Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

EU Economic Trends

natisni

Predstavitev projekta

Naslov: EU Economic Trends

Akronim: EUET

Oznaka projekta: -

Koordinator (vodilni partner): UP Famnit, Koper

Partnerske institucije: / 

Vodja projekta na UP FAMNIT:  doc. dr. Ana Grdović Gnip

Financer projekta: Evropska komisija, program Erasmus+ Jean Monnet

Raziskovalno področje (ARRS): 1.01 - Naravoslovno-matematične vede / Matematika 

Trajanje projekta: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2021

Opis projekta:

Projekt "EU Economic Trends" (EUET) ustvarja nov izbirni predmet za študente 1. stopnje (3.letnik), pri čemer so učne aktivnosti okrepljene z raziskavo projektne skupine ter z znanjem in izkušnjami strokovnjakov, vključenih v delavnice. Delovni program projekta temelji na okviru:

  1. Inovativno poučevanje - ugotovitve članov (raziskovalcev) projektne skupine služijo kot osnova za predavanja in seminarje, ki se bodo izvajali v času trajanja projekta.

  2. "Razširjena vsebina" - pomeni organizacijo ene delavnice v vsakem letu trajanja projekta (skupno v treh delavnicah) o aktualnih vprašanjih glede oblikovanja politike EU (npr. Bitcoin). Razširjanje vključuje tudi vzpostavitev spletne strani.

  3. Založništvo - v zadnjem letu izvajanja projekta bosta dva člana predavateljske skupine (med njimi koordinator, dr. Grdović Gnip) uredila obseg v obliko zbranih dokumentov / monografije. 

Project presentationna vrh

Title: EU Economic Trends

Project acronym: EUET

Project code: -

Leading institutionUP Famnit, Koper

Partner institutions: /

Principal investigator at UP FAMNITAssist. Prof. Dr. Ana Grdović Gnip

Funding organization: European Commission, Erasmus+ Jean Monnet

Research field (SRA): 1.01 - Natural sciences and mathematics / Mathematics

Duration: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2021

Description

The project ‘EU Economic Trends’ (EUET) creates a new elective course for Bachelor level students (3rdyear), with teaching activities reinforced by research of the project team and by the ‘know-how’ from professionals involved in workshops. The project’s work programme rests on a framework of:

  1.  Innovative teaching - the research findings of members of the project team serve as the basis for the lectures and seminars that will be delivered in the project’s duration.
  2. ‘Spread-content’ - entails the organization of one workshop in every year of the project’s duration (overall, 3 workshops) on timely issues in EU policymaking (e.g. Bitcoin). Also, dissemination entails the set up of a website. 
  3. Publishing - in the last year of the project’s implementation two of the teaching staff members (among which the coordinator, Dr. Grdovic Gnip) will edit a volume that will take the form of collected papers/monograph.