Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja

natisni

Temeljni podatki o programu

Ime programa: Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja
Vrsta programa: doktorski, 3. stopnja
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti / doktorica znanosti
Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (KT): 180 KT
Način študija: izredni

Jezik izvedbe: slovenski jezik, angleški jezik
Kraj izvajanja študija: Koper
Akreditacija: program je akreditiran v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in je javnoveljaven; več podatkov je dostopnih tukaj

Koordinator programana vrh

prof. dr. Andreja Kutnar

Za vprašanja glede prijave, vpisa in drugih administrativnih postopkov se obrnite na Referat za študente.

Splošno o programuna vrh

Študijski program Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja ponuja dodelan nabor izjemno aktualnih ter dolgoročno perspektivnih vsebin s področja obnovljivih materialov in zdravega grajenega okolja. Izrazito interdisciplinarno usmerjeno izobraževanje spodbuja študente k raziskovanju prebojnih tematik in jim obenem odpira vrata v širok mednarodni prostor. Omogoča jim, da se izobrazijo v vrhunske strokovnjake s poglobljenim razumevanjem teoretskih konceptov, širokim tehniškim znanjem ter zmožnostjo za samostojno razvijanje novih znanj. Opremi jih z znanjem za reševanje kompleksnih, najzahtevnejših teoretičnih in praktičnih problemov na področju obnovljivih materialov za zdrava grajena okolja, z uporabo modernih tehnoloških pripomočkov.

Cilji programana vrh

 • Izobraziti vrhunske strokovnjake na področju obnovljivih materialov za zdrava grajena okolja s poglobljenim razumevanjem teoretskih konceptov, širokim tehniškim znanjem ter zmožnostjo za samostojno razvijanje novih znanj.
 • Zagotoviti razvoj zmožnosti za interdisciplinarno, povezano delovanje v mednarodnem znanstveno-raziskovalnem prostoru ter reševanje kompleksnih, najzahtevnejših teoretičnih in praktičnih problemov na področju obnovljivih materialov za zdrava grajena okolja, z uporabo modernih tehnoloških pripomočkov.
 • Uvesti holistični pristop pri iskanju kreativnih in trajnostnih rešitev v inženirskem delovanju ter pri razvoju praktičnih rešitev inženirskih strok.
 • Usposabiti doktorande za analitično in sintezno razmišljanje pri  odkrivanju, argumentiranem predstavljanju in reševanju problemov na področju obnovljivih materialov za zdrava grajena okolja.

Pogoji za vpisna vrh

V 1. letnik doktorskega študijskega programa Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja se lahko vpiše, kdor ima:

 1. diplomo študijskega programa 2. stopnje ali
 2. diplomo študijskega programa iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o visokem šolstvu, če je program ovrednoten s 300 kreditnimi točkami ali
 3. diplomo dosedanjega univerzitetnega študijskega programa (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004).

Priporočljiva področja predhodnega izobraževanja so grajeno okolje, gradbeništvo, lesarstvo in arhitektura.

Če bo sprejet sklep o OMEJITVI VPISA, bodo kandidati izbrani glede na:

 • uspeh na predhodnem študiju (povprečna ocena, ocena zaključnega dela) – 70 %,
 • oceno pri ustnem izpitu – 30 %.

Pri ustnem izpitu se bo ocenjevala tudi kandidatova predstavitev predhodnega raziskovalnega dela ter njegovi predhodni dosežki na znanstvenem in strokovnem področju (objavljeni znanstveni in strokovni članki, priznanja, nagrade in drugo). Način točkovanja določi pristojna komisija fakultete.

Nadaljevanje študija po merilih za prehodena vrh

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje.

Prehod med študijskimi programi je vpis v višji letnik študijskega programa, kadar gre za prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu iste stopnje. Pri prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in opravljene študijske obveznosti kandidata v prvem študijskem programu.

V višji letnik doktorskega študijskega programa Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja se po merilih za prehode vpiše kandidat, ki prehaja iz sorodnega doktorskega študijskega programa 3. stopnje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja,
 • študijski program, iz katerega kandidat prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot doktorski študijski program Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja in
 • so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti kandidata).

