Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Data Science Pathways to re-imagine education

natisni

Predstavitev projekta

Naslov: Data Science Pathways to re-imagine education

Akronim: Da.Re

Oznaka projekta: -

Koordinator (vodilni partner): AEA s.r.l., Loccioni - Italija

Partnerske institucije:
- AEA s.r.l. - Italija
- UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAMERINO - Italija
- COMPANY FOR PROVISON OF SERVICES, RESEARCH AND DEVELOPMENT NISSATECH INNOVATION CENTRE DOO - Srbija
- Information Systems Lda - Portugalska
- THE OPEN UNIVERSITY - Velika Britanija
- ABELIUM DOO RAZISKAVE IN RAZVOJ - Slovenija
- UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE - Slovenija
- Instituto Politécnico de Bragança - Portugalska
- Vision Scientific Ltd - Velika Britanija
- eConsulenza di Gabriella Bigatti - Italija
- ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI ANCONA – Italija

Vodja projekta na UP FAMNIT:  doc. dr. Branko Kavšek

Financer projekta: Evropska komisija, program Erasmus+ 

Raziskovalno področje (ARRS): 

Trajanje projekta: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2019

Opis projekta:
 
Splošni cilj projekta je graditi, izboljšati in vzdrževati povezovanje med podjetji in univerzami na področju podatkovnih znanosti kot sredstvo za krepitev evropskega trikotnika znanja na področju raziskav, izobraževanja in poslovanja ter ozaveščanja o potencialu Big Data kot mostu med temi svetovi.
 
Ohranjanje te povezave je ključno zaradi dinamične narave podatkovne znanosti. Nenehno izboljševanje in stalna zveza med industrijo in akademskimi krogi za izmenjavo zahtev in ugotovitev je prav tako bistvenega pomena. 

Project presentationna vrh

Title: Data Science Pathways to re-imagine education

Project acronym: Da.Re

Project code: -

Leading institutionAEA s.r.l., Loccioni - Italy

Partner institutions:
- AEA s.r.l. - Italy
- UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAMERINO - Italy
- COMPANY FOR PROVISON OF SERVICES, RESEARCH AND DEVELOPMENT NISSATECH INNOVATION CENTRE DOO - Serbia
- Information Systems Lda - Portugal
- THE OPEN UNIVERSITY - United Kingdom
- ABELIUM DOO RAZISKAVE IN RAZVOJ - Slovenia
- UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE - Slovenia
- Instituto Politécnico de Bragança - Portugal
- Vision Scientific Ltd - United Kingdom
- eConsulenza di Gabriella Bigatti - Italy
- ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI ANCONA – Italy

Principal investigator at UP FAMNIT: Assist. Prof. Dr. Branko Kavšek

Funding organization: European Commission, Erasmus+ 

Research field (SRA):

Duration: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2019

Description

The project's general objective is to build, improve and maintain industry-university networking in the field of data science as a means to strengthen Europe's knowledge triangle of research, education and business and to raise awareness of Big Data's potential as a bridge between these worlds.

Maintaining this link is key due to the dynamic nature of Data Science. Continuous improvement and a constant loop between industry and academia for sharing requirements and findings is also fundamental.