študijske obveznosti 1. in 2. letnika (120 KT) ter individualno raziskovalno delo v 3. letniku. Ponovno mora študent pozitivno prestati pregled opravljenih študijskih in raziskovalnih obveznosti v 3. letniku.

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to upravičene razloge, kot npr.: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze. O vpisu odloča pristojna komisija na obeh partnerskih ustanovah. Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše napredovanje. Sklep o tem sprejme Senat UP FAMNIT in Univerza St Andrews na podlagi prošnje kandidata in obrazloženega mnenja prej omenjene pristojne komisije. S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja. Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko, ob upoštevanju določil Zakona o visokem šolstvu, v času študija zaprosi za ponavljanje letnika.

Dokončanje študija

Študent pripravi doktorsko disertacijo, ki predstavlja nov tehten prispevek v svetovno zakladnico znanja s področja računalništva in informatike. Delo mora biti pred zagovorom doktorata znanosti objavljeno (ali sprejeto v objavo) v mednarodni reviji, in sicer v vsaj enem članku v revijah s seznama SCI. 

Študent mora za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova doktor znanosti opraviti vse s programom določene študijske obveznosti in uspešno javno zagovarjati doktorsko disertacijo.

Kompetence doktorandovna vrh

Splošne kompetence doktorandov

 • Sposobnost samostojnega in ustvarjalnega izvajanja raziskovalnega dela.
 • Sposobnost pridobivanja, izbiranja, razumevanja, ocenjevanja, interpretiranja, povezovanja in umestitve novih znanj v svoje delo.
 • Sposobnost jasno opredeliti cilje pri zadanih nalogah.
 • Sposobnost uporabe obstoječih, modernih in razvoja novih raziskovalnih metod, postopkov, pristopov in teoretičnih podlag.
 • Sposobnost vodenja znanstveno-raziskovalnih in drugih projektov.
 • Sposobnost prilagoditve in predstavitve svojega raziskovalnega dela različnim ciljnim skupinam.
 • Sposobnost komunikacije v mednarodnem okolju.
 • Sposobnost delovati v širši družbeni skupnosti.
 • Sposobnost kritičnega pogleda na dogajanja v širšem družbenem kontekstu.

Predmetno-specifične kompetence doktorandov

 • Sposobnost strokovnega utemeljevanja, poznavanja in razumevanja računalništva in informatike kot stroke, vključno s poddisciplinami.
 • Sposobnost povezovanja znanj računalništva z različnimi drugimi področji in njegove vgradnje v konkretne rešitve.
 • Sposobnost interpretacije novih dognanj in kritične presoje tako lastnih kot tujih raziskovalnih rezultatov, trditev in mnenj na področju računalništva.
 • Sposobnost uporabe teorij, metod in postopkov iz matematike in računalništva.
 • Sposobnost analizirati, sintetizirati in predvideti rešitve dejavnikov, povezanih s področjem, ter posledice le-teh.
 • Sposobnost reševanja konkretnih, zahtevnih in kompleksnih raziskovalnih problemov na področju računalništva, oblikovanja in implementacije izvirnih znanstvenih rešitev.
 • Sposobnost prenosa novih tehnologije in znanj v prakso.
 • Sposobnost umestitve področja računalništva in informatike v širši družbeni kontekst.
 • Zmožnost predstavljanja znanstvenih rezultatov računalništva in informatike v svetovni računalniški znanosti in družbi.

Možnosti zaposlitve doktorandovna vrh

Študijski program pokriva teoretične in praktične raziskave na področju računalništva in informatike, kar vključuje mnoga področja in poddiscipline, vključno z računalniško arhitekturo, teorijo računalništva, znanstvenim računalništvom, programskimi jeziki, kriptografijo in interakcijo človek-računalnik. Računalništvo in informatika sodi med najhitreje rastoče gospodarske panoge in doktorandom ponuja nešteto zaposlitvenih možnosti. Ne glede na izbrano pod-disciplino, lahko doktorandi raziskovalno kariero nadaljujejo v akademskih vodah, javnih in zasebnih raziskovalnih in razvojnih laboratorijih ter v raziskovalnih in razvojnih oddelkih podjetij.

Stroški študijana vrh

 • ŠOLNINA za letnik študija je določena v vsakoletnem Ceniku UP FAMNIT.
 • SOFINANCIRANJE ŠOLNINE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA je omogočena študentom, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija ter Meril in pogojev za sofinanciranje doktorskega študija na Univerzi na Primorskem. Več si lahko preberete tukaj.