Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 18. september 2020 18th International Youth Conference // 18. Mednarodna konferenca mladih

This years International Youth Conference, organized by the Youth Alliance Kruševo and the Friedrich Ebert Stiftung is called “European values for the future for SEE region” and aims to connect over 80 participants from SEE countries.

The main aim of the International Youth Conference is supporting energetic and committed young leaders from Southeast Europe to work for a European future of the region on daily basis. Moreover, this conference tends to promote the European Values amongst them and in their societies. The resulted deliverables will be a set of action-oriented recommendations and proposals for promotion of the European Values that will be leveraged through the active young leaders in the SEE region. Detailed information regarding the conference can be found on the conference web site

The deadline for application is the 15th of October 2020 and scholarships are available.
Mednarodna mladinska konferenca, ki jo organizirata Mladinska organizacia Youth Alliance Kruševo in fundacija Friedrich Ebert v Skopju bo letos poimenovana "Evropske vrednote za prihodnost za regijo JVE". 

Glavni cilj konference je podpora energičnim in zavzetim mladim iz jugovzhodne Evrope, da si vsak dan prizadevajo za evropsko prihodnost regije. Konferenca spodbuja evropske vrednote med njimi in v njihovih družbah. Rezultat srečanja bo niz akcijsko usmerjenih priporočil in predlogov za promocijo evropskih vrednot, ki jih bodo izkoristili aktivni mladi v tej regiji. Podrobne informacije o konferenci najdete na spletni strani.

Rok za prijavo je 15. oktober 2020, na voljo so štipendije za udeležence.


petek, 21. avgust 2020 Štipendije Nemške službe za akademsko izmenjavo (DAAD) za 21/22 // German Academic Exchange Service (DAAD) Scholarships for 20/21

Nemška služba za akademsko izmenjavo (DAAD) tudi v letošnjem študijskem letu ponuja različne štipendije za diplomante, raziskovalne štipendije za doktorande, postdoktorande in mlade znanstvenike, štipendije za delovna bivanja za visokošolske učitelje ter visokošolske poletne tečaje za tuje študente in diplomante v Nemčiji.

Podrobne informacije o posameznih štipendijah DAAD so na voljo na spletni strani www.funding-guide.de . Vprašanja v zvezi s štipendijami lahko naslovite tudi na Nemško veleposlaništvo v Ljubljani, kulturni oddelek (E-naslov: info@laibach.diplo.de , T: 01 479 03 00).

__________________________________________________________________________________________

The German Academic Exchange Service (DAAD) offers various scholarships for graduates, research scholarships for doctoral students, postdoctoral students and young scientists, working scholarships for higher education teachers and higher education summer courses for foreign students and graduates in Germany.

Detailed information on individual DAAD scholarships is available at www.funding-guide.de. Questions regarding scholarships can also be addressed to the German Embassy in Ljubljana, Cultural Department (E-mail: info@laibach.diplo.de, T: 01 479 03 00).


torek, 18. avgust 2020 Swiss Government Excellence Scholarships 2021-2022

Each year the Swiss Confederation awards Government Excellence Scholarships to promote international exchange and research cooperation between Switzerland and over 180 other countries, of which Slovenia is also part of. The Swiss Government Excellence Scholarships are aimed at young researchers from abroad who have completed a master’s degree or PhD and at foreign artists holding a bachelor’s degree.

The prospective candidates can apply for:

- Fine Arts Scholarships,

- PhD Scholarships,

- Postdoctoral Scholarships,

- Research Scholarships.

More information can be found on their website.


četrtek, 28. maj 2020 Štipendijski program nemške fundacije za okolje // German federal environmental foundation scholarship program

Nemška fundacija za okolje Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) vabi na sodelovanje v štipendijskem programu za državljane 19 držav srednje Evrope. Cilj programa je omogočiti diplomantom pridobitev nadaljnjih strokovnih kvalifikacij za reševanje nalog na področju okoljevarstva in naravovarstva v svoji domači državi.

Štipendija traja šest do dvanajst mesecev in vključuje večtedenski tečaj nemščine. Štipendisti si lahko sami izberejo gostiteljsko ustanovo v Nemčiji med številnimi univerzami, raziskovalnimi inštitutmi, podjetji ali društvi.

Pogoje štipendiranja najdete na spletni strani fundacije ali v brošuri.

___________________________________________________________________________________________

The German environmental foundation Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) invites you to participate in a scholarship program for citizens of 19 Central European countries. The aim of the program is to enable graduates to acquire further professional qualifications for solving tasks in the field of environmental and nature protection in their home country.

The scholarship lasts six to twelve months and includes a multi-week German course. Scholars can choose a host institution in Germany from a number of universities, research institutes, companies or associations.

Scholarship conditions can be found on the home page of the foundation or in the brochure.


četrtek, 16. april 2020 Novi ekonomski talent 2020 // New Economic Talent 2020

Center za ekonomska raziskovanja in podiplomsko izobraževanje - Ekonomski inštitut (CERGE-EI) poziva študente, da predložijo predloge za natečaj za nove ekonomske talente.

Natečaj je odprt za diplomante (redne ali izredne) na katerem koli področju, ki jih zanimajo sodobna ekonomska vprašanja in želijo bolje razumeti sile in procese, ki „oblikujejo svet“.

Tekmovanje je mednarodnega karakterja, poteka v dveh krogih, njegov delovni jezik pa je angleščina. Kandidati v prvem krogu predložijo predlog diplomske naloge (1-2 strani).

Izbrani finalisti predstavijo svoje predloge v drugem krogu na CERGE-EI v Pragi. Tema je lahko iz področja makroekonomije, mikroekonomije, uporabnih ekonomij ali financ. Predlogi bodo ocenjeni na podlagi izvirnosti, vsebine, analitične narave in jasnosti pisanja.

Nagrada za zmagovalca je 2000 USD. Rok za oddajo prispevkov je 30. 4. 2020. Naloge je treba poslati na elektronsko pošto: talent@cerge-ei.cz. Dodatne podrobnosti najdete na spletni strani www.cerge-ei.cz/talent

__________________________________________________________________________________________

The Center for Economic Research and Graduate Education – Economics Institute (CERGE-EI) invites university students to submit their papers. 

The competition is open to current bachelor’s students (full-time or part-time) or bachelor’s graduates (up to one year after graduation) in any field, who are interested in contemporary economic issues and wish to better understand the forces and processes that ‘shape the world’.

The competition is international in character and takes place in two rounds and its working language is English. Candidates in the first round submit a thesis proposal (1-2 pages).

The selected finalists present their proposals in the second round at CERGE-EI in Prague. The topic can range from macroeconomics, microeconomics, applied economics or finance. Proposals will be evaluated on the basis of originality, content, analytical nature and clarity of writing.

The prize for the winner is $ 2000. Submission deadline is April 30, 2020. Applications must be emailed to: talent@cerge-ei.cz. Further details can be found at www.cerge-ei.cz/talent


ponedeljek, 2. marec 2020 Erasmus after Brexit // Erasmus po Brexitu

With the ratification of the Withdrawal Agreement by both the UK and the European Parliament, Brexit came into effect as of 01/02/2020, but the transition period will only end on 31/12/2020. Until then, the UK participates in all EU programmes it has committed to, until the end of these programmes.

As of 1 January 2021, the UK will be treated as a third country for purposes of access to EU programmes, including Erasmus+. The possible participation of the UK in future programmes after 2020 will depend on the outcome of the overall negotiations on the future relationship between the two parties.

It is advised that all student and staff consider this information when planning their exchange.

____________________________________________________________________________________________

Z ratifikacijo izstopnega sporazuma Združenega kraljestva iz Evropske unije je Brexit začel veljati s 1. 2. 2020, vendar traja do 31.12.2020 prehodno obdobje. V prehodnem obdobju bo Združeno kraljestvo sodelovalo pri vseh EU programih, k katerim se je zavezalo, in to do konca obdobja izvajanja teh programov.

Od 1. januarja 2021 bo Združeno kraljestvo pri dostopu do programov EU, vključno s programom Erasmus+, obravnavano kot tretja država. Morebitna udeležba Združenega kraljestva v prihodnjih programih po letu 2020 bo odvisna od rezultata splošnih pogajanj o prihodnjih odnosih med obema stranema.

Svetujemo, da vsi študenti in zaposleni pri načrtovanju izmenjav upoštevajo teh informacij.


petek, 28. februar 2020 Hagenberg Summer School // Poletna šola v Hagenbergu

The Hagenberg School of Informatics, Communications and Media in Austria is inviting you to their Summer School, which will take place on 6-11 July.

Graduate or PhD students in Computer Science, Mixed Reality, Human-Computer Interaction, Media Informatics, Visualization or related fields are all invited.

This Summer School gives you an excellent opportunity to enhance your knowledge and at the same time explore Upper Austria, meet new people, and expand your network internationally. You can also earn 3 ECTS.

Students from partner institutions are free of charge, all students have to bear the costs for housing and travelling costs, lunches are not included. A few scholarships for non-Euorpean students are available.

For more info consult the flyer, for applications write an e-mail to international@fh-hagenberg.at

________________________________________________________________________________________

Hagenberška šola informatike, komunikacij in medijev v Avstriji vas vabi na njihovo poletno šolo, ki bo potekala od 6. do 11. julija.

Vabljeni so magisterski in doktorski študenti iz področja računalništva, mešane resničnosti, interakcije med človekom in računalnikom, medijske informatike, vizualizacije, itd.

Poletna šola vam daje odlično priložnost, da izboljšate svoje znanje in hkrati raziskujete Zgornjo Avstrijo, spoznate novih ljudi in razširite svojo mrežo na mednarodni ravni. Domov si lahko odnesete 3 ECTS.

Študenti iz partnerskih institucij imajo brezplačno udeležbo. Stroške nastanitve, potne stroške in kosila niso vključena. Na voljo je tudi nekaj štipendij za neevropske študente.

Za več informacij lahko pogledate letak, za prijave pa napišite e-pošto na international@fh-hagenberg.at


ponedeljek, 10. februar 2020 Vabilo na poletne programe University of Porto 2020 / Invitation to University of Porto Summer Courses 2020

University of Porto organizira številne poletne programe. Seznam programov je na voljo na spletni strani TUKAJ.

Vabljeni k prijavi!

***

University of Porto is organizing a number of Summer Courses. On THIS LINK you can find the list of Summer Courses.

You are invited to apply!


torek, 4. februar 2020 Finabel Internship Offer / Finabel ponuja pripravništvo

The Finabel Permanent Secretariat is a Land Force Organisation based in Brussels which is comprised of 22 Members of the EU, promoting cooperation and interoperability among the Members' armed forces.
Currently, Finabel is looking for new trainees, offering opportunities within an international context. The internship is unpaid, unless the student applies to an Erasmus Placement Scholarship through the University.

They are interested in the following fields:
POLITICAL SCIENCE, INTERNATIONAL RELATIONS, EUROPEAN STUDIES, INFORMATIC/COMPUTER SCIENCE RELATED TO CYBER SECURITY, MARKETING & COMMUNICATION, SOCIAL SCIENCES, LAW, PHILOLOGY, or any other similar field. 

More info can be found here.

_________________________________________________________________________________________

Stalni sekretariat Finabel je organizacija za kopenske sile s sedežem v Bruslju, ki jo sestavlja 22 članic EU in katera spodbuja sodelovanje in interoperabilnost med oboroženimi silami članic.

Trenutno Finabel išče nove pripravnike, ki iščejo priložnosti v mednarodnem okolju. Praksa je neplačana, razen če študent zaprosi za Erasmus štipendijo za prakso preko univerze.

Finabel se zanima za naslednja področja: POLITIČNA ZNANOST, MEDNARODNI ODNOSI, EVROPSKE ŠTUDIJE, INFORMATIČNE / RAČUNALNIŠKE ZNANJA V ZVEZI Z VARNOSTJO NA SPLETU, TRŽENJE IN KOMUNIKACIJO, DRUŽBENIM ZNANOSTJEM, PRAVO, FILOLOGIJO ali katerim koli drugim podobnim področjem.

Več informacij najdete tukaj.


sreda, 29. januar 2020 Graz International Summer School Seggau 2020 // Mednarodna poletna šola Graz Seggau 2020

The Graz International Summer School Seggau is designed for internationally oriented, highly motivated students from all disciplines, who wish to deepen their understanding of current European and international affairs by studying and discussing global developments and challenges within the context of transformation processes and demographic change reflecting aspects of individual, social, political, religious, cultural, literary, regional, economic, cohort and national identities.

Application Deadline is March 16, 2020 - more info on their website.