V 2. letnik doktorskega študijskega programa Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja se po merilih za prehode lahko vpiše tudi diplomant sorodnega magistrskega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 (znanstveni magisterij).

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki pri obravnavi poleg (sorodnega) področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi diferencialne izpite.

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi kandidat, ki prehaja iz sorodnega študijskega programa v tujini in mu je bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v doktorskem študijskem programu Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja.

V primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznosti v študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja.

Predmetnikna vrh

Študijski program sestavljajo naslednji sklopi:

 • obvezni predmeti,
 • izbirni predmeti,
 • seminar,
 • individualno raziskovalno delo,
 • doktorska disertacija.

Študent ob vpisu v 1. letnik v skladu s svojimi raziskovalnimi interesi izbere mentorja, ki ga usmerja pri študiju in pripravi doktorske disertacije. 

Vsebina in struktura študijskega programa so natančneje obrazloženi v nadaljevanju.

Kratki opisi obveznih in izbirnih predmetov so objavljeni TUKAJ.

Tabela 1: Struktura študijskega programa 
Letnik  Študijske obveznosti študenta  Število kreditnih točk (KT)
KT KT/letnik
1. Obvezni predmet 30 60
Individualno raziskovalno delo 15
Priprava doktorske dispozicije - seminar 15
2. Individualno raziskovalno delo 40 60
Notranji izbirni predmet 20
3. Individualno raziskovalno delo (priprava in zagovor doktorske disertacije) 60 60
SKUPAJ 180
 
Tabela 2: Obvezni predmeti 1. letnika
Št. Predmeti KT Oblike izvedbe kontaktnih ur
P SE LV Skupaj
1. Pisanje in predstavljanje znanstvenih besedil 5 30 - - 30
2. Oblikovanje in analiza načrtovanja eksperimentov 5 30 - - 30
3. Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja 20 90 60 30 180
4. Priprava doktorske dispozicije - seminar 15 - 30 - 30
Legenda:
P = predavanja, SE = seminarji, LV = laboratorijske vaje, SV= seminarske vaje

KT = kreditne točke po evropskem kreditnem sistemu ECTS

Tabela 3: Izbirni predmeti
Št. Predmeti KT   Oblike izvedbe kontaktnih ur
P SE SV LV Skupaj
1. Izbrana poglavja iz lesarstva 10 45 - - 20 65
2. Izbrana poglavja iz modifikacije lesa in funkcionalizacija obnovljivih materialov 10 45 45 - 10 100
3. Izbrana poglavja v napredni proizvodnji / procesnem nadzoru izdelanih materialov iz obnovljivih virov za uporabo v trajnostni gradnji 10 45 45 - 30 120
4. Izbrana poglavja iz inženirstva obnovljivih materialov in trajnostne gradnje 10 45 45 - - 90
5. Izbrana poglavja iz karakterizacije obnovljivih materialov 10 45 40 - 10 95
6. Izbrana poglavja iz regenerativnega trajnostnega razvoja 10 45 20 - - 65
7. Izbrana poglavja iz zdravja ljudi v grajenem okolju 10 45 20 - - 65
8. Izbrana poglavja iz IoT v grajenem okolju 10 45 15 30 - 90
9. Izbrana poglavja iz modeliranja 10 45 50 35 - 130
10. Holistično projektiranje sodobnih lesenih zgradb 10 45 15 - - 60
11. Grajeno okolje ter vloga inženirjev 10 45 15 - - 60

Študent lahko v okviru individualnega raziskovalnega dela v 2. letniku izbere zunanje izbirne predmete v okviru akreditiranih študijskih programov visokošolskih zavodov v Sloveniji ali tujini, in sicer s področij arhitekture, urbanizma, toksikologije, okoljskega zdravja, itd., ki jih izvajajo ustrezno habilitirani visokošolski učitelji.

