Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Ohranjanje biotske pestrosti kmetijske krajine z razvojem in vključevanjem izobraževalnega modela v kmetijsko dejavnost

natisni

Predstavitev projekta

NaslovOhranjanje biotske pestrosti kmetijske krajine z razvojem  in vključevanjem izobraževalnega modela v kmetijsko dejavnost

Akronim: Biotika - Biotska pestrost učni model

Oznaka projekta: 

Spletna stran projekta: edufarm.famnit.upr.si

Koordinator (vodilni partner): UP FAMNIT

Partnerske institucije:

Vodja projekta na UP FAMNIT:  dr. Elena Bužan

Financer projekta: 

Raziskovalno področje (ARRS): - 

Trajanje projekta: 01. 01. 2021 - 31. 12. 2022

Opis projekta:

Upravljanje kmetije na posebnih območjih varstva je poseben izziv, saj je treba najti ravnovesje med ekonomskimi in naravovarstveni vidiki. Partnerske kmetije se nahajajo v območjih varovanja narave (Natura 2000 območja, vodovarstvena območja, zavarovana območja ipd.). Pri lastnikih kmetij ima naravovarstvo pogosto negativen prizvok, saj ga povezujejo z omejevanjem izvajanja kmetijskih dejavnosti oziroma se zaradi širšega interesa soočajo z navzkrižjem interesov med sprejetimi naravovarstvenimi ukrepi za ohranjanje biotske pestrosti ter ekonomične vzdržnosti njihovega izvajanja. Zato je dejavnosti treba načrtovati skrbno in premišljeno.

V pilotnem projektu bomo razvili ustrezen in predvsem učinkovit in ekonomsko vzdržen model upravljanja kmetije v zavarovanem območju s ciljem ohranjanja biotske pestrosti ter razvili orodja za prenos tega znanja ne le ostalim kmetijam, temveč tudi drugim ciljnim skupinam (šolam, fakultetam, širši javnosti) z namenom osveščanja in izobraževanja o pomembnosti varovanja in ohranjanja biodiverzitete v kmetijski in kulturni krajini. V projektu se navezujemo na vsebine že izvedenih projektov Univerze na Primorskem. Uporaba biotehnoloških orodij za aplikativne raziskave v sredozemskem kmetijstvu: uvedba analize starševstva genotipiziranih rastlin …).
S pilotnim projektom želimo usposobiti in spodbuditi vodje kmetij, da bodo svoje razvojne in upravljavske strategije povezovali z naravovarstvenimi vidiki ohranjanja biotske pestrosti ter da bodo obenem pridobljeno znanje lahko prenesli v vsakodnevno prakso kmetijskega gospodarskega upravljanja. Pilotni projekt je namenjen razvoju praktičnih rešitev za ohranjanje biotske pestrosti ter naslavlja dva glavna cilja, in sicer:

i) zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje ter

ii) izvajanje skupnih integriranih, sodobnih in multidisciplinarnih pristopov na področju kmetijstva za varstvo biotske raznovrstnosti ter prenos tega znanja
različnim ključnim deležnikom s predstavitvijo funkcionalnega modela v praksi.

Vrednost celotne operacije
                  
    - Skupna vrednost: 42.372,40
                      - Skupna vrednost na članici: 24.855,60