__________________________________________________________________________________________

 

Mednarodna poletna šola v Gradcu Seggau je zasnovana za mednarodno naravnane, visoko motivirane študente iz vseh strok, ki želijo poglobiti svoje razumevanje aktualnih evropskih in mednarodnih zadev s preučevanjem in razpravo o globalnem dogajanju in izzivih v okviru transformacijskih procesov in demografskih sprememb, ki odražajo vidike posamezne, družbene, politične, verske, kulturne, literarne, regionalne, ekonomske, kohortne in nacionalne identitete.

Rok za prijavo je 16. marec 2020 - več informacij na njihovi spletni strani.


torek, 28. januar 2020 Štipendije francoske vlade za študij v Franciji // French Government scholarships to study in France

Francoski inštitut v Sloveniji je objavil razpis za štipendije, ki jih podeljuje francoska vlada za magistrski in doktorski študij za študijsko leto 2020/2021.

Rok za prijave za pridobitev štipendije je 17. april 2020.

Več informacij je mogoče pridobiti na njihovi spletni strani.

____________________________________________________________________________________________

 

The French Institute in Slovenia has published a call for scholarships awarded by the French Government for masters and doctoral studies for the 2020/2021 academic year.

The scholarship application deadline is April 17, 2020.

More information can be obtained on their website


torek, 21. januar 2020 Turku Summer School // Poletna šola v Turku

Turku Summer School offers students an excellent opportunity to combine studying with an active social programme and enjoying the best of the Nordic summer. The students can select from eight different courses – with topics ranging from Circular Economy to Game Development. Participating in the Summer Courses can be used as an orientation for new Master’s Degree students or as a head start for new exchange students. The summer school takes place in August 7–21, 2020.

For more information visit their website.

____________________________________________________________________________________________

Poletna šola Turku ponuja študentom odlično priložnost, da kombinirajo študij z aktivnim družabnim programom in uživajo severno poletje. Študenti lahko izbirajo med osmimi različnimi predmeti - s temami, ki segajo od krožne ekonomije do razvoja iger. Udeležba na poletnih tečajih se lahko uporabi kot orientacija za nove magistrske študente ali kot začetnik novih študentov izmenjav. Poletna šola poteka od 7. do 21. avgusta 2020.

Za več informacij obiščite njihovo spletno stran.


četrtek, 16. januar 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies // 10. Mednarodna konferenca o naprednih računalniških informacijskih tehnologijah

The Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe (BAYHOST) is organizing its 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies which takes place from 13-15 May 2020 at the Deggendorf Institute of Technology.

This conference provides an international forum for researchers, academics, professionals, and students from various engineering fields and with cross-disciplinary interests in information technology, computer science, software engineering, cyber security, applied science and digital business to interact and disseminate information on the latest developments. All accepted papers are expected to be included in IEEE Xplore and indexed by EI.
For applicants from Central, Eastern and Southeastern Europe who will be selected as speakers, grants will be available in order to cover costs for the conference fee and accommodation in Deggendorf.
Further information is available on the conference website: https://acit.tneu.edu.ua/
____________________________________________________________________________________________

Bavarski akademski center za srednjo, vzhodno in jugovzhodno Evropo (BAYHOST) organizira 10. Mednarodno konferenco o naprednih računalniških informacijskih tehnologijah, ki poteka od 13. do 15. maja 2020 na Tehnološkem inštitutu Deggendorf.

Konferenca ponuja mednarodni forum za raziskovalce, akademike, strokovnjake in študente z različnih področij inženiringa in z interdisciplinarnimi interesi na področju informacijske tehnologije, računalništva, programskega inženiringa, kibernetske varnosti, uporabne znanosti in digitalnega poslovanja. Vsi sprejeti članki bojo objavljeni v IEEE Xplore in indeksirani EI.

Prosilcem iz srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope, ki bodo izbrani za govornike, bodo na voljo nepovratna sredstva za pokritje stroškov konference in nastanitve v Deggendorfu.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani konference: https://acit.tneu.edu.ua/

 


ponedeljek, 13. januar 2020 Poletna šola TBU Zlin // TBU Zlin Summer School

Tomas Bata University v Zlinu na Češkem ponovno odpira vrata študentom, kateri se zanimajo za predmete povezane z informatiko, managementom, marketingom in drugimi predmeti.

Več informacij o poletni šoli na njihovi spletni strani.

____________________________________________________________________________________________

Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic welcomes students to their annual summer school - this year including subjects connected to informatics, management, marketing and others.

For more info about the summer school visit their website.


sreda, 8. januar 2020 Delavnica KC UP »Motivacijsko pismo« // KC UP Workshop »Motivation letter«

Karierni Center UP organizira delavnico »Motivacijsko pismo«, ki je namenjena predvsem študentom, ki se želijo prijaviti na razpis za Erasmus+ mobilnost. Delavnica bo hkrati potekala v slovenskem in angleškem jeziku. Vsebina delavnice je objavljena na spletni strani KC UP.

__________________________________________________________________________________________

The UP Career Center is organizing a "Motivation letter" workshop, aimed primarily at students who wish to apply for an Erasmus + Mobility Call. The workshop will be held simultaneously in Slovene and English. The content of the workshop is published on the KC UP website (underneath the Slovene version).


ponedeljek, 30. december 2019 Objavljen je razpis Erasmus+ za študijsko leto 2020/2021

Objavljen je razpis Erasmus+ za študente. Razpis omogoča prijave za študijske izmenjave ali izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja v obdobju od 1.6.2020 do 30.9.2021.

Rok za prijavo na izmenjavo je 23.1.2020.

Razpis in druga dokumentacija (priloge, navodila) so dosegljivi na tej povezavi.

Vabljeni k prijavi!


ponedeljek, 23. december 2019 Poletna šola CirCOOL 3.0 // Summer school CirCOOL 3.0

CirCOOL je interdisciplinarni mednarodni program poletnih šol Montanuniversitaet Leoben, ki se je prvič predstavil julija 2018. Zaradi odličnih ocen je CirCOOL leta 2019 znova potekal v razširjeni in spremenjeni obliki. Leta 2020 se bo program CirCOOL osredotočil na eno posebno področje, in sicer na krožno ekonomijo: proizvodnjo, predelavo in recikliranje polimerov.

V povezavi najdete letak z informacijami in prvi osnutek programa. Podrobnejša informativna brošura in obrazci za prijavo bodo sledili januarja 2020.

__________________________________________________________________________________________

CirCOOL is the interdisciplinary international summer school program of Montanuniversitaet Leoben that successfully premiered for the first time in July 2018. Due to its excellent feedback, CirCOOL took place again in an expanded and revised form in 2019. In 2020 the CirCOOL program will focus on one specific field within the circular economy: the production, processing and recycling of polymers.  

Please find attached an information flyer and the first draft of the program.
The more detailed information brochure and application forms will follow in January 2020.


četrtek, 19. december 2019 7. Mednarodna poletna akademija inženirstva za ženske // 7th International Summer Academy in Engineering for Women

Mednarodna poletna akademija za ženske v inženirstvu (ISAE4W) ponuja izbrani skupini visoko motiviranih in nadarjenih žensk (srednješolske, univerzitetne ali dodiplomske študentke) izkušnjo z vrhunskimi ter zahtevnimi univerzitetnimi tečaji.

Intenzivni dvotedenski akademski program združuje teorijo s praktičnimi izkušnjami iz inženirstva in naravoslovja. Poleg prenosa znanja na teh področjih so med predavanji in delavnicami obravnavani socialni, medkulturni in spolni vidiki.

Več informacij v brošuri.

____________________________________________________________________________________________

The International Summer Academy for Women in Engineering (ISAE4W) offers an opportunity for a selected group of highly-motivated and talented women (high school, college or undergraduate students) to experience top-class and challenging university-level coursework.

The Academy’s intensive, two and a half week programme combines sophisticated theory with hands-on practical experience in engineering and natural sciences. In addition to knowledge transfer in these fields, social, cross-cultural and gender aspects are covered and discussed during lectures and workshops.

For more information see the brochure.


sreda, 18. december 2019 TU Berlin opens registration for 2020 Summer School

Following their most successful summer in 2019, TU Berlin are announcing the opening of registration for summer 2020, with topics ranging across the fields of science, technology, engineering, architecture and business. This summer, specialized courses are available in subjects such as Artificial Intelligence, Cognitive Engineering, Virtual Reality and Python programming, as well as in business and German language.

All teaching is in English and classes are held on the main campus of the Technische Universität Berlin. 5 ECTS credit points are available for each four-week course. Course prices range from €610-2300, and include tuition, matriculation at the TU Berlin, a student card, a canteen card, a transport ticket for Berlin and the activities featured on the cultural program.

For more information read the full course list and the Summer 2020 Brochure. If you want to register early with a discount, visit the registration website.


sreda, 18. december 2019 TU Berlin odpira registracijo za poletno šolo 2020 // TU Berlin opens registration for 2020 Summer School

Po uspešnem poletju leta 2019 TU Berlin odpira registracijo za poletje 2020. Naučite se lahko osnove znanosti, tehnologije, inženiringa, arhitekture in poslovanja. Letos so na voljo tudi specialistični tečaji iz predmetov, kot so umetna inteligenca, kognitivni inženiring, virtualna resničnost in programiranje v Pythonu, pa tudi poslovanje in nemški jezik.

Vse poučevanje je v angleščini, pouk pa poteka v glavnem kampusu Technische Universität Berlin. Za vsak štiritedenski tečaj dobi študent 5 ECTS kreditov. Cene tečajev se gibljejo med 610-2300 EUR in vključujejo šolnino, študentsko izkaznico, prehrano in vozovnico za Berlin ter dejavnosti, predstavljene v kulturnem programu.

Za več informacij preberite celoten seznam tečajev in brošuro. Če se želite zgodaj registrirati s popustom, obiščite spletno registracijo.

____________________________________________________________________________________________

Following their most successful summer in 2019, TU Berlin is announcing the opening of registration for summer 2020, with topics ranging across the fields of science, technology, engineering, architecture and business. This summer, specialist courses are available in subjects such as Artificial Intelligence, Cognitive Engineering, Virtual Reality and Python programming, as well as Business and German.

All teaching is in English and classes are held on the main campus of the Technische Universität Berlin. 5 ECTS credits are available for each four-week course. Course prices range from € 610-2300, and include tuition, matriculation at TU Berlin, student card, canteen card, and transport ticket for Berlin and activities featured on the cultural program.

For more information read the full course list and the Summer 2020 Brochure. If you want to register early with a discount, visit the registration website.


sreda, 18. december 2019 Dogodek ERASMUS Zgodbe 19.12. // ERASMUS Stories event 19.12.

Vljudno vabimo vse študente na dogodek ERASMUS zgodbe, ki bo potekal v četrtek, 19. decembra 2019, ob 17.00 v predavalnici FAMNIT VP-2.

Če želite pridobiti mednarodne izkušnje, razširiti svoje znanje in hkrati preživeti čas v tujini, se nam pridružite na dogodku, kjer bomo poiskali odgovore na vaša vprašanja in pomagali pri prijavi na izmenjavo.

Na dogodku boste spoznali ostale FAMNIT študentke in študente, ki so izmenjavo že izkusili, svoje praktične izkušnje pa so pripravljeni deliti z vami.

Pridružite se nam na klepetu!

____________________________________________________________________________________________

We kindly invite all students to join us at our ERASMUS Stories event on Thursday, the 19th of December at 17.00 in the classroom FAMNIT VP-2.

If you are considering to gain international experiences, expanding your knowledge and traveling abroad, we have all the answers to your questions and can help you in successful exchange application.

During this event you will have the chance to meet your fellow FAMNIT students, who already have experienced an exchange in various countries, as well as several study programs and are willing to share their stories with you.

Join us for a chat!


sreda, 4. december 2019 Vabilo na zimsko šolo v Omsku, Rusiji // Invitation to a Winter School in Omsk, Russia

Dostoevsky Omsk State University vabi mednarodne študente, ki se zanimajo za učenje / izboljšanje ruskega jezika in hočejo pridobit izkušnje z rusko tradicionalno kulturo, da se udeležijo dvotedenske zimske šole ruskega jezika "Odkrij Sibirijo". Več informacij najdete v letaku.

***

Dostoevsky Omsk State University invites international students who are interested in learning/improving the Russian language and immersing themselves in the Russian traditional culture to take part in a 2-week Russian Language Winter School named "Discover Siberia". More info can be found in the flyer.

 

 


torek, 3. december 2019 Vabilo na konferenco Open Readings 2020

V Vilni (Litva) bo od 17. do 20. marca 2020 potekala mednarodna konferenca Open Readings 2020 za študente fizike in naravoslovja. 

