Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Možnosti nadaljnega razvoja vinskega in gastronomskega turizma na kmetijah (VINGATUR) / Prospects of further development of wine and gastronomy tourism on farms (VINGATUR)

natisni
Naslov projekta:
Možnosti nadaljnega razvoja vinskega in gastronomskega turizma na kmetijah (VINGATUR) / Prospects of further development of wine and gastronomy tourism on farms (VINGATUR)
 
Šifra projekta:
V5-2030
 
Vodja projekta:
doc. dr. Simon Kerm
 
Voda projekta na UP FAMNIT
Dunja Bandelj
 
Vodilna institucija:
UP FTŠ Turistica
 
Partnerska institucija:
UP FM, UP FAMNIT, UM FKVB, UL FF
 
Financer projekta:
Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)
 
Vrsta projekta:
Ciljno raziskovalni projekt
 
Raziskovalno področje (ARRS):
5.02.01 - Družboslovje / Ekonomija / Ekonomske vede
 
Trajanje projekta:
1.11.2020 - 30.10.2022
 
Predstavitev projekta:
Potencial vinske in gastronomske ponudbe kot oblik dopolnilne dejavnosti turizma na
kmetiji še ni bil ustrezno raziskan in valoriziran v kontekstu razvoja vinskega in
gastronomskega turizma (s poudarkom na vinsko turističnih cestah), četudi je ta
potencial zaznan in v strateško-razvojnih dokumentih že prepoznan. V nasprotju s tem
v praksi pravzaprav opažamo marginalizacijo in še zdaleč ne ustrezno pozicioniranje
turističnih kmetij v kontekstu Slovenije – evropske gastronomske regije 2021. Država bi
svojo prepoznavnost lahko gradila tudi na najboljših turističnih kmetijah. Zaradi njihove
prostorske razpršenosti in prešibke prisotnosti v ponudbi vinskega in gastronomskega
turizma, je tako vloga turističnih kmetij bistveno šibkejša, kot bi morala biti. S
projektom zato želimo okrepiti prisotnost in povečati konkurenčnost turističnih kmetij v
kontekstu razvoja vinskega in gastronomskega turizma v Sloveniji.
Projekt po eni strani prispeva k razvoju znanosti in stroke (zapolnjevanje vrzeli v znanju), po
drugi strani pa zlasti na osnovi izvedenih analiz stanja in potreb nosilcev kmetijskih dejavnosti
predlaga konkretne strateške ukrepe za spodbujanje povezovanja, dviga kompetenc,
izboljšanja trženja in valorizacije neizkoriščenih virov, kar je tudi podlaga za sprejem ustreznih
podpornih ukrepov (iz predvidenih javnih sredstev).
Pomembna kakovost projekta je njegova izrazito interdisciplinarna naravnanost, saj obravnava
nekatera zelo specifična vprašanja, ki jih s svojimi raziskovalnimi pristopi in znanji rešujejo
strokovnjaki zelo različnih akademskih ozadij (naravoslovnih, družboslovnih in humanističnih),
zato je ekipa sestavljena iz raziskovalcev treh slovenskih univerz (Univerze v Mariboru,
Univerze v Ljubljani in Univerze na Primorskem), ki pokrivajo znanja s področij agronomije,
ekonomije, etnologije, geografije in turističnih študij. Problemski pristop narekuje izvedbo
aktivnosti in analitične metode, ki skupaj omogočajo celostno obravnavo in pogled iz različnih
zornih kotov, zato lahko poleg parcialnih analiz pričakujemo tudi celovito sintezo s
predlaganimi rešitvami in ukrepi ‐ z vidika različnih strok in za različne sektorje.
 
Oddelek UP FAMNIT, v okviru katerega se izvaja projekt:
Oddelek za aplikativno naravoslovje