Predhodno mora predložiti učni načrt želenega izbirnega predmeta, na osnovi katerega koordinator študijskega programa poda soglasje oziroma ne poda soglasja za izbor predmeta v okviru zunanje izbirnosti. Zunanje izbirne predmete lahko študent opravlja tudi na daljavo. Študentu se priporoča, da zunanjo izbirnost v obsegu od 6 do 12 KT opravi z izborom dveh predmetov v obsegu 6 KT.

Individualno raziskovalno delo

Individualno raziskovalno delo predstavlja znanstveno raziskovalno delo študenta na njegovi doktorski temi, ki ga študent opravlja pod vodstvom in v sodelovanju s svojim mentorjem.

Doktorska disertacija

Doktorska disertacija predstavlja nov tehten znanstveno-razskovalni prispevek s področja obnovljivih materialov za zdrava grajena okolja.

Delo mora biti pred zagovorom doktorata znanosti objavljeno (ali sprejeto v objavo) v mednarodni reviji s področja, in sicer v vsaj dveh člankih v revijah s seznama SCI (prvo oziroma vodilno avtorstvo).

Postopek prijave teme doktorske disertacije in zagovora je podrobno določen v univerzitetnem pravilniku o pripravi in zagovoru doktorske disertacije.

Napredovanje po programu in dokončanje študijana vrh

Napredovanje po programu

Študent lahko napreduje v 2. letnik, če opravi vse tri obvezne predmete 1. letnika in doseže skupaj vsaj 50 kreditnih točk (KT). V 3. letnik lahko napreduje študent, ki ima opravljene vse študijske obveznosti 1. letnika (60 KT), vsaj 40 KT iz študijskih obveznosti 2. letnika in ima potrjeno temo doktorske disertacije.

Postopek prijave teme doktorske disertacije je določen v univerzitetnem pravilniku o pripravi in zagovoru doktorske disertacije.

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze. O vpisu odloča pristojna komisija UP FAMNIT.

Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše napredovanje. Sklep o tem sprejme Senat UP FAMNIT na podlagi prošnje kandidata in obrazloženega mnenja pristojne komisije UP FAMNIT. S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja.

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko, ob upoštevanju določil Zakona o visokem šolstvu, v času študija enkrat ponavlja letnik.

Dokončanje študija

Študent pripravi doktorsko disertacijo, ki predstavlja nov tehten znanstveno-razskovalni prispevek s področja obnovljivih materialov za zdrava grajena okolja. Delo mora biti pred zagovorom doktorata znanosti objavljeno (ali sprejeto v objavo) v mednarodni reviji s področja, in sicer v vsaj dveh člankih v revijah s seznama SCI (prvo oziroma vodilno avtorstvo).

Študent mora za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova opraviti vse s programom določene študijske obveznosti. Zbrati mora najmanj 180 KT, od tega 60 KT z izdelavo in uspešnim zagovorom doktorske disertacije.

Kompetence doktorandovna vrh

Splošne kompetence doktorandov

 • Zmožnost za avtonomno prepoznavanje, analiziranje, kritično presojanje ter reflektiranje stanj, predvidevanje posledic dejavnikov (mehanskih, fizikalnih, socioloških, psiholoških, etičnih), ki vplivajo na  rabo obnovljivih materialov za zdrava grajena okolja.
 • Razvoj znanja in spretnosti za generiranje novih in kompleksnih znanstveno-raziskovalnih vprašanj.
 • Usposobljenost za načrtovanje, sintezno in interdisciplinarno reševanje kompleksnih problemov na področju obnovljivih materialov za zdrava grajena okolja, s sposobnostjo povezovanja znanj z različnih področij, za celovito reševanje problemov.
 • Pridobitev znanj in spretnosti za samostojno raziskovalno delo, pridobivanje novih spoznanj, reševanje konkretnih delovnih problemov z uporabo modernih znanstvenih metod in postopkov, iskanja novih rešitev in vodenja najzahtevnejših znanstveno-raziskovalnih in drugih projektov.
 • Zmožnost sodelovanja v različnih interdisciplinarnih ekspertnih skupinah in integrirati različna znanstvena in strokovna področja.
 • Zmožnost komuniciranja, argumentiranja rešitev ter predstavljanja raziskovalnih spoznanj različnim deležnikom (v znanstvenem, gospodarskem in družbenem okolju).
 • Pridobitev spretnosti za identificiranje situacij in aplikacijo spretnosti in znanj, pridobljenih z znanstveno-raziskovalnim delom v strokovne rešitve ter različne izobraževalne programe in izvedbe izobraževalnega procesa.