Rok za registracijo na konferenco je 1. februar 2020, prijave pa potekajo preko spletne strani http://www.openreadings.eu/registration/

Program konference sestavljajo predavanja in predstavitve različnih tem, družabni dogodki ter vabljeni predavatelji:

 • Chennupati Jagadish, Australian National University, Australia
 • Klaus-Dieter Kreuer Max Planck Institute, Germany
 • Boris Chichkov, Leibniz University Hannover, Germany
 • Chihaya Adachi, Kyushu University, Japan
 • predstavniki iz OSRAM-a

Več informacij o programu in konferenci je na voljo na spletni strani http://www.openreadings.eu/

Vabljeni!


sreda, 27. november 2019 Vabilo na predstavitev programa ASEF Junior Fellows

ASEF Junior Fellows je program, ki omogoča opravljanje raziskovalno-študijske prakse med drugim tudi na univerzah v ZDA. 

Jutri, v četrtek, 28.11.2019 ob 12.00 bo v predavlnici Levant 1 (UP FHŠ) potekala predstavitev programa ASEF Junior Fellows. 

Vabljeni na predstavitev!

 

OBVESTILO O PREDAVANJU:

Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija ASEF: American Slovenian Education Foundation štipendira 10-tedenske raziskovalne obiske na vrhunskih univerzah in raziskovalnih institucijah v ZDA, Kanadi, Veliki Britaniji, Avstraliji in Novi Zelandiji s področja fizike, matematike, strojništva, elektrotehnike, računalništva, biologije, medicine, (bio)kemije, ekonomije, okoljskih znanosti, glasbe, prava, lingvistike, politologije in humanistike.

Štipendije so namenjene študentom vseh stopenj študija. ASEF nadarjenim slovenskim študentom omogoča, da se osredotočijo na raziskovanje in razvijejo svoje potenciale v največji možni meri. Štipendijski program ASEF krepi sodelovanje in izmenjavo znanja med Slovenijo in odličnimi tujimi univerzami. 

 

OBVESTILO O RAZPISU:

Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija ASEF (https://www.asef.net) je objavila razpis za nov štipendijski program ASEF Junior Fellows (https://www.asef.net/junior-fellows). Gre za triletni program, v okviru katerega izbrani študenti opravijo raziskovalno-študijsko prakso na odličnih svetovnih univerzah (ZDA, Kanada, Velika Britanija, Avstralija in Nova Zelandija), sodelujejo na raziskovalnih projektih s svojega področja delovanja in se vključujejo v razne dejavnosti, ki jih izvaja ASEF, kot so delavnice mehkih veščin, treningi javnega nastopanja, redna srečanja strokovnih krožkov, javna predavanja in pogovori z zanimivimi gosti. 

Možne so prijave za področja fizike, biologije, medicine, strojništva, elektrotehnike, računalništva, matematike, ekonomije, okoljskih znanosti, glasbe, prava, lingvistike, politologije, humanistike in drugih ved. Prijave so odprte za vse slovenske študente in študente slovenskih korenin ne glede na stopnjo in kraj študija.

Zgodnji rok za prijavo je 1. december 2019. Prijave oddane do tega datuma bodo v celoti upoštevane. Prijave bo sicer možno oddati do 15. januarja 2020, a zainteresirane študente spodbujamo, da se prijavijo čim prej.

Prijave morajo biti oddane na spletni portal https://www.asef.net/junior-fellows. Morebitna vprašanja pošljite na info@asef.net.

Fundacija ASEF povezuje Slovence doma in po svetu. Fundacija štipendira slovenske študente in študente slovenskih korenin za 10-tedenske raziskovalno-študijske obiske na vrhunskih univerzah in institucijah po svetu in v Sloveniji. Štipendijski programi ASEF krepijo sodelovanje in kroženje znanja med Slovenijo in preostalim svetom. ASEF nadarjenim študentom omogoča, da se osredotočijo na raziskovanje in razvijejo svoje potenciale v največji možni meri.


sreda, 21. avgust 2019 Razpis za štipendije slovaškega nacionalnega štipendijskega programa

Objavljen je razpis za mobilnosti v okviru slovaškega nacionalnega štipendijskega programa za mobilnosti študentov, visokošolskih učiteljev, raziskovalcev in umetnikov za gostovanje na visokošolskih in raziskovalnih institucijah na Slovaškem.

Štipendije so namenjene študentom vseh smeri iz vseh držav. Namenjene so mobilnosti, ki pa ne sme biti hkrati sofinancirana iz drugih programov.

Mobilnost lahko traja 1 ali 2 semestra oz. 1, 2 ali 3 trimestre. Pri doktorskih študentih lahko mobilnost traja od 1 do 10 mesecev.

Rok za prijavo je 31. oktober 2019, več informacij o programu pa je dostopnih na spletni strani: https://www.scholarships.sk/en/main/o-programe


torek, 16. julij 2019 Vabilo na različne poletne šole v Split

University of Split v poletnem času organizira več različnih poletnih šol s področja:

Več informacij o temah poletnih šol, šolnini, programu ter roku za prijavo je mogoče pridobiti na spletni strani https://unist.hr/split-summer-school/2019/about-split-summer-school


sreda, 26. junij 2019 Na voljo štipendije za tečaj madžarščine

V sklopu poletne šole v Debrecenu (Madžarska) so na voljo štipendije za tečaj madžarščine za slovenske študente in predavatelje slovenskih univerz.  Predznanje madžarščine ni potrebno. 

Štipendija krije šolnino, namestitev in prehrano (udeleženci tako pokrijejo samo potne stroške in učbenik za učenje madžarščine).

Na voljo sta dve poletni šoli:

Za dodatna vprašanja je na voljo mednarodna pisarna na e-mail naslovu: international@famnit.upr.si.


torek, 28. maj 2019 Razpis za nemško parlamentarno štipendijo

Nemški zvezni parlament ponuja v sodelovanju z univerzami Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität Berlin, Technische Universität Berlin priložnost, da z delom pri poslancu zveznega parlamenta spoznate nemški parlamentarni sistem in politične procese odločanja ter pridobite praktične izkušnje na področju parlamentarnega dela.

Mednarodna parlamentarna štipendija je namenjena absolventom, katerih cilj je delovanje v javnem življenju Slovenije, ob začetku programa niso starejši od 30 let in razpolagajo z odličnim znanjem nemškega jezika.

Progam se prične 1. marca 2020 in zaključi 31. julija 2020.

Rok za prijavo je 30. junij 2019. Razgovori z nemško komisijo bodo potekali predvidoma jeseni 2019.

Štipendija:

   - 500 EUR mesečno

  -  plačano bivanje, stroški zavarovanja ter povračilo stroškov prihoda in odhoda

Na spletni strani Nemškega zveznega parlamenta lahko interesenti najdete podrobnejše informacije in obrazce za prijavo: http://www.bundestag.de/ips


ponedeljek, 20. maj 2019 Vabilo na poletne šole v Split

University of Split organizira vrsto poletnih šol, ki povezujejo izobraževanje, rekreacijo in oddih v Splitu na Hrvaškem.

Cilj poletnih šol je študentom in mladim strokovnjakom iz različnih držav ponuditi priložnost, da izkusijo večkulturno in interdisciplinarno učenje skozi enega od programov ter možnost vzpostavitve sodelovanja z drugimi udeleženci in predavatelji.

Programi temeljijo na praktičnih primerih, obiskih podjetih ter predavanjih domačih in tujih predavateljev. Vse poletne šole bodo izvedene v angleščini.

The Split Summer School po potekala v poletem času (med julijem in septembrom). Za vsak program so definirani specifični datumi in šolnina, seznam poletnih šol pa je na voljo TUKAJ. Poletne šole bodo obsegale 60 urni program, z udeležbo pa je možno pridobiti 2 ECTS kredite.

Poletne šole in program so razporejeni glede na znanstveno področje in fakultete ali oddelke in jih je možno pridobiti na tej strani: http://www.unist.hr/split-summer-school-2019/courses.

Vabljeni k prijavi!


petek, 17. maj 2019 Vabilo na poletne šole Climate KICa “Catapult”

Catapult je interdisciplinaren dvotedenski program namenjen raziskovalcem, doktorjem znanosti ter tudi strokovnjakom, saj povezuje raziskovalce, znanje in rešitve.

Program letos ponuja tri dvotedenske tematske tečaje, vsak izmed njih pa bo potekal v dveh evropskih mestih:

 • MESTA: od 8. do 19. julija 2019 v Bologni in Lizboni/Almadi (program si lahko ogledate TUKAJ)
 • GOZDARSTVO: od 26. avgusta do 6. septembra 2019 v Helsinkih in Gothenburgu (program si lahko ogledate TUKAJ)
 • HRANA: od 16. do 28 septembra 2019 v Budimpešti in Valencii (program si lahko ogledate TUKAJ)

Prijave so možne do 31. maja 2019 preko spletne strani https://learning.climate-kic.org/en/courses/phd-catapult 


četrtek, 4. april 2019 Možnost štipendiranja za študij v Argentini

Veleposlaništvo Argentine ponuja možnost štipendiranja za študij v Argentini.

Več informacij o štipendijah je na voljo v vabilu in na spletni strani: https://campusglobal.educacion.gob.ar/


ponedeljek, 1. april 2019 Vabilo na Summer Economics Institute (SEI 2019)

Ameriška ambasada v Sloveniji in AmCham Slovenia organizirajo 8. Summer Economics Institute (SEI 2019) - program pripravništva za študente, ki bo potekal v Ljubljani.

Rok za prijavo na program je 19. april 2019.

Več informacij o programu je na voljo v letaku

Vse zainteresirane vabimo na predstavitev programa, ki bo potekala v torek, 2. aprila 2019, ob 13.00 uri v predavalnici B5 na Fakulteti za management (UP FM, trg Brolo 12). 


sreda, 27. marec 2019 Razpisane štipendije Nemške akademske službe za izmenjavo (DAAD)

Nemška akademska služba za izmenjavo (DAAD) ponuja različne štipendije za študij ali raziskovanje v Nemčiji. Na voljo so naslednji štipendijski programi: 

Študenti in diplomanti

 • visokošolski poletni tečaji za tuje študente in diplomante v Nemčiji (prijava do: 01.12.2019)

Diplomanti

 • študijske štipendije za diplomante z vseh znanstvenih področij (prijava do: 15.11.2019)
 • študijske štipendije za tuje diplomante na področjih:​​​ 
  • ​​​arhitektura (prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 30.09.2019)
  • upodabljajoča umetnost, oblikovanje/vizualna komunikacija in film (prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 30.11.2019)
  • uprizarjajoča umetnost, glasba (prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 31.10.2019)

Doktorandi, postdoktorandi in mladi znanstveniki

 • raziskovalne štipendije – letne štipendije (prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 15.11.2019)
 • raziskovalne štipendije – kratke štipendije (prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: 15. november za bivanja s pričetkom med junijem in novembrom; 30. april za bivanja s pričetkom med decembrom in majem)
 • raziskovalne štipendije – doktorski študij z dvonacionalnim mentorstvom (prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 15.11.2019)
 • raziskovalne štipendije – skupno dvonacionalno mentorstvo doktorskega študija na podlagi »cotutelle« pogodbe (prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 15.11.2019)

​​Podroben informacije o posameznih štipendijah DAAD so na voljo na spletni strani https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/


torek, 19. marec 2019 Mednarodna konferenca za študente “Industry 4.0: Human vs. Technology”

Bialystok University of Technology (Poljska) vabi na mednarodno konferenco za študente. Cilj konference je razvoj mednarodnega sodelovanja študentov. Konferenca zagotavlja dva polna dneva izvirnih predstavitev člankov, delitev poslovnih izkušenj, pregled ključnih prispevkov na področju, raziskovalci bodo predstavili svoje ugotovitve, poskrbljeno pa bo tudi za druženje ter ogled mesta Bialystok in pokrajine.

Konferenca združuje tudi različne predstavnike vodstva, trženja, inženiringa z namenom poglobljene raziskave in razprave o vplivu industrije, človeka in tehnologije.

Konferenca bo potekala med 6. in 7. junijem 2019 na Faculty of Engineering Management (Bialystok University of Technology). Udeležba na konferenci je brezplačna.

Več informacij: http://wiz.pb.edu.pl/isc-iht/


petek, 1. marec 2019 Mednarodna poletna šola CirCOOL 2019

Montanuniversitaet Leoben organizira mednarodno poletno šolo CirCOOL 2.0. – The Value Life Cycle of Materials in the Circular Economy.

Šola bo potekala med 8. in 19. julijem 2019 in bo sestavljena iz seminarjev in strokovnih ekskurzij. V sklopu poletne šole je vključena tudi namestitev in prehrana.

Predstavitev poletne šole in program sta dosegljiva v brošuri.

