Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Štipendije

natisni

V času študija lahko študenti kandidirajo na različne razpise za pridobitev štipendije. Štipendije so ponujene v okviru Univerze na Primorskem, kakor tudi izven. V nadaljevanju predstavljamo nekatere vrste štipendij.

Štipendijski sklad Univerze na Primorskem

Univerza na Primorskem je v sodelovanju z Univerzitetnim razvojnim centrom in inkubatorjem Primorske, s Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem in z gospodarstvom ustanovila Štipendijski sklad UP.

Štipendijski sklad UP vsako leto v juniju objavi javni natečaj za vključitev študentov v Štipendijski sklad UP za prihodnje študijsko leto. Natečaj je objavljen na spletni strani UP in v časopisu Primorske novice. Javni natečaj vsebuje tudi seznam delodajalcev, ki so partnerji Štipendijskega sklada UP. Prav tako so objavljeni podatki o področjih dela (delovnih mestih), za katere obstaja kadrovska potreba pri partnerjih.

Študenti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v Pravilniku štipendijskega sklada UP, se lahko v štipendijski program vključijo tako, da oddajo vlogo z zahtevano dokumentacijo. Na podlagi prejetih vlog študentov, podatkov, ki jih Štipendijskemu skladu UP posreduje matična fakulteta ter ob uporabi pogojev za vključitev v sklad in meril za ocenjevanje študentov, univerza pripravi predlog evidence izbranih študentov, ki se ga predloži v sprejem upravnemu odboru sklada. O vključitvi v sklad odloča upravni odbor sklada na podlagi študijskega uspeha (povprečna ocena), obštudijskih dejavnosti, znanja jezikov, mednarodnih izkušenj in izida nagradnega natečaja partnerja sklada za najboljšo raziskovalno ali projektno nalogo. Navedene kategorije se ocenijo na način, kot je določen v Pravilniku štipendijskega sklada UP.

Vzajemne pravice med UP, vlagateljem sklada in štipendistom se uredijo v tripartitni pogodbi o štipendiranju.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RSna vrh

Kadrovske štipendije. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS vsako leto na spletni strani objavlja skupni zbir razpoložljivih kadrovskih štipendij delodajalcev. Študenti lahko z različnimi kriteriji iščejo razpoložljive štipendije v skupnem zbiru na spletnih straneh sklada, morajo pa delodajalce kontaktirati sami in se z njimi dogovoriti o vseh podrobnostih glede pošiljanja prošnje ter pogojih štipendiranja.

Kadrovske štipendije sicer med mladimi ne uspejo pritegniti toliko zanimanja, vendar so le-te najvišje med vsemi vrstami štipendij in zaradi nezanimanja študentov pogosto ostajajo nepodeljene.

Več si lahko preberete na spletni strani sklada.

Zoisove štipendije. Javni poziv za dodelitev Zoisovih štipendij je objavljen na spletnih straneh sklada najkasneje junija za prihodnje študijsko leto.

V javnem pozivu so navedeni pogoji za dodelitev Zoisove štipendije in merila, s pomočjo katerih se med tistimi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki Zoisove štipendije, dokumentacija, ki jo morajo kandidati dostaviti, okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za Zoisove štipendije, način vložitve vloge in rok, do katerega morajo biti predložene vloge. Sestavni del javnega poziva je tudi Vloga za uveljavitev pravice do Zoisove štipendije.

Študenti oddajo sami vlogo za pridobitev Zoisove štipendije, saj je to pravica, ki jo uveljavljajo kandidati oziroma njihovi zakoniti zastopniki.

Zoisovo štipendijo lahko pridobi študent, ki izpolnjuje splošne pogoje Zakona o štipendiranju in:

  • ima v visokošolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 8,50 ali več, ali
  • je glede na povprečno oceno uvrščen med najboljših 5% študentov v svoji generaciji, ali
  • je dosegel izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja ne glede na letnik študija.

Med kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev Zoisove štipendije, so za štipendiranje izbrani tisti, ki izkazujejo boljše rezultate.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanjena vrh

Državne štipendije se dodelijo upravičencem, ki izpolnjujejo splošne pogoje iz Zakona o štipendiranju in pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo vloge ne presega 60% minimalne plače v istem obdobju za tiste upravičence, ki se šolajo ali študirajo v kraju svojega stalnega prebivališča in od 60 do 65% minimalne plačeza tiste upravičence, ki se šolajo ali študirajo izven kraja svojega stalnega prebivališča.

Kateri dohodki in prejemki štejejo v skupni dohodek družine ter izračun in ugotavljanje dohodka na družinskega člana, ureja Zakon o štipendiranju.

Višina državne štipendije (osnovna štipendije in dodatki) je določena z Zakonom o štipendiranju in drugimi podzakonskimi akti. Državna štipendija z vsemi dodatki ne sme presegati minimalne plače.

Študent lahko prejema državno štipendijo eno leto za posamezni letnik na isti stopnji študija.

O dodelitvi državne štipendije na prvi stopnji odloča pristojni center za socialno delo.

Kandidati za pridobitev državne štipendije oddajo vlogo pri pristojnih centrih za socialno delo v skladu z javnim pozivom, ki ga Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve objavi vsako leto junija na svoji spletni strani in v sredstvih javnega obveščanja.

Več si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.