Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Divjad v naseljih, na cestah in drugih nelovnih površinah: težave, izzivi, rešitve

natisni

Predstavitev projekta

Naslov projekta: Divjad v naseljih, na cestah in drugih nelovnih površinah: težave, izzivi, rešitve

Šifra projekta: V4-1825

Koordinator (vodilni partner): Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana

Partnerske institucije

Vodja projekta: doc. dr. Boštjan Pokorny

Vodja projekta na UP FAMNIT:  izr. prof. dr. Elena Bužan

Financer projekta: Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)

Vrsta projekta: Ciljno raziskovalni projekt

Raziskovalno področje (ARRS): 4.01.01 - BIOTEHNIKA / Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo / Gozd - gozdarstvo 

Trajanje projekta: od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2020

Predstavitev projekta:

Intenzivna urbanizacija, tj. prostorsko širjenje naselij, industrijskih območij, prometnic in drugih infrastrukturnih objektov, povzroča večanje obsega urbane in pol-urbane krajine in s tem zmanjševanje ter drobljenje tradicionalnih habitatov prostoživečih živali. Zaradi sočasnega zaraščanja kmetijske krajine se povečuje kontaktna cona med urbanimi območji in naravnimi habitati prostoživečih živali. Posledičnoštevilne živalske vrste (tudi divjadi) vedno pogosteje živijo v naseljih in drugih antropogeno spremenjenih habitatih, zato so vedno pogostejše interakcije prostoživečih živali z ljudmi, kar pogosto povzroča nastanek različnih konfliktnih situacij. V urbanem okolju in na drugih nelovnih površinah je upravljanje s populacijami divjadi (tj. izvajanje lova) zelo oteženo oz. celo onemogočeno bodisi zaradi zakonskih omejitev bodisi zaradi pričakovanih negativnih odzivov javnosti oz. trenutno premajhne družbene sprejemljivosti nekaterih upravljavskih ukrepov.

V okviru CRP projekta (V4-1825) “Divjad v naseljih, na cestah in drugih nelovnih površinah: težave, izzivi, rešitve” se bomo soočili z iskanjem rešitev in s sledečimi izzivi: (a) povečanje cestno-prometne varnosti (zmanjšanje tveganja za trke s parkljarji na ne-ograjenih cestah, zmanjšanje zahajanja na avtoceste, vzpostavitev protokola ravnanja v primeru pojavljanja divjadi znotraj avtocestnega koridorja); (b) zmanjšanje drugih škodnih dogodkov na nelovnih površinah; (c) spoznavanje bioloških in ekoloških značilnosti (npr. prostorsko vedenje, razmnoževalni potencial, prehrana) izbranih vrst divjadi v urbanem okolju v primerjavi z naravnimi habitati; (d)vzpostavitev primernega družbenega okolja in preizkus ukrepov za izločitev nutrije kot invazivne tujerodne vrste iz okolja. Za vse ciljne vrste želimo tudi pripraviti protokole za ravnanje v primeru njihovega pojavljanja, ki bi imelo za posledico nastanek večjih konfliktnih dogodkov oz. škod, v urbanem okolju in na drugih nelovnih površinah (npr. vzpostavitev t. i. intervencijskih skupin, možnost odlova posameznih osebkov z najbolj primernimi sredstvi), v primeru odvzetih osebkov pa tudi izvesti molekularno-genetske analize, ki bodo omogočile določitev meta-populacijske strukture urbanih populacij in njihovih kontaktnih con s populacijami iz naravnega okolja. 

Več o delu na projektu in o ciljih si lahko preberete na uradni spletni strani projekta.

Oddelek UP FAMNIT, v okviru katerega se izvaja projekt:
Oddelek za biodiverziteto