Rok za prijavo na mednarodno poletno šolo je 29. april 2019. Vse priloge za prijavo morejo biti poslane v enem e-mailu na naslov christina.cresnik@unileoben.ac.at.

Pogoji za prijavo:

 • študent relevantnega tehničnega/naravoslovnega področja
 • dodiplomski študenti morajo imeti opravljenih vsaj 60 ECTS kreditov do pričetka poletne šole
 • znanje angleškega jezika (minimalno raven B2)

Ob prijavi je potrebno predložiti:

 • prijavni obrazec (dosegljiv na spletni strani https://international.unileoben.ac.at/en)
 • Master Data Sheet (MUL student registration form dosegljiv na spletni strani https://international.unileoben.ac.at/en)
 • fotokopijo potnega lista
 • potrdilo o vpisu (v angleškem jeziku)
 • potrdilo o opravljenih izpitih (v angleškem jeziku)
 • dokaz o znanju angleškega jezika (minimalno raven B2)
 • motivacijsko pismo

Z udeležbo na mednarodni poletni šoli je mogoče pridobiti 3 ECTS kredite.


četrtek, 21. februar 2019 Matematična poletna šola na Madžarskem

Institute of Mathematics, Eotvos Lorand University organizira matematično poletno šolo z naslovom “On the crossroads of topology, geometry and algebra” namenjeno vsem magistrskim in doktorskim študentom matematike.

Poletna šola bo potekala od 24. do 28. junija 2019 na Institute of Mathematics v Budimpešti.

Predavatelji bodo priznani strokovnjaki z Eotvos Lorand University in Renyi Institute of the Hungarian Academy of Sciences.

Več informacij in podatkov o poletni šoli je mogoče dobiti na spletni strani http://www.math.elte.hu/summerschool

Udeležencem poletne šole z UP FAMNIT ponujajo 25% popust na plačilo šolnine za poletno šolo.

Vabljeni k prijavi!


torek, 19. februar 2019 Shanghai University ponuja štipendije za študij

Shanghai University ponuja različne štipendije za mednarodne študente za študij:

 • Full scholarship: vključuje šolnino, namestitev, mesečno štipendijo (2100 – 3500 RMB) in zavarovanje
 • Partial scholarship: vključuje šolnino in zavarovanje

Predstavitev Shanghai University

Rok za prijavo za štipendije: od 4. januarja 2019 do 15. aprila 2019 preko spletne strani www.apply.shu.edu.cn


torek, 19. februar 2019 Štipendije francoske vlade za študij v Franciji

Francoski inštitut v Sloveniji je objavil razpis za štipendije, ki jih podeljuje francoska vlada za magistrski in doktorski študij za študijsko leto 2019/2020.

Rok za prijave za pridobitev štipendije je 18. april 2019.

Več informacij je mogoče pridobiti na spletni strani http://www.institutfrance.si/stipendije-za-studij.html

 

Objavljen je bil tudi razpis za program “LabCitoyen”, ki je namenjem mladim z znanjem francoskega jezika. Program predstavlja enotedenski seminar v Parizu (od 30.6. do 7.7.2019) na temo “Women’s rights: equality and citizenship”.

Rok za prijavo je 5. april 2019. Več informacij je dosegljivih na spletni strani http://www.institutfrance.si/labcitoyen.6.html


petek, 1. februar 2019 Vabilo na poletno šolo The journey na temo podnebnih inovacij in izobraževalne tečaje

Odprte so prijave na poletno šolo The Journey Summer School.

Kaj je poletna šola The Journey?

To je največja poletna šola, usmerjena v podnebne inovacije, ki jo organizira Climate-KIC – vodilna pobuda Evropske unije na področju podnebnih inovacij.

The Journey je intenzivni 4-tedenski program, ki ga lahko opravljate v enem izmed več kot 20 evropskih mest. Udeleženci so deležni mentorske pomoči, to pa je tudi odlična priložnost za mreženje z enako mislečimi vrstniki.

Poletna šola je priložnost, da:

 • obiščete 3 evropska mesta, kjer boste reševali konkretne podnebne izzive v multidisciplinarnem učnem laboratoriju
 • se učite od najboljših podnebnih strokovnjakov na svetu, spoznate uspešne podjetnike in enako misleče ljudi, ki si prizadevajo za spremembe
 • vas navdihnejo podjetniki in inovatorji, ki svoje ideje že uresničujejo v praksi
 • izboljšate svoje poklicne kvalifikacije

Kaj se boste naučili oz. pridobili?

 • sposobnost inovativnosti in soustvarjanja sistemskih rešitev za podnebne spremembe
 • naučite se pospeševati rešitve, ki omogočajo spremembo
 • biti del mreže, ki vam lahko spremeni karierno pot, in skupnosti podjetnikov, inovatorjev, podjetij, regionalnih vlad in akademskih ustanov

 

Šola bo potekala v dveh možnih terminih od junija do avgusta 2019.

 Pogoji za prijavo:

 • dobro znanje angleškega jezika
 • status študenta (absolventski status ali redni vpis na magistrskem oz. doktorskemu programu)
 • kandidat s profesionalnimi poklicnimi izkušnjami

Za študente iz EU (imetniki EU/EGP/švicarskega potnega lista ali redni študenti, vpisani na evropske institucije v študijskem letu 2018/19) je sodelovanje v poletni šoli brezplačno.

Prijava na poletno šolo je mogoča do 18. februarja 2019. Več dodatnih informacij je na voljo na: https://journey.climate-kic.org/

 

Poleg poletne šole pa Climate-KIC organizira tudi profesionalne izobraževalne tečaje.

Trenutno so prijave mogoče na dva tečaja:

 • Teaching sustainability – Using simulation to reach the SDGs in regional transformation: online tečaj, ki bo potekal 27. in 28. februarja ter 8. aprila (več informacij)
 • Earth Observation – Bog data for climate change: tečaj, ki bo potekal od 27. do 31. maja v Varšavi, Poljska (več informacij)

četrtek, 31. januar 2019 Objavljen dodaten razpis Erasmus+ za praktično usposabljanje v tujini

Vse zainteresirane študente obveščamo, da je objavljen dodaten razpis programa Erasmus+ za praktično usposabljanje študentov v tujini v tekočem študijskem letu 2018/2019 (pogodbeno leto 2017).

Rok za prijavo je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do predvidoma 4.3.2019. Študenti se na praktično usposabljanje prijavite preko ŠIS sistema v meniju ''Prijava na izmenjavo''.

Prijava mora vsebovati:

 • spletno prijavnico (v ŠIS sistemu),
 • študijski sporazum za prakso (Learning Agreement for Traineeship) podpisan s strani študenta, koordinatorja študijskega programa na domači fakulteti ter odgovorne osebe na gostujoči instituciji,
 • kratek življenjepis v slovenskem ALI angleškem jeziku (v predlogi Europass življenjepis).

Vse dodatne informacije so dostopne v razpisu ali na spletni strani Univerze na Primorskem.

Vabljeni k prijavi!


sreda, 30. januar 2019 Na voljo štipendija za udeležbo na University School of Croatian Language and Culture 2019

University of Zagreb ponuja eno štipendijo za udeležbo na University School of Croatian Language and Culture 2019. Šola bo potekala v Zagrebu od 22. junija do 19. julija 2019.

Informacije o šoli so dostopne na spletni strani in v vabilu, za vsa dodatna morebitna vprašanja glede programa pa je na voljo e-mail naslov croatianlang@unizg.hr.

Rok za oddajo prijave (skupaj s skeniranimi dokumenti) je 15. marec 2019 na e-mail naslov renata.hranjec@unizg.hr. Originalni dokumenti morajo biti nato poslani po navadni pošti najkasneje do konca marca na naslov: University of Zagreb, International Relations Office, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb,Croatia.

Ob prijavi je potrebno oddati:

 • prijavnico
 • motivacijsko pismo
 • življenjepis
 • potrdilo o opravljenih izpitih
 • potrdilo o vpisu
 • dve priporočilni pismi
 • potrdilo o znanju hrvaščine (v kolikor ga kanidat/ka ima)
 • naslov, na katerega bo kandidat/ka obveščena o izbranosti

Kandidati bodo o izbranosti obveščeni do 1. aprila 2019.


ponedeljek, 14. januar 2019 Vabilo na Summer School in Collaborative Systems and Security

Poletna šola Collaborative Systems and Security bo potekala od 8. do 14. julija 2019 na School of Informatics, Communications and Media v Hagenbergu (Avstrija).

Z udeležbo na poletni šoli je mogoče pridobiti 4 ECTS kredite.

K udeležbi so vabljeni študenti magistrskega študija z zaključenim dodiplomskim študijem s področja računalništva in informatike.

V sklopu poletne šole, bodo pokrite naslednje teme:

Collaborative Media

 • Introduction into CSCW
 • Shareable Dynamic Media

Co-located Collaborations

 • Tabletops&Co in Architecture
 • Human-Robot Interaction

Mediated Collaboration

 • From Tabletop to Multi-Tablet & Hybrid Collaboration
 • Collaboration in Mixed Reality

Security Block

 • Social Engineering - Hacking the Human
 • Internet of (insecure) Things
 • Quantum Computing
 • Security Impact of Deep Learning in Video Surveillance Applications

Poleg predavanj, delavnic in laboratorijskega dela bo v program vključen tudi ogled mesta ter ostale aktivnosti druženja in spoznavanja kulture.

Potne stroške in stroške nastanitve krijejo udeleženci sami.

Prijave je potrebno poslati na e-naslov international@fh-hagenberg.at do 20. aprila 2019.


četrtek, 27. december 2018 Objavljen je razpis Erasmus+ za študijsko leto 2019/2020

Objavljen je razpis Erasmus+ za študente. Razpis omogoča prijave za študijske izmenjave ali izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja v obdobju od 1.6.2019 do 30.9.2020.

Rok za prijavo na izmenjavo je 21.1.2019.

Razpis in druga dokumentacija (priloge, navodila) so dosegljivi na tej povezavi.

Vabljeni k prijavi!


četrtek, 27. december 2018 ZDA, Kanada, Velika Britanija, Avstralija in Nova Zelandija: Razpis za raziskovalne štipendije

Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija ASEF (American Slovenian Education Foundation) je objavila razpis za raziskovalne štipendije na 32 odličnih univerzah v ZDA, Kanadi, Veliki Britaniji, Avstraliji in Novi Zelandiji.

S štipendijskim programom fundacija ASEF krepi raziskovalno in študijsko sodelovanje med Slovenijo in odličnimi tujimi univerzami.

Štipendije omogočajo slovenskim študentom in ameriškim študentom slovenskih korenin, da na 10-tedenskem raziskovalnem obisku raziskovalne institucije poglobijo in razširijo znanja s svojega študijskega področja.

Prijave so možne za področja: biologija, gradbeništvo, geoinformacijske znanosti, računska in molekularna biologija, računalništvo in informatika, genomika, pravo, lingvistika, morske in okoljevarstvene znanosti, matematika, mehansko inženirstvo, medicina in zobozdravstvo, glasba, fizika, politične in družbene znanosti. 

Razpis je dostopen tukaj

Rok za oddajo prijav je 15. februar 2018. Kontakt za vsa morebitna vprašanja je e-mail naslov info@asef.net.


petek, 21. december 2018 Vabilo na International Summer Academy in Engineering for Women

V Avstriji bo v mesecu juliju 2019 že šestič potekala International Summer Academy in Engineering for Women (ISAE4W), ki jo gosti University of Applied Sciences Upper Austria.

Poletna akademija bo potekala med 9. in 24. julijem 2019 na University of Applied Sciences Upper Austria. Sestavljena je iz intenzivnega programa v angleškem jeziku v trajanju dveh tednov in pol, v sklopu katerega se bo povezovala teorija s praktičnimi izkušnjami na področju inženirstva in naravoslovja. Poleg prenosa znanj z omenjenih področij so v predavanja in delavnice vključeni tudi socialni in medkulturni vidiki ter vidik spolov.

Vsaka udeleženka lahko izbira med dvema specializacijama:

 • naravoslovje
 • inženiring in tehnologija

Zakaj sodelovati?

 • širjenje tehničnega in znanstvenega znanja
 • pridobitev 4 ECTS točk
 • izboljšanje jezikovnih in medkulturnih komunikacijskih spretnosti
 • pridobivanje stikov
 • kreativnost, zabava in izkušnje

Ciljna skupina: ženske med 18. in 25. letom starosti

Prijavnina: 780 € in vključuje udeležbo na dogodku, namestitev, prehrano ter številne ekskurzije.

Prijava: prijavo na poletno akademijo je potrebno poslati na isae4w@fh-ooe.at, od koder bo mogoče pridobiti personalizirano registracijsko povezavo do spletnega portala za prijavo. Ob prijavi morajo biti naloženi naslednji dokumenti:

 • življenjepis
 • motivacijsko pismo
 • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (Transcript of Records)
 • sken potnega lista

Prijave so mogoče do 30. aprila 2019.

