Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Avtomorfizmi in izomorfizmi končnih grafov / Automorphisms and Isomorphisms of Finite Graphs

natisni
Naslov projekta:
Avtomorfizmi in izomorfizmi končnih grafov  / Automorphisms and Isomorphisms of Finite Graphs
 
Šifra projekta:
N1-0208
 
Vodja projekta:
dr. István Kovács
 
Vodilna institucija:
UP FAMNIT
 
Partnerske institucije:
/
 
Financer projekta:
Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)
 
Vrsta projekta:
Prilagojeni raziskovalni projekt
 
Raziskovalno področje (ARRS):
1.01. - Naravoslovno-matematične vede
 
Trajanje projekta:
1. 6. 2021 - 31. 05. 2024
 
Predstavitev projekta:
Kombinatorične strukture z visoko stopnjo simetrije se pogosto preučujejo zaradi uporabnosti, kako v naravoslovnih kot v družbenih vedah. V nekaterih od teh aplikacij je potreba po učinkovitem primerjanju dveh objektov. Matematični model, ki zajema to situacijo, je končni graf z netrivialno simetrijo, osnovna matematična disciplina je algebraična teorija grafov (ATG). Simetrija grafa se meri z njegovo grupo avtomorfizmov, podobnost predmetov se izraža s konceptom izomorfizma grafov. V jedru ATIFG projekta je dobro znan problem Cayleyjevega izomorfizma, ki je dolgoletni odprti problem v ATG. V predlaganem projektu opisujemo nekaj (pod) problemov, ki bodo služili kot usmeritve k iskanju končne rešitve.
Combinatorial structures with a high level of symmetry are often explored n applications to both natural and social sciences. In some of these applications there is a demand to compare two objects efectively. A mathematical model capturing this situation is a finite graph with non-trivial symmetries, and the underlying mathematical discipline is algebraic graph theory (AGT). The symmetry of a graph is measured by its automorphism group and the alikeness of objects is expressed by the concept of a graph isomorphism. In the core of ATIFG lies the Cayley isomorphism problem, a well-known  and long-standing open problem in AGT. In the proposal we outline several problems, which will serve as mile-stones in the final solution.
 
 
Oddelek UP FAMNIT, v okviru katerega se izvaja projekt:
Oddelek za matematiko