Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI / Enhancement of Green Infrastructure in IT-SI Cross-border Landscape

natisni


Predstavitev projekta

Naslov: Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI

Akronim: ENGREEN

Oznaka projekta: -

Spletna stran projektahttps://www.ita-slo.eu/sl/engreen

Koordinator (vodilni partner): Regijski park Škocjanske jame

Partnerske institucije:

  • UP FAMNIT
  • VeGAL - Agenzia di sviluppo del Veneto Orientale
  • Občina Dolina (San Dorligo della Valle)
  • ZRSVSN (pridruženi partner)

Vodja projekta na UP FAMNIT:  dr. Martina Lužnik

Financer projekta: Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija za obdobje 2014-2020 

Raziskovalno področje (ARRS): 

Trajanje projekta: 1. 4. 2020–31. 3. 2022

Opis projekta:

Cilji projekta so varstvo biotske pestrosti, vzdrževanje ugodnega stanja, obnova zelene infrastrukture ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000. V območjih znotraj omrežja Natura 2000 bo projekt podprl gradnjo zelene infrastrukture z namenom ohranjanja in obnove ekosistemov, ki so neobhodni pri ključnih ekosistemskih storitvah.

V okviru ciljev PN 6d bodo doseženi zmanjšanje nevarnosti, ki ogrožajo dragocena zaščitena območja in ekosisteme ter trajnostna raba in preprečevanje tveganj. Projekt bo osredotočen na območja Natura 2000 ter skupne čezmejne aktivnosti; zelene koridorje tudi zunaj mreže Natura 2000 z aktivnostmi preprečevanja in spremljanja: ugotavljanjem, načrtovanjem in izvedbo; prizadeta ter zavarovana območja, kjer je treba zaščititi in obnoviti habitate in vrste oziroma, kjer so potrebni varstveni ukrepi za boljšo ohranitev; celostno upravljanje vodnih virov in spodbujanje na ekosistemih temelječih pristopov; zelene infrastrukture, namenjene povezovanju habitatov; čezmejne pristope za ekosistemske storitve. Ukrepi bodo lahko prispevali k izvajanju strategije EU za biotsko raznovrstnost in k doseganju ciljev biotske raznovrstnosti za leto 2020.

Project presentation

Title: Enhancement of Green Infrastructure in IT-SI Cross-border Landscape

Project acronym: ENGREEN

Project code: -

Project websitehttps://www.ita-slo.eu/en/engreen

Leading institutionŠkocjan Caves Regional Park

Partner institutions

  • UP FAMNIT
  • VeGAL - Agenzia di sviluppo del Veneto Orientale
  • Občina Dolina (San Dorligo della Valle)
  • ZRSVSN (pridruženi partner)

Principal investigator at UP FAMNIT:  dr. Martina Lužnik

Funding organization: Cooperation Programme INTERREG V-A Slovenia – Italy

Research field (SRA)

Duration: 1.04.2020 – 31.3.2022

Description: