Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Spodbujanje trajnostnega vinogradništva s pomočjo IKT na čezmejnem območju ITA-SLO / Promoting Sustainable Viticulture through ICT in the ITA-SLO Cross Border Area

natisni

Predstavitev projektana vrh

Naslov: Spodbujanje trajnostnega vinogradništva s pomočjo IKT na čezmejnem območju ITA-SLO

Akronim: SUSGRAPE

Oznaka projekta: -

Spletna stran projektahttps://www.ita-slo.eu/sl/susgrape

Koordinator (vodilni partner): Consorzio per l'AREA ricerca scientifica e technologica di Trieste (Konzorcij znanstvenega in tehnološko-raziskovalnega središča), Italija

Partnerske institucije:

Vodja projekta na UP FAMNIT:  dr. Matjaž Hladnik

Financer projekta: Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija za obdobje 2014-2020 

Raziskovalno področje (ARRS): 4.03 Biotehnika / Rastlinska produkcija in predelava

Trajanje projekta: 1.10.2017 – 1.4.2020

Opis projekta:

Na področju kmetijstva je uporaba računalniške tehnologije za obdelavo številnih podatkov (t.i masovni podatki, ang. big data) že vrsto let prisotna in se vseskozi razvija. Eden od primerov uporabe IKT v kmetijstvu je zagotovo analiza agrometeoroloških podatkov z namenom napovedovanja okužb z glivičnimi boleznimi ter pojavom drugih škodljivcev. Naprednejše tehnologije vključujejo računalniško fenotipizacijo rastlin na terenu za namen določevanja potreb po hranilih, namakanju, izvajanja ukrepov za varstvo rastlin, itd. Vsi ti podatki in napovedi pripomorejo k izvajanju tehnoloških ukrepov v skladu s potrebami določene kulture, s čimer se zmanjša vnos hranil, število škropljenj, obenem izboljša varstvo zaradi pravočasne aplikacije fitofarmacevtskih sredstev, manjša poraba vode, manjše število delovnih ur, itd.

Poglavitni namen projekta je z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) ter z uporabo sodobnih genetskih in mikrobioloških metod prispevati k razvoju trajnostnega vinogradništva na programskem območju in širše. V ta namen je v okviru projekta predvidena:

A) Vzpostavitev agrometeorološke mreže na čezmejnem območju ITA-SLO, ki bo vključevala meteorološke postaje in programska orodja, kot osnova za razvoj in implementacijo modelov za napovedovanje okužbe s peronosporo in oidijem, pomembni glivični bolezni vinske trte, ter vinogradnikom kot podpora pri izvajanju ostalih tehnoloških ukrepov.

B) Pregled obstoječega stanja na področju napovednih modelov ter na področju raziskav o razvoju gliv, ki povzročajo omenjeni bolezni ter razvoj modelov za napovedovanje okužb. Z vrednotenjem poljskih poskusov bomo pridobivali podatke za namen prilagajanja modelov lokalnim razmeram ter ugotavljali učinkovitost modelov.

C) Proučitev mikroorganizmov, prisotnih na vinski trti. Znano je namreč, da mikroorganizmi pomembno prispevajo k rasti in prilagajanju rastlin na abiotske in biotske stresne dejavnike. Raziskave v povezavi s mikrobiomom kulturnih rastlin so trenutno zaradi tehnologije, ki omogoča celovito analizo sestave mikrobne združbe ter interakcije med mikroorganizmi in rastlino, zelo v porastu. Identifikacija antagonističnih mikroorganizmov ali mikroorganizmov, ki povzročijo odziv obrambnega mehanizma pri rastlinah in na ta način preprečijo razvoj bolezni, omogoča razvoj naravnih sredstev za varstvo rastlin na osnovi mikroorganizmov. Genetske analize mikrobioma bodo predstavljale osnovo za mikrobiološki del analize, kjer se bo ugotavljalo antagonistične lastnosti mikroorganizmov.

Project presentationna vrh

Title: Promoting Sustainable Viticulture through ICT in the ITA-SLO Cross Border Area

Project acronym: SUSGRAPE

Project code: -

Project websitehttps://www.ita-slo.eu/en/node/825

Leading institution: AREA Science Park, Italy

Partner institutions

Principal investigator at UP FAMNIT:  dr. Matjaž Hladnik

Funding organization: Cooperation Programme INTERREG V-A Slovenia – Italy

Research field (SRA): 4.03 Biotechnical sciences / Plant production

Duration: 1.10.2017 – 1.4.2020

Description:

Computer technology has been used in the field of agriculture to process data in a variety of ways for several years and new uses are evolving. Analysis of agrometeorological data to predict infections with fungal diseases and the appearance of other pests is amongst the most common applications of ICT in agriculture. Advanced technologies include computerized phenotyping of plants with the aim to determine nutrient requirements, surfaces that need irrigation, target oriented plant protection measures, etc. All these data and forecasts contribute to the implementation of technological measures specialised for particular cultural plants, thereby reducing the intake of nutrients and the number of sprays, while improving protection due to the timely application of plant protection products, reduced water consumption, fewer working hours, etc.

The main purpose of the project is to contribute to the development of sustainable viticulture in the program area and beyond with the use of information and communication technology (ICT) and with modern genetic and microbiological methods. The following activities are included in the project:

A) The establishment of an agrometeorological network in the cross-border area of ITA-SLO, which will include meteorological stations and software tools, as a basis for the development and implementation of epidemiological models for predicting infection with downy and powdery mildew, important fungal vine diseases, and as a support for wine producers for prediction of other technical measures.

B) State-of-the-art review of the existing situation in the field of epidemiological models and in the field of fungi that cause powdery and downy mildew and the implementation of epidemiological models in the agro-meteorological network. By evaluating field experiments we will obtain data for the purpose of adapting models to local conditions and to determine the efficiency of models.

C) Analysis of the microorganisms present on the vine. It is known that microorganisms contribute significantly to the growth and adaptation of plants to abiotic and biotic stress factors. Research related to the field of cultural plant microbiomes is currently very active due to technology that allows a comprehensive analysis of the microbial community structures and the interactions between microorganisms and interactions of microorganisms with plants. Identification of antagonistic microorganisms or microorganisms that cause the defense mechanism response in plants, thus preventing the development of the infections with other fungi, enables the development of natural plant protection products based on microorganisms. Genetic analyses of microbiomes will present the basis for the microbiological part of the analysis, where the antagonistic properties of microorganisms will be determined.