Predmetno-specifične kompetence doktorandov

 • Razumevanje nalog in dela gradbenih ter prostorskih načrtovalcev.
 • Sposobnost obravnave zahtevnih problemov s področja obnovljivih materialov za zdrava grajena okolja z interdisciplinarnim raziskovalnim delom.
 • Sposobnost kritičnega vrednotenja in obravnavanja raziskovalnih rezultatov, razvoja in aplikacije novih raziskovalnih metod ter prenosa in integracije novih tehnologij v prakso.
 • Zmožnost kritične presoje aplikacije lesa in drugih naravnih materialov v trajnostnem grajenem okolju.
 • Sposobnost obvladovanja širokega pregleda področij, ki se nanašajo na grajeno okolje, gradnjo, načrtovanje in trajnostne ukrepe ter povezali znanja z namenom reševanja kompleksnejših vprašanj.
 • Usvojitev celovita znanja širokega področja grajenega okolja, kar bo doktorandom omogočalo učinkovitejše uvajanje in aplikacijo zahtevnejših tematik posameznih področij v praktično in raziskovalno delo.
 • Sposobnost pojasnila in ustrezne pisne formulacije dane situacije.
 • Pridobitev sposobnosti izražanja, definiranja problemov v projektnih prijavah oz. raziskovalnih načrtih s področja obnovljivih materialov za zdrava grajena okolja.
 • Zmožnost predstavitve znanstvenih rezultatov s področja obnovljivih materialov za zdrava grajena okolja različnim publikam.
 • Zmožnost reševanja stavbarskih in drugih problemov, povezanih z rabo lesa v grajenem okolju, preko razumevanja ter aplikacije sodobne tehnologije.
 • Sposobnost obravnavanja in ovrednotenja analize izbranega problema.
 • Sposobnost logičnega sklepanja in tudi dedukcije novih zaključkov.
 • Sposobnost avtonomnega soočanja s problemi s področja obnovljivih materialov in zdravega grajenega okolja ter logičnega in analitičnega formuliranja njihovih rešitev.
 • Sposobnost analize, sinteze in predikcije rešitev ter posledic dejavnikov v strokah, ki se nanašajo na grajeno okolje, ob upoštevanju trajnostnega razvoja.
 • Sposobnost kritične presoje dogajanja na področju obnovljivih materialov za zdrava grajena okolja.
 • Zmožnost samostojnega iskanja, pridobivanja strokovnega znanja in integriranja  novega znanja z že obstoječim znanjem.
 • Zmožnost iskanja novih informacij, interpretiranja in ovrednotenja, razvrščanja in umeščanja v kontekst strok grajenega okolja.

Možnosti zaposlitve doktorandovna vrh

Doktorandi lahko raziskovalno kariero nadaljujejo v akademskih vodah, javnih ali zasebnih raziskovalnih in razvojnih laboratorijih. Širok spekter tako teoretičnih kot praktičnih znanj pa omogoča študentom tudi raznolike možnosti zaposlitve v številnih panogah industrije, kjer lahko delujejo v raziskovalno-razvojnih oddelkih kot tudi operativnih enotah podjetij. Možnost sodelovanja v praktičnih raziskavah že tekom samega študija pa daje študentom izrazito prednost pred ostalimi, saj se lahko začnejo z industrijskim okoljem povezovati bistveno hitreje in bolj učinkovito.

Stroški študijana vrh

 • ŠOLNINA za letnik študija je določena v vsakoletnem Ceniku UP FAMNIT.
 • SOFINANCIRANJE ŠOLNINE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA je omogočena študentom, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija ter Meril in pogojev za sofinanciranje doktorskega študija na Univerzi na Primorskem. Več si lahko preberete tukaj.