Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 22. julij 2022 Zgodbe mednarodnega sodelovanja in mobilnost profesorjev in raziskovalcev na UP FAMNIT // Stories of international cooperation and mobility of professors and researchers at UP FAMNIT

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) aktivno spodbuja mednarodno sodelovanje in mobilnost profesorjev in raziskovalcev. Tudi tokrat ponosno predstavljamo izkušnje naših raziskovalcev, ki so bili aktivno vključeni v mednarodno okolje, ter s tem prejeli dragocene izkušnje. Med njimi so doc. dr. Maja Smrdu, doc. dr. Nino Bašić in doc. dr. Vida Groznik,  ki so nam zaupali nekaj svojih doživetij.

Doc. dr. Maja Smrdu, specialistka klinične psihologije z Oddelka za psihologijo, se je udeležila mobilnosti na Univerzi v Haifi v Izraelu, gostovala je pri profesorici Avivi Berkovich-Ohana vodji nevrofenomenološkega laboratorija, ki deluje v okviru univerze.  Na univerzi je predavala Mikrofenomenologijo in deskriptivno vzorčenje izkušenj. Kot je sama izpostavila, je bila deležna zelo raznolikega kroga študentov, ki so imeli izredno željo po znanju, ter tudi odličen pristop do znanosti. Vnema do dela je bila prisotna tako pri profesorjih in študentih, kot tudi pri udeležencih v študijah, ki so se odvijale v času njenega obiska. »Prav izmenjava znanj ter neposredna vključenost v skupne projekte je bil tisti ključni motivator za izmenjavo«, je povedala doc. dr. Smrdu.

Skozi raziskovalno delo je prepoznala visoko incidenco posttravmatske stresne motnje v Izraelu, zaradi česar so tam pogoste teme raziskovanja dojemanje lastne umrljivosti, smrti, zdravljenje s psilocibinom in vpliv meditacije na našo zavest in jaz. »Vsi trije meseci so bili precej intenzivni in so mi po eni strani dali potrditev znanja, ki ga imamo v Sloveniji in na FAMNITu in se ga morda sami premalo zavedamo«, povzema.  

Verjame, da imamo na fakulteti veliko raziskovalnega zagona, idej in povezav za katere upa, da bodo v prihodnje prinesle dolgotrajno sodelovanje in razširile znanje o tem kdo smo, kako se naše doživljanje povezuje z delovanjem naših možganov in kako lahko izboljšamo zdravljenje različnih duševnih bolezni.

Dekanja Univerze v Haifi, prof. dr. Roza Leikin, doc. dr. Maja Smrdu in prof. dr. Aviva Berkovich-Ohana

Doc. dr. Nino Bašić z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije se je udeležil mednarodne izmenjave na Univerzi v Sheffieldu v Veliki Britaniji. Kot glavni motiv za izmenjavo pa je izpostavil delo z uglednim profesorjem Patrickom W. Fowlerjem, FRS (Fellow of the Royal Society), strokovnjakom s področja teoretične kemije,s katerim sta že objavila dva znanstvena članka, ki sta nastala med izmenjavo, trije pa so še v pripravi.

Poleg tega je doc. dr. Bašić je na gostujoči univerzi predaval izbrana poglavja iz matematične kemije, po njegovih besedah pa je ERASMUS+ izmenjava odlična priložnost za doseganje novih znanj in izzivov, ki jih ponuja novo okolje. Sam si tako želi izkušnjo ponoviti tudi v prihodnje.

 

 Prof. dr. Patrick W. Fowler in doc. dr. Nino Bašić

Pedagoško-raziskovalnega obiska na Univerzi v Cádizu v Španiji se je udeležila doc. dr. Vida Groznik, ravno tako z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije, kjer je doktorskim študentom nanoznanosti predajala znanje s področja umetne inteligence. Zaradi zanimive tematike so se jim pridružili tudi študenti drugih področij (medicine, psihologije, ipd.), saj so bila predavanja in praktične vaje zastavljene na način, da so bila primerna tudi za študente, ki nimajo predznanja s področja računalništva oz. programiranja.

