Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Language guidance tool for improving language knowledge

natisni

Predstavitev projekta

Naslov: Language guidance tool for improving language knowledge

Akronim: LanGuide

Oznaka projekta: -

Koordinator (vodilni partner): UP FHŠ (10.12.2019-31.8.2022), UP FAMNIT (1.9.-9.12.2019) - prenos izvajanja z UP FAMNIT na UP FHŠ

Partnerske institucije:

  • Univerza v Zadru - Hrvaška
  • Univerza na Reki - Hrvaška
  • Univerza v Transilvaniji; din Brasov Department of Computer Science and Media Technology - Romuniji
  • Univerza Malmo, Faculty of Philology; Translation and Communication - Švedska
  • Univerza v Valenciji - Španija

Vodja projekta na UP FAMNIT:  izr. prof. dr. Mojca Kompara Lukančič

Financer projekta: Evropska komisija, program Erasmus+ 

Raziskovalno področje (ARRS): 

Trajanje projekta: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2022

Opis projekta:
Projekt bo trajal 3 leta (2019, 2020, 2021) in bo vključeval 6 projektnih partnerjev, ki bodo razvili skupno metodologijo za jezikovno usmerjanje, usmerjeno v LSP na terciarni ravni, za študente, učitelje in administrativno osebje. Orodje za usmerjanje bo razdeljeno na osnovno, vmesno in napredno in bo vsebovalo specifično terminološko področje, npr. iz matematike, ekonomije itd. Metodologija, ki se uporablja za pripravo orodja za usmerjanje, se lahko uporablja ne le za predstavljena področja, ampak bo metodologija zasnovana tako, da ustreza več specifičnim področjem. V okviru projekta bodo posamezniki ocenili svoje znanje jezika in dobili strukturiran pregled svojega jezika in izrazoslovja ter smernice za nadaljnje učenje jezika.

Project presentationna vrh

Title: Language guidance tool for improving language knowledge

Project acronymLanGuide

Project code: -

Leading institution: UP FHŠ (10.12.2019-31.8.2022), UP FAMNIT (1.9.-9.12.2019) -  transfer of project implementation from UP FAMNIT to UP FHŠ

Partner institutions:

  • University of Zadar - Croatia
  • University of Rijeka - Croatia
  • Universitatea TRANSILVANIA din Brasov Department of Computer Science and Media Technolog - Romania
  • Malmo University Faculty of Philology Translation and Communication - Sweden 
  • University of Valencia -Spain

Principal investigator at UP FAMNITAsoc. Prof. Dr. Mojca Kompara Lukančič

Funding organization: European Commission, Erasmus+ 

Research field (SRA):

Duration: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2022

DescriptionThe project will last for 3 years (2019, 2020, 2021) and will include 6 project partners that will develop a common methodology for language guidance oriented towards LSP at tertiary level for students, teachers and administrative staff. The guidance tool will be divided into Basic, Intermediate and Advanced and will incorporate specific filed terminology, e. g. Mathematics, Economy etc. The methodology used for preparing the guidance tool may be used not only for the fields presented but the methodology will be designed in a way to fit multiple specific fields. Within the project individuals will assess their language knowledge and will obtain a structured review of their language and terminology knowledge as well as guidelines for further language acquisition.