Za dodatne informacije in vprašanja je na voljo spletna stran http://www.fh-ooe.at/isae4w, Facebook profil www.facebook.com/ISAE4W ali e-mail isae4w@fh-ooe.at


četrtek, 13. december 2018 Možnost študijske izmenjave v Mehiki

Vse zainteresirane študente obveščamo, da obstaja možnost študijske izmenjave s partnersko univerzo Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) iz Mehike:

 • spomladanski semester 2019 (maj – julij)
 • jesenski semester 2019 (september – december)

Za dodatne informacije in postopek prijave je na voljo mednarodna pisarna UP FAMNIT (international@famnit.upr.si).

Prijave so mogoče do 21.1.2019.


sreda, 5. december 2018 Vabilo na predstavitev možnosti za nadaljevanje študija v Franciji

Francoski inštitut v Sloveniji vabi študente, ki jih zanima magistrski ali doktorski študij v Franciji, da se udeležijo predstavitve o možnosti bilateralnih štipendij za študij.

Predstavitev bo potekala v četrtek, 13.12.2018, ob 10.00 na UP FHŠ v predavalnici Maestral 3.

Francoski inštitut bo razpis za štipendije za študijsko leto 2019/2020 objavil predvidoma januarja 2019, rok za prijave pa bo predvidoma do konca aprila 2019.

Okvirni zneski štipendij, ki jih lahko izbrani kadnidati pričakujejo so:

 • od 615 € do 700 € mesečno za magistrski študij,
 • od 767 € do 1.060 € mesečno za doktorski študij.

Vabljeni na predstavitev!


petek, 30. november 2018 Vabljeni na poletne šole v Zlín

Tomas Bata University bo med 12. in 23. avgustom 2019 organiziral 6. Mednarodne poletne šole.

V letu 2019 bodo organizirali 7 različnih poletnih šol za mednarodne študente na 3 različnih fakultetah. V sklopu šol bo pripravljen zanimiv program, ki bo omogočal spoznavanje s češko kulturo, z mestom Zlín in njegovo okolico ter obisk kulturnih in naravnih znamenitosti v regiji.

Poletne šole:

 • Consumer Behaviour and Branding; 3 ECTS; EUR 620 (early bird)
 • Cybernetics and Informatics – Key 21st Century Sciences; 3 ECTS; EUR 520 (early bird)
 • Lean Engineering; 4 ECTS; EUR 620 (early bird)
 • Quantitative Tools For Qualified Managerial Decision Making; 5 ECTS; EUR 620 (early bird)
 • Digital Marketing in the 21st Century; 4 ECTS; EUR 620 (early bird)
 • Practical Data Analysis in Statistics; 5 ECTS; EUR 620 (early bird)
 • Frontiers of Environmental Principles and Research; 5 ECTS; EUR 550 (early bird)

Prijavnina vključuje tudi namestitev z zajtrkom ter različne dogodke.

Dodatne informacije je mogoče pridobiti na spletni strani http://summerschools.utb.cz/.


petek, 23. november 2018 Vabilo na različne poletne šole v Pragi

NGO Schola Empirica tudi letos organizira serijo poletnih šol v Pragi. Poletna šola je sedemdnevni akademski program, katerega namen je mreženje dodiplomskih in podiplomskih študentov različnih narodnosti in študijskih področij.

Schola Empirica letos organizira poletne šole na naslednje teme:

Program se bo odvijal od 29. junija do 6. julija 2019 v Pragi (Češka).

V primeru dodatnih vprašanj ali dodatnih informacij je na voljo spletna stran http://www.praguesummerschools.org ali e-mail: info@scholaempirica.org. 


četrtek, 8. november 2018 Vabljeni na International Student Week v Ilmenau

Technical University of Ilmenau (Germany) organizira že 14. International Student Week in Ilmenau (ISWI). Dogodek organizirajo vse od leta 1993, pri tem pa sledijo načelu ''by students, for students''. Udeležba na dogodku je brezplačna, vsako leto pa izpostavijo različne tematike.

Tematika letošnjega dogodka ISWI 2019 bo "Tradition and Transition''. Student Week bo potekal med 17. in 26. majem 2019. Organizatorji pričakujejo okrog 400 študentov iz različnih držav, kateri bodo imeli možnost izmenjave mnenj in izkušenj na omenjeno temo ter iskanja rešitev za različne izzive.

Rok za prijavo je 11. november 2018 (z možnostjo podaljšanja).

Več informacij je mogoče pridobiti na spletni strani 2019.iswi.org/


petek, 31. avgust 2018 Možnost študijske izmenjave na Universidad Mayor (Čile)

Študenti Univerze na Primorskem imajo možnost izmenjave tudi z Universidad Mayor (Čile).

Vse zainteresirane študente vabimo, da si za več informacij preberejo informativni material o izmenjavi, postopku prijave ter uporabnimi informacijami o študiju in življenju:

Rok za prijavo na izmenjavo je 5. oktober 2018, prijava pa je možna preko Mednarodne pisarne UP FAMNIT. 


četrtek, 30. avgust 2018 Objavljen razpis za financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (256. JR)

Obveščamo vas, da je na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada objavljen razpis za financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (256. JR).

Namen javnega razpisa je:

 • spodbujanje raziskovalnega sodelovanja študentov, vpisanih na slovenske visokošolske zavode, z ustanovami in raziskovalnimi inštituti v tujini, kjer delujejo slovenski profesorji, z namenom pridobitve novih znanj in spretnosti na področju raziskovalnega dela ter za povezovanje med slovenskimi znanstveniki v tujini in slovenskimi visokošolskimi zavodi.

Cilj javnega razpisa je:

 • pokritje neposrednih stroškov študijskega oz. znanstvenega obiska, za stroške nastanitve, prehrane in drugih neposrednih stroškov v času obiska do višine 250€ na teden.
 • kritje potnih stroškov od prebivališča v Republiki Sloveniji do kraja, v katerem poteka obisk do višine 1000€ na obisk

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo študentje 1., 2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na 3 do največ 10 tedenski študijski obisk v tujino, in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske, ki potekajo v obdobju od 1. 1. 2018 dalje, do vključno 31. 12. 2018.

Več informacij o razpisu je možno prebrati na spletni strani sklada.

Rok za oddajo prijav je do vključno 30. 9. 2018 oz. do porabe sredstev. 


četrtek, 16. avgust 2018 Odprtje razpisa za pridobitev štipendije švicarske vlade

Švicarska vlada odpira razpis za več vrst štipendij za študijsko leto 2019/2020:

Zainteresirani kandidati lahko prejmejo prijavne dokumente izključno na osebno zaprosilo, ki ga morajo poslati na elektronski naslov: ljubljana@eda.admin.ch

Veleposlaništvo Švice v Republiki Sloveniji bo vloge sprejemalo od 1. septembra 2018 do 30. novembra 2018. Vloge lahko kandidati oddajo po pošti ali osebno na naslovu veleposlaništva. V primeru osebne oddaje vloge je potrebna predhodna najava in sicer na e-naslov ljubljana@eda.admin.ch.

Knjižica z navodili za prijavo je dostopna TUKAJ.

Spletna stran s podrobnejšimi informacijami je sledeča: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/bildung/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships-for-foreign-scholars-an.html


torek, 17. julij 2018 Razpisane štipendije Nemške akademske službe za izmenjavo (DAAD) za študijsko leto 2019/2020

Nemška akademska služba za izmenjavo (DAAD) tudi za študijsko leto 2019/2020 ponuja različne štipendije za študij ali raziskovanje v Nemčiji. Štipendije so na voljo za:

 • diplomante (prijave do 15.11.2018 preko nemškega veleposlaništva),
 • raziskovalne namene za doktorande, postdoktorande in mlade znanstvenike (prijave do 15.11.2018 neposredno pri DAAD v Bonnu),
 • delovna bivanja za visokošolske učitelje (prijave do 15.11.2018 in 30.4.2019 neposredno pri DAAD v Bonnu) ter
 • visokošolske poletne tečaje za tuje študente in diplomante v Nemčiji (prijave do 1.12.2018 preko nemškega veleposlaništva);

Podrobne informacije o posameznih štipendijah DAAD so na voljo na spletni strani www.funding-guide.de . Vprašanja v zvezi s štipendijami lahko naslovite tudi na Nemško veleposlaništvo v Ljubljani, kulturni oddelek (E-naslov: info@laibach.diplo.de , T: 01 479 03 00)


torek, 26. junij 2018 5-mesečno pripravništvo v Jakarti v Indoneziji

EIBN (EU-Indonesia Business Network) ponuja 5-mesečno pripravništvo v Jakarti s pričetkom v avgustu 2018 ali prej. Pripravništvo je mogoče podaljšati na največ 6 mesecev.

Pogoji za prijavo in predstavitev dela so dostopni v predstavitvenem letaku.

Prijave so mogoče do 15.7.2018, ob prijavi pa je potrebno oddat CV in motivacijsko pismo.

Več informacij je dostopnih na spletni strani www.eibn.org


četrtek, 10. maj 2018 Na voljo štipendije za poletne programe na University of St. Andrews

Še so na voljo štipendije za slovenske kandidate, ki jih zanima udeležba na poletnih programih na University of St. Andrews.

University of St. Andrews ponuja štipendije za naslednje poletne programe:

Dodatne informacije in pogoji za prijavo so opisani TUKAJ.

Rok za oddajo prijav je 21. maj 2018 za poletne programe v 2018. Ob prijavi je potrebno oddati prijavnico in življenjepis.

Za vse dodatne informacije je na voljo e-mail naslov: stypendia@semperavanti.org.


sreda, 25. april 2018 Podaljšan rok za prijavo na poletno šolo ''Modern computing paradigms for information security''

Poletna šola ''Modern Computing Paradigms for Information Security'' bo potekala med 9. in 20. julijem 2018 na School of Informatics, Communications and Media v Hagenbergu.

Poletna šola je ovrednotena s 6 ECTS krediti.

Poletna šola je namenjena vsem magistrskim študentom z zaključeno 1. stopnjo smeri računalništva in informatike. Poleg predavanj, delavnic in laboratorijskega dela, bodo v sklopu poletne šole organizirane tudi ekskurzije, ki vključujejo družabne in kulturne aktivnosti.

Vse dodatne informacije so na voljo v brošuri.

Prijave na poletno šolo je potrebno oddati na e-mail international@fh-hagenberg.at do 20. maja 2018.


sreda, 18. april 2018 Na voljo štipendija za udeležbo na University School of Croatian Language and Culture 2018

University of Zagreb ponuja eno štipendijo za udeležbo na University School of Croatian Language and Culture 2018. Šola bo potekala v Zagrebu od 30. junija do 27. julija 2018.

Informacije o šoli so dostopne na spletni strani in v vabilu, za vsa dodatna morebitna vprašanja glede programa pa je na voljo e-mail naslov croatianlang@unizg.hr.

Rok za oddajo prijave (skupaj s skeniranimi dokumenti) je 23. april 2018 na e-mail naslov renata.hranjec@unizg.hr. Originalni dokumenti morajo biti nato poslani po navadni pošti najkasneje do konca aprila na naslov: University of Zagreb, International Relations Office, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb,Croatia.

Ob prijavi je potrebno oddati:

 • prijavnico
 • motivacijsko pismo
 • življenjepis
 • potrdilo o opravljenih izpitih
 • potrdilo o vpisu
 • dve priporočilni pismi
 • potrdilo o znanju hrvaščine (v kolikor ga kanidat/ka ima)
 • naslov, na katerega bo kandidat/ka obveščena o izbranosti

ponedeljek, 9. april 2018 Objavljene bilateralne štipendije

Slovenski študenti imajo možnosti študijske izmenjave tudi preko bilateralnih sporazumov in možnost pridobitve štipendije preko razpisov tujih institucij.

Trenutno so razpisane štipendije v letu 2018 za naslednje države:

 • Koreja
 • Kitajska
 • Italija

Razpisna dokumentacija in ostale informacije so dosegljive na spletni strani CMEPIUS.


torek, 20. marec 2018 Poletna šola kajakaštva v Švici

Hochschule Furtwangen University – Business School organizira poletno šolo z naslovom ''White Water Management – Learning Management in a new way''. Udeleženci se bodo v sklopu poletne šole naučili upravljanja kajaka na prostem in v vodi, saj voda postavlja posameznika v negotove in nepredvidljive situacije, ki zahtevajo strateške in ciljno usmerjene odločitve. Iz tega razloga je poletna šola namenjena tudi začetnikom. Kako poteka poletna šola si je mogoče ogledati tudi v promocijskem videu poletne šole 2017.

