Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja

natisni

 

Predstavitev projektana vrh

Naslov: Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja - InnoRenew CoE

Akronim: InnoRenew CoE

Oznaka projekta: H2020 WIDESPREAD-2-Teaming; #739574

Koordinator (vodilni partner): Univerza na Primorskem

Partnerske institucije:

Vodja projekta na UP: izr. prof. Andreja Kutnar

Financer projekta: Evropska komisija, program Horizon 2020 WIDESPREAD-1-2014: Teaming

Raziskovalno področje (ARRS): 7.02 Interdisciplinarne raziskave; 4.01.02 Biotehnika / Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo / Lesarstvo; 2.01.01 Gradbeništvo / Gradbeni materiali

Trajanje projekta: 1. april 2017–30. september 2023

Opis projekta:

Temeljna ideja projekta je razvoj in delovanje novega Centra odličnosti InnoRenew CoE, čigar delovanje bo posvečeno izvajanju vrhunskih znanstvenih raziskav na področju uporabe obnovljivih materialov. Poudarek bo na razvoju inovacij relevantnih za industrijo, nudenju podpore podjetjem pri implementaciji raziskovalnih in razvojnih inovacij ter na povezovanju s pripravljavci javnih politik, da bi spodbujali in podpirali podjetja in raziskave v gozdno-lesnem sektorju.

Aktivnosti InnoRenew CoE so osredotočene na dve tehnologiji, ki ta center odličnosti razlikujeta od ostalih institucij:

  • modifikacija lesa,
  • restorativno okolijsko in ergonomsko oblikovanje (REED).

Doseganje ciljev poteka na podlagi delovnega načrta, ki služi kot osnova za rast in delovanje novega zavoda ter za implementacijo raziskav v sodelovanju z ostalimi partnerji projekta.

Projekt vključuje operacijo »Renewable Materials and Healthy Environments Research and Innovation Centre of Excellence - InnoRenew CoE«. Operacijo delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva« Prednostna naložba 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena« v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020.

 

Project presentationna vrh

Title: Renewable Materials and Healthy Environments Research and Innovation Centre of Excellence - InnoRenew CoE

Project acronym: InnoRenew CoE

Project code: / H2020 WIDESPREAD-2-Teaming; #739574

Leading institution: University of Primorska

Partner institutions:

Principal investigator at University of Primorska: Assoc. Prof. Andreja Kutnar, PhD

Funding organization: European Commission, programme Horizon 2020 WIDESPREAD-1-2014: Teaming

Research field (SRA): 7.02 Interdisciplinary research; 4.01.02 Biotechnical sciences / Forestry, wood and paper technology / Wood technology; 2.01.01 Civil engineering / Building materials

Duration: 1/4/2017 – 30/9/2023

Description:

The underlying concept of the project is to develop and operate a new Centre of Excellence, the InnoRenew CoE, that will conduct cutting edge scientific research related to renewable materials utilisation, develop industrially relevant applications of scientific developments and innovations, support businesses in their implementation of RDI activities and outcomes, and liaise with policy makers to direct more support to companies and research in the forest sector. The InnoRenew CoE’s activities will be centred on two key distinguishing technologies that set it apart from other institutions:

  • wood modification and
  • restorative environmental and ergonomic design (REED).

The objectives of the InnoRenew project will be achieved through a work plan designed to support the growth and operations of the new institute and to implement its scientific work in collaboration with the project partners.