Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Življenje na Kraškem robu / Living on the Karst Edge

natisni

Predstavitev projekta

Naslov: Življenje na Kraškem robu

Akronim: LIKE

Oznaka projekta: SLO-HR225

Koordinator (vodilni partner): Istarska županija, Hrvaška

Partnerske institucije:

Vodja projekta na UP FAMNIT:  dr. Peter Glasnović

Financer projekta: Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020 

Raziskovalno področje (ARRS): 1.03.01 Naravoslovje / Biologija / Zoologija in zoofiziologija

Trajanje projekta: 1.9.2017 - 28.2.2020

Opis projekta:
Projekt je usmerjen v območje kraškega roba, niza strmih sten in apnenčastih pobočij, kjer je dolga interakcija človeka z naravo ustvarila biološke, kulturne in estetske vrednote, ohranjanje tega odnosa pa je nujno za njihovo ohranjanje. Bogat naravni potencial območja je pod vse večjim pritiskom obiskovalcev in drugih človeških aktivnosti, k čemur prispeva tudi bližina gosto naseljenega tržaško-koprskega in opatijskega območja. Projektni izziv je vzpostaviti predpogoje, primerne za formalno varstvo, izboljšanje obstoječih in razvoj skupnih načrtov upravljanja ter priprava programa monitoringa najznačilnejših habitatov in vrst na obeh straneh meje. Skupni cilj projekta je vzpostaviti mehanizem upravljanja in nadzora N2000 območij z namenom zmanjšanja pritiskov na ohranjaje biotske pestrosti. Plezalstvo je priljubljen šport v Sloveniji in pričenja pridobivati masovne razsežnosti tudi na Hrvaškem, kar se kaže na velikih pritiskih na zavarovana območja. Trenutni mehanizmi za urejanje nastalih sporov med domačini, plezalci in naravovarstveniki niso zadostni. Plezalci in drugi rekreativci so ljubitelji narave, zato je v okviru projekta treba podpreti njihove dejavnosti, a jih tudi uskladiti z ukrepi varstva. Ključni rezultati projekta bodo vzpostavitev mehanizmov trajnostnega čezmejnega upravljanja z območjem kraškega roba, zmanjšani pritiski na biotsko pestrost in ustvarjeni predpogoji za formalno varstvo, od česar bodo imeli korist tako lokalno prebivalstvo kot ostali obiskovalci območja. Partnerji bodo skupaj pristopili k reševanju groženj zaradi rekreacije. Problematiko opuščanja tradicionalne rabe prostora je tema številnih projektov, a vloga rekreativcev pri problematiki ohranja vrst in habitatnih tipov je bila do sedaj zapostavljena. Sistem skupnega upravljanja in monitoringa N2000 območij bomo tako nadgradili z vse popularnejšim pristopom znanosti državljanov (Citizen science), kar bo z uporabo drona in vzpostavijo mrež prostovoljcev ena od inovacij projekta.

Project presentationna vrh

Title: Living on the Karst Edge

Project acronym: LIKE

Project code: SLO-HR225

Leading institution: Region of Istria, Croatia

Partner institutions

Principal investigator at UP FAMNIT: dr. Peter Glasnović

Funding organization: Cooperation Programme INTERREG V-A Slovenia – Croatia 

Research field (SRA)1.03.01 Natural sciences / Biology / Zoology and zoophysiology

Duration: 1.9.2017 - 28.2.2020

Description:

The project focuses on the karst edge area as a series of steep cliffs and limestone slopes where long-term interaction between man and nature has produced peculiar biological, cultural and aesthetic values. This area of rich natural resources is under the increasing pressure of visitors and other human activities due to its close proximity to densely populated Koper, Trieste and Opatija. The joint challenge is to establish preconditions for formal protection, to improve existing and develop joint management plans, develop monitoring programs for the most important habitats and species present on both sides of the border. The overall objective is to establish an effective management and  monitoring mechanism of the N2000 area in order to reduce the pressures on biodiversity. Climbing is very popular in Slovenia and has started to take on mass proportions in Croatia which results in harming protected areas. Current mechanisms are not sufficient to regulate the conflict between locals, climbers and nature conservationists. Climbers and other recreational enthusiasts are nature lovers and the project will encourage their activities, but harmonize them with measures of protection. The project will result in cross-border mechanisms for sustainable management of the karst edge area, reducing pressures on biodiversity and ensuring the prerequisites for the establishment of formal protection. Results will mainly benefit the local population, but also all visitors to the area. In order to tackle these challenges, partners will follow an approach primarily focused on threats incurred by recreation. Many projects dealt with problems caused by abandoning the traditional use of space, but sports recreation was not considered in studying the preservation of species and habitat types. The system of joint N2000 area management and monitoring will be upgraded by citizens science, which along with the use of drones and creating a volunteer network is one of the planned innovations.