Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu

natisni

Naslov projekta: Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu

Šifra projekta: INOVUP

Koordinator (vodilni partner): Univerza v Ljubljani

Partnerske institucije
- Univerza v Ljubljani
- Univerza v Mariboru
- Univerza na Primorskem
- Fakulteta za infomacijske študije Novo Mesto

Vodja projekta na UP FAMNIT:  izr. prof. dr. Dunja Bandelj

Financer projekta: Evropski socialni sklad, RS Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vrsta projektaZnanstveno - raziskovalni

Raziskovalno področje (ARRS): 

Trajanje projekta: od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2022

Predstavitev projekta:

Namen projekta Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo je izboljševati kakovost visokošolskega izobraževanja z uvedbo prožnejših, sodobnih oblik učenja in poučevanja. INOVUP projekt s svojimi aktivnostmi prispeva k boljši pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

Z izvajanjem pedagoških usposabljanj in drugih dogodkov, oblikovanjem multiplikatorjev in pripravo didaktičnih gradiv bo zagotovljen prenos spoznanj o inovativnih in fleksibilnih oblikah poučevanja med slovenske visokošolske pedagoške kolektive, tudi iz tuje pedagoške prakse. Slednje bo prispevalo k pridobitvi in izboljšanju tistih znanj, kompetenc in spretnosti študentov, bodočih diplomantov, ki so pomembne za uspešno vključevanje mladih v družbo in na trg dela.

Projekt INOVUP sledi strateškim smernicam in ciljem, ki jih opredeljujejo temeljni evropski in nacionalni dokumenti na področju visokošolskega izobraževanja.

V sklopu Strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) so določeni štirje skupni cilji EU za reševanje izzivov v sistemih izobraževanja in usposabljanja do leta 2020:

  • uresničevanje načela vseživljenjskega učenja in mobilnosti,
  • izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja,
  • uveljavljanje pravičnosti, socialne kohezije in aktivnega državljanstva ter
  • spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti, vključno s podjetništvom, na vseh ravneh izobraževanja in usposabljanja.