Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Vključevanje uporabe informacijsko - komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu

natisni

Naslov projekta: 
Vključevanje uporabe informacijsko - komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu

Šifra projekta: InoTeZ

Koordinator (vodilni partner): Univerza na Primorskem, Koper

Partnerske institucije
- UP Fakulteta za management
- UP Fakulteta za vede o zdravju
- UP Fakulteta za turistične študije - Turistica
- UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
- UP Inštitut Andrej Marušič
- UP Pedagoška fakulteta
- UP Fakulteta za humanistične študije

Vodja projekta: prof. dr. Viktorija Florjančič

Vodja projekta na UP FAMNIT:  doc. dr. Branko Kavšek

Financer projekta: Evropski socialni sklad, RS Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vrsta projektaRazvojni

Raziskovalno področje (ARRS): 1.07 Računalniško intenzivne metode in aplikacije / 2.22 Komunikacijska tehnologija / 2.07 Računalništvo in informatika

Trajanje projekta: od 10. 03. 2017 do 1. 10. 2020

Predstavitev projekta:

Projekt InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja je bil izbran v okviru razpisa »Vključevanje  uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS. Razpis se je izvedel v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«.

Operativni program spodbuja prožne oblike učenja in podpira kakovostno karierno orientacijo šolajoče se mladine na vseh ravneh izobraževalnega sistema (Cilj: 10.1.3). Projekt InoTeZ se v večjem delu financira iz sredstev Evropskega socialnega sklada (80 %), razliko pa priskrbi Slovenija. Podobna projekta se izvajata tudi na Univerzi v Ljubljani in Univerzi v Mariboru.

Aktivnosti projekta InoTeZ je UP začela izvajati maja 2017, zaključila pa jih bo septembra 2020. V tem času bo projektna skupina, v katero so vključeni predstavniki vseh pedagoških članic UP, vzpostavljala pogoje, ki bodo učiteljem in študentom omogočili učinkovito uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) v pedagoškem procesu. Osnovni cilje projekta je vzpostavitev enotne tehnične in pedagoško-didaktične podpore, ki bo visokošolskim učiteljem, sodelavcem in študentom na razpolago tudi po zaključku projekta. Z vključevanjem IKT v pedagoški proces bo vzpostavljen sodoben in k študentu usredinjen način dela, ki bo pripeval k zagotavljanju kakovosti pedagoškega dela. Za uresničitev ciljev projekta je bil opravljen posnetek stanja s tehničnega in pedagoško- didaktičnega vidika. Na osnovi posnetka stanja in proučevanja sodobnih tokov na področju visokošolskega izobraževanja bo projektna skupina pripravila modele uporabe IKT v pedagoškem procesu za različna študijska področja. Modeli bodo preverjeni v praksi in kasneje tudi dopolnjeni. V okviru projekta bodo pripravljeni vsi potrebni spremljevalni dokumenti za uvajanje IKT v pedagoški proces, spremljanje ter zagotavljanje kakovosti uporabe IKT v pedagoškem procesu.

V projektu InoTeZ sledimo smernicam Evropske komisije po odpiranju izobraževanja iz leta 2013. V okviru projekta InoTeZ nastajajo številna prosto dostopna gradiva namenjena študentom UP in tudi širši javnosti. Vsa gradiva bodo že med izvajanjem, predvsem pa po zaključku projekta, dostopna na portalu Odprta UP (https://odprtaup.upr.si/). Prek vsakoletne konference Lastovke UP, ki se bo odvijala v tednu odprtega učenja (https://www.openeducationweek.org/), bomo dobro prakso izmenjali in širili na ostale učitelje in drugo zainteresirano javnost.