Poletna šola bo potekala v kantonu Ticino v Švici od 3. do 10. avgusta 2018.

Poletna šola bo v celoti potekala v angleškem jeziku, ovrednotena pa je s 6 ECTS krediti. Več informacij je mogoče pridobiti na spletni strani, Facebook profilu in Instagram profilu.

Prijave so mogoče do 15. junija 2018. Za vsa dodatna vprašanja je na voljo prof. dr. Gerrit Horstmeier (hor@hs-furtwangen.de). 

Vabljeni k prijavi!


torek, 20. marec 2018 Vabilo na SEI 2018 program pripravništva

US Embassy Ljubljana in AmCham Slovenia organizirata 7. Summer Economics Institute (SEI 2018) program pripravništva, ki lahko služi tudi kot praktično usposabljanje. Programu se bo v letošnjem letu pridružilo tudi 10 ameriških študentov.

Rok za prijavo je 3. april 2018.

Več informacij ter pogoji za prijavo so dostopni na spletni strani AmCham Slovenia.


torek, 13. marec 2018 Mednarodna poletna šola CirCOOL 2018

Montanuniversitaet Leoben, Austria organizira mednarodno poletno šolo The Life Cycle of Materials in the Circular Economy. Šola bo potekala med 8. in 18. julijem 2018 in bo sestavljena iz seminarjev ter strokovnih ekskurzij. V sklopu poletne šole je vključena tudi namestitev in polpenzion. Predstavitev poletne šole in programa je dosegljiv v brošuri.

Rok za prijavo na mednarodno poletno šolo je 1. maj 2018. Vse priloge za prijavo morejo biti poslane v enem e-mailu na naslov christina.cresnik@unileoben.ac.at.

Pogoji za prijavo:

 • znanje angleškega jezika (minimalno raven B2)
 • študent relevantnega tehničnega/naravoslovnega področja
 • dodiplomski študenti morajo imeti opravljenih vsaj 90 ECTS kreditov

Ob prijavi je potrebno predložiti:

 • prijavni obrazec
 • potrdilo o vpisu (v angleškem jeziku)
 • potrdilo o opravljenih izpitih (v angleškem jeziku)
 • fotokopijo potnega lista
 • dokaz o znanju angleškega jezika (minimalno raven B2)

Z udeležbo na mednarodni poletni šoli je mogoče pridobiti 3 ECTS kredite. 


petek, 9. marec 2018 Objavljen dodaten razpis Erasmus+ za praktično usposabljanje v tujini

Vse zainteresirane študente obveščamo, da je objavljen dodaten razpis programa Erasmus+ za praktično usposabljanje študentov v tujini (pogodbeno leto 2016).

Rok za prijavo je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do predvidoma 26.3.2018. Študenti se na praktično usposabljanje prijavite preko ŠIS sistema v meniju ''Prijava na izmenjavo''.

Prijava mora vsebovati:

 • spletno prijavnico (v ŠIS sistemu),
 • študijski sporazum za prakso (Learning Agreement for Traineeship) podpisan s strani študenta, koordinatorja študijskega programa na domači fakulteti ter odgovorne osebe na gostujoči instituciji,
 • kratek življenjepis v slovenskem ALI angleškem jeziku (v predlogi Europass življenjepis).

Vse dodatne informacije so dostopne v razpisu ali na spletni strani Univerze na Primorskem.

Vabljeni k prijavi!


torek, 6. marec 2018 Mednarodna poletna šola ''Co-designing Better Urban Living and Wellbeing'' na Finskem

Lahti University of Applied Sciences organizira 4. interdisciplinarno poletno šolo z naslovom ''Co-designing Better Urban Living and Wellbeing'', ki bo potekala na Lahti University of Applied Science (Lahti UAS) v mestu Lahti na Finskem. Šola bo potekala 2 tedna, in sicer med 28. majem in 8. junijem 2018.

Na poletno šolo vabijo vse študente dodiplomskih in magistrskih programov s tehničnih, poslovnih, oblikovalskih, socialnih in zdravstvenih smeri, ki jih zanima problematika okolja.

Rok za prijavo na poletno šolo je 15. april 2018.

Več informacij je dostopnih na spletni strani in v informativnem gradivu. Z udeležbo na poletni šoli je mogoče pridobiti 5 ECTS kreditov.


torek, 6. marec 2018 Nagradni natečaj WISE podjetja M Sora

Podjetje M SORA je slovensko podjetje za razvoj, proizvodnjo in montažo lesenih oken. V letošnjem letu organizira nagradni natečaj WISE – talent competition na temo lesenih oken. Ali lahko leseno okno prodajamo tudi drugače? Je lahko prodaja bolj inovativna? Takšna vprašanja predstavljajo izziv, katerega se bo reševalo v okviru natečaja.

Prijave na natečaj so možne do ponedeljka, 19.3.2018 na e-naslov ales.ugovsek@m-sora.si. Ob prijavi je potrebno oddati še kratek CV in motivacijsko pismo na temo natečaja WISE. Dodatne razpisne informacije so na voljo v vabilu.

Izbor finalistov natečaja, katerim bodo podeljene tudi denarne nagrade, bo potekal v mesecu aprilu v podjetju M SORA.

Vabljeni k prijavi!


ponedeljek, 5. marec 2018 Pioneers Into Practice 2018

Odprte so prijave na program Pioneers into practice 2018 – Mobilni evropski program strokovnega razvoja za strokovnjake s področij povezanih s podnebnimi spremembami.

Program združuje strokovnjake iz industrije, podjetij, univerz, raziskovalnih ustanov, lokalnih uprav kot tudi neprofitnih in javnih organizacij. Sestavljen je iz delavnic v Ljubljani, e-learninga, skupinskega projekta ter strokovne izmenjave pri gostiteljski organizaciji. Program omogoča tudi kritje potnih stroškov in stroškov nastanitve v času trajanja programa.

Pogoji za prijavo:

 • kot pionirji se lahko prijavijo diplomanti relevantnih področij (okoljevarstvo, trajnostni razvoj, mobilnost, en. omrežja, gradbeni sektor, gospodarjenje z zemljo ter vodami) z vsaj dvema letoma delovnih izkušenj;

Prijave so odprte do 15. aprila 2017 do 24.00 na spletni strani : https://pioneers.climate-kic.org/

Več informacij v razpisu in letaku


četrtek, 1. marec 2018 Natečaj iz pisanja eseja z možnostjo osvojitve potovanja v Azerbajdžan

Mladi od 18 do 29 let se lahko prijavijo na natečaj iz pisanja eseja z naslovom ''What do I know about Azerbaijan?'' z možnostjo osvojitve glavne nagrade - potovanja v Azerbajdžan.

Ob eseju je potrebno priložiti še izpolnjeno prijavnico, življenjepis ter fotokopijo potnega lista.

Rok za oddajo esejev je 30. junij 2018.

Vse dodatne informacije in pogoji za udeležbo so objavljeni v razpisu.


sreda, 28. februar 2018 Mednarodna spomladanska šola HighPer 2018

Materials Physics Center (CSIC-UPV/EHU), Donostia International Physics Center (DIPC) and Rovira i Virgili University organizirajo International Spring School on High Performance Computing (HighPer 2018). Šola bo potekala med 23. in 27. aprilom 2018 v San Sebastiánu (Španija).

Rok za prijavo na mednarodno spomladansko šolo je 7. marec 2018.

Več informacij in predstavitev spomladanske šole so dostopni na spletni strani.


torek, 13. februar 2018 V zadnjem hipu - mobilnost ZNI

Na voljo so dodatne možnosti za vključitev v program praktičnega usposabljanja v tujini (praksa v podjetju) preko konzorcija, ki ga koordinira ZNI:

 •  takojšna vključitev v projekt,
 • odhod v tujino najkasneje do 1. 4. 2018,
 • trajanje mobilnosti v tujini: 2 meseca, - pomoč pri iskanju gostujočih podjetij.

Projekt je namenjen študentom za pridobitev dodatnega praktičnega znanja, veščin in po-večanje možnosti za prvo zaposlitev.

Več informacij v priponki tu

Mobilnost ZNI je že izkoristilo nekaj študentov UP FAMNIT, o izkušnji Kaje Ulčar, pa si lahko preberete tudi v njenem blogu, ki ga je zapisovala: https://srecnica.weebly.com/about.html


petek, 9. februar 2018 Štipendije za tečaje nemščine

Free State of Bavaria ponuja štipendije za tečaje nemščine v letu 2018. Štipendija vključuje vpisnino, namestitev in obroke.

Študenti in mladi iz vseh študijskih področij s predhodnim znanjem nemščine (vsaj raven B1) se lahko prijavijo na BAYHOST štipendije za poletne tečaje. K prijavi vabijo kandidate iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Kosova, Makedonije, Črne Gore, Srbije, Slovenije in Ukrajine. Ob prijavi morajo imeti kandidati zaključena vsaj dva polna semestra na izobraževalni instituciji in priložiti temu primerno potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih. 

Prijave za štipendije sprejemajo preko e-mail naslova do 26. marca 2018.

Dodatne informacije in postopek prijave so na voljo na spletni strani ali BAYHOST facebook profilu


petek, 2. februar 2018 Podaljšan rok za prijavo na razpis Erasmus+ za praktično usposabljanje

Študente obveščamo, da je podaljšan rok za prijavo na izmenjavo z namenom praktičnega usposabljanja v okviru razpisa Erasmus+ za študijsko leto 2018/2019. Podaljšan rok razpisa omogoča prijave samo za izmenjave z namenom opravljanja prakse.

Nov rok za prijavo na izmenjavo je 6.2.2018.

Razpis in vsa potrebna dokumentacija (priloge, navodila) so dosegljivi na tej povezavi.

Vabljeni k prijavi!


petek, 2. februar 2018 Poletna šola ''Modern computing paradigms for information security''

University of Applied Sciences Upper Austria iz Hagenberga organizira poletno šolo z naslovom ''Modern computing paradigms for information security''. Šola bo potekala od 9. do 20. julija 2018 na School of Informatics, Communications and Media.

Z udeležbo na poletni šoli je mogoče pridobiti tudi 6 ECTS kreditov.

Prijave so možne preko spletne aplikacije do 15. aprila 2018.

Vse potrebne informacije o programu in prijavi so dostopne na tej povezavi


petek, 26. januar 2018 Plačano pripravništvo v okviru programov CERN

Evropska organizacija za jedrske raziskave (CERN) v okviru svojih programov ponuja možnost plačanega pripravništva za študente v poletnem času ali za daljše obdobje.  Podrobnejše informacije o pogojih in samem pripravništvu so na voljo na tej povezavi.

Ob delu s strokovnjaki na svojem področju ponujajo še vrsto zanimivih predavanj, delavnic, diskusij, ogled CERN prostorov, ...

Več informacij v informativnem gradivu:


sreda, 24. januar 2018 Možnost študijske izmenjave v Mehiki

Vse zainteresirane študente obveščamo, da obstaja možnost študijske izmenjave s partnersko univerzo Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) iz Mehike:

 • spomladanski semester 2018 (maj – julij)
 • jesenski semester 2018 (september – december)

Za dodatne informacije in postopek prijave je na voljo mednarodna pisarna UP FAMNIT (international@famnit.upr.si).

Prijave so mogoče do 9.3.2018.


torek, 23. januar 2018 Vabilo na MAD mednarodno poletno šolo

Polytechnic of Porto (P.PORTO) vse zaineteresirane vabi k udeležbi na MAD mednarodni poletni šoli. Poletna šola bo potekala v obliki delavnic in predavanj med 16. in 20 julijem 2018 v Vili do Conde ter njeni okolici.

Poletna šola bo organizirana z namenom spoznavanja filma in fotografije, dizajna, digitalnih medijev in razvoja spleta.

Za vse dodatne informacije je na  voljo spletna stran ali kontaktni e-mail mad@esmad.ipp.pt.


ponedeljek, 22. januar 2018 Izmenjave na Mississippi State University

Študenti UP FAMNIT imajo možnost izmenjave tudi z Mississippi State University (MSU).

Vse zainteresirane študente vabimo, da si za več informacij preberejo informativni material s predstavitvijo univerze, postopku prijave ter uporabnimi informacijami o študiju in življenju:


torek, 16. januar 2018 Vabilo na CLEAN ENERGY Design Thinking Challenge 2.0

Oddelek za proizvodnjo, energijo in okolijski management iz Alpen-Adria Universität Klagenfurt, v sodelovanju s SAP Austria in SAP University Alliances, organizira drugo delavnico z naslovom “Clean Energy Design Thinking Challenge”.

