Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

O študiju

natisni

Fakulteta izvaja dodiplomske in podiplomske študijske programe na različnih področjih: matematiki, računalništvu in informatiki ter naravoslovju.

Na dodiplomski ravni (prva bolonjska stopnja) fakulteta ponuja triletne univerzitetne študijske programe (180 kreditnih točk po evropskem kreditnem sistemu ECTS) in en visokošolski strokovni študijski program, ki diplomantom omogočajo zaposlitev ali pa nadaljevanje študija na magistrski ravni (druga bolonjska stopnja). Podiplomski študij na fakulteti zajema dvoletne magistrske (120 kreditnih točk), triletne doktorske študijske programe (180 kreditnih točk) in štiriletni mednarodni skupni doktorski študijski program (240 kreditnih točk). Na 2. in 3. bolonjski stopnji bo v prihodnjih letih mogoče nadaljevati študij vseh dodiplomskih programov.

Dodiplomski in magistrski študijski programi se izvajajo kot redni študij. Doktorski študijski programi se izvajajo kot izredni študij, kot redni študij pa se izvaja mednarodni skupni doktorski študij.

Fakulteta je posebej usmerjena v povezovanje izobraževanja in raziskovanja ter študente vključuje v raziskovalne dejavnosti na fakulteti in na Inštitutu Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM), s katerim fakulteta tesno sodeluje na področju raziskovanja.

V študijskem letu 2022/23 izvaja fakulteta šest dodiplomskih univerzitetnih študijskih programov, en dodiplomski visokošolski strokovni študijski program, sedem magistrskih in pet doktorskih študijskih programov.

V študijske programe je v študijskem letu 2022/23 vpisanih 929 študentov, in sicer 705 v dodiplomske, 180 v magistrske in 44 v doktorske študijske programe.

Študijski programi se izvajajo v Kopru (mestno jedro). Posamezni študijski programi se delno izvajajo tudi v Izoli, v Univerzitetnem kampusu Livade (Varstvena biologija, Sredozemsko kmetijstvo, Bioinformatika, Biopsihologija, Varstvo narave). Za posamezen študijski program je lokacija izvedbe navedena v temeljnih podatkih v predstavitvi posameznega študijskega programa.

Vsak študijski program ima svojega koordinatorja, ki ga imenuje senat fakultete. Koordinatorji vodijo in usklajujejo izvajanje študijskega programa.


Informacije o študiju dobijo kandidati v Referatu za študente.