Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN
natisni

Novi pristopi pri razumevanju kompatibilnosti in interakcije pelod-pestič pri oljki (Olea europaea L.) - New approaches in understanding of the compatibility relationships and pollen–pistil interactions in olive (Olea europaea L.)

Predstavitev projekta

Naslov: Novi pristopi pri razumevanju kompatibilnosti in interakcije pelod-pestič pri oljki (Olea europaea L.)

Akronim: /

Oznaka projekta: /

Koordinator (vodilni partner): Institut za jadranske kulture i melioraciju krša (Inštitut za jadranske kulture in melioracijo krasa), Hrvaška

Partnerske institucije:

Vodja projekta na UP FAMNIT:  izr. prof. dr. Dunja Bandelj

Financer projekta: UKF (Unity Through Knowledge Fund) - Second Science and Technology Project (STP II) 2016 

Raziskovalno področje (ARRS): 4.03 Biotehnika / Rastlinska produkcija in predelava

Trajanje projekta: 16.10.2017 – 15.01.2019

Opis projekta:

Oljka (Olea europaea L.) je ena najpomembnejših sadnih vrst na območju jadranskega dela Hrvaške. V zadnji dveh do treh desetletjih so se površine oljčnih nasadov neprestano povečevale in tako se je letni pridelek, ki je v začetku  devetdesetih let znašal 16000 ton, v zadnjem času povečal na 39000 ton. Zaradi nenehnega vnašanja tujih sort in širjenja domačih sort na nova pridelovalna območja se je spremenila tudi sortna struktura oljčnikov. Izbor sort in njihov razpored vplivata na uspešnost oploditve, na odstotek formiranih plodov in na produktivnost oljčnega nasada, vse to pa je predpogoj za uspešno proizvodnjo oljk. Večina oljčnih sort je delno samooplodnih, zato je uspeh formiranja plodov pri večini sort večji, če je sortam zagotovljeno navzkrižno opraševanje oz. opraševanje s pelodom drugih sort. S tem, ko se na nova pridelovalna območja vse pogosteje vnaša nove sorte, je potrebno oljkarjem zagotoviti nove informacije o reproduktivni kompatibilnosti med sortami v novih okoljskih razmerah.

Cilj predlaganega projekta je določiti kompatibilne kombinacije za najznačilnejšo hrvaško oljčno sorto, Oblico, in na podlagi proučevanja vloge proteinov, ki sodelujejo pri prenosu lipidov (angl. lipid transfer proteins; LTPs), pojasniti interakcije v kompleksu pelod-pestič. Nov pristop proučevanja reproduktivnih procesov bo vključeval molekularne metode, mikrosatelitske markerje in starševski test za določitev najučinkovitejših opraševalnih sort Oblice. Rezultate o kompatibilnosti posameznih kombinacij se bo povezalo z obdobjem cvetenja sort. Določitev vloge LTP-jev pri rasti in usmerjanju pelodnega mešička ter njihovo lociranje v strukturah pestiča bosta poglobila znanje o reproduktivnih procesih, kjer sta  po opraševanju določena dva različna procesa, kompatibilna ali nekompatibilna reakcija. V okviru projekta se bo uvedlo nova orodja in pristope za določevanje kompatibilnosti med oljčnimi sortami. Rezultati projekta bodo prispevali k oblikovanju novih smernic, ki bodo v pomoč raziskovalcem pri vzpostavljanju novih nasadov.

Project presentation

Title: New approaches in understanding of the compatibility relationships and pollen–pistil interactions in olive (Olea europaea L.)

Project acronym: /

Project code: /

Leading institution: Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation, Croatia

Partner institutions

Principal investigator at UP FAMNIT:  izr. prof. dr. Dunja Bandelj

Funding organization: UKF (Unity Through Knowledge Fund) - Second Science and Technology Project (STP II) 2016

Research field (SRA): 4.03 Biotechnical sciences / Plant production

Duration: 16.10.2017 – 15.01.2019

Description:

The olive (Olea europaea L.) is one of the most important fruit species in the Adriatic part of Croatia. The area under olive cultivation has been continuously growing in the last two to three decades and the orchards changed their genetic structures under constant introduction of foreign cultivars and spreading of autochthonous cultivars to the new growing regions. The choice of cultivars and its distribution within the orchards determines in a great extent fertilization success, fruit set levels, and consequently the productivity of olive orchards, which are all determinants for profitable olive production. Given an increasing introduction of the new olive cultivars in the growing regions, the olive growers need a constant update of information on the reproductive compatibility between different cultivars combinations that occur in new environments.

The aim of the proposed research is to assess the compatibility relationships in the main Croatian olive cultivar 'Oblica', and to elucidate the pollen-pistil interactions by assessing the role of specific lipid transfer proteins (LTPs) in this crosstalk.  In this novel approach, the molecular techniques, microsatellites and paternity analysis will be employed in identification of the most successful pollenizers of ‘Oblica’ and in assessment of the self-incompatibility level. Results about compatibility will be correlated with the data on flowering periods of studied cultivars under field conditions. The study of the role of LTPs in pollen tube growth and guidance, their localization in the pistil structures will deep our knowledge of the reproductive processes determining two opposite responses after pollination, the compatible or incompatible reaction. With this project, we will develop the new tools and approaches in the assessment of the compatibility relationships in the olive cultivars. The project will help to create new guidelines for producers regarding the orchard designs.