Raziskovalno je sodelovala predvsem z uveljavljenimi raziskovalci na področju neonatologije z Univerze v Cádizu in Univerzitetne bolnišnice Puerta del Mar, kjer so se osredotočali na uporabo pristopov umetne inteligence za zgodnjo diagnostiko nevrokognitivnih motenj pri nedonošenčkih. 


Doc. dr. Vida Groznik z raziskovalci Univerze v Cádizu

Vsi trije udeleženci mednarodne izmenjave so se strinjali, da gre za nepozabno izkušnjo z veliko dragocenih znanj ter da bi jo nedvomno ponovili tudi v prihodnje.


The Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies (UP FAMNIT) actively promotes international cooperation and mobility of professors and researchers. We are proud to present the experiences of our researchers, who have recently been actively involved in the international environment and received valuable experience. Among them are Assist. Prof. Maja Smrdu, Assist. Prof. Nino Bašić and Assist. Prof. Vida Groznik, who have shared some of their experiences with us.

Assist. Prof. Maja Smrdu a clinical psychology specialist from the Department of Psychology, attended mobility at the University of Haifa in Israel. During her exchange, she was a guest of Professor Aviva Berkovich-Ohana, head of the neurophenomenology laboratory, that operates within the university. At the university, she lectured on Microphenomenology and descriptive sampling of experiences.

As she pointed out, she had the opportunity to work with a very diverse group of students who had the desire for knowledge and an excellent approach to science. Enthusiasm for work was present among professors, students and participants during her visit. »The exchange of knowledge and direct involvement in projects was the key motivator for the exchange,« said Assist. Prof. Smrdu.

During her research, she recognized the high incidence of post-traumatic stress disorder in Israel, which makes it a frequent subject to explore perceptions of our mortality, death, treatment with psilocybin and the impact of meditation on our consciousness. »All three months were quite intense and somehow gave me a confirmation of the knowledge we have in Slovenia and at FAMNIT, which we may not be aware of ourselves," she sums up.

She believes that we have a lot of research momentum, ideas and connections at the faculty. She hopes that will lead to long-term cooperation in the future and expand knowledge about who we are, how our experience is connected to the functioning of our brain and how we can improve the treatment of various mental illnesses.


Dean of the University of Haifa, prof. dr. Roza Leikin, Assist. Prof. Maja Smrdu and Prof. dr. Aviva Berkovich-Ohana

Assist. Prof. Nino Bašić from the Department of Information Sciences and Technologies participated in an international exchange at the University of Sheffield in Great Britain. As the primary motive for exchange, he highlighted the work with the prominent Patrick W. Fowler, FRS (Fellow of the Royal Society), an expert in the field of theoretical chemistry, with whom he had already published two scientific papers during the exchange, while three more are in preparation.

In addition, Assist. Prof. Bašić lectured selected topics in mathematical chemistry at the visiting university. According to him, the ERASMUS+ exchange is an excellent opportunity to gain new knowledge offered by a new environment and he is looking forward to repeat the experience in the future.


Dr. Patrick W. Fowler and Assist. Prof. dr. Nino Bašić

Assist. Prof. Vida Groznik also from the Department of Information Sciences and Technologies, took part in the teaching and research visit to the University of Cádiz in Spain, where she transferred knowledge on artificial intelligence to doctoral nanoscience students. Due to the interesting topic, students from other fields (medicine, psychology, etc.)  joined them, as the lectures and practical exercises were designed in such a way, that they were also suitable for students, who have no prior knowledge of computer science or programming.

She collaborated mainly with established researchers in the field of neonatology from the University of Cádiz and the Puerta del Mar University Hospital, where they focused on the use of artificial intelligence approaches for the early diagnosis of neurocognitive disorders in premature infants.

Assist. Prof. dr. Vida Groznik with researchers from the University of Cádiz

All three participants of the international exchange agreed that it was an unforgettable experience, which provided them with a lot of valuable knowledge, and that they would undoubtedly repeat it in the future.