Delavnica bo potekala od 21.2. do 23.2.2018 v Lakeside Parku 2.0 (9020 Klagenfurt, Austria - v sklopu univerzitetnega kampusa). Ob pomoči izkušenih mentorjev bodo udeleženci delavnice tri dni reševali izzive priznanih podjetij, kot so STW Klagenfurt, Baumit, Sparkasse, Siemens, Kelag in Land Kärnten. Glavni cilj delavnice je razvoj novih konceptov čistih in trajnostnih energetskih sistemov usmerjenih v prihodnost – e-mobility ter smart living.

Prijave so mogoče do petka, 19.1.2018 na naslovu www.kaernten.unimc.at.

Delavnica bo obsegala 32 ur, udeleženci pa lahko v sklopu delavnice pridobijo tudi 4 ECTS kreditne točke.


sreda, 10. januar 2018 Objavljen razpis Erasmus+ za študijsko leto 2018/2019

Objavljen je razpis Erasmus+ za študente. Razpis omogoča prijave za študijske izmenjave ali izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja v obdobju od 1.6.2018 do 30.9.2019.

Rok za prijavo na izmenjavo je 25.1.2018.

Razpis in vsa potrebna dokumentacija (priloge, navodila) so dosegljivi na tej povezavi.

Vabljeni k prijavi!


petek, 22. december 2017 Pridobitev štipendije za študij na Madžarskem v študijskem letu 2018/2019

Vsi študenti, ki vas zanima študij na Madžarskem, imate sedaj možnost oddaje vloge za pridobitev štipendije za naslednje študijsko leto 2018/2019. Madžarska namreč ponuja različne vrste štipendij:

 • za redni študij - vse stopnje; rok za prijavo: 30.1.2018
 • za raziskovalni obisk - krajši (3-29 dni) ali daljši (1-10 mesecev); rok za prijavo: 30.1.2018
 • za krajši (semesterski) študij - vse stopnje (od 1 do 10 mesecev); rok za prijavo: 28.2.2018
 • poletne šole – podrobnejši razpis objavljen naknadno; rok za prijavo: 6.3.2018;

Razpisi ter vse ostale informacije in navodila, so dostopne preko spletne strani Tempus Public Foundation: http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants.

Vse zainteresirane vabimo k prijavi!


četrtek, 23. november 2017 Mednarodna konferenca za študente naravoslovnih smeri v Litvi

Mednarodna konferenca Open Readings 2018 za študente fizike in drugih naravoslovnih smeri bo potekala med 20. in 23. marcem 2018 v Vilniusu v Litvi.

V sklopu konference bodo potekala predavanja vabljenih predavateljev, različni seminarji in predstavitve ter družabni dogodki. Udeleženci so povabljeni k aktivnemu sodelovanju v obliki seminarjev in predstavitev različnih tem. Študenti bodo tako imeli priložnost poslušanja mednarodnih predavateljev ter pridobivanja izkušenj v pripravi in predstavitvi svojega dela.

Prijave na konferenco so odprte do 2. februarja 2018. Sodelovanje je brezplačno. Prijave so mogoče preko spletne strani, kjer poteka tudi oddaja kratkega teksta o temi predstavitve posameznega udeleženca.

Več informacij je vsem zainteresiranim na voljo na spletni strani openreadings.eu


četrtek, 16. november 2017 Na voljo štipendije za študij na Kitajskem

Beijing Institute of Technology (BIT) ponuja študentom UP štipendije v različnih programskih okvirjih. Z namenom podpore tujim študentom, ki želijo svoj študij ali del študija opravljati na njihovi univerzi, tako ponujajo štipendijski program za redne študente iz tujine, študijske izmenjave in krajše študijske programe.

ŠTIPENDIJSKI PROGRAM ZA:

1.) redne tuje študente

BIT ponuja štipendijo CSC (China Scholarship Council) petim študentom, ki želijo na Kitajskem opravljati celoten magistrski ali doktorski študij.

2.) študente na izmenjavi

5-10 študentom ponujajo možnost študijske izmenjave na njihovi univerzi v okviru BIT Exchange štipendije. Štipendija je namenjena študentom z vseh stopenj študija in sicer za en ali dva semestra v študijskem letu 2018 / 2019.

3.) krajše študijske programe

Krajši študijski programi (4 tedne) so namenjeni mednarodnim študentom z vseh stopenj študija, ki jih zanima intenzivno učenje kitajščine, naravoslovja in inženirstva ob tem pa še spoznavanje kulture.

Več informacij o univerzi in sorodnih študijskih programih je mogoče dobiti na spletni strani.


ponedeljek, 6. november 2017 Štipendije za študij v Turčiji za leto 2018

Poleg zagotavljanja izobraževalnih priložnosti na mednarodnem nivoju ter pridobivanja znanj in izkušenj, Republika Turčija ponuja tudi štipendije mednarodnim študentom iz vsega sveta za študij na univerzah v Turčiji.

Prijave bodo za dodiplomske študente na voljo od 16. aprila 2018, za študente podiplomskih smeri (magistrski in doktorski študij) pa od 5. februarja 2018. Več informacij je dostopnih tudi v krajšem razpisu.

Vloge za štipendijo je mogoče oddati samo preko spletne strani https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/english-home/. Prosilci za štipendijo morajo predložiti in naložiti vse potrebne dokumente v prijavni sistem.

Prijave prejete preko navadne pošte, kurirjev ali osebne dostave ne bodo sprejete.

Dodatne informacije o štipendijah in prijavnem postopku so dosegljive na spletni strani ali preko e-mail naslova info@turkiyeburslari.org


sreda, 25. oktober 2017 ZNI vabi k prijavi na razpis za opravljanje prakse v tujini

Zavod za novodobno izobraževanje, kot koordinator konzorcija, vabi vse zainteresirane študente k prijavi na razpis za opravljanje prakse v tujini preko Erasmus + projekta.

Ciljna skupina so študenti zadnjega in predzadnjega letnika ter absolventi (na obeh stopnjah). 

Projekt je razdeljen v 3 faze (praksa v slovenskem podjetju + praksa v tujini + prenos izkušenj nazaj v slovensko podjetje). Projekt traja do 31.5.2018, kar pomeni, da mora biti tudi zaključek mobilnosti najkasneje do 31.5.2018.

Do sodelovanja so upravičeni študenti katerekoli od naštetih članic, ki so del konzorcija:

 • Univerza v Mariboru (UM-VŠI),
 • Univerza na Primorskem (UP-VŠI),
 • Visoka šola za varstvo okolja (VŠVO),
 • Visoka zdravstvena šola v Celju (VZŠCE),
 • Visoka šola za proizvodno inženirstvo (VŠPI) in
 • Regionalna gospodarska zbornica Celje (RGZC)

Več informacij o projektu in možnosti prijave se nahajajo na spletni strani.

Vabljeni k prijavi!


sreda, 25. oktober 2017 Sestanek za študente na temo študijskih izmenjav

Mednarodna pisarna UP FAMNIT za študente, ki jih zanima študijska izmenjava, organizira sestanek. Na sestanku bodo predstavljene možnosti izmenjav ter sam postopek prijave in poteka izmenjave. Srečanje bo zaradi različnih urnikov študentov organizirano v dveh terminih. Vse zainteresirane študente vabimo, da se udeležijo enega izmed sestankov, ki bodo potekali:

 • v torek, 14.11.2017, ob 18.00 uri v FAMNIT - Muzejski 3

ali

 • v četrtek, 16.11.2017, ob 15.00 uri v FAMNIT – Pošta

Vabljeni!


Meeting for students on the topic of student exchanges

The International Office UP FAMNIT organizes a meeting for students who are interested in an student exchange. At the meeting will be presented the possibilities of exchanges and the procedure for applying. Presentation will be organized in two terms, since students have different schedules. We invite all interested students to attend one of the meetings that will take place:

• on Tuesday, 14 November 2017, at 18:00 in FAMNIT - Muzejski 3

or

• on Thursday, 16 November 2017, at 15:00 in FAMNIT - Pošta


četrtek, 19. oktober 2017 Možnost študijske izmenjave v Izraelu

Zainteresirane študente obveščamo, da obstaja možnost študijske izmenjave v Izraelu. Študij v Izraelu je mogoč preko Erasmus+ izmenjave ali s pomočjo bilateralne štipendije, ki jo ponuja Izrael.

V sklopu Erasmus+ študijske izmenjave, UP FAMNIT ponuja 2 odhodni mesti za študente z vseh stopenj študija. Izmenjava traja do 5 mesecev (en semester). Študenti, ki se odločijo za izmenjavo, prejmejo finančno podporo v obliki štipendije ter (delno) kritje potnih stroškov. Več informacij o Erasmus+ izmenjavi je na voljo v razpisu (rok za prijavo je podaljšan do konca novembra).

Druga možnost za študij v Izraelu je s pomočjo bilateralne štipendije, ki jo nudi Izrael. Štipendija slovenskim študentom omogoča študijsko izmenjavo v Izraelu za čas 8 mesecev ali učenje hebrejščine v obliki poletnega tečaja. Več informacij o razpisu je dostopnih tukaj. Rok za prijavo za štipendijo za študijsko leto 2018/2019 je 30. november 2017.

Vse zainteresirane študente vabimo k prijavi!


sreda, 20. september 2017 Na voljo dve bilateralni štipendiji za študij v Mehiki

Na voljo sta dve bilateralni štipendiji za kandidate, ki jih zanima študij v Mehiki v študijskem letu 2018/19 (s pričetkom meseca marca 2018).

Več informacij lahko kandidati pridobijo na spletni strani: https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785

Rok za oddajo prijave za štipendijo je 4. oktober 2017.

Prijave je potrebno poslati na naslov:
Embassy of Mexico
Renngasse 5/1
AT -1010 Vienna


petek, 15. september 2017 Sodelovanje na mednarodni konferenci ViNOrg 2017

Organizatorji 6. mednarodne konference Virtual and Networked Organizations: Emergent Technologies and Tools vabijo vse zainteresirane k oddaji člankov za sodelovanje na dogodku.

Konferenca ViNOrg 2017 bo potekala med 15. in 17. novembrom 2017 v mestu Póvoa de Varzim na Portugalskem.

Rok za oddajo prispevkov je 31. oktober 2017.

Več informacij je dostopnih na spletni strani ViNOrg 2017 ali e-mail naslovu vinorg@2100projects.org.


torek, 12. september 2017 Razpis za oddajo člankov v sklopu mednarodne konference IAS-15

Organizatorji 15. mednarodne konference o avtonomnih sistemih (IAS-15) vse zainteresirane obveščajo, da je odprt razpis za oddajo člankov. Konferenca IAS-15 bo potekala med 11. in 15. junijem 2018 v kraju Baden-Baden v Nemčiji.

Rok za oddajo člankov je 1. februar 2018, obvestilo o izbranosti pa sledi do 15. aprila 2018.

Vabilo in dodatne informacije o razpisu so dostopne TUKAJ.

Več  informacij o konferenci je mogoče dobiti  na spletni strani www.ias-15.org, za dodatna vprašanja pa so organizatorji dosegljivi na e-naslov contact@ias-15.org .


sreda, 23. avgust 2017 Odprtje razpisa za pridobitev štipendije švicarske vlade

Švicarska vlada odpira razpis za več vrst štipendij za študijsko leto 2018/2019:

Zainteresirani kandidati lahko prejmejo prijavne dokumente izključno na osebno zaprosilo, ki ga morajo poslati na elektronski naslov: lju.vertretung@eda.admin.ch

Veleposlaništvo Švice v Republiki Sloveniji bo vloge sprejemalo od 3. septembra 2017 do 30. novembra 2017.

Vloge lahko kandidati oddajo po pošti ali osebno na naslovu veleposlaništva. V primeru osebne oddaje vloge, je potrebna predhodna najava, in sicer na e-naslov lju.vertretung@eda.admin.ch.

Knjižica z navodili za prijavo je dostopna TUKAJ.

Spletna stran s podrobnejšimi informacijami je sledeča: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/bildung/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships-for-foreign-scholars-an.html


ponedeljek, 24. julij 2017 Opravljanje prakse v Bolgariji

American University in Bulgaria ponuja možnost opravljanja prakse na delovnem mestu: pomoč projektni skupini na področju študija v tujini.

Glavne naloge:

 • administrativna podpora projektni skupini na področju študija v tujini
 • pomoč pri oblikovanju promocijskega in informativnega materiala
 • pomoč pri načrtovanju in organiziranju vseh srečanj z namenom informiranja, delavnic za usposabljanje, sej, mednarodnega tedna ter drugih aktivnosti in dogodkov povezanih s študijem v tujini

Informacije o opravljanju prakse:

 • čas opravljanja prakse: 4 mesece (en semester) ali 9 mesecev (eno študijsko leto),
 • pričetek dela: 1. september 2017 (jesenski semester) ali 15. januar 2018 (spomladanski semester),
 • 8-urni delavnik vsak dan od ponedeljka do petka,
 • praksa se lahko opravlja v okviru Erasmus+ programa ali katerega drugega sporazuma za opravljanje prakse z možnostjo štipendiranja,
 • od kandidata se pričakuje fleksibilnost, točnost, kreativnost, zanesljivost, natančnost in delavnost.

