Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

DIGITALIZACIJA IN DOSTOPNOST SLOVARSKIH VIROV / DIGITALIZATION AND ACCESS TO DICTIONARY RESOURCES

natisni

Predstavitev projekta

Naslov: DIGITALIZACIJA IN DOSTOPNOST SLOVARSKIH VIROV

Akronim: -

Oznaka projekta: -

Koordinator (vodilni partner): UP Famnit, Koper

Partnerske institucije:

Amebis, Kamnik

Vodja projekta na UP FAMNIT:  doc. dr. Mojca Kompara

Financer projekta: Ministrstvo za kulturo 

Raziskovalno področje (ARRS): 6.05 Jezikoslovje

Trajanje projekta: 1. 2. 2018 – 31.10.2019

Opis projekta:

Projekt združuje Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP) ter podjetje Amebis kot konzorcijska partnerja. Namen projekta je tako avtorjem kot uporabnikom promovirati slovarske vire, spodbujati njihovo uporabo in ustvarjanje novih slovarjev. V okviru ciljev projekta za avtorje sodijo brezplačna spletna dostopnost orodja za sestavo slovarjev ter tehnična, leksikografska in uredniška pomoč. Cilji projekta za uporabnike so usmerjeni v zagotavljanje obsežnega nabora brezplačnih informacij in slovarskih podatkov na enem mestu, in sicer na pregleden, enostaven in dostopen način. Med cilje sodi tudi povečanje števila dostopnih digitaliziranih slovarskih zbirk v uporabnikom prijazni obliki ter razvijanje in izpopolnjevanje zmožnosti uporabnikov za uporabo slovarskih tehnologij. Ključne aktivnosti projekta bodo usmerjene k promociji in uveljavljanju slovarjev v digitalni obliki. Za avtorje jih bomo realizirali v sklopu informacijskih sestankov na slovenskih univerzah, društvih, organizacijah ipd., saj v njihovem krogu nastaja večina slovarjev. Za potrebe uporabnikov bomo izdelali nov slovarski portal Slovarji.si s potrebnimi informacijami in dostopom do številnih slovarjev. Pričakovani rezultati projekta so nadgradnja in povečanje števila slovarskih zbirk ter večja seznanitev uporabnikov s slovarskimi viri in tehnologijami. 

Project presentationna vrhna vrh

Title: DIGITALIZATION AND ACCESS TO DICTIONARY RESOURCES

Project acronym: -

Project code: -

Leading institutionUP Famnit, Koper

Partner institutions

Principal investigator at UP FAMNIT:  doc. dr. Mojca Kompara

Funding organization: Ministry of Culture

Research field (SRA): 6.05 Linguistics 

Duration: 1. 2. 2018 – 31. 10. 2019

Description:

The project joins the Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technology (UP) and Amebis in a consortium partnership. The purpose of the project is to help authors and users to promote dictionary resources, their usage and create new dictionaries. The project's objectives for authors include free online accessibility of dictionaries and technical, lexicographic and editorial help. The project goals for users are calibrated to provide a comprehensive set of free information and dictionary information in one place, in a transparent, easy and accessible way. Among the objectives is to increase the number of accessible digitalized collections in user-friendly form, and to develop and improve the ability of users to use dictionary technologies. The key activities of the project will be to promote dictionaries in digital form. For authors, there will be organised information meetings at Slovenian universities, societies, organizations, etc., since most of the dictionaries are created in their circles. For the needs of users, a new dictionary portal called Slovarji.si containing necessary information and providing access to many dictionaries, will be created. Expected results of the project are upgrading and increasing the number of dictionary collections, as well as better acquaintance of users with dictionary resources and technologies.