Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Model vrednotenja blagovne znamke v visokem šolstvu / Brand Equity Model in Higher Education

natisni
Naslov projekta:

Model vrednotenja blagovne znamke v visokem šolstvu / Brand Equity Model in Higher Educati

Vodja projekta:
izr. prof. dr. Vukasović, Tina
 
Nosilna institucija v Sloveniji:
UP FAMNIT
 
Partnerska institucija:
The Artic University of Norway, School of Business and Economics
 
Financer projekta:
Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)
 
Vrsta projekta:
Znanstveno-raziskovalno sodelovanje med RS in NOR
 
Raziskovalno področje (ARRS):
5.02.01 - Družboslovje / Ekonomija / Ekonomske vede
 
Trajanje projekta:
1.11.2020 - 31.10.2022
 
Predstavitev projekta:

Področje vrednosti blagovne znamke bo v projektu preučevano z zunanjega vidika, tj. z vidika zaznane vrednosti blagovne znamke v očeh potrošnikov. Čedalje več visokošolskih zavodov, predvsem v razvitejših gospodarstvih, se zaveda pomena vrednosti izdelka/storitve in njegove blagovne znamke za potrošnike, zato poskušajo čim natančneje ugotoviti, kakšna je vrednost njihovih izdelkov/storitev in blagovnih znamk.

Namen raziskave je identificirati ključne vplivne dejavnike zaznane vrednosti blagovne znamke v mednarodnem visokošolskem prostoru. Izvedena bo kvantitativna raziskava, s tehniko spletnega anketiranja. V raziskavo vključeni državi bosta Slovenija in Norveška in vpisani študentje na tamkajšnji izbrani visokošolskih institucijah. Glavni cilj raziskave je izboljšati razumevanje zaznane vrednosti blagovne znamke visokega šolstva in implementirati rezultate raziskave v prakso.

Spoznanja obravnavanega področja bodo zaokrožena z izvirno oblikovanim modelom vrednotenja blagovnih znamk v visokem šolstvu v mednarodnem okolju. Model povezav bo metodološko ocenjen na primeru izbranih visokošolskih institucij in njihovih blagovnih znamk v mednarodnem okolju (Slovenija, Norveška). V sklepnem delu bo kritično pojasnjeno kako bo model z ustreznimi prilagoditvami mogoče razširiti tudi kot temelj za konstrukcijo splošnega modela na področju merjenja vrednosti blagovne znamke v visokem šolstvu.

Osrednji prispevek projekta bo predstavljala empirična analiza, ki bo razkrila možnost prenosa teoretičnih in empiričnih ugotovitev v prakso, in sicer v storitveni sektor, natančneje v prostor visokega šolstva mednarodnega okolja. Projekt bo glede na svojo zasnovo in vsebino predstavljal eno izmed referenčnih del na področju raziskovanja trženja ter njegovega ožjega področja upravljanja blagovnih znamk. Izvirni znanstveni prispevek predstavlja oblikovanje modela vrednotenja blagovnih znamk v visokem šolstvu v mednarodnem okolju. Raziskava, ki bi to preverjala, po nam raziskanih podatkih, doslej v Sloveniji in na Norveškem še ni bila izvedena. Potemtakem zagotovo pomeni korak k razvoju znanosti. Rezultati projekta bodo referenčno delo tudi v mednarodnem merilu. Rezultati bodo javno objavljeni v znanstvenih člankih v mednarodnih revijah s faktorjem vpliva, v prispevkih na nacionalnih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferencah. Dodaten prispevek k obstoječemu znanju bo tudi v empirični demonstraciji povezav modela vrednotenja blagovnih znamk, kar bo dodana vrednost tako za storitveni sektor kot za širšo javnost. Projekt bo izveden na način, ki utemeljuje pomen in potrebo po razvijanju novih teoretičnih in empiričnih analiz pri preučevanju vrednosti blagovne znamke.      
 
Oddelek UP FAMNIT, v okviru katerega se izvaja projekt:
Oddelek za aplikativno naravoslovje