Zaželene izkušnje in veščine:

 • odlično aktivno pisno in ustno znanje angleščine (B2 ali višje – Level of Common European Framework or Reference for Languages),
 • poznavanje in uporaba Microsoft Office programov (in podobno),
 • poslušanje in komunikacijske spretnosti (pisne in ustne),
 • organizacijske spretnosti.

Prednost bodo imeli študenti  z znanjem kitajskega ali japonskega jezika (poleg angleškega jezika).

Prijava naj vsebuje:

 • življenjepis (CV) v angleškem jeziku,
 • motivacijsko pismo v angleškem jeziku.

Kandidati naj svoje prijave pošljejo na e-naslov mhandzhiyska@aubg.edu.

Rok za prijavo je do četrtka, 10. avgusta 2017. Sprejeti so lahko samo kandidati, ki imajo pravico do dela v Bolgariji (Evropski državljani lahko delajo v Bolgariji brez omejitev in brez potrebe po delovnih dovoljenjih).

Kandidati bodo o izbiri obveščeni do 14. avgusta 2017.


ponedeljek, 3. julij 2017 Vabilo na 10. znanstveno konferenco za študente v Banja Luki

V Banja Luki bo tudi letos, od 27. do 30. novembra 2017, potekala že 10. znanstvena konferenca »Študenti in znanost« (StES 2017) z mednarodnim sodelovanjem. Konferenca ponuja študentom iz različnih koncev sveta priložnost predstavitve njihovih novih znanstvenih dosežkov.

Prijava za predstavitev na konferenci mora vsebovati:

 • naslov znanstvenega dela
 • ime in priimek avtorja (in soavtorja)
 • naziv ustanove (univerze in fakultete)
 • ime, priimek in naziv mentorja
 • e-mail naslov avtorja
 • znanstveno področje dela
 • obnovo (največ 250 besed)
 • ključne besede (3 – 6 besed)
 • vse omenjeno mora biti napisano v obeh jezikih (srbsko ali bosansko ali hrvaško IN angleško)

Prijave morajo biti oddane na e-naslov paper.stes@unibl.org. Rok za prijavo in oddajo del je 10. september 2017.

Vabilo s predstavljenimi znanstvenimi področji konference, dodatnimi informacijami in kontakti je dostopno tukaj.

Za dodatna vprašanja in informacije je na voljo tudi uradna spletna stran www.stes.unibl.org ali e-mail naslov stes@unibl.org


petek, 30. junij 2017 Možnost študija na Tajskem

Ministrstvo za izobraževanje s Tajske v okviru procesa ASEM ponuja možnost študija na Tajskem.

Vse zainteresirane študente vabimo, da se za več informacij osebno oglasijo v Mednarodni pisarni UP FAMNIT.


petek, 16. junij 2017 Vabilo na dogodek v Bruslju na temo oljkarstva

Univerza v Jaenu (UJA) se nahaja v andaluzijski regiji (Španija), katera je glavni proizvajalec olivnega olja na svetu. Z namenom spodbujanja sodelovanja med raziskovalci, malimi in srednjimi podjetji, združenji, upravami, univerzami in raziskovalnimi inštituti, UJA organizira dogodek, na katerem bodo pozornost namenili predvsem možnostim financiranja oljkarskega sektorja (v sklopu projektov in programov H2020, PRIMA, LIFE, INTERREG, BBI, itd.)

Dogodek R&I Project z namenom informiranja in mreženja aktivnih na področju oljkarstva, bo tako potekal v Bruslju, 29. junija 2017, med 9.30 in 16.30.

Prijave in informacije o dogodku so dostopne preko spletne strani: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=464984D5-EAC0-A4FC-08998BFD5B014C73

Vabljeni so posamezniki s področja analitske kemije, biomas, biokemije, avtomatizacije, ekonomije, ekologije, genomike, epidemiologije, zdravja, marketinga, tehnološke proizvodnje in robotike, ki so aktivni na področju oljkarskega sektorja.

Za vsa dodatna vprašanja so organizatorji dogodka dosegljivi na e-mail naslovu: mnmunoz@ujaen.es 


sreda, 14. junij 2017 Opravljanje prakse pri podjetju BD Electronic

Nemško podjetje BD Electronic s sedežom v Mainzu in podružnico na Malti, išče kandidate za opravljanje prakse v podjetju.

Podjetje se ukvarja z distribucijo elektronskih komponent, predvsem s hitro dostavo starejših in težko dobavljivih komponent do globalnih podjetij. Opravljanje prakse je mogoče preko Erasmus+ programa ali samostojno. Kandidate iščejo predvsem s področij prodaje in nabave, računovodstva, kadrovske službe, informacijskih tehnologij in marketinga.

Kontaktna oseba za vsa dodatna vprašanja ali informacije je Francesco Sertori (francesco.s@mlcomponents.com).


torek, 6. junij 2017 Študenti računalništva in informatike vabljeni na opravljanje prakse v Pragi

Filozofska fakulteta v Pragi (Faculty of Arts, Charles University), v sklopu Erasmus + programa pripravništva, ponuja možnost opravljanja prakse na delovnem mestu: razvijalec spletnih in mobilnih aplikacij v Mednarodni pisarni.

Glavne naloge:

 • razvijanje spletne/mobilne aplikacije namenjene Erasmus+ študentom
 • oblikovanje aplikacije
 • sodelovanje s koordinatorji iz Mednarodne pisarne

 

Pogoji:

 • čas opravljanja prakse: 2 meseca (julij in avgust 2017, z možnostjo podaljšanja)
 • pričetek dela v začetku meseca julija
 • Erasmus+ dogovor ali kateri drugi sporazum za prakso/štipendijo
 • namestitev je urejena v študentskem domu
 • povračilo potnih stroškov za čas dela v Pragi

 

Zaželene izkušnje in veščine:

 • spletne aplikacije: PHP/Python (ali podobno), SQL, JavaScript, REST/SOAP/WSDL (ali podobno, osnovno poznavanje), Git/Svn (ali druge različice sistema)
 • mobilne aplikacije: Android / iOS (osnovno znanje ustvarjanja aplikacij)
 • izkušnje iz programiranja in grafičnega oblikovanja (ali podobno)
 • aktivno pisno in ustno znanje angleščine ali češčine
 • dobro poznavanje Adobe programske opreme: Photoshop, Ilustrator, InDesign
 • natančnost in organiziranost pri delu
 • poznavanje programa Erasmus+ je prednost

 

Prijava naj vsebuje:

 • kratko motivacijsko pismo
 • življenjepis (CV)
 • predstavitev izkušenj povezanih z ustvarjanjem in oblikovanjem spletnih / mobilnih aplikacij

Kandidati naj svoje prijave pošljejo na e-naslov: erasmusin@ff.cuni.cz. Rok za prijavo je torek, 20. junij 2017, do 23:59 ure (Srednjeevropski čas).

Razgovori preko Skypa bodo potekali v tednu po 20.6. s kandidati, ki bodo izbrani v ožji izbor.

Za vse dodatne informacije ali vprašanja se zainteresirani lahko obrnejo na e-naslov erasmusin@ff.cuni.cz


ponedeljek, 29. maj 2017 Tretji razpis za štipendije v okviru projekta SUNBEAM

V okviru projekta SUNBEAM je objavljen tretji razpis za štipendije. Prijave so mogoče do 12. julija do 11.00 ure (po Srednjeevropskem času).

Prijave na razpis potekajo preko uradne spletne strani projekta SUNBEAM (http://www.sunbeam.univpm.it/EN/apply-now). Vse morebitne izmenjave se morajo pričeti med oktobrom in 31. decembrom 2017.

Razpis velja samo za postdoktorske študijske izmenjave.

Prednostna vsebinska področja za dodelitev štipendije:

 • »modra rast«,
 • kakovost okolja,
 • povezovanje regije,
 • trajnostni turizem;

petek, 26. maj 2017 Še so na voljo štipendije za študijske obiske dijakov in študentov

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS sporoča, da so sredstva na 228. javnem razpisu za štipendiranje študijskih obiskov dijakov in študentov v tujino, še na voljo.

Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3-tedenskih študijskih obiskov študentov ter vsaj 2-tedenskih študijskih obiskov dijakov v obdobju od 1. 10. 2016 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 30. 9. 2017. Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska.

Zadnji rok za prijavo je 30.9.2017.

Vse informacije glede razpisa najdete na tej povezavi.

Dodatne informacije je možno v času uradnih ur dobiti tudi osebno na naslovu sklada ali telefonsko pri Minki Glinšek na 01 43 45 893 ali minka.glinsek@sklad-kadri.si.


petek, 26. maj 2017 Zadnja možnost za prijavo na Mednarodni teden študentov v Beogradu

V Beogradu bo tudi letos poleti potekal že tradicionalni, 11. Mednarodni teden študentov (ISWiB – International Studet Week in Belgrade). V sklopu festivala bodo letos organizirane različne delavnice, ki se bodo s problemi današnje družbe ukvarjale z uporabo različnih metod: glasbene, fotografske, novinarske, pogovorne, arhitekturne …

Festival bo potekal v Beogradu od 16. do 24. julija 2017. Še zadnje prijave na festival so mogoče preko spletnega obrazca, ki ga lahko najdete na spletni strani ISWiB (www.iswib.org) ali na uradni Facebook strani (https://www.facebook.com/iswib).

Postopek prijave poteka v 2 korakih:

 • izpolnitev spletnega obrazca za prijavo
 • Skype razgovor

Pogoji za prijavo:

 • študent/ka ali pred kratkim diplomirana oseba, ki za vstop v Republiko Srbijo ne potrebuje vize
 • starost med 18 in 30 let
 • izpolnjena morata biti oba koraka prijave (spletni obrazec in Skype razgovor)

 

Zadnji rok za prijavo na Mednarodni teden študentov je 28. maj do 23:59 ure (po srednjeevropskem času).

 

Cena prijave za tuje študente je 150 €, za domače študente pa 20€.

V ceni prijave je za tuje študente vključena: namestitev, obrok (3 obroki na dan), vsi stroški delavnic, potrdilo o udeležbi in majčka. Potne stroške in ostale osebne stroške pokrije udeleženec sam.

Več informacij lahko najdete na uradni spletni strani festivala: http://iswib.org/index.php


petek, 26. maj 2017 Razpis za Mednarodno parlamentarno štipendijo (IPS) Nemškega zveznega parlamenta

Želite postati sodelavec Nemškega zveznega parlamenta?

Nemški zvezni parlament ponuja v sodelovanju z univerzami Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität Berlin, Technische Universität Berlin priložnost, da v času 13-tedenskega praktičnega dela pri poslancu zveznega parlamenta spoznate nemški parlamentarni sistem in politične procese odločanja ter pridobite praktične izkušnje na področju parlamentarnega dela.

Mednarodna parlamentarna štipendija je namenjena visoko kvalificiranim in politično zainteresiranim mladim, ki se želijo po zaključku programa vrniti v svojo domovino in aktivno ter odgovorno sooblikovati demokratično prihodnost svoje države.

Rok za prijavo je vsako leto 30. junij. Upoštevane bodo samo tiste vloge, ki bodo vložene preko elektronske pošte.

Pogoji:

  -  slovensko državljanstvo

  -  zaključen univerzitetni študij

  - zelo dobro znanje nemškega jezika

  -  poznavanje nemške politike, družbe in zgodovine

  -  mlajši od 30 let ob nastopu štipendije

Štipendija:

   - 500 EUR mesečno

  -  plačano bivanje ter stroški zavarovanja in potovanja

 

Na spletni strani Nemškega veleposlaništva Ljubljana ali Nemškega zveznega parlamenta lahko interesenti najdete podrobnejše informacije in obrazce za prijavo.

http://www.laibach.diplo.de/Vertretung/laibach/sl/06-kultur-und-bildung/studieren-in-deutschland/Stipendien/IPS__Seite_20SVN.html

http://www.bundestag.de/europa_internationales/internat_austausch/ips/slowenien/245056


petek, 14. april 2017 Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani vabi na doktorsko poletno šolo

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani organizira doktorsko poletno šole, ki vključuje hkratno izvedbo tematik z različnih študijskih in raziskovalnih področij. 

Več v letaku in na spletni strani: http://www.ef.uni-lj.si/summerschool/doctoral